Договір добровільного страхування майна юридичної особи
Скачати 58.64 Kb.
НазваДоговір добровільного страхування майна юридичної особи
Дата конвертації05.03.2013
Розмір58.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Договір
добровільного страхування майна юридичної особи


"___" _________ р.


Страхове товариство, далі - Страховик, в особі _________________________

_______________________________________________________________________,

(посада; прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ________________________________________, з одного боку, та

_______________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, її підпорядкованість,

_______________________________________________________________________,

місцезнаходження)

далі - Страхувальник, в особі ______________________________________________

_______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________, з другого боку, керуючись Правилами добровільного страхування майна страхового товариства ___________________________________________________ _______________________________________________________________________,

уклали цей Договір страхування майна, яке належить Страхувальнику, строком з "___" _______________ р. по "___" _______________ р.

1. За цим Договором страхове товариство _____________________________ зобов'язується виплатити Страхувальникові суму або відшкодувати завданий збиток за втрату чи пошкодження майна внаслідок випадків, передбачених Правилами добровільного страхування майна, а саме: стихійного лиха, зокрема, пожеж, вибухів, морозів, снігопадів, затоплення, обвалу, зсувів, удару блискавки, землетрусу, просадки грунту, бурі, зливи, граду, припинення подачі електроенергії, викликаного пожежею, стихійним лихом та аваріями, дії грунтових вод, проникнення води із сусіднього приміщення, аварії, зокрема системи опалення, водопровідних і каналізаційних мереж тощо.

2. Об'єкти страхування зазначені у довідці (додаток N 1 до Правил добровільного страхування майна), що є невід'ємною частиною Договору.


Види застрахованого майна

Розмір страхування майна, %

Страхова сума, тис. Грн.

Ставка страхового платежу, в % від страхової суми

Сума страхового платежу, грн.

Основні засоби, незавершеного будівництва,

устаткування

Інші товарно-матеріальні цінності

Разом:
__________

(сума цифрами)
__________

(сума цифрами)


Страхова сума ____________________________________________________

(сума літерами)

Страховий платіж _________________________________________________

(сума літерами)

3. Договір набирає чинності з дня списання суми страхового платежу за Договором з рахунку Страхувальника на рахунок Страховика. У разі перерахування Страхувальником страхових платежів частинами збитки, завдані йому внаслідок страхового випадку, відшкодовуватимуться пропорційно до перерахованих платежів.

4. Матеріали про страховий випадок розглядаються і приймаються рішення про виплату або відмову у виплаті страхових сум та страхового відшкодування не пізніше як через 30 днів з дня складання акта про загибель (пошкодження) майна.

Виплата страхових сум або страхового відшкодування проводиться на підставі заяви страхувальника, за умови своєчасного подання ним належним чином оформлених документів, пов'язаних зі страховим випадком, та страхового акта у _______термін після прийняття Страховиком рішення про страхове відшкодування.

5. Після того, як Страхувальник отримав відшкодування збитків, до Страховика переходить право на позов до юридичної або фізичної особи, винної у заподіяних збитках, при цьому Страхувальник зобов'язаний передати Страховикові всі необхідні матеріали для подання регресного позову.

6. За цим Договором Страхувальник не одержує відшкодування збитків:

а) якщо загибель (пошкодження) майна відбулася не внаслідок страхового випадку;

б) якщо Страхувальник одразу не повідомив Страховика по телефону або телеграмою про загибель (пошкодження) майна;

в) не подав письмову заяву протягом трьох днів, маючи на це можливість, у зв'язку з чим неможливо визначити фактичний розмір збитків;

г) не вжив заходів для врятування майна під час та після настання страхового випадку;

д) маючи на це можливість, не забезпечив збереження і запобігання пошкодженню майна;

е) дав свідомо неправильні відомості про об'єкт страхування;

ж) якщо Договір не набрав чинності на день страхового випадку.

7. У разі затримки страхового відшкодування за вчасно поданими і належно оформленими документами Страхувальником Страховик виплачує пеню в розмірі _______ % від простроченої суми за кожний день прострочення.

8. Страховик зобов'язаний:

- ознайомити Страхувальника з правилами страхування;

- протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування Страхувальникові;

- при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми або страхового відшкодування з урахуванням витрат, понесених Страхувальником щодо запобігання або зменшення збитків у передбачений Договором термін;

- за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик або зумовили збільшення вартості майна, переукласти з ним Договір страхування;

- тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

9. Страхувальник зобов'язаний:

- своєчасно вносити страхові платежі;

- при укладенні Договору страхування надати інформацію Страхувальникові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

- повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування;

- повідомити Страховика, як тільки настане страховий випадок, по телефону або телеграмою, а в триденний термін подати письмову заяву, терміново вжити заходів для достовірного визначення розміру збитків і своєчасного їх відшкодування;

- створити комісію у складі не менше трьох чоловік за участю депутата місцевої ради, яка складає акт довільної форми, визначає попередній (орієнтовний) розмір збитків;

- вжити заходів щодо зберігання всього майна, що залишилося після страхового випадку, як пошкодженого, вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

- утримувати майно відповідно до протипожежних правил, забезпечити виконання вимог органів пожежного нагляду, інших органів державного нагляду;

- у разі реорганізації терміново повідомити про це Страховика для укладення нового договору страхування, а при ліквідації - про його дострокове припинення;

- при знищенні або пошкодженні майна внаслідок навмисних неправомірних дій третіх осіб, а також про факт крадіжки терміново заявити у відповідні правоохоронні органи;

- у разі страхового випадку подати Страховикові всі документи (протоколи, акти, пояснення тощо), необхідні для встановлення причин втрати або пошкодження майна.

10. Дія Договору страхування припиняється у разі:

- закінчення терміну дії;

- виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

- несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором терміни;

- ліквідації Страхувальника;

- ліквідації Страховика у порядку, встановленому законом;

- прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

Дія Договору може бути достроково припинена на вимогу однієї із Сторін за Договором, про що одна із Сторін повідомляє іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення Договору страхування. При порушенні умов Договору Страховиком страхові платежі Страхувальнику повертаються повністю, при невиконанні умов Договору Страхувальником страхові платежі повертаються йому з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.

11. Страховик має право перевіряти достовірність документів, поданих Страхувальником для виплати страхових сум.

Цей Договір складений у двох примірниках, кожен з яких має однакову чинність.


Страховик

Страхувальник

Схожі:

Договір добровільного страхування майна юридичної особи iconДоговір добровільного страхування
Перелік застрахованого майна страхувальника, страхова сума, розмір та строки внесення страхових платежів І розмір страхового відшкодування...
Договір добровільного страхування майна юридичної особи iconДоговір страхування майна

Договір добровільного страхування майна юридичної особи icon” №2081 від 19. 06. 2008 р., надалі – Правила страхування. Відомості про Заявника
Прошу укласти договір страхування водного транспорту на умовах Правил „Добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього...
Договір добровільного страхування майна юридичної особи iconНаявність відокремленого майна
Поняття юридичної особи
Договір добровільного страхування майна юридичної особи iconДзов “Ювілейний”
Ознака особи: юридична чи без статусу юридичної особи. Кому підпорядкована (якщо без стату-су юридичної особи)
Договір добровільного страхування майна юридичної особи iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Договір добровільного страхування майна юридичної особи iconПлан Вступ. 2 Розділ 1 Роль та місце страхування вантажу в зовнішній...
Розділ 3 Сучасний стан розвитку страхування вантажів на Україні (проблеми І шляхи їх вирішення, зарубіжний досвід). 17
Договір добровільного страхування майна юридичної особи iconФорма запиту на інформацію від юридичної особи в письмовому вигляді
Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)
Договір добровільного страхування майна юридичної особи icon3. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється...
Договір добровільного страхування майна юридичної особи iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення...
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –- підприємців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка