Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України
НазваПоложення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України
Дата конвертації20.04.2013
Розмір78.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

постановою президії районної

організації профспілки

від 25.01.2010 № П-1- 1

Положення

про постійну комісію з охорони праці

районної організації профспілки працівників освіти і науки України
Це Положення визначає правові засади діяльності постійної комісії з охорони праці президії районної організації профспілки працівників освіти і науки України (далі - комісія) і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з урахуванням обов’язків, прав і повноважень Профспілок у сфері охорони праці, визначених законами України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», «Про охорону праці», іншими актами законодавства.
^ I. Загальні положення
1.1. Комісія створюється на строк повноважень президії районної Профспілки будь – якої форми власності та виду діяльності. Кількісний і персональний склад Комісії визначається і затверджується президією районної Профспілки залежно від кількості працівників.

1.2. Головним завданням Комісії є здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями вимог законів та інших нормативно – правових актів з охорони праці, захист прав та інтересів членів профспілки у цій сфері.

1.3. Членами Комісії можуть бути досвідчені працівники і спеціалісти – члени Профспілки, на яких за посадовими обов’язками не покладено відповідальності за створення здорових і безпечних умов праці в організації і, які не належать до працівників служби охорони праці або інших служб, уповноважених роботодавцем на здійснення організаційно – розпорядчих і контрольних функцій у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Кожний член Комісії одночасно є представником Профспілки з питань охорони праці, який діє в межах повноважень згідно зі статтею 41 Закону України «По професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», іншими нормативно – правовими актами, Статутом Профспілки.

1.4. Головою Комісії обирається член президії, який не входить до складу адміністративного персоналу. Одночасно він є старшим громадським інспектором районної Профспілки.

1.5. Комісія у своїй роботі керується трудовим законодавством, законами України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», іншими нормативно - правовими актами з охорони праці, Статутом Профспілки та цим Положенням.

1.6. Комісія працює під керівництвом президії районної Профспілки за планом роботи, який затверджується цим виборним органом.

1.7. Засідання Комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

1.8. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

1.9. Рішення комісії оформляється протоколом довільної форми, має рекомендаційний характер і надається роботодавцю (керівникові організації) іншим зацікавленим особам для впровадження в життя. У разі незгоди роботодавця (керівника організації, структурного підрозділу) із запропонованим у рішенні заходами, він надсилає голові аргументовану відповідь. Із найбільш важливих і принципових питань Комісія вносить матеріали на розгляд президії районної Профспілки для прийняття рішення по суті проблеми на рівні законодавчого органу.

1.10. Голова і члени комісії взаємодіють з іншими представниками Профспілки організації, громадськими інспекторами з охорони праці структурних підрозділів, відповідними службами і посадовими особами організації, а також з представниками органів державного управління і нагляду за охороною праці, виконавчими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, технічними інспекторами праці та іншими фахівцями вищестоящих профспілкових органів.

1.11. Комісія звітує про свою роботу за півріччя і рік (або частіше – за необхідності) на засіданні президії міської Профспілки або на пленумах.

1.12. Роботодавець за свій рахунок організовує разом з президією навчання членів Комісії, придбання для них відповідних засобів і нормативних документів з охорони праці, а також забезпечує збереження їм середнього заробітку протягом періоду навчання і виконання громадських обов’язків, визначеного колективними договорами та Угодою.
^ II. Зміст роботи Комісії


  1. Комісія сприяє президії районної Профспілки у виконанні повноважень, передбачених для профспілок законами України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», іншими нормативно – правовими актами та Статутом Профспілки.

З цією метою комісія:

2.1.1. Перевіряє стан умов і безпеки праці, забезпечення працівників санітарно – побутовими приміщеннями, засобами індивідуального і колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій, домагається від роботодавця усунення недоліків у роботі з цих питань;

2.1.2. Бере участь формуванні розділу «Охорона праці та здоров’я» галузевої Угоди, в опрацюванні роботодавцем комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, проводить перевірки виконання затверджених заходів;

2.1.3. Аналізує причини виробничого травматизму та професійної захворюваності, якість складання актів за встановленими формами (Н-1,Н-5,П-4), готує пропозиції стосовно вимог до роботодавця щодо вжиття ефективних профілактичних заходів, а також з приводу безпідставного звинувачення потерпілих, необґрунтованої відмови скласти акт за формою Н-1 або внести до нього необхідні зміни;

2.1.4. Контролює усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань, визначених комісіями з їх розслідування, додержання роботодавцем установленого порядку реєстрації та подання звітності про зазначені випадки;

2.1.5. Перевіряє наявність для всіх професій повноту інструкцій з охорони праці, своєчасну розробку й затвердження інших актів з охорони праці, що діють у межах організації, ведення журналів інструктажу працівників, журналів періодичного технічного огляду машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та іншої документації згідно з вимогами норм і правил;

2.1.6. Вивчає додержання вимог законодавства про охорону праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та вносить пропозиції щодо усунення порушень з цих питань;

2.1.7. Здійснює громадський контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць на відповідність нормативно – правовим актам з охорони праці, вивчає додержання вимог законодавства щодо надання працівникам пільг і компенсацій а роботу з важкими або шкідливими умовами праці, готує пропозиції про встановлення для окремих осіб додаткових пільг відповідно до умов колективних договорів та галузевої Угоди;

2.1.8. Сприяє своєчасному й повному одержанню потерпілими або членам сімей загиблих на виробництві сум відшкодування шкоди, одноразової допомоги та всіх інших страхових виплат чи видів соціальної допомоги, передбачених законодавством, за необхідності готує на розгляд профспілкового комітету організації проект подання з цих питань до робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

2.1.9. Сприяє виплаті вихідної допомоги (у розмірі не менше тримісячного заробітку), якщо працівник розриває трудовий договір через порушення роботодавцем вимог законодавства та умов колективного договору з питань охорони праці;

2.1.10. Організує і контролює роботу громадських інспекторів з охорони праці;

2.1.11. Здійснює громадський контроль за створенням та ефективною роботою кабінетів охорони праці, наявністю і станом куточків, стендів та інших засобів пропаганди охорони праці; спільно з роботодавцем організовує огляди – конкурси стану охорони праці в установах і закладах освіти;

2.1.12. За необхідністю порушує перед президією районної Профспілки питання про проведення незалежної експертизи умов праці в діючому виробництві, небезпечності певних машин, механізмів, устаткування, будівель і споруд, відповідності нормативно – правовим актам з охорони праці проектної документації нових або реконструйованих виробничих об’єктів.

  1. Голова Комісії або за його дорученням будь – який інший член Комісії бере участь у роботі:

 • комісії із розслідування нещасного випадку на виробництві або профзахворювання;

 • комісії з атестації робочих місць на відповідність нормативно – правовим актам з охорони праці;

 • комісії з перевірки знань посадовими особами і працівниками нормативно – правових актів з охорони праці;

 • комісії з прийняття в експлуатацію нового або реконструйованого об’єкту виробничого чи соціально – культурного призначення на відповідність його вимогам охорони праці;

 • комісії з перевірки або комплексного обстеження стану охорони праці в організації, що проводиться представниками органів державного нагляду за охороною праці, експертами Фонду соціального страхування від нещасних випадків, технічними інспекторами праці профспілок тощо.

  1. Голова, члени Комісії реалізують інші повноваження, передбачені Типовим положенням про представника профспілок з питань охорони праці, затвердженого постановою Президії ФПУ від 17.09.2003 року № П-5-13, та іншими актами.

  2. Голова або будь – який член Комісії негайно повідомляє голову районної Профспілки про кожний груповий нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком, що стався в установі, організації, з метою термінового повідомлення по це вищестоящому профспілковому органу та забезпечення участі в спеціальному розслідуванні такого випадку представників Профспілок згідно з установленим Порядком.


^ III. Основні права членів Комісії
Голова і член Комісії мають право:


  1. Безперешкодно і в будь – який час перевіряти стан умов і безпеки праці, санітарно – побутового обслуговування і забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, а також хід виконання зобов’язань з охорони праці колективного договору, галузевої Угоди, відповідних програм та заходів з цих питань.

  2. Вносити роботодавцю подання з будь – якого питання охорони праці та одержувати від нього аргументовану відповідь.

  3. Вимагати від роботодавця (керівника організації, його структурного підрозділу) негайно припинення робіт на робочих місцях організації у разі виникнення загрози життю або здоров’ю працівників.

  4. Подавати свої висновки про обставини й причини нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також про відповідальність посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до цих випадків.

  5. Одержувати від роботодавця, посадових осіб і працівників необхідні пояснення, інформацію та документи з питань що належать до компетенції Комісії.

Профспілковий комітет може відкликати рішення Комісії чи подання (висновок) голови або члена Комісії, якщо вони суперечать законам, іншим нормативно – правовим актам з охорони праці, не відповідають вимогам захисту законних прав та інтересів працівників.
***
Особи, які створюють перешкоди в діяльності голови або члена Комісії, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

За неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, будь – який член Комісії може бути притягнутий до відповідальності згідно з Статутом Профспілки, а також достроково усунутий від виконання цих громадських обов’язків у тому ж порядку, за яким його було обрано.

Схожі:

Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов...
Колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України І президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України
Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconГалузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту...
Цк профспілки працівників освіти І науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно...
Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconЧернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти І науки,...
Профспілки працівників освіти І науки України на 2011 – 2015 роки, керуючись Положенням про проведення змагань на Кубки ЦК профспілки...
Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconЗатверджено постановою президії районної
Статуту профспілки працівників освіти І науки України профспілкові організації мають право витрачати кошти профспілкового бюджету...
Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconАтестація педагогічних працівників: основні зміни Роз’яснення юридичної...
Січня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 20. 12. 2011 №1473 "Про затвердження Змін...
Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconПовідомляємо Вам, що 9 грудня 2009 року на пленумі ЦК профспілки...
Русі, а також враховуючи пропозиції спільної комісії Міністерства освіти І науки України та ЦК профспілки працівників освіти І науки...
Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про службу охорони праці
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом державного комітету України з нагляду за охороною праці №255 від15....
Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconГолова районної Начальник відділу освіти
Головного управління освіти І науки облдержадміністрації. Порядок створення та організації роботи структурних підрозділів з охорони...
Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconУгода між відділом освіти Сквирської районної державної адміністрації,...
Угода укладена відповідно до Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної, Галузевої та Регіональної Угоди І є нормативним...
Положення про постійну комісію з охорони праці районної організації профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про освіту”, Положення про організацію роботи з охорони...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка