Формування концептуальних
Скачати 213.83 Kb.
НазваФормування концептуальних
Дата конвертації06.03.2013
Розмір213.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Проблеми та напрями

формування концептуальних

засад соціальної держави

Л. ШАУЛЬСЬКА, кандидат економічних наук

Інститут економіки промисловості НАН України

м. Донецьк

Сучасна Україна потребує якісної пе- візувався в Україні протягом останніх трьох років,
ребудови соціальної сфери сус- є свідоцтвом соціалізації системи державного уп-
пільства, прискореної реалізації ці- равління, надання державою переваги саме люд-
льових орієнтирів становлення та ському розвиткові через соціальну орієнтацію еко-
розвитку соціальної держави. Ідея номіки та соціальні стратегії розвитку. Поряд з
розбудови соціальної держави в Україні відповідає прихильниками розробки цього важливого для
демократичним традиціям, прагненням українців України документа є певні аргументи проти при-
до свободи, самореалізації і рівноправності, світо- йняття в сучасних умовах Концепції соціальної
вим тенденціям суспільного розвитку і є природ- держави через брак реальних підстав для її вико-
ним наслідком здобуття державної незалежності, нання. Доцільність розробки і прийняття цього до-
Саме ця ідея може претендувати на статус націо- кумента полягає в тому, що він є вкрай необхідним
нальної, оскільки здатна активізувати та об'єднати саме сьогодні, оскільки в Концепції з урахуванням
громадян у прагненні до соціально справедливого соціально-економічних реалій України мають бути
середовища та високих стандартів життя. втілені власні конституційні демократично-право-
ІІотреба розбудови соціальної держави виникла ні й організаційно-економічні засади соціального
з прийняттям у 1991 р. Конституції України, яка розвитку людини та суспільства, які випливають із
утвердила незалежну державу як правову, демок- соціальних потреб та інтересів і забезпечують на-
ратичну, соціальну. Водночас механізми державно- ближення рівня та якості життя українців до кра­
го регулювання виявились неспроможними подо- щих світових орієнтирів.

лати глибокі деформації, які виникли на початко- Теоретико-методологічним підґрунтям побудо-

вому етапі трансформаційного процесу, забезпечи- ви соціально орієнтованої держави (і державності

ти реалізацію ефективної соціально-економічної взагалі) є праці Е. Канта, А. Пігу, Л. Ерхарда.

політики в країні. Нині розбудова високорозвину- Проблемам становлення і розвитку соціальної

тої соціальної держави в Україні потребує значно- держави значну увагу приділяють зарубіжні й віт-

го вдосконалення та корегування. Виникає гостра чизняні вчені. Зарубіжні дослідження базуються

необхідність формування та реалізації таких стра- на визначенні і впровадженні основних положень

тегічних пріоритетів соціальної політики, які соціальної держави через досягнення соціально

комплексно враховують потреби інноваційного орієнтованої економіки, реалізацію прав і свобод

розвитку країни, інтегрування в Європейський громадян. Наукові дослідження й дискусії з ироб-

Союз та світове економічне середовище соціально лем розбудови соціальної держави йдуть у Росії,

орієнтованої ринкової економіки, здатної забезпе- Активна участь законодавчої, виконавчої влади та

чити людський розвиток, гідний рівень і якість науковців у процесах демократизації суспільства

життя громадян. сприяли розробці проекту Концепції соціальної

Враховуючи потреби соціального розвитку дер- держави Російської Федерації, яка має досить вда-

жави, реформування сфер життєдіяльності су- лу структуру, глибоке і змістовне наповнення,

спільства за ініціативою Комітету Верховної Ради Пряме копіювання зарубіжного досвіду не є до-

України з питань соціальної політики та праці для цільним у сучасній Україні, оскільки обумовлює

розробки Концепції соціальної держави України загрозу національній самобутності. Більше того,

було створено робочу групу, до складу якої ввій- вплив історичних, культурних, правових україн-

шли представники органів виконавчої та законо- ських традицій не дозволяє без адаптації відтвори-

давчої влади, інститутів Національної академії на- ти точну копію будь-якої зарубіжної моделі соці-

ук України, галузевих науково-дослідних інститу- альної держави.

тів і профспілок. Процес формування концепту- У вітчизняних наукових дослідженнях ще не по-

ального підґрунтя соціальної держави, який акти- будовано цілісну модель соціальної держави, яка

41

стане прийнятною для українського сьогодення, права й дотримання принципів народного сувере-

хоча окремі її елементи розглядаються вченими нітету, непорушності прав і свобод людини, верхо-

С. Мочерним, О. Скрипнюком, В. Єременко та ін. венства Конституції, розподілу влади, незалеж-

Значним науковим внеском у розробку стратегіч- ності суду. Головною ознакою соціальної держави

них положень та напрямів розбудови соціальної є розвинуте громадянське суспільство, функціону-

держави в Україні є праці В. Хари та В. Новікова, вання якого забезпечує сполучення цілей для гар-

в яких досліджуються проблеми визначення укра- монізації відносин державних інститутів і соціаль-

їнського типу соціальної держави, формування них груп. Економічна енциклопедія визначає соці-

ефективного механізму соціальної політики'. альну державу як «найдосконаліший тип держави

Отже, на сучасному етапі процес розбудови в в історії розвитку людської цивілізації», метою

Україні соціальної держави потребує вирішення якої є «забезпечення високого рівня життя всього

певних завдань теоретичного і практичного харак- населення країни, його всебічної безпеки»2. Висо-

теру. Необхідним є концептуальне обґрунтування кий рівень життя, добробут суспільства, як основ-

сутності соціальної держави, її мети і принципів на мета соціальної держави, визначаються у пра-

становлення. Умовою ефективної реалізації теоре- цях багатьох науковців. Ширше розуміння мети

тично визначених напрямів розбудови соціальної соціальної держави притаманне російським уче-

держави в Україні є забезпечення соціальної орі- ним В. Мілецькому, В. Халіпову, В. Торлопову,

єнтації економічної політики через збереження і Н. Волгіну, Н. Гриценко, Ф. Шаркову, які доповню-

розвиток людського, трудового та інтелектуально- ють її необхідністю реалізації соціальної безпеки,

го потенціалу у виробничій сфері. Крім того, укра- соціальної справедливості, забезпечення високого

їнська модель соціальної держави має враховувати рівня соціальної захищеності, доступності насе-

принципи Європейської соціальної Хартії, Євро- ленню соціальних і культурних послуг. Наша по-

пейського кодексу соціального забезпечення, за- зиція полягає в більш глибокому розумінні мети,

гальної декларації прав людини, концептуальних якою має стати створення умов для людського роз-

основ гідної праці Міжнародної організації праці. витку. Саме людський розвиток забезпечує гідний

Фахівцями Інституту економіки промисловості рівень та якість життя населення, рівні можливос-

НАН України (м. Донецьк) за дорученням Міні- ті формування і реалізації трудового потенціалу,

стерства праці та соціальної політики України під- Реалізація головної мети передбачає виконання

готовлено проект Концепції соціальної держави державою певних функцій. У роботах В. Хари та

України, підставою для якого стали наукові уза- В. Новікова сформульовано низку функцій сучас-

гальнення, чинна правова база, міжнародні трудо- ної соціальної держави, а саме: компенсаційні, ін-

ві норми й рекомендації, соціологічна інформація, вестиційні, емансипаторські. Вважаємо за доціль-

Структура і зміст проекту відповідають моделі со- не відокремити також стимулюючу й адміністра-

ціальної держави, що представлена на рис. 1. тивну функції і доповнити зміст визначених фун-

Концептуальне обґрунтування сутності соціаль- кцій, що виходить з їх комплексного впливу на со-
ної держави потребує розгляду її системоутворю- ціальний розвиток держави. Сутність компенса-
ючих елементів. Елементи соціальної держави - ційних (захисних) функцій проявляється у гаран-
це сукупність ознак, які визначають її внутрішню туванні соціально-економічної безпеки особи й
структуру, забезпечують комплексне функціону- суспільства через формування гнучкої системи со­
вання та відрізняють її від інших державних форм ціального захисту, розширенні й поглибленні соці-
і устоїв. Складовими елементами моделі соціаль- ально-економічного підґрунтя та вдосконаленні
ної держави є її мета, принципи, суб'єкти, критерії, соціально-правового поля розвитку людського по-
функції, пріоритети і напрями їх реалізації. тенціалу, забезпеченні суспільної злагоди в держа-

Найважливішим завданням теоретичного ха- ві на основі соціального миру і соціального парт-
рактеру є визначення сутності і мети соціальної нерства, проведенні соціальної політики, яка має
держави. Сучасний тип соціальної держави має ха- сприяти дотриманню конституційних прав через
рактеризуватись демократичним і правовим на- реалізацію державних соціальних стандартів і нор-
повненням. Демократичні складові ґрунтуються мативів. Компенсаційні функції забезпечують со-
на визнанні і дотриманні принципів народовладдя, ціальну підтримку населення, у тому числі уразли-
свободи і рівності громадян, невідчужуваності вих верств, через систему соціальної допомоги, со-
прав людини. Правова сутність соціальної держа- ціальної роботи. Розвиток системи соціальної ро­
ви реалізується через забезпечення верховенства боти є перспективним напрямом соціального уп-

'Хара В., Новіков В. Побудова соціальної держави - загальне національне завдання // Україна: аспекти праці. - 2003. - № 3. -С. 27 - 32; Хара В., Новиков В. Построение социальіюго государства - общая национальная задача // Голос Украйни. - 2003. -№ 60 (3060). - С. 8 - 9.

'Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. З / Редкол.: С. В. Мочерний та ін. - К.: Академія, 2002. - 952 с.

42


Критерії

Умови

Суб’єкти

Інструменти

Сфери регулювання

Принципи

Мета


Функції

Рівень соціально-
економічної захи­
щеності населення;

Якість соціального обслуговування;

Розвиток людського потенціалу, відтворення населення;

Рівень і якість життя;

Роль країни в міжнародних організаціях;

Соціально-економічний, екологічний розвиток країни

Пріоритет прав і свобод людини;
верховенство права;
пріоритет договірних засобів вирішення конфліктів;
додержання балансу інтересів людини, підприємців, держави;
чітке розмежування повноважень органів влади;

Додержання орієнтирів і зобов’язань, визначених у міжнародних договорах

Компенсаційні (захисні);

Стимулюючі; інвестиційні; адміністративні

Створення умов для людського розвитку через забезпечення гідного рівня якості життя населення, рівних можливостей флормування трудового потенціалу

Соціальна справедливість; соціальна солідарність;

соціальне партнерство;

Соціальна відповідальність держави, громадян, бізнесу

Державна соціальна, економічна, регіональна, демографічна, екологічна політика; соціально-економічне планування; система адміністративного контролю;

Контроль громадянського суспільства за державою

Народ; органи влади; об’єднання профспілок і роботодавців;

Органи місцевого самоврядування;

Суб’єкти господарювання

Політична, правова, соціальна, демографічна, духовна, економічна, екологічна


равління в Україні, оскільки в умовах низького суспільства. Держава має стимулювати соціаль-

рівня адаптованості населення до ринкових умов, ний розвиток через забезпечення соціальної орієн-

поширення бідності, соціального сирітства, соці- тації ринкової економіки, за якої економічна сво-

альної напруженості в суспільстві тощо саме під- бода спрямовується на створення умов для висо-

тримка громадян, родин, груп у реалізації соціаль- кої якості трудового життя і людського розвитку,

них прав і у компенсації фізичних, психічних, ін- заохочення до продуктивної зайнятості шляхом

телектуальних, соціальних та інших недоліків підвищення соціально-економічної активності иа-

сприятиме їх повноцінній життєдіяльності. Інвес- селення, якісне формування й ефективну реаліза-

тиційні функції спрямовані на розвиток освіти й цію трудового потенціалу, у тому числі через сти-

науки, культури, охорони здоров'я, навколишньо- мулювання розвитку власних можливостей насе-

го середовища, інфраструктури громадянського лення. Держава має виконувати адміністративні

43

функції, які проявляються в утвердженні в су- ресів громадян, підприємців і держави на основі

спільстві за допомогою нормативно-правової бази чіткого розмежування повноважень та взаємодії

соціальної справедливості як однієї з найважливі- органів державної влади, пріоритету договірних

ших цінностей, без здійснення якої неможливі со- (мирних) засобів вирішення конфліктів, додер-

ціальний розвиток, свобода задоволення потреб і жання орієнтирів і зобов'язань, визначених у між-

інтересів людини, контроль за додержанням прав народних договорах,

та свобод громадян, законодавства країни. Реалізація функцій соціальної держави забезпе-

Загальновизнаними принципами соціальної чується її суб'єктами (інститутами, спеціалізова-
держави є соціальна справедливість, солідарність ними організаціями) з використанням інструмен-
суспільства, соціальне партнерство. Держава має тів державного регулювання політичної, правової,
забезпечити соціальну справедливість, тобто рівні соціальної, демографічної, духовної, економічної,
можливості для реалізації трудового потенціалу і екологічної сфер життєдіяльності суспільства,
задоволення соціально-економічних потреб, соці- Для оцінки ефективності державної політики у
альну солідарність - спільну відповідальність гро- сфері соціального управління використовуються
мадян, засновану на особистій відповідальності і певні критерії, серед яких основними виступають
згоді, єдності і спільності інтересів, розвивати со- рівень та якість життя, якість соціального обслуго-
ціальне партнерство - цивілізовану систему відно- вування, демографічний розвиток. Однак перелік
син у соціально-трудовій сфері, яка базується на критеріїв соціальної держави більш широкий і
узгодженні й захисті інтересів працівників, робо- складається, на нашу думку, з показників розвитку
тодавців, органів державної влади і місцевого са- людського потенціалу, рівня соціально-економіч-
моврядування на основі договорів, угод, досягнен- ної захищеності населення, відтворення населен­
ня компромісу, консенсусу з актуальних проблем ня, активності країни в міжнародних організаціях,
економічного й соціально-політичного життя су- економічного, екологічного розвитку країни.
спільства3. Крім того, соціальна держава наділяє Низка соціально-економічних проблем сучас-
громадяп соціальними правами, що одночасно ної України значно ускладнює процес розбудо-
потребує дотримання принципу соціальної відпо- ви соціальної держави. Недієвість закоиодавчо-
відальності суспільних інститутів за їх реалізацію, го механізму соціальної спрямованості, низька
Соціальна відповідальність держави - цс відпові- ефективність економічного реформування
дальність за створення умов безпечної життєді- спричинили розшарування населення за рівнем
яльності та розвиток людини відповідно до націо- матеріального забезпечення, поширення біднос-
нальних інтересів та міжнародних норм. Соціаль- ті, загострення кризи зайнятості, звужене від-
на відповідальність громадян передбачає їх відпо- творення людського потенціалу, погіршення
відальність перед суспільством, родиною за свій стану здоров'я і життєдіяльності населення ста-
фізичний та соціально-психологічний стан, освіт- ли загрозою розвитку людського, трудового й
ній та професійний розвиток, є важливим інстру- інтелектуального потенціалу суспільства. Ефек-
ментом збереження і примноження національного тивність державної та регіональної політики
багатства, виховання здорових і духовно збагаче- щодо вирішення визначених проблем залиша-
них поколінь. Соціальна відповідальність бізнесу ється недостатньою. Значні здобутки законо-
проявляється у відповідальності підприємців за давчого та нормативно-правового забезпечення
наслідки своєї господарської діяльності, розвиток соціального розвитку не дають очікуваних ре-
трудового та підприємницького потенціалу, збере- зультатів через низький рівень якості державно-
жения довкілля, а також підприємницьку актив- го та регіонального управління, неадекватність
ність щодо розвитку соціальної сфери. законодавчих і правових норм можливостям їх-

У сучасних дослідженнях не існує вичерпної ньої реалізації. Поширення проблем правового,

класифікації умов функціонування соціальної соціального, демографічного, економічного,

держави, за яких можлива повна й ефективна реа- екологічного характеру є причиною скептично-

лізація її функцій. Визначальними умовами є вер- го сприйняття українцями сутності соціальної

ховенство права, врегулювання інтересів особи, держави. Тому для забезпечення органічної сис-

суспільства і держави. Саме верховенство права є темності і структурності функціонування соці-

"основоположним принципом правової держави, альної держави в Україні необхідним є виконан-

без якого неможливе гарантування прав і свобод ня пріоритетних завдань її становлення і роз-

особи, а також гарантій, що надаються їй з боку витку. Стратегічні пріоритети соціальної держа-

державної влади'4. Розбудова в Україні соціальної ви мають бути гнучкими й відтворювати етапи

держави можлива лише за умови поєднання інте- соціального розвитку країни. У довгостроковій

"Михсев В. А. Оспопн социального партнерства: Учеб. для вулов. - М.: Зкзамен, 2001. - -148 г.

'Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України: Моногра­фія. - К.: Ін-т держави і прапа ім. В. М. Корецького ПАН України, 2000. - 600 с.

44

перспективі пріоритети соціальної держави час- > реформування соціального забезпечення, на-

тково збігаються з відповідними у соціальній дання адресної державної підтримки незахищеним

політиці, але одночасно виходять за її межі, ос- верствам населення;

кільки сполучаються з економічною, політич- > усебічний розвиток соціального страхування,

ною, екологічною, науково-технологічною та ін- обслуговування житлового забезпечення, гумані-

шими сферами життєдіяльності суспільства, тарної сфери (освіти, науки, культури, охорони

Стратегічними пріоритетами соціальної держа- здоров'я населення, фізичної культури і спорту,

ви в Україні мають стати: відпочинку й туризму);

> підвищення рівня та якості життя населення, > гарантування безпечної життєдіяльності на-
створення умов для формування середнього класу селення та екологічної безпеки;

та подолання бідності; > створення сприятливих умов для розвитку

> протистояння різкому розшаруванню сус- сім'ї, жінок, дітей та молоді;

пільства за майновим і соціальним становищем, > створення і розвиток громадянського сус-

формування солідарної соціальної структури пільства;

суспільства; > інтеграція України до європейських та між-

> підвищення рівня здоров'я населення, поліп- народних соціальних систем.

шення стану системи його охорони, зміцнення ге- 3 метою підвищення ефективності державного

нофонду українського народу; управління необхідною є систематизація основних

 • подолання демографічної кризи, вирішення напрямів досягнення пріоритетів соціальної дер-
  демографічних проблем; жави за сферами життєдіяльності суспільства

 • протистояння руйнуванню людського, трудо- (табл. 1).

вого та інтелектуального потенціалу, забезпечення Для розбудови України як соціальної держави

їхнього розвитку; необхідне правове, фінансове, адміністративно-ор-

 • удосконалення соціально-трудових відносин; ганізаційне, кадрове, наукове, інформаційне забез-

 • здійснення ефективної державної регіональ- печення. Механізми цього процесу визначаються
  ної соціальної політики, поступова її децентралі- суб'єктами становлення і розвитку соціальної дер-
  зація; подолання значної диференціації соціаль- жави в Україні відповідно до повноважень, нада­
  ного розвитку регіонів; посилення відповідаль- них їм законодавством України, і обумовлюються
  ності регіонів за їх соціальний стан; конкретною ситуацією в державі та за її межами.


Табл 1

Визначення та систематизація пріоритетних напрямів побудови в Україні соціальної держави за основними сферами


Сфера

Пріоритетні напрямки

1

2

Політична

Здійснення адміністративної реформи, удосконалення правового визначення діяльності органів державної влади

Забезпечення політичної, соціальної стабільності, громадянського взаємопорозуміння і взаємоузгодженості інтересів різних соціальних груп суспільства

Розвиток громадянського суспільства та демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод громадян

Розвиток України як активного члена міжнародних спільнот, забезпечення інтегрування України у світове економічне середовище, Європейський Союз

Правова

Розробка дієвих механізмів реалізації конституційних прав і свобод людини. Розвиток у населення потреби самозахисту власних прав, формування у людей свідомості щодо обов'язковості додержання їхніх прав і гарантій

Чітке розмежування відповідальності між органами державної влади за порушення трудового законодавства

Забезпечення збалансованості реформування господарського механізму з реформуванням трудової сфери; координація змісту Господарського, Податкового, Бюджетного, Цивільного, Трудового кодексів

Сприяння розвитку соціального партнерства й договірного регулювання соціально-трудових відносин, підвищення рівня компетентності суб'єктів соціально-трудових відносин, удосконалення процедури укладення колективних договорів і угод та контролю за їх виконанням

Економічна

Створення самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів

Створення сприятливих соціально-економічних умов та правових засад для дєтінізації національної економіки, обмеження економічної злочинності, криміналізації соціально-економічної сфери, стимулювання легалізації тіньових доходів

Становлення й утвердження інноваційної моделі розвитку, збереження та підвищення науково-технічного потенціалу, проведення політики поліпшення інвестиційного клімату, підвищення ефективності інвестиційних процесів

Підвищення добробуту суспільства за рахунок зростання вартості робочої сили

Здійснення регулюючих заходів, спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття, проведення політики продуктивної зайнятості

Соціальна

Наближення реальних можливостей соціального захисту до потреб працюючих у ньому, розвиток системи соціального страхування ризиків

Економічне стимулювання суб'єктів соціально-трудових відносин до створення безпечних, сприятливих умов праці, переорієнтація національної політики у сфері охорони праці і виробничої гігієни на ліквідацію причин соціальних ризиків, загальний характер профілак­тичних заходів охорони здогхш'я, життя і праці

Сприяння розвитку соціальної, житлової інфраструктури із залученням іноземних інвестицій, поширення застосування кредитів під придбання житла та предметів довгострокового вжитку (особливо пільгових для молоді і малозабезпечених сімей з дітьми)

Забезпечення випереджального розвитку соціальних інститутів (освіти, медицини культури тощо) та відповідного зростання соціальних інвестицій, безпосередньо спрямованих на розвиток людини

Демографічна

Проведення виваженої демографічної політики, спрямованої на створення умов для розширеного відтворення людського потенціалу, забезпечення вбудованості демографічної політики в соціальну, підвищення демостворюючої функції сфери праці5

Реалізація ефективного соціально-економічного механізму задоволення потреби сім'ї в дітях через законодавче закріплення наявності у заробітній платі (соціальних платежах) обґрунтованої частини для утримання й гідного виховання здорових поколінь5

Забезпечення рівних можливостей для підтримки здоров'я, збереження трудового потенціалу через зниження соціально обумовлених відмінностей у фізичному стані різних груп населення

Формування нормативно-правової бази стимулювання здорового способу життя, обмеження реклами алкоголю і тютюну, боротьба з наркоманією

Орієнтація діяльності служб охорони здоров'я на допомогу населенню у збереженні свого здоров'я і поліпшенні його якісних характеристик; досягнення високого рівня культури самозбереження українців

Створення ефективних механізмів підвищення якості і доступності медичного обслуговування

Екологічна

Створення надійних гарантій екологічної безпеки, забезпечення охорони навколишнього середовища, застосування дієвих інструментів для відтворення та раціонального використання природних ресурсів

Впровадження у виробництво сучасних ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, практики утилізації відходів

Покращення екологічної освіти, відповідальності суспільства за результати господарської діяльності в екологічній сфері

Впровадження дієвих заходів зниження негативного впливу екологічної глобалізації на стан навколишнього середовища

Забезпечення інформованості населення про стан екологічної безпеки й екологічні загрози

Духовна

Сприяння збереженню і збагаченню українських культурпо-історичпих традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, а також історії і культури усіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні, формування культури міжетнічних і міжособистісних відносин

Виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу

Формування у дітей та молоді сучасного світогляду, моральних цінностей


'Демографічна криза в Україні. К.: 1н-т економіки НАН України, 2001.-560 с.

' Там же.

Правове забезпечення функціонування соціаль- розробка та впровадження системи державних

ної держави потребує розробки та прийняття Со- класифікаторів соціальної інформації, удоскона-

ціального кодексу, Концепції демографічної полі- лення соціально-економічної статистики та розви-

тики, Концепції людського розвитку, Національ- ток соціального моніторингу, забезпечення дос-

ної моделі соціальної політики, Національної тупності, гласності і відкритості статистичної ін-

програми охорони здоров'я, Закону України "Про формації.

державне соціальне замовлення" тощо. Фінансове Насамкінець підкреслимо, що прийняття і реа-

забезпечення передбачає розробку і впровадження лізація розробленого Інститутом економіки про-

мсханізмів формування ресурсних джерел, забез- мисловості НАН України проекту Концепції соці-

печення соціальної виваженості державного бюд- альної держави України, у зміст якої ввійшли вик-

жету України, соціального спрямування видатків, ладені вище положення, сприятиме становленню

створення умов підвищення інвестицій у люд- України як високорозвинутої європейської країни,

ський капітал. Адміністративно-організаційне за- яка забезпечує розвиток людського потенціалу, бе-

безпечення потребує реалізації основних і додат- ре на себе відповідальність за соціальну справед-

кових повноважень суб'єктами розбудови України ливість, соціальну безпеку, соціальну рівність,

як соціальної держави. Кадрове забезпечення пе- добробут громадян та соціальну злагоду в су-

редбачає розширення укомплектованості органів спільстві.

державної влади висококваліфікованими спеціа- Затвердження концептуальних основ розбудови

лістами у сфері соціальної політики, соціальними соціальної держави потребує змістовного обґрун-

працівниками; підвищення престижу державної тування, яке може бути забезпечено через спеці-

служби у соціальній сфері, посилення соціальної, альне експертне опитування. Одночасно пропону-

політичної захищеності державних службовців, ється ініціювати та здійснити низку заходів щодо

Розвиток соціальної держави на науково обгрун- активізації наукових сил та населення для розроб-

тованій основі передбачає наукове забезпечення ки і реалізації основних положень соціальної дер-

цього процесу, тобто фінансування наукових дос- жави в Україні. Таким чином, Концепція соціаль-

ліджень соціальної спрямованості, створення сис- ної держави на стадії розробки має стати акцією,

теми інститутів з проблем соціальної політики. У що об'єднує громадян України так, як і сама ідея

межах інформаційного забезпечення необхідним є соціальної держави.


Науково-економічний журнал “Україна: аспекти праці” 2005. - №1.

Схожі:

Формування концептуальних iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни
Мета курсу – формування в студентів системних знань І розуміння концептуальних основ логістики як інструмента ринкової економіки,...
Формування концептуальних iconКерівник проекту та автор концептуальних засад
Бех І. Д., директор Інституту проблем виховання апн україни, доктор психологічних наук
Формування концептуальних iconЗагальна характеристика роботи актуальність І доцільність дослідження
Україні до рівня розвинених країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад
Формування концептуальних iconМіжнародна науково-практична Інтернет конференція
Міжнародна розподілена лабораторія когнітивної лінгвістики й концептуальних досліджень: кемерово севастополь армавір ставрополь
Формування концептуальних iconСучасні вимоги до освіченості І культури дітей з розумовою відсталістю...
Музичне мистецтво” та ґрунтується на концептуальних положеннях Державного стандарту початкової ланки спеціальної освіти даної категорії...
Формування концептуальних icon«Нація» в раціоналістичній соціології (М. Вебер) «Комунікативна»...
«нації», спробуємо з’ясувати деякі внутрішні закони її функціонування. Розглянемо декілька концептуальних моделей нації, в яких аналіз...
Формування концептуальних iconВиховання високоморального підростаючого покоління
Формування духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції
Формування концептуальних iconФормування ціннісних ставлень школярів у системі роботи класного керівника
Формування системи цінностей учнівської молоді шляхом створення виховних програм”
Формування концептуальних iconД о в І д к а про роботу Тростянецького Громадського формування по...
З метою надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку І громадської безпеки в м. Тростянець створено...
Формування концептуальних iconОзнайомлення з загальними принципами використання системи ParaLab
Знайомство зі способами формування графів у системі ParaLab. Ручне й випадкове формування графа
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка