Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )
НазваВідомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )
Сторінка1/6
Дата конвертації07.05.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро освіту

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст.451 ){ Вводиться в дію Постановою ВР
N 1144-XII ( 1144-12 ) від 04.06.91, ВВР, 1991, N 34, ст.452 }{ Із змінами, внесеними згідно з Декретами
N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76
N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93
Законами


N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277

N 69/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.258

N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376

N 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404

N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11

N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 }

{ В редакції Закону N 100/96-ВР від 23.03.96,
ВВР, 1996, N 21, ст. 84 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62
N 178-XIV ( 178-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.294 }{ Додатково див. Закон
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259
N 2887-III ( 2887-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст. 80
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
N 1694-IV ( 1694-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83
N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3461-IV ( 3461-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 28, ст.242
N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 290-VI ( 290-17 ) від 20.05.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.251 }
{ У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках
замінено словами "навчальні заклади" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від
11.09.2003 }
Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного,
соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору,
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного
потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу,
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму,
демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і
народами.

Розділ I^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про освіту

Законодавство України про освіту базується на Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, інших актів
законодавства України.

Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту

Завданням законодавства України про освіту є регулювання
суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної,
наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

Стаття 3. Право громадян України на освіту

1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх
державних навчальних закладах незалежно від статі, раси,
національності, соціального і майнового стану, роду та характеру
занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення
до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та
інших обставин. Це право забезпечується:

розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на
державній та інших формах власності, наукових установ, закладів
післядипломної освіти;

відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для
вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей,
інтересів громадянина;

різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною,
екстернатом, а також педагогічним патронажем.

2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів,
студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів,
аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх
навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє
здобуттю освіти в домашніх умовах.

3. Для одержання документа про освіту громадяни мають право
на державну атестацію.

4. Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають
освіту в навчальних закладах України відповідно до чинного
законодавства та міжнародних договорів.

Стаття 4. Державна політика в галузі освіти

1. Україна визнає освіту пріоритетною сферою
соціально-економічного, духовного і культурного розвитку
суспільства.

2. Державна політика в галузі освіти визначається Верховною
Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється
органами державної виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.

Стаття 5. Державний контроль за діяльністю навчальних
закладів

Державний контроль за діяльністю навчальних закладів
незалежно від форм власності здійснюється з метою забезпечення
реалізації єдиної державної політики в галузі освіти. Державний
контроль проводиться центральними і місцевими органами управління
освітою та Державною інспекцією навчальних закладів при
Міністерстві освіти України. Положення про центральні державні
органи управління освітою, про Державну інспекцію навчальних
закладів при Міністерстві освіти України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

Стаття 6. Основні принципи освіти

Основними принципами освіти в Україні є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів
освітніх послуг, що надаються державою;

рівність умов кожної людини для повної реалізації її
здібностей, таланту, всебічного розвитку;

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських
духовних цінностей;

органічний зв'язок із світовою та національною історією,
культурою, традиціями;

незалежність освіти від політичних партій, громадських і
релігійних організацій;

науковий, світський характер освіти;

інтеграція з наукою і виробництвом;

взаємозв'язок з освітою інших країн;

гнучкість і прогностичність системи освіти;

єдність і наступність системи освіти;

безперервність і різноманітність освіти;

поєднання державного управління і громадського самоврядування
в освіті.

Стаття 7. Мова освіти

Мова освіти визначається Конституцією України, Законом
Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).

Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична
діяльність у навчальних закладах

1. Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним
від втручання політичних партій, громадських, релігійних
організацій.

2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і
релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не
допускається.

3. Належність особи до будь-якої політичної партії,
громадської, релігійної організації, що діють відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), не є перешкодою для її участі
в навчально-виховному процесі.

4. Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у
навчальних закладах первинні осередки об'єднань громадян, членами
яких вони є.

Стаття 9. Навчальні заклади і церква (релігійні організації)

Навчальні заклади в Україні незалежно від форм власності
відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський
характер, крім навчальних закладів, заснованих релігійними
організаціями.

Стаття 10. Управління освітою

1. В Україні для управління освітою створюються система
державних органів управління і органи громадського самоврядування.

2. Органи управління освітою і громадського самоврядування
діють у межах повноважень, визначених законодавством.

Стаття 11. Органи управління освітою

До державних органів управління освітою в Україні належать:

Міністерство освіти України;

міністерства і відомства України, яким підпорядковані
навчальні заклади;

Вища атестаційна комісія України;

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;

місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

Стаття 12. Повноваження Міністерства освіти України та
міністерств і відомств України, яким
підпорядковані навчальні заклади

1. Міністерство освіти України є центральним органом
державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері
освіти.

Міністерство освіти України:

бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти,
науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку
освіти, державні стандарти освіти;

встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;

визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного,
фінансового забезпечення навчальних закладів;

здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за
дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування;

забезпечує зв'язок із навчальними закладами, державними
органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;

проводить акредитацію вищих та професійно-технічних
навчальних закладів незалежно від форм власності та
підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;

формує і розміщує державне замовлення на підготовку
спеціалістів з вищою освітою;

розробляє умови прийому до навчальних закладів;

забезпечує випуск підручників, посібників, методичної
літератури;

розробляє проекти положень про навчальні заклади, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України;

організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних
працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій,
педагогічних та вчених звань;

разом з іншими міністерствами і відомствами, яким
підпорядковані навчальні заклади, Міністерством освіти Автономної
Республіки Крим реалізує державну політику в галузі освіти,
здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів
законодавства про освіту в усіх навчальних закладах незалежно від
форм власності та підпорядкування;

здійснює керівництво державними навчальними закладами.

Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його
повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким
підпорядковані навчальні заклади, Міністерства освіти Автономної
Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів
управління освітою, навчальних закладів незалежно від форм
власності.

Міністерство освіти України забезпечує організацію роботи з
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в
навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює
науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального
процесу і в позанавчальний час. ( Частину першу статті 12
доповнено абзацом згідно із Законом N 178-XIV ( 178-14 ) від
14.10.98 )

2. Міністерства і відомства, яким підпорядковані навчальні
заклади, разом з Міністерством освіти України беруть участь у
здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної
підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та
акредитації навчальних закладів, здійснюють контрольні функції по
дотриманню вимог щодо якості освіти, забезпечують зв'язок із
навчальними закладами та державними органами інших країн з питань,
що належать до їх компетенції, організовують впровадження у
практику досягнень науки і передового досвіду.

Акти міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні
заклади, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для
місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою,
навчальних закладів відповідного профілю незалежно від форм
власності.

3. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим здійснює
повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених до
компетенції Міністерства освіти України, міністерств і відомств,
яким підпорядковані навчальні заклади.

4. Інші повноваження Міністерства освіти України, міністерств
і відомств України, яким підпорядковані навчальні заклади,
визначаються положенням про них.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )

Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1991, n 53, ст. 793 )

Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconЗакон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності...
Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 1, ст. 1 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 2902-iv ( 2902-15 ) від 22. 09. 2005,...
Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconЗаконодавство України
Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президії Верховної Ради Української рср від 29 липня 1991 року "Про Дисциплінарний статут...
Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconЗаконукра ї н и
Закону України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, №30, ст. 379; 1994, №1, ст. 1; 1995, №14, ст....
Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )

Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )

Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 45, ст. 358 )

Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 49, ст. 259 )

Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1993, n 31, ст. 338 )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка