Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці
Скачати 268.41 Kb.
НазваПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці
Сторінка1/2
Дата конвертації05.03.2013
Розмір268.41 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2
Затверджено

Директор

_______________ 200 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення навчання

і перевірки знань з питань охорони праці

_______________________________________

_______________________________________

1. Загальні положення
1.1.Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі - положення)встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів навчальних закладів під час трудового та професійного навчання.

1.2.Положення спрямоване на реалізацію у навчальному закладі системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

1.3. Нагляд за дотриманням вимог цього положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а контроль - служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади.
^ 1.4. Визначення понять і термінів

У цьому положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

навчання з питань охорони праці - це навчання працівників, учнів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення

робіт;

робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці закладу після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

дублювання - самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

^ 3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні під час трудового і професійного навчання проходять у навчальному закладі за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

3.2. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи.

3.3. Навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів та програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів у галузі освіти.

3.4. Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

3.5. Особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом.
3.6. Перед перевіркою знань з питань охорони праці у навчальному закладі для працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації.

3.7. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

3.8. Перевірка знань працівників з питань охорони праці у навчальному закладі здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія) навчального закладу, склад якої затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається директор навчального закладу або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник. До складу комісії навчального закладу входять спеціаліст служби охорони праці, представники виробничих, технічних служб, представник профспілки. До складу комісії можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та викладачі охорони праці, які проводили навчання.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

3.9. Усі члени комісії у порядку, установленому положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

3.10. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується директором школи.

3.11. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

3.12. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (додаток 1). Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (додаток 2). При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

3.13. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, видача посвідчень є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

3.14. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

3.15. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

3.16. Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на директора навчального закладу.

3.17. Представники профспілок, уповноважені найманими, як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання з питань охорони праці відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями за участю представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.


^ 4. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці
4.1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити у навчальному закладі інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

4.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

4.3. Вступний інструктаж

Проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули до навчального закладу і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для навчального закладу;

з учнями, які прибули до навчального закладу.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по навчальному закладу, який в установленому положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 5), який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

4.4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до навчального закладу;

який переводиться з одного структурного підрозділу навчального закладу до іншого;

який виконуватиме нову для нього роботу;

відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у роботі навчального закладу.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими у навчальному закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Проводиться з учнями навчального закладу:

- до початку трудового або професійного навчання;

- перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних інструментів, матеріалів тощо.

4.5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі освіти, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

- на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

4.6. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів,

матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Позаплановий інструктаж з учнями проводиться при порушенні ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести чи призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

4.7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

- при ліквідації аварії або стихійного лиха;

- при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

4.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт керівник структурного підрозділу

4.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

4.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 6).

Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.

4.11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується директором навчального закладу. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування;

- застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.
^ 5. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи
5.1. Новоприйняті до навчального закладу працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

5.2. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання).

5.3. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються директором школи відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

5.4. Роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

5.5. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, які розробляються у відділі освіти відповідно до функціональних обов'язків працівника, і затверджуються начальником відділу освіти (керівником структурного підрозділу).

5.6. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях навчального закладу. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.

5.7. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:

- закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

- оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;

- засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.

5.8. Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) начальника відділу освіти (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.

Додаток 1

до пункту 3.13

положення про порядок

проведення навчання

і перевірки знань з питань

охорони праці
Зразок протоколу засідання

комісії з перевірки знань

з питань охорони праці
________________________________________________________

(підприємство,навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ПРОТОКОЛ N _____

^ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

"___”________________20__р. м.______________________
Комісія у складі:

голови ______________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)
і членів комісії: ___________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

________________________________________________________

_______________________________________________________,
створена на підставі наказу від "___" _______ 20__ р. N ____

перевірила знання

__________________________________________________________________(перелік основних нормативно-правових актів з

__________________________________________________________________охорони праці, за якими проводилася перевірка знань)
------------------------------------------------------------------

|N |Прізвище, |Посада, |Місце роботи (для|Знає/ |П |

|з/п |ім'я та по |професія,|підприємства |не знає | |

| |батькові |(фах) |структурний | | |

| |працівника | |підрозділ) | | |

|----+-----------+---------+-----------------+--------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------
Голова комісії _______________________

(підпис)

Члени комісії: _______________________

(підпис)

_______________________

(підпис)

_______________________

(підпис)
М.П.
Примітка. У разі проведення перевірки знань комісією навчального закладу затвердження протоколу печаткою не обов'язкове.
Додаток 2

до пункту 3.14

положення про порядок

проведення навчання

і перевірки знань з питань

охорони праці
Обкладинка посвідчення
Знак безпеки
ПОСВІДЧЕННЯ

про перевірку знань з питань охорони праці
Перша сторінка посвідчення

_______________________________________________________

(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)
^ ПОСВІДЧЕННЯ N
Видано__________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) посада (фах) ________________________________________________

місце роботи ________________________________________________
про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні знання ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

(перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці,

________________________________________________________

за якими проводилася перевірка знань)
Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від "___" ________20__ р. N _____________________
М.П.
Голова комісії _________________________

(прізвище)

_________________________

(підпис)
^ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ
Посада (фах) ________________________________________________

виявив(ла) потрібні знання _____________________________

________________________________________________________

(перелік нормативно-правових актів з охорони праці,

__________________________________________________________________за якими проводилася перевірка знань)

________________________________________________________
Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від"___"_____________20 р. N _____________

Голова комісії _______________________________________

(прізвище) (підпис)

М.П.


  1   2

Схожі:

Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconЗатверджено
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці встановлює порядок навчання та перевірки знань...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconТипове положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці
Типове положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconЗатверджено
Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах інформатики, положення про розробку інструкцій з охорони...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconЗатверджено
Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики, положення про розробку інструкцій...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconЗатверджено
Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики Золочівської гімназії №1 положення...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconДержавний комітет україни з нагляду за охороною праці
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconПро затвердження Положення про порядок проведення навчання І перевірки...

Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці iconНаказ
Про затвердження Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка