Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів
Скачати 252.22 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів
Дата конвертації08.05.2013
Розмір252.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендаціїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Методичні рекомендації

для професійно-технічних навчальних закладів

І-ІІІ атестаційних рівнів щодо умов проведення

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

у сфері професійно-технічної освіти за професіями


Дніпропетровськ

2012

(на бланку)

____________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)

^ ЗАЯВА

про проведення ліцензування

освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(найменування органу ліцензування)
Головне управління освіти і

науки Дніпропетровської облдержадміністрації
Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за професіями:


№ з/п

Код за Класифі-катором

професій

ДК 003:2010

Назва професії

(назва класу класифікаційного угруповання професій)

Вид професійної підготовки

(вказується вид освітньої послуги відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1019)

Ліцензо-ваний

обсяг освітньої послуги (осіб)

1

2

3

4

5

з ліцензованим обсягом навчального закладу _________________________ осіб.
Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування юридичної особи)

____________________________________________________________________

(найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*
Керівник ________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Ідентифікаційний код______________________________________________

Організаційно-правова форма ______________________________________

Форма власності _________________________________________________

Орган управління ________________________________________________

Місцезнаходження _______________________________________________;

(юридичної особи)

____________________________________________________________________

(відокремленого підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності _____________________________

____________________________________________________________________

Тел. ______________, факс _____________, e-mail _____________________

Поточний рахунок № __________________ у _________________________

(найменування банківської установи)

____________________________________________________________________
З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 74/8673, ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.
Керівник ______________________ __________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
М. П.
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу.

Вх. №_______від___________20__р.

Відповідальна особа, що прийняла справу

_________________ Т.П.Яковенко

^ Зміст ліцензійної справи

з/п

Назва розділу

СторінкаКопії установчих документів (статут, положення, рішення засновника)


Копія свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію


Копія довідки з єдиного державного реєстру


Лист, що засвідчує підтримку органу управління


Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою


Титульна сторінка Справи за заявленою освітньою послугою


Пояснювальна записка


Освітньо-кваліфікаційна характеристика


Кваліфікаційна характеристика


Типовий навчальний план


Робочий навчальний план


Таблиця 1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за професією «___»


Таблиця 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників за професією «___»


Таблиця 3. Інформація про загальні площі приміщень за професією «___»


Таблиця 4. Забезпечення приміщеннями та майданчиками за професією «___»


Таблиця 5. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків за професією «___»


Таблиця 6. Інформаційне забезпечення за професією «___»


Таблиця 7. Забезпечення навчальними підручниками за професією «___»


Таблиця 8. Перелік фахових періодичних видань за професією «___»


Копія свідоцтва про атестацію


Копія діючої ліцензії


Копії документів, що засвідчують право власності майна (свідоцтво про право власності, договір оренди)


Копія акту ДАІ (за необхідністю)


Копії документів про відповідність приміщень санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки (акт готовності до нового навчального року)


Копії документів керівника навчального закладу (перша сторінка паспорту, диплом про вищу освіту, свідоцтво про підвищення кваліфікації)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

17 вересня 2012 року № 1021

^ Примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у професійно-технічної освіти
1. Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу.
2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).
3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (лист від органу управління за підписом керівника такого органу, в якому засвідчується підтримка органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги, – для навчальних закладів державної або комунальної форми власності; рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги – для навчальних закладів приватної форми власності).
4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

І. Загальна характеристика навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку, а також за наведеною у таблиці формою).
Загальна характеристика_____________________________________

(назва навчального закладу)


№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1

2

3

1.

Загальний ліцензований обсяг навчального закладу (осіб)
Заявлений ліцензований обсяг освітньої послуги (осіб)
2.

Кількість учнів, слухачів разом (осіб)
у т.ч. за формами навчання:- денна (осіб)
- вечірня (осіб)
- інші (осіб)
3.

Кількість навчальних груп (одиниць)
4.

Кількість професій за ліцензією (одиниць)
Кількість професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників (одиниць)
5.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
- власні (кв. м)- орендовані (кв. м)
6.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

ІІ. Можливості навчального закладу щодо надання освітньої послуги, що ліцензується: матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення.

ІІІ. Напрями та зміст розвитку навчального закладу з точки зору надання освітніх послуг.

За окремим дорученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій погодження концепції діяльності за заявлено освітньою послугою у сфері професійно-технічної освіти може бути делеговано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органам управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
5. Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційних або кваліфікаційних характеристик, робочих навчальних планів, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників.
6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад педагогічних працівників за формою (таблиці 1, 2).
7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

загальні площі усіх приміщень, що використовуються у навчальному процесі за формою (таблиця 3);

перелік приміщень навчального, навчально-виробничого призначення та інших приміщень (бібліотека, читальний та актовий зали, приміщення для медичного обслуговування та організації харчування учнів, гуртожиток), майданчиків та їх площі за формою (таблиця 4);

обладнання навчальних і навчально-виробничих приміщень (у тому числі навчальне обладнання, устаткування, механізми) та майданчиків за формою (таблиця 5).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 74/8673; Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117.
8. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається загальна характеристика інформаційного забезпечення, список наявних підручників та навчальних посібників, перелік фахових періодичних видань за формою (таблиці 6, 7, 8).
9. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152.
10. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за професіями з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.
11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).
12. При ліцензуванні первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, професійно-технічного навчання іноземних громадян навчальні заклади також подають інформацію про наявність у них:

правової бази, що регламентує в’їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину;

системи набору на навчання іноземців (наявність офіційних угод з іноземними партнерами тощо);

паспортно-візової служби для обслуговування іноземців;

системи їх медичного обслуговування, страхування здоров’я;

наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки.
Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства навчального закладу копії документів.

Титульна сторінка справи оформлюється за формою. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.

Зразок титульного аркуша

_______________________________________________________

(найменування юридичної особи)

СПРАВА
щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги

у сфері професійно-технічної освіти:
____________________________________________________________________

(найменування виду освітньої послуги відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку ліцензування діяльності

з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг)
____________________________________________________________________

(код і назва професії (професій)

відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010)
з ліцензованим обсягом освітньої послуги _____осіб

(навчального закладу _____осіб)

м. _____________, 20___ рік
Відомості про кількісні та якісні показники забезпечення освітньої діяльності
Таблиця 1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності

у сфері професійно-технічної освіти за професією:

« » осіб
(назва професії) (види професійної підготовки) (ліцензований обсяг)
з/п

Перелік категорій працівників навчального закладу*

Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

5

1.

Усього викладачів

з них за сумісництвом

-
-

2.

Усього майстрів виробничого навчання

з них за сумісництвом

-
-

3.

Інші, всього

з них за сумісництвом

-
-

4.

Всього працівників

з них за сумісництвом

-
-

* Перелік категорій працівників та їх кількість в залежності від типу закладу, контингенту учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи навчального закладу визначаються відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, з урахуванням Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 грудня 2010 року № 1204, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011  року за № 114/18852.
Таблиця 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників за професією:

« » осіб
(назва професії) (види професійної підготовки) (ліцензований обсяг)


з/п

Найме-нування навчаль-ної дисци-пліни

Прізви-ще, ім'я, по батькові

Най-мену-вання поса-ди

Наймену-вання закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікацій-на категорія, педагогічне, звання (для викладачів);

розряд або категорія

(для майстрів виробничого навчання, інструкторів)

Педаго-гічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

При-мітки

(шта-тний, суміс-ник)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 3. Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі за професією:

« » осіб

(назва професії) (види професійної підготовки) (ліцензований обсяг)

з/п

Адреса примі-щення

Найме-нування власника майна

Площа

(кв. м)

Назва та реквізити документа про право власності або опера-тивного управління

Договір оренди

Інформація про наявність документів

Строк дії договору оренди (з__по__)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотарі-

ального посвід-

чення

Про від-повідність санітарним нормам

Про від-повідність вимогам правил пожежної безпеки

Про від-повідність нормам з охорони праці*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
* Заповнюється для навчання за професіями з підвищеною небезпекою.
Таблиця 4. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого

призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією:

« » осіб
(назва професії) (види професійної підготовки) (ліцензований обсяг)
з/п

Перелік приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

1

2

3

4

1.

Кабінети (класи, аудиторії), всього2.

Майстерні, всього3.

Лабораторії, всього4.

Полігон (кв. м)5.

Автодром (майданчик) (кв. м)6.

Трактородром (га)7.

Навчальне господарство (га)8.

Стадіон9.

Інші

Таблиця 5. Обладнання навчальних, навчально-виробничих

приміщень та майданчиків за професією:

« » осіб
(назва професії) (види професійної підготовки) (ліцензований обсяг)


№ з/п

Найменування навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків

Найме-нування дисци-плін*

Площа приміщень, кв. м

Площа на 1 учня, слухача

(кв. м)

Забезпечення обладнанням

Власні

Орендо-вані

Перелік облад-нання

Потреба (одиниць)

Фактич-но (одиниць)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
1.

2.

3.* Вказуються дисципліни загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.


Таблиця 6. Інформаційне забезпечення за професією:

« » осіб
(назва професії) (види професійної підготовки) (ліцензований обсяг)№ з/п

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа

(кв. м)

Кількість місць

Обсяг фонду (примірників)

1

2

3

4

5

6

1.

Бібліотека*

2.

Електронна бібліотека

3.

Інтернет
-
-

4.

Періодичні видання-
5.

Інше


* Інформація подається тільки для первинної професійної підготовки.
Таблиця 7. Забезпечення навчальними підручниками, посібниками,

довідковою та іншою навчальною літературою за професією:

« » осіб
(назва професії) (види професійної підготовки) (ліцензований обсяг)з/п

Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примір-ників*

1

2

3

4

5

6
* Для електронних підручників не заповнюється.

Таблиця 8. Перелік фахових періодичних видань за професією:

« » осіб
(назва професії) (види професійної підготовки) (ліцензований обсяг)


№ з/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

1

2

3________________________ ___________ ______________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали, прізвище)
М. П.

^ Зразок титульної сторінки концепції

ПОГОДЖЕНО

Начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації
_______________О.І.ДЕМЧИК
«___»__________20__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор (керівник)

______________________ (назва начального закладу)
_________ _________

(підпис) (ПІП )
«___»___________ 20__р.


КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
_______________________________________________________

(назва навчального закладу)
щодо ліцензування діяльності з надання освітньої(освітніх) послуги (послуг) у сфері професійно-технічної освіти з професій:

________________________________________________________

(перелік заявлених освітніх послуг)
з ліцензованим обсягом _____ осіб

Розглянуто та затверджено на засіданні Педагогічної ради ________________________

(назва закладу)
Протокол № ____________

від ______________20___р.


__________________

(назва міста)

20__ р.


Схожі:

Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів icon"Затверджено" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу
Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – Типові правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів iconМетодичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних...
Плану заходів з відзначення 20-ї річниці незалежності України Міністерство надсилає методичні рекомендації щодо проведення єдиного...
Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Дня туризму в загальноосвітніх,...
З метою активізації цієї роботи Міністерство рекомендує запровадити в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних...
Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Дня туризму в загальноосвітніх,...
«Про проведення Дня туризму у загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах Донецької області», з метою...
Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів iconСемінар для старших майстрів виробничого навчання птнз торгово-кулінарного напрямку
Вського професійно – технічного училища сфери послуг пройшов обласний семінар для старших майстрів виробничого навчання професійно-технічних...
Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення...
Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних,...
Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення...
Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних,...
Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів iconШановні колеги! Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради запрошує
Для участі в конференції запрошуються учителі, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці відповідного віку...
Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників...
На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 01. 05 р. №55 "Про запровадження...
Методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів iconНавчально-практичний семінар з молодими майстрами та старшими майстрами...
Старшими майстрами професійно-технічних навчальних закладів Східного регіону області (міста Зугрес, Торез, Шахтарськ, Харцизськ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка