П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ
Скачати 245.74 Kb.
НазваП О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ
Сторінка1/4
Дата конвертації01.05.2013
Розмір245.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИП О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2007 р. N 1016
КиївПро затвердження Державної
цільової програми роботи з обдарованою
молоддю на 2007-2010 роки
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою
молоддю на 2007-2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку визначені Програмою
заходи та показники до розділів проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству освіти і науки та Міністерству фінансів
передбачати під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік кошти для виконання Програми.

4. Міністерству освіти і науки подавати щороку до 1 січня
Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання
Програми.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1016

^ ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки
Ця Програма спрямована на забезпечення формування
інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних
умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в
розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її
постійного духовного самовдосконалення.

Програма є основою для розроблення регіональних програм
роботи з обдарованою молоддю.

^ Мета та основні завдання ПрограмиМета цієї Програми полягає у вихованні громадянина в дусі
патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для
надання системної підтримки обдарованій молоді, її творчого,
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня
науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю,
впровадження інноваційних методів роботи;

підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її
наставників;

забезпечення скоординованої діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
навчальних закладів і громадських організацій з розвитку
обдарованої молоді;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань сучасних
педагогічних технологій виявлення, навчання і виховання
обдарованої молоді.

^ Шляхи і способи розв'язання проблемиВиконання Програми здійснюється на державному та
регіональному рівні.

На державному рівні передбачається:

організація роботи з громадськістю із створення сприятливого
середовища для розвитку та самореалізації обдарованої молоді;

формування системи виявлення, навчання, виховання обдарованої
молоді і надання їй соціально-педагогічної підтримки;

створення на основі інформації про обдаровану молодь, що
надходить від регіональних банків даних, та систематичне
поповнення Всеукраїнського банку даних "Обдарованість";

удосконалення нормативно-правової бази з питання підтримки
обдарованої молоді;

проведення наукових досліджень Академією педагогічних наук,
зокрема науково-методичного супроводження виявлення, відбору і
підтримки обдарованої молоді в межах коштів, виділених Академії на
відповідні цілі;

розроблення індивідуальних програм психолого-педагогічного
супроводження обдарованої молоді;

визначення альтернативних шляхів ефективної реалізації
творчих здібностей обдарованої молоді;

опрацювання питання щодо утворення та розміщення державної
спеціалізованої школи-інтернату для інтелектуально обдарованих
дітей як навчального закладу та центру координації
науково-методичної роботи обласних навчальних закладів для
обдарованої молоді;

проведення загальнонаціональних олімпіад, конкурсів,
конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів та забезпечення участі
обдарованої молоді у міжнародних інтелектуальних і творчих
змаганнях;

впровадження кращого міжнародного досвіду роботи з
обдарованою молоддю;

підвищення рівня професійної підготовки (перепідготовки)
педагогічних працівників та вдосконалення методологічних основ
роботи з обдарованою молоддю;

забезпечення наступності в роботі з обдарованою молоддю у
загальноосвітніх, позашкільних, зокрема початкових спеціалізованих
мистецьких (школах естетичного виховання), професійно-технічних і
вищих навчальних закладах;

розроблення навчальних програм та технічних засобів навчання,
видання сучасних підручників і посібників, упровадження спецкурсів
та факультативів, спрямованих на розвиток здібностей обдарованої
молоді;

формування та впровадження системи соціальної підтримки і
заохочення обдарованої молоді;

поширення відомостей про результати здійснення передбачених
Програмою заходів через засоби масової інформації та Інтернет.

На регіональному рівні Програма виконується шляхом прийняття
республіканської в Автономній Республіці Крим, відповідних
обласних, Київської та Севастопольської міських програм,
розроблених на основі цієї Програми, які передбачають:

створення регіонального банку даних про обдаровану молодь;

вивчення питання щодо утворення обласних спеціалізованих
шкіл-інтернатів для інтелектуально обдарованих дітей;

збільшення кількості ліцеїв, гімназій, колегіумів і
навчальних закладів з поглибленим та профільним вивченням окремих
предметів;

випробування і запровадження сучасних методик виявлення,
навчання та виховання обдарованої молоді та надання їй
соціально-педагогічної підтримки;

забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для
розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;

проведення підготовки (перепідготовки) і підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою
молоддю;

активне залучення обдарованої молоді до
науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в
гуртках, філіях Малої академії наук учнівської молоді тощо;

популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого
педагогічного досвіду роботи з нею;

розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді
та її наставників.

^ Завдання і заходиЗавдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на
досягнення мети, визначені у додатку.

Очікувані результати, ефективність ПрограмиВиконання Програми дасть змогу:

сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та
надання їй соціально-педагогічної підтримки;

консолідувати зусилля центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних
закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

удосконалити нормативно-правову базу з питань навчання і
виховання обдарованої молоді;

підвищити рівень професійної компетентності педагогічних
працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій
навчання і виховання обдарованої молоді;

розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді,
педагогічних і науково-педагогічних працівників, які проводять
роботу з нею.

^ Обсяги та джерела фінансуванняФінансування Програми здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень,
передбачених центральним органам виконавчої влади на відповідні
роки;

коштів місцевих бюджетів;

інших передбачених законом джерел.

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить
154,4673 млн. гривень, у тому числі 60 млн. гривень - з державного
бюджету. Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.
Додаток
до Програми

^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми
роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найме-| Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник |Джерела |Прогно- | У тому числі за роками |

| завдання |нування|--------------------------| | бюджетних коштів |фінансу- | зний |-----------------------------------|

| | показ-|усього| за роками | | | вання | обсяг | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

| | ника | |-------------------| | |(держав- | фінан- | | | | |

| | | |2007|2008|2009|2010| | | ний, | сових | | | | |

| | | | | | | | | |місцевий | ресур- | | | | |

| | | | | | | | | | бюджет, |сів для | | | | |

| | | | | | | | | | інші) |викона- | | | | |

| | | | | | | | | | | ння | | | | |

| | | | | | | | | | |завдань,| | | | |

| | | | | | | | | | | млн. | | | | |

| | | | | | | | | | |гривень | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|1. Удосконале- |розроб-| 7 | 1 | 2 | 4 | |1) розроблення положень: |МОН | | | | | | |

|ння |лення | | | | | | |Національна академія наук | | | | | | |

|нормативно- |норма- | | | | | |про всеукраїнські учнівські |Академія педагогічних наук| | | | | | |

|правової бази |тивно- | | | | | |олімпіади з базових | | | | | | | |

| |право- | | | | | |дисциплін, турніри, | | | | | | | |

| |вих | | | | | |конкурси-захисти науково- | | | | | | | |

| |актів | | | | | |дослідних робіт та конкурси | | | | | | | |

| | | | | | | |з фахової майстерності | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |про очно-заочну олімпіаду з | | | | | | | |

| | | | | | | |базових дисциплін | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |про регіональні | | | | | | | |

| | | | | | | |консультаційні пункти роботи| | | | | | | |

| | | | | | | |з обдарованою молоддю | | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |2) перегляд структури і |МОН | | | | | | |

| | | | | | | |штатного розпису |Академія педагогічних наук| | | | | | |

| | | | | | | |загальноосвітніх, | | | | | | | |

| | | | | | | |професійно-технічних та | | | | | | | |

| | | | | | | |позашкільних навчальних | | | | | | | |

| | | | | | | |закладів з метою поліпшення | | | | | | | |

| | | | | | | |їх кадрового забезпечення | | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |3) розроблення нормативно- |МОН | | | | | | |

| | | | | | | |правової бази з питання | | | | | | | |

| | | | | | | |формування системи | | | | | | | |

| | | | | | | |матеріального заохочення | | | | | | | |

| | | | | | | |учнів і студентів, які стали| | | | | | | |

| | | | | | | |переможцями всеукраїнських | | | | | | | |

| | | | | | | |або (та) міжнародних | | | | | | | |

| | | | | | | |учнівських олімпіад, | | | | | | | |

| | | | | | | |конкурсів, турнірів, а | | | | | | | |

| | | | | | | |також педагогічних, науково-| | | | | | | |

| | | | | | | |педагогічних працівників, | | | | | | | |

| | | | | | | |які їх підготували | | | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|2. Підвищення |розроб-| 10 | | 2 | 3 | 5 |1) створення банку даних про|МОН | | | | | | |

|рівня науково- |лення | | | | | |діагностичні методики, |Академія педагогічних | | | | | | |

|методичного |відпо- | | | | | |спрямовані на виявлення |наук Міністерство освіти | | | | | | |

|забезпечення |відних | | | | | |обдарованої молоді за |і науки | | | | | | |

|педагогічних |методик| | | | | |віковими категоріями |Автономної Республіки Крим| | | | | | |

|працівників |і прог-| | | | | | |обласні, Київська та | | | | | | |

| |рам | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | |

| | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |2) розроблення єдиного |МОН | | | | | | |
  1   2   3   4

Схожі:

П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconЗакон України «Про освіту»
...
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconКонкурсу курсантських та студентських
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016, з метою пошуку обдарованої курсантської та студентської молоді...
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconП О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ
Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ
На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2007 р. N 136 ( 136/2007 ) затвердити план заходів з підготовки та
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconОбласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1016...
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconВід 11. 05. 2007 №2-07, від 21. 06. 2007 №5, від 20. 07. 2007 №8,...
Клієнтам) Відкритим акціонерним товариством втб банк (надалі банком). Винагорода за операції та послуги, яка не обумовлена цими тарифами,...
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconП О С Т А Н О В А від 6 червня 2007 р. N 803 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 порядок відчуження об'єктів державної власності
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 листопада 2007 р. N 1314 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 порядок
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ
Затвердити план дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки (далі план дій), що додається
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconРішення від " 21 " серпня 2007
Про деякі питання пов'язані з наданням дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Луганську
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка