Розпорядження
Скачати 64.85 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації09.05.2013
Розмір64.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
смт.Великий Бурлук

від 15 липня 2011 року № 225
Про затвердження положення про
відділ з питань фізичної культури
та спорту районної державної
адміністрації
З метою забезпечення прозорості та відкритості в діяльності районної державної адміністрації, приведення Положення про відділ з питань фізичної культури та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації у відповідність Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись статтями 5, 6, 39, 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 року № 78 «Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі державної адміністрації»:

  1. Затвердити положення про відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації (додається).

  2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 січня 2004 року № 34 «Про затвердження положення про відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації».

  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Пащенко Т.О.Голова районної державної
адміністрації В.КРИНИЧАНСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної
державної адміністрації

15 липня 2011 року № 225
^ П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ з питань фізичної культури та спорту
Великобурлуцької районної державної адміністрації

1. Відділ з питань фізичної культури та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, утворений головою районної державної адміністрації та підзвітній і підконтрольний голові районної держаної адміністрації і управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомспорту, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, розпорядженнями районної державної адміністрації та даним положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури та спорту та забезпечення її реалізації на районному рівні;

розроблення районних комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури та організаційне забезпечення їх реалізації;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

сприяння районним федераціям з видів спорту у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом.

забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;

забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

координація діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, заінтересованих організацій та кооперування коштів, спрямованих на реалізацію фізкультурно-спортивних програм.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює загальне керівництво фізичною культурою і спортом;

готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

розробляє і подає на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;

готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, фізкультурно спортивні товариства, благодійні організації до проведення змагань;

організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;

здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

забезпечує формування календарних планів навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту;

координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності і заінтересованих у розвитку фізичної культури і спорту та здійснює роботу із залученням позабюджетних коштів до реалізації програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;

здійснює контроль за станом і розвитком фізичної культури і спорту. використання фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в районі;

забезпечує доступ до публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес в порядку та строки визначені відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації ”.

5. Відділ має право:

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

  1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з керівниками управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

Накази начальника відділу, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальників інших структурних підрозділів держадміністрації, директора фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою відповідної держадміністрації за поданням начальника відділу.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

10. Відділ є юридичною особою, має право мати самостійний баланс, рахунок в банку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Заступник голови райдержадміністрації,
керівник апарату Ю.ВАСИЛЬЄВА
Зоренко

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка