Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради
Скачати 67.97 Kb.
НазваПосадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради
Дата конвертації21.04.2013
Розмір67.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського

голови с.Літки №81 від

„_23_”___листопада 2012р.

______________О.Б.Сивуха

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

секретаря виконкому Літківської сільської ради.


 1. Загальні положення

1.1. Посада секретаря виконкому Літківської сільської ради відноситься до

V категорії посад в органах місцевого самоврядування.

1.2. В своїй роботі секретар виконкому керується Конституцією України, Зако-

ном України „Про місцеве самоврядування в Україні”, нормами цивільного,сімейного, тру-

дового законодавства України та іншими нормативно - правовими актами, що стосуються

його роботи; рішеннями Літківської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджен-

нями сільського голови.

  1. За рішенням Літківської сільської ради повноваження секретаря виконав-

чого комітету виконує секретар сільської ради, обраний відповідно до п.1 ст.50 Закону

України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

  1. Секретар виконкому сільської ради не може суміщати свою службову діяль-

ність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової

та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю.

  1. Під час здійснення наданих законом повноважень секретар виконкому є

підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед сільською радою і виконкомом Літків-

ської сільської ради, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої

влади – також підконтрольним Броварській районній державній адміністрації.

  1. Повноваження секретаря виконкому сільської ради можуть бути достроково

припинені за рішенням сільської ради у випадках:

- передбачених ст.20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядуван-

ня”;

-в разі порушення ним Конституції. Законів України,прав і свобод громадян, не забез-

печення виконання ним наданих йому повноважень.
1.7. Секретар виконкому сільської ради повинен знати

- Конституцію України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „ Про

службу в органах місцевого самоврядування”, інші нормативні акти України, які стосують-

ся роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в об-

сязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місце-

вого самоврядування;

- загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політи-

ки, які існують у територіальній громаді;

- етику та культуру ділового і політичного спілкування;

- зміст основних економічних процесів на рівні територіальної громади в умовах ре-формування економіки та становлення ринкових відносин;

- загальні теоретичні і правові засади здійснення управління селом;

- розподіл сфер діяльності в процесі управління селом;

- організацію, форми і методи роботи органів територіального самоврядування;

- проблеми соціального захисту членів територіальної громади;

- основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

- основи організаційно - правової роботи;

- порядок вчинення нотаріальних дій;

-основні вимоги до діловодства та забезпечення охоронності документів сільських

рад та їх виконавчих комітетів;

 • правила проведення реєстрації актів цивільного стану;

 • основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки;
 • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.9.Секретар виконкому сільської ради повинен вміти:

 • грамотно та доцільно виконувати функціональні обов’язки, застосовувати закони та

нормативні акти, юридично грамотно кваліфікувати факти й обставини, приймати пра-

вові рішення та вчиняти інші юридичні дії у повній відповідності до Закону України

„Про місцеве самоврядування в Україні” :

 • організовувати роботу апарату виконавчого комітету;

 • планувати роботу виконкому;

 • забезпечувати підготовку матеріалів на розгляд сесії та виконкому сільської ради;

 • доводити рішення і розпорядження ради та виконавчого комітету до виконавців,

юридичних осіб, громадян;

 • контролювати виконання рішень і розпоряджень виконавчого комітету;

 • нести відповідальність за стан діловодства, обліку і звітності, архівної справи; пода-

вати раді проекти заходів щодо виконання наказів виборців;

 • вчиняти нотаріальні дії, ре6єструвати акти цивільного стану відповідно до законо-

давства.

1.10.Секретар виконкому сільської ради повинен володіти:

 • державною мовою;

 • навиками роботи на комп’ютері.

1.11. Кваліфікаційні вимоги.

Освіта вища за освітньо кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст, бакалавр, спе-

ціаліст, магістр.

2. Функціональні обов’язки секретаря виконкому сільської ради:

- у випадках, передбачених частиною першою ст.42 Закону України „Про місцеве

самоврядування в Україні” виконує обов’язки Літківського сільського голови:

 • скликає сесії ради у випадках. передбачених частиною шостою ст.46 Закону Укра-

їни „Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам і доводить до відо-

ма населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передба-чається внести на розгляд ради;

 • веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шос-

тою ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

 • організовує підготовку сесій сільської ради та засідань виконкому, питань, що вно-

сяться на їх розгляд;

 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради та виконкому до виконавців і населен-

ня, організовує контроль за їх виконанням;

 • за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій

ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

- організує за дорученням ради чи виконкому відповідно до законодавства здійснення

заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів

державної влади та місцевого самоврядування;

 • забезпечує зберігання у сільській раді офіційних документів;

 • здійснює прийом громадян з питань, що відносяться до його компетенції;

 • оформляє протоколи сесій сільської ради та засідань виконавчого комітету;

 • веде особові справи та трудові книжки посадових осіб та інших працівників ;

 • складає статистичні звіти ради;

 • вчиняє нотаріальні дії;

 • проводить реєстрацію народжень, шлюбів. смертей; видає довідки; складає прото-

коли про адміністративні правопорушення та надсилає протоколи про адміністративні

порушення до відповідних адмінкомісій , відповідно до ст. 212-1 та статті 256 Ко-дексу України про адміністративні правопорушення.

 1. Права

  1. Одержувати у встановленому законом порядку необхідні для виконання посадо-

вих обов’язків документи, матеріали, інформацію від органів державної виконавчої

влади та місцевого самоврядування. підприємств, установ та організацій, посадових

осіб.

  1. Безоплатно підвищувати кваліфікацію в установленому законом порядку.

  2. Одержувати від структурних підрозділів та посадових осіб ради довідки, інфор-

мації необхідної для виконання його посадових обов’язків.

  1. Давати доручення посадовим особам ради при підготовці сесій сільської ради

та засідань виконкому.

3.5. Вносити пропозиції сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові з питань роботи сільської ради та її виконкому.

3.6. Брати участь у нарадах з питань, що відносяться до його компетенції.

4. Відповідальність.

4.1. Секретар виконкому сільської ради відповідно до Кодексу Законів про працю,

законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про боротьбу з

корупцією” несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне вико-

нання посадових обов’язків, порушенням норм етики поведінки службової особи міс-

цевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах

місцевого самоврядування.

4.2. В разі вчинення дій чи бездіяльності, що підпадають під норми Кримінального

кодексу чи Кодексу про адміністративні правопорушення, секретар виконкому сільсь-

кої ради несе кримінальну чи адміністративну відповідальність в порядку, встановлю-

ному чинним законодавством.

4.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам неправомірними діями чи

бездіяльністю секретаря виконкому сільської ради, підлягає відшкодуванню за його

рахунок у порядку, встановленому законом.

 1. Взаємодія

В своїй діяльності секретар виконкому сільської ради взаємодіє з державними

органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та ор-

ганізаціями, розташованими на території Літківської сільської ради відповідно до

його компетенції.
З посадовою інструкцією ознайомлений

Секретар Літківської сільської ради

_________________ ( Шульга Н.В.)

підпис ПІБ
„ 23 „ листопада 2012 року

Схожі:

Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconПосадова інструкція касира Літківської сільської ради
Касир призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України
Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconПосадова інструкція секретар-друкарки, діловода Літківської сільської ради
Призначення на цю посаду та звільнення з неї здійснюється розпорядженням сільського голови із дотримання вимог Кодексу законів про...
Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconПосадова інструкція №28
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики секретаря-машиністки, затвердженої наказом Міністерства...
Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconЛітківська сільська рада броварського району
Внести зміни до рішення виконкому Літківської сільської ради №154 від 08. 08. 2011 року та затвердити тарифи на послуги по вивезенню...
Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconТехнологічна картка адміністративної послуги
Секретар виконкому сільської ради для видачі витягів з рішень викон-кому та сесій сільської ради
Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconДодаток №1 до рішення виконкому Літківської сільської ради
Срср» діючого на території Укра-їни відповідно до постанови Верховної Ради України від 12. 09. 91 «Про поря-док тимчасової дії на...
Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconІтківська сільська рада броварського району Київської області
Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Гайдак Н. Г. про виконання бюджету Літківської сільської ради за 9 м-ців...
Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconІтківська сільська рада броварського району Київської області
Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Гайдак Н. Г. про внесення змін до бюджету Літківської сільської ради на...
Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconПосадова інструкція секретаря-друкарки
Секретар-друкарка загальноосвітнього навчального закладу (знз) призначається на посаду та звільняється з неї директором закладу
Посадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради iconПосадова інструкція №32
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка