Погоджено” “Затверджую”
НазваПогоджено” “Затверджую”
Дата конвертації18.04.2013
Розмір66.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Погоджено” “Затверджую”

Голова профкому Директор Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст.

Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст __________________Болотнюк Є.О.

_________Б……… О.Ю. “___” ______ 2010 р.

Положення

про службу охорони праці

Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Острозького району

Рівненської області

С. Грем’яче

І. Загальні положення


  1. Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони праці створюється власником в установах та навчально-виховних закладах для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.

  2. Відповідно до цілей, зазначених у п. 1.1. цього положення, служба охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель, споруд;

б) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

г) вибору оптимальних режимів роботи і відпочинку працюючих;

д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

  1. Служба охорони праці входить до структури школи як одна з основних виробничо-технічних служб. Її ліквідація допускається тільки в разі ліквідації школи.

  2. Служба охорони праці функціонує у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста:

   1. в колективах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік – у вигляді комісії з питань охорони праці конкретно навчально-виховного закладу;

   2. в колективах з кількістю працюючих до 50 чол. – у формі уповноважених трудових колективів.

  3. Функціювання служби охорони праці школи здійснюється за сумісництвом посад.

  4. Перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов’язків та періодично – один раз на три роки.

  5. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці і цим Положенням про службу охорони праці.

  6. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці.


ІІ. Служба охорони праці школи
2.1. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо директору школи

2.2. Служба охорони праці виконує такі основні функції:

2.2.1.Опрацювує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

2.2.2.Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.

2.2.3.Складає разом з структурними підрозділами комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ “охорони праці” у колективному договорі.

2.2.4. Для працівників ввідний інструктаж з питань охорони праці, як і для новопризначених вчителів проводить директор школи.

2.2.5.Організовує:

а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

б) паспортизацію майстерень, кабінетів, спортзалів, спортмайданчиків, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

в) облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

г) підготовку статистичних звітів з питань охорони праці;

д) розробку перспективних та поточних планів роботи школи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

е) пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, семінарів, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

є) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

2.2.6.Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків та аварій;

б) роботі комісії по введенню в дію новозбудованих, реконструйованих або технічно переозброєних об’єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;

в) розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах школи;

г) роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

   1. Сприяє впровадженню досягнень науки і техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення і навколишнього середовища.

2.2.8.Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці.

2.2.9.Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у розробленні заходів з питань охорони праці.

   1. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всіх підрозділів.

2.2.11.Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працівників або для людей, які їх оточують, і навколишнього природнього середовища, у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.

2.2.12.Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань ОП;

в) відповідність нормативним актам про ОП машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих;

наявність технологічної документації на робочих місцях.

г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань ТБ посадових осіб та осіб, які виконують роботу підвищеної небезпеки (вчителів фізики, хімії, фізкультури, трудового навчання, організаторів туристсько-краєзнавчої роботи, при роботі з комп’ютерами тощо),

а також дотримання безпеки під час виконання цих робіт.

д) забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, санітарно-побутовими преміями;

організація питного режиму;

надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими і шкідливими умовами праці;

е) використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

є) проходження попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників;

ж) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначенні в актах розслідування.
2.2.13.Здійснює зв’язок з медичними закладами, ДАЇ, науковими та іншими організаціями з питань ОП, організує впровадження їх рекомендацій.

2.2.14.Залучає при потребі спеціалістів інших установ (з дозволу їх керівників) до перевірок додержання законодавства про охорону праці.

  1. Спеціалісти служби ОП мають право:

2.3.1. Представляти школу в державних та громадських установах при розгляді питань ОП.

2.3.2. Одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи, пояснення (письмово чи усно) з питань ОП.

2.3.3. Перевізяти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Видавати приписи, обов’язкові до виконання.

2.3.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з ОП, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці.

2.3.5. Направляти подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

ІІІ. Специфіка функціювання комісій та уповноважених

трудових комективів з питань охорони праці в школі

.

  1. Комісії та уповноважені трудових колективів працюють на основі даного Положення, затвердженого загальними зборами колективу школи.

Це положення розробляється на основі типових і затверджених відповідно наказами Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 72 від 3.08.93 р. та № 135 від 28.12.93 р.

  1. Члени цих комісій та уповноважені трудових колективів працюють на громадських засадах. Їх рішення носять рекомендаційний характер.

IV. Відповідальність працівників служби охорони праці


  1. Працівники служби охорони праці школи несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених Положенням про слудбу охорони праці та посадовими інструкціями;

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з ОП;

г) низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві.

Схожі:

Погоджено” “Затверджую” icon” Погоджено “ «Погоджено» ” Затверджую“

Погоджено” “Затверджую” icon“Погоджено” «Погоджено» “Затверджую”

Погоджено” “Затверджую” iconЗатверджую погоджено

Погоджено” “Затверджую” iconПогоджено: Затверджую Голова Ради школи Директор езош №6

Погоджено” “Затверджую” iconПогоджено затверджую санітарний лікар директор лзош №11 лозівської райсес

Погоджено” “Затверджую” icon«погоджено» «затверджую»
Начальник Головного управління освіти, науки та інформаційно- аналітичного забезпечення моз україни
Погоджено” “Затверджую” icon«Схвалено»                      «Погоджено» «Затверджую»
Кожен учень зобов'язаний знати І виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі —
Погоджено” “Затверджую” iconПогоджено затверджую
Укрмонтажспецбуд. На місцях в інструкцію можуть бути внесені адміністрацією доповнення або зміни у відповідності зі специфікою місцевих...
Погоджено” “Затверджую” iconПогоджено: Погоджено: Управління Державного Державна податкова казначейства в адміністрація в

Погоджено” “Затверджую” icon«погоджено» «затверджую» Заступник директора з нвр директор школи
«Формування ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективу на основі використання інтерактивних технологій у навчально-виховному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка