Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Скачати 287.22 Kb.
НазваПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Сторінка2/3
Дата конвертації13.05.2013
Розмір287.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3

спільний з іншими органами державної виконавчої влади). Цим

наказом дається дозвіл на проведення експерименту, затверджуються

програма дослідно-експериментальної роботи і кошторис

експерименту, надається статус експериментальних дошкільним

закладам освіти, навчальним закладам, а також установлюються:

- база проведення експерименту;

- юридичні та фізичні особи, що забезпечуватимуть

експеримент;

- обсяги та джерела фінансування експерименту;

- особи, відповідальні за проведення і результати

експерименту, їх повноваження щодо контролю за ходом

дослідно-експериментальної роботи;

- порядок звітування про хід і результати

дослідно-експериментальної роботи.

За потреби цим наказом:

- затверджуються експериментальні навчальні плани,

індивідуальні штатні розписи експериментальних дошкільних закладів

освіти, навчальних закладів;

- дається дозвіл на використання у навчально-виховному

процесі експериментальних навчальних програм, книг, інших

матеріалів, що пройшли відповідну експертизу.

До наказу додаються:

- програма дослідно-експериментальної роботи і кошторис

експерименту;

- перелік дошкільних закладів освіти, навчальних закладів,

яким надається статус експериментальних;

- форма звіту про хід і результати експерименту.

2.6.7. Дошкільним закладам освіти, навчальним закладам, на

базі яких проводитиметься експеримент, надається статус

експериментальних відповідного рівня.

2.6.8. Статус експериментального не змінює підпорядкування,

тип, рівень акредитації, форму власності дошкільного закладу

освіти, навчального закладу.

2.6.9. На період проведення експерименту відповідний орган

управління освітою надає автору заявки, експериментальним

дошкільним закладам освіти, навчальним закладам, а також органам

управління освітою, засновникам, яким вони безпосередньо

підпорядковані, право вносити передбачені програмою

дослідно-експериментальної роботи зміни у:

- зміст освіти;

- методи, форми організації навчання та виховання;

- організацію навчально-виховного процесу, режим роботи

дошкільних закладів освіти, навчальних закладів;

- систему управління дошкільним закладом освіти, навчальним

закладом;

- штатний розпис (право вводити додаткові штатні одиниці);

- форми комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів,

оплати їх праці (право встановлювати доплати до посадових окладів

і ставок працівникам, які виконують експериментальну роботу).

За потреби відповідні рішення погоджуються з органами

управління освітою, засновниками, яким безпосередньо

підпорядковані експериментальні дошкільні заклади освіти,

навчальні заклади.

2.6.10. Рішення про організацію та проведення експерименту в

окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти

приймає його керівник або органи громадського самоврядування.

2.7. Проведення експерименту

2.7.1. Експеримент всеукраїнського або регіонального рівня

проводиться за наказом органу управління освітою відповідно до

затвердженої цим наказом програми дослідно-експериментальної

роботи.

2.7.2. Експеримент в окремому вищому навчальному закладі,

закладі післядипломної освіти проводиться за рішенням його

керівника або органів громадського самоврядування відповідно до

чинного законодавства.

2.7.3. Поточний контроль за ходом експерименту

всеукраїнського або регіонального рівня в межах своїх повноважень

здійснюють керівники експериментальних дошкільних закладів освіти,

навчальних закладів та органи управління освітою, засновники, яким

вони безпосередньо підпорядковані.

2.7.4. Загальний контроль за ходом експерименту

всеукраїнського або регіонального рівня здійснює орган управління

освітою, що видав наказ про його проведення.

Загальний контроль за ходом експерименту, що проводиться за

наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії АПН

України, здійснюється Міністерством освіти і науки спільно з АПН

України.

Орган управління освітою, Президія АПН України:

- заслуховує звіти автора заявки та наукового керівника

експерименту про хід і результати дослідно-експериментальної

роботи;

- проводить експертизу результатів експерименту, розроблених

за його підсумками інновацій.

2.8. Прийняття рішень про розширення бази, внесення змін до

програми дослідно-експериментальної роботи, припинення, завершення

експерименту

2.8.1. Рішення про розширення бази, внесення змін до програми

дослідно-експериментальної роботи, припинення, завершення

експерименту всеукраїнського або регіонального рівня приймає орган

управління освітою, що видав наказ про його організацію та

проведення.

2.8.2. Рішення про розширення бази експерименту може

прийматися у разі, якщо отримані результати

дослідно-експериментальної роботи потребують додаткової перевірки.

2.8.3. Рішення про внесення змін до програми

дослідно-експериментальної роботи, припинення експерименту можуть

прийматися у разі:

- невиконання наказу про організацію та проведення

експерименту, програми дослідно-експериментальної роботи;

- отримання негативних результатів експерименту;

- недотримання виконавцями дослідно-експериментальної роботи

визначених цим Положенням умов здійснення інноваційної освітньої

діяльності.

2.8.4. Ініціювати розширення бази експерименту

всеукраїнського або регіонального рівня може автор заявки (за

потреби - спільно з науковим керівником експерименту).

2.8.5. Ініціювати внесення змін до програми

дослідно-експериментальної роботи, припинення експерименту можуть:

- орган управління освітою, що видав наказ про організацію та

проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня;

- АПН України (щодо експерименту, що проводиться за наказом,

виданим на підставі відповідного подання Президії АПН України);

- орган управління освітою, засновники, яким безпосередньо

підпорядкований експериментальний дошкільний заклад освіти,

навчальний заклад;

- юридичні та фізичні особи, які ведуть

дослідно-експериментальну роботу, забезпечують експеримент;

- учасники навчально-виховного процесу в дошкільних закладах

освіти, навчальних закладах, де проводиться експеримент.

2.8.6. З обгрунтованими пропозиціями щодо розширення бази,

внесення змін до програми дослідно-експериментальної роботи,

припинення експерименту юридичні та фізичні особи можуть

звертатися до:

- органу управління освітою, що видав наказ про організацію

та проведення експерименту всеукраїнського або регіонального

рівня;

- Президії АПН України (щодо експерименту, що проводиться за

наказом, виданим на підставі її подання);

- органів управління освітою, засновників, яким безпосередньо

підпорядковані експериментальні дошкільні заклади освіти,

навчальні заклади;

- керівника, органів громадського самоврядування дошкільного

закладу освіти, навчального закладу, де проводиться експеримент.

2.8.7. Відповідний орган управління освітою, Президія АПН

України, засновники, керівник дошкільного закладу освіти,

навчального закладу у двомісячний термін розглядають цю

ініціативу, за потреби проводять експертизу ходу і результатів

дослідно-експериментальної роботи.

2.8.8. Рішення про внесення змін до програми

дослідно-експериментальної роботи, розширення бази, припинення,

завершення експерименту приймаються на підставі висновків

експертизи його ходу і результатів.

2.8.9. Експертиза ходу і результатів експерименту

всеукраїнського або регіонального рівня здійснюється експертною

комісією, що розглядала заявку на проведення цього експерименту, у

порядку, установленому Міністерством освіти і науки.

Експертиза ходу і результатів експерименту всеукраїнського

рівня, що проводиться за наказом, виданим на підставі відповідного

подання Президії АПН України, здійснюється АПН України в

установленому нею порядку.

2.8.10. Експертиза підсумків експерименту всеукраїнського або

регіонального рівня проводиться протягом трьох місяців після його

завершення.

2.8.11. Для проведення експертизи ходу і результатів

експерименту всеукраїнського або регіонального рівня, його

підсумків, інновації автор заявки (за потреби - спільно з науковим

керівником експерименту) складає і подає до відповідного органу

управління освітою звіт про хід і результати

дослідно-експериментальної роботи.

Звіт про хід і результати дослідно-експериментальної роботи,

що проводиться за наказом, виданим на підставі відповідного

подання Президії АПН України, подається до АПН України.

2.8.12. Порядок звітування про хід і результати

дослідно-експериментальної роботи встановлюється органом

управління освітою, що видав наказ про організацію та проведення

експерименту.

Порядок звітування про хід і результати

дослідно-експериментальної роботи, що проводилася за наказом,

виданим на підставі відповідного подання Президії АПН України,

установлюється АПН України.

2.8.13. Експертиза інновації, розробленої в ході експерименту

в окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної

освіти, здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради

протягом трьох місяців від дати її надходження до Міністерства

освіти і науки в установленому ним порядку.

2.8.14. Автор заявки, інновації може оскаржити висновки

експертизи ходу і результатів експерименту всеукраїнського або

регіонального рівня, інновації у Міністерстві освіти і науки. У

цьому разі відповідний орган управління освітою створює експертну

комісію у новому складі для повторного розгляду ходу і результатів

дослідно-експериментальної роботи, інновації. Її висновки є

остаточними та оскарженню не підлягають.

2.8.15. Повторна експертиза ходу і результатів експерименту,

інновації здійснюється у тримісячний термін від дати надходження

відповідної скарги.

2.8.16. На підставі висновків експертизи ходу і результатів

дослідно-експериментальної роботи, інновації або подання Президії

АПН України відповідний орган управління освітою протягом місяця

видає наказ про розширення бази, припинення, завершення

експерименту всеукраїнського, регіонального рівнів. Цим наказом:

- обгрунтовується рішення про розширення бази, припинення або

завершення експерименту;

- надається статус експериментальних дошкільним закладам

освіти, навчальним закладам, що залучаються до проведення

експерименту;

- знімається статус експериментальних із дошкільних закладів

освіти, навчальних закладів, де проводився експеримент;

- оцінюється робота учасників експерименту.

2.8.17. Авторам заявок, науковим керівникам експериментів,

педагогічним, науково-педагогічним, науковим, керівним працівникам

системи освіти, які розробляють (розробили) інновації, може

надаватися творча відпустка тривалістю до 3 місяців. Творча

відпустка надається для складання звіту про результати

дослідно-експериментальної роботи, написання монографічного

дослідження, наукових праць, підручників, посібників, інших

матеріалів.

2.8.18. Після завершення (припинення) експерименту відносини

між його учасниками, у тому числі майнові, регулюються чинним

законодавством та угодами, які вони уклали.

2.8.19. Право на інновації виникає, здійснюється, передається

та охороняється відповідно до чинного законодавства.
3. Розповсюдження та застосування інновацій у системі освіти
3.1. Розповсюдженням інновацій у системі освіти є

забезпечення доступу до них освітян шляхом:

- зберігання інформації про інновації;

- поширення інформації про інновації;

- підготовки освітян до застосування інновацій.

3.2. Інновації розповсюджуються у системі освіти за рішенням

Міністерства освіти і науки.

3.3. Рішення про розповсюдження інновацій у системі освіти

приймається за підсумками їх апробації.

3.4. Апробацією інновацій (далі - апробація) є масова

перевірка доцільності їх застосування у системі освіти.

Апробація здійснюється шляхом вибіркового та керованого

розповсюдження і застосування інновацій освітянами.

3.5. Апробації підлягають інновації, розроблені як у системі

освіти України, так і в інших галузях народного господарства або

за кордоном.

3.6. Апробація проводиться на всеукраїнському та

регіональному рівнях.

3.7. Прийняття рішення про апробацію

3.7.1. Рішення про апробацію всеукраїнського рівня приймає

Міністерство освіти і науки на підставі:

- висновків експертизи інновації;

- подання Президії АПН України про апробацію інновації,

розробленої в ході експерименту, що проводився АПН України, а

також інновації, розробленої в іншій галузі народного господарства

України або за кордоном;

- подання Міносвіти Автономної Республіки Крим, відповідного

управління освіти і науки обласної, Київської або Севастопольської

міських державних адміністрацій про апробацію інновації,

розробленої в ході експерименту регіонального рівня.

3.7.2. Рішення про апробацію регіонального рівня приймає

Міносвіти Автономної Республіки Крим або управління освіти і науки

обласної, Київської чи Севастопольської міських державних

адміністрацій на підставі висновків експертизи інновації.

3.7.3. Після прийняття рішення про апробацію відповідний

орган управління освітою:

- визначає її базу, обсяги фінансування;

- виділяє або залучає потрібні для організації та проведення

апробації кошти;

- організовує виробництво потрібних для проведення апробації

матеріалів;

- організовує підготовку освітян до проведення апробації;

- визначає осіб, відповідальних за проведення і результати

апробації, їх повноваження щодо контролю за її ходом.

3.7.4. На підставі прийнятого рішення за наявності потрібних

для апробації матеріалів і коштів відповідний орган управління

освітою:

- за потреби укладає з автором інновації угоду, що

регулюватиме відносини сторін з апробації;

- спільно з автором інновації готує рекомендації щодо

організації та проведення апробації, узагальнення її підсумків;

- видає наказ про апробацію.

Цим наказом:

- установлюються база і терміни проведення апробації;

- за потреби затверджується індивідуальний штатний розпис
1   2   3

Схожі:

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconНаказ
Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності icon«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного
Конституцією України, законом України «Про загальну середню освіту», Указом Президента України «Про національну програму «Діти України»»,...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconПоложення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими...
Це положення, розроблене відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Типового...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconПро затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою...
Затвердити Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення (додається)
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconОцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу
Мотиваційна готовність (усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; сформованість потреби у творчій діяльності, лідерстві,...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconЕкономіка та організація інноваційної діяльності
Комплексне оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності icon  Інноваційний розвиток технопарків в Україні І світі
Про інноваційну діяльність”(2002 р.), „Про спеціальні режими інноваційної діяльності технологічних парків” (1999 р.) та інші. Практично...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconДержавна митна
Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconКнига наказів з кадрових питань
Ліцензія на право здійснення закладом освітньої діяльності. Відтиски печатки, штампу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка