Затверджено
Скачати 404.92 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка2/2
Дата конвертації01.05.2013
Розмір404.92 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2
^

Методика оцінкиКількість балів за критерієм “Ціна” (без урахування ПДВ) визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл* 100 , де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна(без урахування ПДВ);

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється (без урахування ПДВ).
^ Пропозиція конкурсних торгів, умови оплати якої передбачають передплату, відхиляється за п.3 ч. 1 ст. 29 Закону.

Додаток № 5

до документації конкурсних торгів
ДОГОВІР №___

про закупівлю послуг

с. Комсомольське "_____"_________2012 р.

Публічне акціонерне товариство «Центренерго», надалі Замовник, в особі директора Зміївської ТЕС _________________________, що діє від імені ПАТ "Центренерго" на підставі довіреності № __________ від _____________, з однієї сторони, та

________________________________________________________________, надалі Виконавець, в особі ______________________________________________________________, що діє на підставі _________________________, з іншої сторони,

разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги /надалі - Послуги/ в строки, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування, вид та характеристика послуг визначені в Додатку №1 до Договору.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.
^ 2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких передбачена Додатком № 1 до Договору.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна послуг зазначена у Додатку № 1 до Договору.

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
^ 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

  1. Розрахунки за Договором проводяться в безготівковій формі у національній валюті України в порядку, передбаченому Додатком №1 до Договору на підставі рахунку Виконавця.

  2. До рахунку додаються наступні документи:

4.2.1.Акт приймання – передачі послуг (якщо рахунок не на передоплату);

4.2.2.Інші документи, визначені в Додатку № 1 до Договору, як такі, що додаються до

рахунку.

  1. Виконавець, у разі передплати протягом _______ днів з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
 1. ^ ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ
  1. Строк (термін) надання послуг визначений Додатком № 1 до Договору.

5.2. Місце надання послуг зазначено у Додатку № 1 до Договору.

5.3. Факт надання послуг за цим договором підтверджується Актом приймання – передачі послуг, який підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється їх

печатками - по закінченню певного етапу (періоду) надання послуг або по закінченню надання всього комплексу послуг.

5.4. Результат послуг, наданих за даним договором, зазначений у Додатку №1 до Договору.

5.5. Право власності на результат послуг належить Замовнику.

5.6. Виконавець зобов'язується у визначений цим договором строк для надання послуг до моменту підписання Сторонами Акту приймання – передачі послуг передати Замовникові результати наданих послуг (якщо такі результати мають матеріальну форму), всю документацію, отриману від Замовника для надання послуг.

5.7. Акт приймання – передачі послуг підписується Замовником після фактичного отримання послуг протягом трьох робочих днів з моменту одержання від Виконавця проекту Акту, підписаного Виконавцем, після чого направляє Виконавцеві зазначений Акт або мотивовану відмову в прийманні наданих послуг із вказівкою необхідних доопрацювань та строку на їх усунення.
5.8. Виявлені Замовником недоліки послуг, підлягають усуненню Виконавцем за його рахунок у строк, зазначений Замовником.

5.9. Датою виконання зобов'язань Виконавця за даним договором є дата підписання Замовником Акту про надання послуг.

5.10. У випадку ненадання Виконавцем послуг у строк, зазначений у цьому Договорі і відмовою Замовника від їх отримання, Виконавець зобов'язаний повернути Замовникові грошові кошти, отримані як передоплату (при її наявності) або повернути останньому зайво сплачені грошові кошти, виходячи із вартості фактично наданих та документально підтверджених послуг, протягом трьох днів з моменту одержання відповідної письмової вимоги Замовника.

5.11. Замовник має право прийняти послуги, надані Виконавцем достроково.
^ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з Актом приймання-передачі послуг;

6.1.3. Нести інші обов'язки, передбачені законодавством та Договором.

^ 6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем повідомивши про це його у строк за 20 календарних днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг Виконавцем у строк, встановлений Договором, не втручаючись при цьому у діяльність Виконавця;

6.2.3. Зменшувати обсяг наданих послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення Виконавцем документів, що є підставою для оплати (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Нести інші права, передбачені законодавством та Договором.

^ 6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим Договором;

6.3.3. Нести інші обов'язки, передбачені законодавством та Договором.

^ 6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за 20 календарних днів;

6.4.4. Нести інші права, передбачені законодавством та Договором.

^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання, або несвоєчасного виконання послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі

семи відсотків вказаної вартості і крім цього, Виконавець відшкодовує всі понесені Замовником збитки, заподіяні затримкою виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором, а у разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

7.3. Виконавець несе відповідальність за якість наданих послуг. У разі порушення умов Договору щодо якості послуг стягується з Виконавця штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг, а також відшкодовується Замовникові всі збитки, які можуть виникнути внаслідок надання неякісних послуг Виконавцем.

7.4. Сплата неустойки не звільняє Сторону від виконання зобов'язань за договором.

7.5. Інформація про послуги, що надаються Замовнику за даним Договором, про їх результати, відомості, що наведені у цьому Договорі, а також інші відомості, що стали (стануть) відомі Виконавцеві про діяльність Замовника у процесі виконання даного Договору, носить конфіденційний характер.

7.6. Конфіденційність у розумінні Договору означає неприпустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди іншої Сторони. Дія цього пункту не поширюється на випадки:

- обов'язкового надання (розголошення) такої інформації відповідно до вимог законодавства України;

7.7. Виконавець зобов'язується не розголошувати третім особам та використовувати інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору, на шкоду іншій стороні.

7.8. Виконавець несе відповідальність за порушення умов конфіденційності, передбачених цим Договором і в разі порушення відповідного зобов’язання сплачує Замовнику штраф у розмірі п’ять відсотків від загальної вартості послуг та відшкодовує Замовнику всі збитки, які можуть виникнути внаслідок такого порушення.

7.9. Замовник за своїм розсудом має право використовувати результати послуг за цим договором як у своїй господарській діяльності так і передавати їх третім особам.

^ 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються торгово-промисловою платою України або іншого компетентного органу, визначеного законодавством України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж дев’яносто днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору. 
^ 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
^ 10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін, і діє протягом строку, зазначеному в Додатку №1 до Договору.

10.2. Даний Договір складений у двох примірниках на українській мові, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.
^ 11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Дострокове розірвання договору може бути здійснене в наступних випадках:

11.1.1. За згодою сторін, оформленою у письмовій формі шляхом підписання угоди між сторонами про це.

11.1.2. З ініціативи Сторін, оформленої у вигляді письмового повідомлення про розірвання договору (лист, факс), яке повинно бути направлено іншій Стороні не пізніше 20-ти календарних днів до моменту розірвання, у випадках, передбачених Договором або законодавством.

11.2. У випадку дострокового розірвання Договору Виконавець зобов'язаний у строк, зазначений Замовником, передати останньому по акту результати фактично наданих послуг.

11.3. Припинення дії Договору внаслідок розірвання або закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.4. Усі виправлення тексту Договору мають силу лише у випадку коли вони засвідчені підписами уповноважених представників сторін і печатками сторін.

11.5. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають силу, якщо на них відсутнє посилання в цьому Договорі.

11.6. Сторони, відповідно до ст.6, ч.1 ст.259 Цивільного кодексу України досягли згоду про таку зміну строків позовної давності за вимогами, що пов’язані з виконанням цього Договору:

- строк позовної давності до вимог Замовника про стягнення неустойки та штрафних санкцій складає три роки.

11.7. Сторони не мають права передавати свої права і/або обов'язки за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди іншої сторони.

11.8. Відповідно до п.11.2.3. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Сторони обумовлюють, що Замовник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, а статус платника податку на прибуток Виконавця зазначається в Додатку №1.

При зміні вказаного статусу Сторона зобов’язується повідомити у письмовому вигляді іншу не пізніше десяти календарних днів з дати зміни такого статусу.

^ 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток № 1 та

_____________________________________________________________________________

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)


 1. ^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАМОВНИК:

Публічне акціонерне товариство „Центренерго”

Юридичний адрес та індекс:

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

^ Поштова адреса:

08711 Київська обл., Обухівський район

смт. Козин, вул. Солов’яненко

п/р 26004306872 в АТ „ Ощадний банк ”, м. Київ

МФО 300465, код ЄДРПОУ № 22927045,

Індивідуальний податковий номер юридичної особи № 229270426656

Свідоцтво про реєстрацію платника податку

№ 100335588

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 № 532011

^ Відокремлений структурний підрозділ Зміївська ТЕС:

Поштові реквізити та індекс:

63460, Харківська обл.., Зміївський р-н,

смт. Комсомольське

код ЄДРПОУ № 05471247

телефон/факс: (05747) 5-35-85
________________/ / ______________________/ /


Додаток №1

до Договору про закупівлю

послуг №____від ___________2011р.


 1. Найменування, опис послуг, ДК, ДБН: ________________________________.
 1. Загальна вартість послуг ____________________________
 1. Розрахунки з Виконавцем за даним Договором здійснюються Замовником в наступному порядку _________________________________________________.
 1. Результат послуг є ____________________________.
 1. Результат послуг, в т.ч. і за якістю повинен відповідати таким ТУ, кресленням і т.п: ____________________________________________________.
 1. Необхідні дозволи (ліцензії):___________________________.
 1. Порядок використання матеріалів при наданні послуг: ________________________________________________________
 1. Місце надання послуг: __________ _______________.
 1. Документи, що надаються Виконавцем при передачі результату послуг: ______________________________________ ___________________.
 1. Строк гарантії (бажаний) _______________________________________. Строк починає перебіг з моменту __________________________________.
 1. Строк дії договору ________________________________.
 1. Виконавець має статус платника податків на таких підставах: ____________________________________________________________ .
 1. Додаткові умови: ____________________.
 1. В усьому іншому - зобов'язання сторін регулюються Договором.


ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:


1   2

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка