Тема заняття
Скачати 136.74 Kb.
НазваТема заняття
Дата конвертації21.04.2013
Розмір136.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 6


Тема заняття:

Складні випадки правопису великої букви. Тренувальні вправи

Мета заняття:Дидактична


Навчити грамотно писати, використовувати правила на практиці, аналізувати орфограми

Виховна -

Виховувати почуття прекрасного, повагу до оточуючих

Розвиваюча -

Розвивати уміння практично використовувати вивчені правила

Вид заняття:

Практичне заняття

Форма проведення заняття:

Виконання вправ

Методичне забезпечення:

картки, опорні конспекти

Література:
Обов’язкова:

Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. - Харків: ВД «ШКОЛА», 2009

Тести. Українська мова. 5-12 класи/ За ред. д.філол.н. проф. Гуйванюк Н.В. - К.: Академія, 2009

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.

Додаткова:

Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Технічні засоби навчання

комп’ютер

^ ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

Продовжуємо практично працювати над орфограмами щодо правопису слів з великої літератури
3. Мотивація навчання (пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з’ясовуємо необхідність вивченої теми)
4. Актуалізація опорних знань – запитання – перевірка знань орфограми «лексичне вживання слів»

У кожній парі словосполучень визначте нормативне.

 • Скласти іспит, здати іспит.

 • Дякую вас, дякую вам.

 • Самий активний учень, найактивніший учень.

 • Зустріч зі школярами, зустріч з школярами.

 • Вчитися на протязі життя, вчитися протягом життя.

 • Скажіть у двох словах, скажіть двома словами.

 • Переливаю[ц|:а] вогні, переливаю[т|с|а] вогні.

 • Завдавати шкоди, наносити шкоду.

 • Задавайте питання, ставте питання.

 • Зміни впадають в очі, зміни кидаються в очі.


5. Коментар відповідей та робіт студентів
6. Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у вправах, які студенти мають виконувати)

^ Вправа

Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери.

А. (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент України, (г)олова (в)ерховної (р)ади України, (п)рем’єр-(м)іністр Канади, (м)іністерство (о)світи і науки України, (з)ахідна Україна, (к)раїни (з)аходу, (б)ульвар Тараса Шевченка, (м)айдан (н)езалежності, (р)еспубліка (б)олгарія, (у)горська (р)еспубліка, (к)орейська (н)ародно-(д)емократична (р)еспубліка, (р)івненська (о)бласть, (у)манська (м)іськрада, (ш)евченкові поезії, (ш)евченківські поезії, (ш)евченківська премія, (н)обелівська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (н)аціональний (б)анк України, (к)иївський (б)удинок (м)од, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (р)іздво, (а)ндріївська (ц)ерква, (в)олодимирський (с)обор, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (ц)ентральна (н)аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п)ромінвестбанк України, (б)анк (а)валь, (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд.

Б. (р)ада (б)езпеки, (н)аціональна (о)пера України, (п)олісся, (с)танція (м)етро (л)ибідська, (з)акарпаття, (ч)ернігівська (о)блспоживспілка, (о)дещина, (п)риазов’я, (д)онбас, (з)бройні (с)или України, (ц)ентральне (у)правління (в)сеукраїнського (т)овариства (п)росвіта ім. Тараса Шевченка, (ц)ентральна (р)ада, (п)арламент, (с)енат, (к)онституційний (с)уд України, (о)рден (в)ітчизняної (в)ійни, (м)едаль (з)а (в)ідвагу, (о)рден (к)нязя (я)рослава (м)удрого, (е)зопівська (м)ова, (б)іблія, (б)ожа (м)атір, (е)поха (в)ідродження, (н)аціональний (у)ніверситет (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемія, (у)країнська (д)ержава; (д)ержавний (к)омітет з (н)ауки, (т)ехніки і (п)ромислової (п)олітики України; (д)октор (е)кономічних (н)аук, (м)іжнародна (с)пілка (у)країнських (п)ідприємців (МСУП).
Вправа

Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.

1. Гей, нові (к)олумби й (м)агеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В. Симоненко) 2. Не всі стародавні (г)реки були (а)фродітами, (г)еркулесами, (а)поллонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її (О. Довженко). 3. Пошли, доле, гнів, і ненависть, і гордість оборонцям і визволителям нашої (б)атьківщини! (О. Довженко) 4. Всяк (ш)отландець вільний — пан своєї (б)атьківщини (Леся Українка). 5. Наші предки, (с)тародавні (с)лов’яни, подібно до (а)нглосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння — (к)оляду і (к)упала (О. Воропай). 6. Бароко — художній стиль у мистецтві, (б)атьківщиною якого є (і)талія. Головна особливість цього стилю — вигадливість, підкреслена урочистість, переважання декоративного над практично-корисним. Назва терміна «(б)ароко» походить від (п)ортугальського «перола барокка», що перекладається як «перлина вигадливої форми». Кращі будівлі цього стилю: (в)ерсальський (п)алац
поблизу (п)арижа, (з)имовий (п)алац у (с)анкт-(п)етербурзі, (а)ндріївська (ц)ерква, (м)аріїнський (п)алац, (б)рама (з)аборовського у Києві. 7. Так, (ж)овтоводська битва мала для українців таке ж значення, як колись для русичів битва (к)уликовська (Д. Яворницький).
^ Вправа

Перекладіть текст українською мовою і запишіть їх. Поясніть вживання малої та великої літер.

1. Юрий Каныгин — доктор экономических наук, профессор, член Союза журналистов Украины. Окончил экономический факультет Московского университета. Работал заведующим кафедрой Хабаровского политехнического института, ученым секретарем Сибирского отделения АН СССР по гуманитарным наукам. С 1976 года живет в Киеве, где возглавлял отдел научного потенциала Института кибернетики им. В. М. Глушкова, отдел социального интеллекта Центра исследований научного потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины.
Вправа

Запишіть назви відомих в Україні (у Києві):

а) вищих навчальних закладів, бібліотек, архівів, спортивних споруд;

б) церков, пам’яток історії й архітектури, пам’ятників;

в) музеїв, театрів, філармоній, видавництв;

г) готелів, ресторанів, кафе, магазинів, туристичних агентств, бюро, курортів і санаторіїв;

д) банків;

е) державних установ (міністерств, комітетів), іноземних представництв.

● Поясніть вживання великої та малої літер, а також лапок.
Вправа 11. Перепишіть текст. Поясніть вживання великої літери.

Директора заводу Директорові ЗАТ

«Металопобутконструкція» «Донбас-металбрухт»

п. Миронюка М. П. п. Клименку З. Т.

12 жовтня 2012 р. факс (06441)524217

ФАКС

Згідно з договором поставки № 2/17 від 14 лютого 2012 року Ви повинні провести розрахунок за ______________________ в сумі ___________________ грн. ________ коп. _________числа. Просимо

(сума цифрами та прописом)

терміново зробити переказ грошей на наш розрахунковий рахунок _________________ .

Р/S. Якщо на час надходження факсу Ви вже переказали гроші на наш розрахунковий рахунок, ми висловлюємо подяку.

● З’ясуйте, які реквізити використовуються при написанні факсу.
Вправа

Перекладіть з російської на українську мову подані звороти ділового стилю. Використовуючи їх, складіть лист-привітання Вашим колегам чи партнерам.

Хотим поздравить Вас…

Примите мои искренние поздравления по поводу…

Поздравляем Вас с большим успехом…

Искренне поздравляю Вас с избранием на пост…

Поздравляем Вас с приятным событием — …

От имени руководства поздравляем Вас с юбилеем и надеемся, что Вы будете работать у нас еще много лет.

^ Тести (індивідуальні картки)

I. У якому рядку допущено помилки в правописі власних назв?

=І.Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, газета Чернівці, журнал Дніпро.

 1. Академія наук України, журнал «Всесвіт», князь Володимир, Дніпро, Київ

 2. День Незалежності України, Богдан Хмельницький, Галич, Прут, газета «Молодь України».

 3. Україна, Дунай, Чорне море, Будинок народної творчості, фабрика «Киянка»

 4. Олекса Довбуш, Карпати, Черемош, Юрій Федькович, Кирило Кожум'яка

II У якому рядку допущено помилки в правописі власних назв?

 1. Карпати, родина Коцюбинських, Марко Вовчок, Олекса Довбуш, ріка Південний Буг.

 2. Дністер, сім'я Кайдашів, Буковина, Петро Сагайдачний, сузір'я Водолія.

 3. «Кобзар» Т. Г. Шевченка, Климко, Європа, Президент України, Аполлон.

 4. Данило Галицький, Будинок культури, Григорій Сковорода, оповіді в «Повісті минулих літ», Олена.

=5.Азовське Море, Тарас Шевченко, Київ, Ярослав мудрий, журнал Барвінок.
1.З великої літери треба писати слово в дужках у рядку

А (Д, д)ень народження

=Б село Зелений (Г, г)ай

В День (У, у)чителя

Г (О, о)стрів Мадагаскар
2.З великої літери треба писати тільки перше слово в рядку

А (В, в)ерховна (Р, р)ада України

Б (3, з)бройні (С, с)или України

В (К, к)абінет (М) міністрів України

=Г (М, м)іністерство (К, к)ультури і туризму України
3. 3 великої літери треба писати одне слово в дужках у рядку

А (А, а)сканія (Н, н)ова

=Б (В, в)ійськово-(М, м)орські сили України

В (Г, г)алицько-(В, в)олинське князівство

Г (М, м)іністерство (Т, т)ранспорту та зв'язку України
4. 3 великої літери треба писати обидва слова в рядку

А (Г, г)анна (Б, б)арвінок

Б (С, с)обака (Р, р)ябко

В (К, к)арпатські (Г, г)ори

=Г (Г, г)олосіївський (П, п)арк
5. З великої літери треба писати обидва слова в рядку

=А (Р, р)еспубліка (П, п)ольща

Б (О, о)стрів (X, х)ортиця

В (Г, г)етьман (М, м)азепа

Г (П, п)івострів (К, к)рим
6. З великої літери треба писати обидва слова в рядку

А (Г, г)енерал (А, а)рмії

Б (А, а)кадемія (Н, н)аук

В (Д, д)емократична (П, п)артія

=Г (Є, є)вропейський (С, с)оюз
7. З великої літери треба писати обидва слова в рядку

А (К, к)раїни (А, а)нтанти

Б (І, і)сторичний (М, м)узей

=В (Ч, ч)умацький (Ш, ш)лях (сузір'я)

Г (Н, н)ародний (Д, д)епутат
8.З великої літери треба писати обидва слова в рядку

=А (В, в)ерховний (С, с)уд України

Б (Н, н)аціональний (Е, е)кономічний університет

В (К, к)раїни (Б, б)алтії

Г (Б, б)удинок (У, у)чителя
9.З великої літери треба писати обидва слова в рядку

=А (Р, р)еспубліка (Б, б)ілорусь

Б (М, м)узей (А, а)рхітектури

В (С, с)тарокиївський (Р, р)айон

Г (М, м)іністерство (О, о)борони
10. З малої літери треба писати обидва слова в рядку

А (П, п)івнічний (Л, л)ьодовитий океан

=Б (3, з)аслужений (Д, д)іяч мистецтв

В (К, к)иївський (М, м)узей ім. Т. Г. Шевченка

Г (X, х)мельницька (О, о)бласть
11.3 великої літери треба писати всі слова в рядку

А (К, к)вітка-(О, о)снов'яненко, (К, к)аменяр (назва професії)

Б (О, о)лена (П, п)чілка, (П, п)резидент Академії наук

=В (Д, д)онжуан, (У, у)країнець

Г (Ч, ч)умацький (ПІ, ш)лях (сузір'я), (Н, н)аціональний театр опери і балету ім. Т. Шевченка
12.З великої літери треба писати всі слова в рядку

А (Б, б)ерингове (М, м)оре, (Б, б)іловезька (П, п)уща

=Б міста: (Б, б)іла (Ц, ц)ерква, (К, к)ривий (Р, р)іг

В (М, м)айдан (Н, н)езалежності, народи (К, к)райньої (П, п)івночі

Г (К, к)аменяр (про І. Франка), (П, п)арковий (М, м)іст
13.З великої літери треба писати всі слова в рядку

=А (А, а)нтарктида, (Б, б)улонський (Л, л)іс (парк у Парижі)

Б проспект (Д, д)ружби (Н, н)ародів, стародавняя культура (С, с)ходу

В (Ж, ж)овті (В, в)оди, (С, с)хідноєвропейська (Р, р)івнина

Г (Д, д)алекий (С, с)хід, (К, к)раїни (3, з)аходу
14.Обидва слова треба писати з великої літери в рядку

А (П, п)олярна ніч — (П, п)олярна зоря

=Б (У, у)країнська Народна Республіка — (У, у)країнська повстанська армія

В (П, п)артія захисників Вітчизни — Соціалістична (П, п)артія України

Г (П, п)івнічна Буковина — (П, п)івнічні країни
15.Обидва слова треба писати з великої літери в рядку

=А (А, а) адміністрація Президента України — (А, а)сам6лея Ради Європи

Б (Н, н)національна парламентська бібліотека України — (Н,н) національно-визвольний рух

В (Б, б)удинок актора — (Б, б)удинок відпочинку

Г (Б, б)ронзовий вік — епоха (В, в)ідродження
16. О6идва слова треба писати з великої літери в рядку

А (М, м)олодіжна партія України — (М, м)олодіжний житловий комплекс

Б (Д, д)ержавний бюджет України — (Г, г)ромадянська війна

В (Л, л)ауреат Нобелівської премії — (Н, н)ародний артист України

=Г Верховна (Р, р)ада України — Верховний (С, с)уд України
17. Обидва слова треба писати з великої літери в рядку

А (У, у)країнське телебачення — (У, у)країнський степ

=Б (Н, н)овий рік (свято) — (Н, н)аціональний аграрний університет

В (Д, д)екан факультету — (Д, д)ругий український фронт

Г (В, в)извольна війна 1648-1654 pp. — (В, в)ійськово- промисловий комплекс
18. Виділене слово треба писати з малої літери в реченні

А Нарешті діждалися (С, с)паса — нехай бурштиняться меди!

=Б Олександр Іванович тихо проказав (^ Т, т)ургеневські слова: «Життя не пустощі і не розвага; життя — то важкий труд».

В До незалежності (В, в)країнської держави додать ще треба правди і добра.

Г Нещодавно відбувся з'їзд (Р, р)еспубліканської партії України.
19. Виділене слово треба писати з малої літери в реченні

=А Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть!

Б Щороку в березні у всіх навчальних закладах України відбуваються (Ш, ш)евченківські читання.

В Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив.

Г Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз.
20. Виділене слово треба писати з малої літери в реченні

=А Суцільно зрубаний квартал (К, к)арпатського старого бору — немов який нестримний шквал пронісся, оголивши гору.

Б Чумацький (В, в)із з-над рідного двора за хату котиться спроквола.

В Чумацький (Ш, ш)лях сріблиться в небесах.

Г Сонце сміється, немов (А, а)рхімед, перевертаючи Землю на осінь.
7. Коментар роботи студентів
8. Підсумок заняття:

Розкрийте значення одного з поданих фразеологізмів у короткому гумористичному тексті.

1. По гарячих слідах. 2. Насипати жару за халяви. 3. Жити в гаразді. 4.Сам собі хазяїн.
9. Домашнє завдання: продовжити творчу роботу


Схожі:

Тема заняття iconКонспект заняття в гуртку «Квілінг» Тема заняття
Тема заняття: Ознайомлення з технікою обробки паперу – квілінг. Виготовлення квіткової композиції в техніці квілінг
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconПрактичні заняття 4, 5 Практичне заняття №4
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом...
Тема заняття iconУрок №18. Тема
Тема: Підсумкове заняття з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм»
Тема заняття iconТема, зміст роботи (на кожне заняття)

Тема заняття iconЗаняття №2
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тема заняття icon7. Критерії оцінювання
Для програм рекомендований розподіл годин: 60 практичні заняття, 40 теоретичні заняття
Тема заняття iconТема заняття
Терміни. Однозначність І багатозначність термінів. Контракт. Трудова угода. З. 08. Зп. Р. 01. 04. 01
Тема заняття iconЗаняття подорож у царство Золотої рибки
Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка