І. Загальні положення
Скачати 219.48 Kb.
НазваІ. Загальні положення
Дата конвертації04.05.2013
Розмір219.48 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

Рішенням № 7-41/2010

41 сесії

Славутської міської ради

5 скликання

від «26» березня 2010 р.

С Т А Т У Т

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів, гімназія»

м. Славути

Хмельницької області
(нова редакція)

М. Славута, 2010 р.

І. Загальні положення


  1. Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія” міста Славути Хмельницької області, далі навчальний заклад, створений згідно з рішенням №22 27 сесії Славутської міської ради 23 скликання від 27.07. 2001 року “Про реорганізацію ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів у навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія”, знаходиться у комунальній власності.

  2. Юридична адреса: 30000 Хмельницька область, м. Славута, вулиця Соборності, 9, тел. 2-19-24; 2-18-45

  3. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний кошторис, печатку, штамп, ідентифікаційний номер

  4. Засновником навчального закладу є Славутська міська рада.

  5. Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, заклад).

  6. Повне найменування: навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» м. Славути Хмельницької області; скорочене найменування – НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія».

  7. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалі­зації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну серед­ню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народ­них традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цін­ностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, науко­вого світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування полі­тичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я ін­ших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та пси­хічного здоров'я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

  1. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституці­єю України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

  2. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

  3. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освіт­ньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

  1. У навчальному закладі визначена українська мова навчання рішенням педагогічної ради від 22.03.1993 р. протокол № 4 “Про перевід класів на українську мову навчання” і запроваджено поглиблене вивчення предметів гуманітарного циклу та філологічний профіль навчання.

  2. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохо­чення до учасників навчально-виховного процесу;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні над­ходження у порядку визначеному законодавством України;

 • розвивати власну соціальну базу: створити на базі школи літній оздоровчий табір з денним перебуванням;

  1. У навчальному закладі створюються та функціонують:

- лабораторії вчителів - предметників, творчі динамічні групи, соціально-психологічна служба, медична служба.

  1. Для медичного обслуговування учнів функціонує медичний кабінет, штатним розписом передбачено ставку медичної сестри, організація

  2. медичних оглядів здійснюються центральною районною лікарнею.

  3. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фі­зичними особами визначаються угодами.^

II. Організація навчально - виховного процесу


2.1. Навчальний заклад планує свою роботу у формі перспективного, річного, місячного плану

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. Перспективний план роботи затверджується радою навчального закладу, інші форми плану – директором.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний про­цес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується управлінням освіти виконавчого комітету Славутської міської ради і затверджується управлінням освіти Хмельницької ОДА.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні пра­цівники даного навчального закладу самостійно добирають програ­ми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

  1. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною, екстернатною, індивідуальною формою навчання.

  2. Зарахування учнів до навчального закладу здій­снюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для не­повнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направ­лень відповідних

органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зраз­ка, документа про наявний рівень освіти.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності осо­бової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки Укра­їни зразка.

2.6. До гімназії зараховуються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти. Під час зарахування перевага надається учням НВО №1 м. Славути так, як у цьому закладі англійська мова вивчається з першого класу, викладання якої забезпечують вчителі іноземної мови школи – гімназії. Учням, які з певних причин не можуть навчатися в гімназії, надається право продовжувати навчання у відповідному класі загальноосвітньої школи.

Гімназія – навчально-виховний заклад ІІ-ІІІ ступеня, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей. За наявності необхідних умов гімназія може мати у своєму складі школу І ступеня.

2.7. У школі першого - другого ступенів навчання за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підста­ві заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на ІІ семестри.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види дія­льності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської державної адміністрації, ради гімназії, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у навчальному закладі становить у п'ятих – одинадцятих (дванадцятих) - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допуска­ється за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

  1. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визнача­ється з дотриманням гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою на­вчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчально­му закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та ін­ші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предме­ту визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у на­вчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досяг­нень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного оцінюван­ня доводяться до відома учнів класним керівником (головою, атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчаль­них закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.17. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та іноземної мови.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закін­чили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту за­гальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсум­кової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності,

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

  1. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюють­ся такі форми морального і матеріального заохочення:

 • представлення до нагородження державними нагородами;

 • присвоєння почесних звань;

 • відзначення преміями, медалями, знаками, грамотами, стипендіями та ін.^

III. Учасники навчально-виховного процесу


3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвіт­ньому навчальному закладі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психолог, бібліотекар;

бухгалтер;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкіль­них та позакласних занять;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різ­них видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо ор­ганізації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

 • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізично­го насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.4. Учні зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, під­вищувати

загальнокультурний рівень;

 • дотримуватися вимог статуту, виконувати правила внутрішнього розпорядку, затверджені радою закладу;

 • бережливо ставитись до майна закладу освіти. В разі його порчі – відшкодування в повному обсязі здійснюють батьки;

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • дотримуватися правил особистої гігієни.


3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бу­ти особи з високими моральними якостями, які мають відповідну пе­дагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійсню­ють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє ви­конувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодав­ством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

 • виявлення педагогічної ініціативи;

 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчально­го закладу;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку ви­значеному законодавством України;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисцип­лін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових держа­вних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, стар­ших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, Миру, Злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навча­льного закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального за­кладу, органів управління освітою;

 • брати участь у роботі педагогічної ради.

  1. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педа­гогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм вла­сності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років від­повідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівни­ків України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

  2. Педагогічні працівники, які систематично порушують ста­тут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не ви­конують посадових обов'язків, умови колективного договору (конт­ракту) або за результатами атестації не відповідають займаній поса­ді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

  3. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної се­редньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, ство­рювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, дер­жавної та рідної

мови, повагу до національної історії, культури, цін­ностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуван­ня в навчальному закладі;

 • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної, бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

 • проводити консультації для педагогічних працівників;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

З.14. Представники громадськості зобов'язані:

 • дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.^

IV. Управління навчальним закладом
4.1. Управління навчальним закладом здійснюється заснов­ником, уповноваженим органом -- управлінням освіти.


Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освітою виконавчого комітету Славутської міської ради, призначення та звільнення заступників директо­ра здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

 • учнів навчального закладу другого - третього ступеня - класними зборами;

- батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закла­ду 5, учнів 2, батьків і представників громадськості 1 від класу.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішен­ня приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навча­льного закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють те­рмін їх повноважень;

 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності навчального закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу, яка керується відповідним Положенням .

4.4. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабіне­тами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

 • здійснює організацію харчування і медичне обслуговування у межах своїх повноважень;

 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і конт­ролює їх виконання;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчаль­ного закладу;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затвер­джується

міським управлінням освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального ро­ку допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою зго­дою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.7. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорад­чий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку­ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педа­гогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

^

V. Матеріально-технічна база5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає бу­дівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і ста­туту навчального закладу та укладених ним угод.

  1. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства ко­ристується

землею, іншими природними ресурсами і несе відповіда­льність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передба­чених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного зако­нодавства.

  1. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчаль­ного закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюса­рної,

токарної, обслуговуючої праці), спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні.

5.6. Відповідно до розпорядження Славутської міської ради від 2.11.1993 р. за № 171–р навчальний заклад має земе­льну ділянку, де розміщуються спортивний майдан­чик, господарські будівлі.


^

VI. Фінансово-господарська діяльність6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування майна навчального закладу є:

 • кошти місцевого бюджету для комунальних загальноосвітніх навчальних закладів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечен­ня вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

 • кошти фізичних, юридичних осіб;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;

 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оре­нду приміщень, споруд, обладнання;

 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Директор НВК має право за рахунок спецкоштів, зароблених навчально-виховним комплексом, преміювати працівників та учнів, надавати матеріальну допомогу, проводити доплату за розширення сфери діяльності до 100% від ставки.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими ак­тами Міністерства освіти і науки України та інших центральних ор­ганів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

Бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

Ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні» та нормативних документів Держказначейства України.

Виконання завдань щодо ведення бухгалтерського обліку і звітність покладається на головного бухгалтера закладу.

Порядок організації обліку визначається Положенням, затвердженим наказом керівника закладу.

Регулювання відносин між бухгалтерією навчального закладу та планово-економічним відділом управління освіти здійснюється відповідно до Положення, затвердженого управлінням освіти.
^

VII. Міжнародне співробітництво


7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-тех­нічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законо­давства укладати угоди про співробітництво з навчальними закла­дами, науковими установами, підприємствами, організаціями, гро­мадськими об'єднаннями інших країн.

^

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу


8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійс­нюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та міське управління освітою.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю на­вчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспекту­вання) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1—2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навча­льно-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

^

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального за­кладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною за­сновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального за­кладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного за­конодавства або повертається засновнику. У випадку припинення майно навчального закладу повертається засновнику.

Схожі:

І. Загальні положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
І. Загальні положення icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
І. Загальні положення iconІ. Загальні положення

І. Загальні положення iconКонкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
І. Загальні положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
І. Загальні положення iconПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити...
І. Загальні положення iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
І. Загальні положення iconПоложення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально –...
В загальноосвітньому навчально – виховному закладі створюються такі навчальні майстерні
І. Загальні положення iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
І. Загальні положення iconМетодичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка