C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області
Скачати 326.15 Kb.
НазваC тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області
Сторінка1/3
Дата конвертації20.04.2013
Розмір326.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
Первинно

Зареєстровано

Виконавчим комітетом

Мелітопольської міської ради

27.11.2002 року

рішення № 160
Затверджено

Рішенням 44 сесії

Мелітопольської міської ради IV скликання

№ від 25.02.2005

Міський голова

_________ В.В.Єфименко


C Т А Т У Т

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №19

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Мелітополь 2005
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Мелітопольська гімназія № 19 Мелітопольської міської ради Запорізької області первинно зареєстрована Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради (рішення № 160 27.11.2002). Мелітопольська гімназія №19 знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

72313 , Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Ломоносова № 151, тел. 5-10-97; філія – вул. Гоголя, № 88, тел.5-46-87.

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад - гімназія № 19 є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код 26317237.

1.4. Засновником / власником / навчального закладу є Мелітопольська міська рада.

1.5. Гімназія № 19 – загальноосвітній навчально-виховний заклад ІI-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю. До складу гімназії №19 (згідно з потребами населення) входять загальноосвітні класи І ступеню навчання (1-4 класи), в яких забезпечено поглиблене вивчення іноземної мови з 1 класу.

1.6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями гімназії № 19 є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадян України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості гімназиста, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права гімназистів про вільне формування політичних світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів ;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- створення сприятливих умов для самовираження гімназистів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного та фізичного розвитку;

- надання гімназистам можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

- пошук і вибір для навчання обдарованих та здібних дітей;

оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

- застосування сучасних методик моделювання освітнього середовища, яке забезпечує широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного гімназиста, сприяє створенню атмосфери творчості та емоційного комфорту;

- становлення сучасної моделі управління інноваційним розвитком закладу освіти, формування нової організаційної культури;

- організація роботи гімназійної Ліги інтелектуальних ігор;

- налагодження системи зв’язків з гімназистами-партнерами асоційованих шкіл ЮНЕСКО;

- участь у міжнародних програмах та проектах організованих міжнародними фондами, радами тощо;

- запровадження системи індивідуальної педагогічної підтримки, технологій розвитку емоційного інтелекту та глобально орієнтованого змісту і характеру освіти;

- запровадження моніторингу якості роботи закладу на основі щорічного комплексного аналізу всіма учасниками освітнього процесу, широкого діапазону індикаторів /показників/ його функціонування та динаміки розвитку;

- забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що включає розвиток дитини, як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, забезпечення її самовизначення, саморозвитку, самореалізації з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі;

- розробка й апробація нового змісту освіти, методів і форм навчання й виховання;

1.8.Гімназія № 19 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом, який затверджується сесією Мелітопольської міської ради, начальником відділу освіти Мелітопольської міської ради та реєструється Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради.

1.9. Гімназія № 19 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.10.Гімназія № 19 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.11.Діяльність гімназії №19 базується на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

1.12.У навчальному закладі визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення предметів: історії України, всесвітньої історії, географії, української мови та літератури, англійської мови, біології, правознавства, інформатики.

1.13. Гімназія № 19 має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником /засновником/;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.14.У навчальному закладі створюються та функціонують:

 • психологічна служба;

 • медична служба;

 • комп’ютерний центр;

 • центр професійного становлення;

 • благодійний фонд “Надія”;

 • центр гімназійної Ліги інтелектуальних ігор.

кафедри:

 • української філології;

 • російської мови та зарубіжної літератури;

 • іноземної мови;

 • природничо-екологічних наук;

 • суспільно-гуманітарних наук;

 • математики та фізики;

 • фізичного виховання та ДПЮ;

 • початкових класів;

 • кураторів та класоводів;

 • художньо-естетичного виховання.

Групи:

 • творчі;

 • проблемні;

 • динамічні.

Творчі та науково-дослідницькі лабораторії вчителів.

1.15.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються міжрайонним педіатричним центром дитячої лікарні м.Мелітополя.

1.16.Взаємовідносини гімназії № 19 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

^

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ2.1. Організація навчально-виховного процесу в Г № 19 планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного, щомісячного та тижневого плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою гімназії.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Г № 19 приймається рішенням педради, погоджується з радою навчального закладу та затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків /щоденний, тижневий/ та режим роботи /щоденний, річний/.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Г № 19 самостійно добирають програми, підручники, науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби для здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Г № 19 здійснює навчально-виховний процес за семестровою та класно-урочною формами навчання.

2.5. Зарахування учнів до Г № 19 здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви /для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх замінюють/ або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження /копії/, паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти /крім дітей, які вступають до першого класу/ на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

Термін навчання в Г № 19 такий, як у школі І-ІІІ ступенів.

До першого /п’ятого/ класу гімназії зараховуються учні, які закінчили початкову школу і пройшли конкурсний відбір. Умови конкурсу розробляються дирекцією за участю органів громадського самоврядування відповідно до Інструкції про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на конкурсній основі, затвердженої наказом МОН України від 19червня 2003 року за № 389.

У разі потреби учень може протягом будь-якого року навчання перейти до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого МОН України зразка.

2.6. Індивідуальне навчання та екстернат у Г № 19 організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.7. Мікрорайон для гімназії не встановлюється. Учні зараховуються до Г № 19 незалежно від місця проживання.

2.8. Наповнюваність класів, груп, їх поділ для вивчення профільних та інших предметів визначаються МОН України на підставі нормативів фінансування для здобуття загальної середньої освіти та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради гімназії може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

2.9. У гімназії першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створені групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора гімназії на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, наказом директора визначається режим роботи груп продовженого дня.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються і закінчуються згідно нормативних документів МОН України.

Навчальний рік поділяється на 2 семестри.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється /крім випадків, передбачених законодавством України/.

2.12. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.13. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 40 хвилин за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи гімназії фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться для поглибленої підготовки учнів вивчення спеціальних курсів, курсів за вибором, індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, відвідування занять у клубах, студіях, творчих об’єднаннях, гуртках, товариствах тощо.

У гімназії можуть проводитись підготовка гімназистів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідницька робота та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.15. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій.

В гімназії навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною; поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.17. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому - доповнюється оцінками в балах (за рішенням педагогічної ради Г № 19).

У документі про освіту /табелі успішності, свідоцтві, атестаті/ відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.18. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником /головою атестаційної комісії/.

2.19. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за

№ 120/5311.

2.20. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та інших предметів.

2.21. При проходженні учнями навчальної практики використовуються такі форми роботи: наукові експедиції, краєзнавчі пошуки, робота в архівах, науково-дослідних установах, музеях тощо.

Навчальну практику можна проходити і під час навчального року, однак з обов’язковим обліком її проведення у класних журналах.

2.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. №588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за

№ 925/5146.

2.23. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності ;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.24. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення : стипендія /із фонду або цільових надходжень з відповідних установ, добродійних фондів, товариств, асоціацій тощо/, цінні подарунки, безкоштовні екскурсії /в межах коштів, передбачених на ці цілі/.

2.25. Згідно з Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ МОН України від 05.02.01 р. № 44, зареєстрований Мін’юстом № 120/5311 від 8.02.01 р.) учні, які мають за підсумками річного оцінювання досягнення у навчанні початкового рівня (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися із Г №19 (переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи).

У разі незгоди батьків, або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням вони мають право оскаржити рішення.

  1   2   3

Схожі:

C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconПовна офіційна назва знз: Мелітопольський навчально-виховний комплекс...

C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconМережа пунктів пробного тестування в м. Мелітополі в березні 2010 року
Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Мелітопольської міської ради Запорізької області
C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconРічний план державних закупівель управління освіти Мелітопольської...
Продукти молочні інші 15. 51. 5: лот №1 – молоко згущене 15. 51. 51; лот №2 – сметана 15. 51. 52. 511
C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconЗапорізької області
А. В. Бабіна – методист суспільно-гуманітарного циклу відділу освіти Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької...
C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconЗапорізької області
А. В. Бабіна – методист суспільно-гуманітарного циклу відділу освіти Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької...
C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconРічний план закупівель управління освіти Мелітопольської міської...
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної...
C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconРічний план закупівель управління освіти Мелітопольської міської...
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної...
C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconРічний план закупівель управління освіти Мелітопольської міської...
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної...
C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconРічний план закупівель управління освіти Мелітопольської міської...
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної...
C тату т мелітопольської гімназії №19 мелітопольської міської ради запорізької області iconРічний план закупівель управління освіти Мелітопольської міської...
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка