І. Загальні положення
Скачати 76.07 Kb.
НазваІ. Загальні положення
Дата конвертації13.05.2013
Розмір76.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Сучасні тенденції розвитку школи надають усе більше прав і можливостей учителю стосовно шляхів і способів досягнення освітніх цілей, створюють умови для реалізації творчого потенціалу педагогічних колективів та окремих педагогів.

Багато вчителів коректують (адаптують) чинні програми, а інколи проводять докорінну переробку, виходячи із власних цільових установок та концептуальних позицій.

З метою ознайомлення педагогів з порядком розроблення та впровадження в навчально-виховний процес нових (авторських) педагогічних моделей, як-то навчальні програми для реалізації варіативної складової загальної середньої освіти, подаємо текст документа, що регламентує таку діяльність.

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України

від 12.12.2002 р. № 1/9-556
^ Порядок

розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів
Цей Порядок визначає систему науково-методичної та організаційної роботи щодо розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Він ґрунтується на Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", інших нормативних актах, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо навчально-методичного забезпечення системи освіти.

^

І. Загальні положення


  1. Навчальна програма – державний документ, що визначає зміст, обсяг
   і вимоги до вивчення навчальних дисциплін, розвитку й виховання
   особистості відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та
   навчальних планів.

  2. Навчальні програми розробляються:

 • для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів або окремо для середніх загальноосвітніх шкіл; спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням одного або кількох предметів, курсів або дисциплін; гімназій, ліцеїв, колегіумів; спеціальних загальноосвітніх шкіл, у тому числі шкіл-інтернатів для дітей з особливими потребами;

 • для дошкільних і позашкільних навчально-виховних закладів;

 • для інших навчальних закладів, що забезпечують здобуття повної середньої освіти (професійно-технічних училищ і вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації).

  1. Навчальні програми на всіх ступенях освіти повинні:

забезпечувати

 • реалізацію загальних цілей і завдань навчання й виховання, визначених Конституцією України, законодавчими актами в галузі освіти, а також передбачених Державним стандартом загальної середньої освіти;

 • безперервність, єдність і наступність між окремими ланками системи безперервної освіти;

 • розвивальний характер, прикладну спрямованість навчання й виховання;

 • зв’язок змісту навчання та виховання з потребами й інтересами особистості, з життям, із практикою розбудови державності України як незалежної й суверенної країни;

 • формування всебічно розвиненої й фізично повноцінної особистості;

 • рівневу і профільну диференціацію навчально-виховного процесу;

передбачати

 • систему науково обґрунтованих і перевірених досвідом понять, фактів, теорій, етичних відомостей на основі сучасних досягнень науки, техніки й культури, педагогіки та психології, вітчизняного й зарубіжного педагогічного досвіду зміст та обсяг яких відповідає Базовому навчальному плану загальноосвітнього навчального закладу і доступний для засвоєння учнями відповідного рівня навчання;

 • знайомство із сучасними технологіями та використання новітніх педагогічних технологій, у тому числі інформаційно-комунікативних.

  1. Навчальні програми є обов’язковими для використання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідного типу й профілю незалежно від форм власності.^

ІІ. Структура й зміст навчальних програм


  1. Навчальні програми мають такі розділи:

І. Пояснювальна записка. ІІ. Зміст навчального матеріалу й вимоги до рівнів навчальних досягнень. ІІІ. Додатки (за потребою).


  1. У пояснювальній записці визначаються цілі й завдання вивчення навчального предмета, дається стисла характеристика її структури та окремих складових, перелік змістових ліній курсу, концентровано розкриваються особливості організації навчання програмового матеріалу тощо.

  2. Розділ програми "Зміст навчального матеріалу" формується на основі державного стандарту відповідної освітньої галузі. Він містить дидактично обґрунтовану тему компетентностей, відібраних з однієї або кількох галузей науки, техніки, мистецтва, виробничої діяльності людини, що має бути реалізована під час вивчення даної навчальної дисципліни.

Навчальний матеріал поділяється за розділами й темами по класах за роками навчання з деталізацією їхнього змісту та визначенням орієнтовної кількості годин на вивчення.

   1. Організація навчального матеріалу може здійснюватися за такими принципами:

лінійним, коли змістова лінія навчального матеріалу реалізується систематично й послідовно з поступовим ускладненням, по одній висхідній лінії, причому виклад його базується на основі уже вивченого і в тісному взаємозв’язку з ним;

концентричним, який допускає повторне вивчення окремих розділів і тем змістової лінії як на одній, так і на різних ступенях навчання з розширенням змісту й поглибленням рівня його викладу;

блочним, коли існує альтернатива й можливість заміни вивчення окремих розділів або тем іншими залежно від наявних умов і потреб учнів, профілів навчання, зокрема у старшій школі.

   1. Кожний розділ навчального матеріалу має містити опис навчальних
    досягнень учнів у процесі його вивчення відповідно на початковому,
    середньому, достатньому та високому рівнях.

   2. Зміст навчального матеріалу навчальних програм може мати додаткові рубрики, що конкретизують цілі і завдання даного предмета й відображають його специфіку, роль і місце в системі загальноосвітньої
    підготовки учнів, формування особистості.

Такими рубриками можуть бути списки художніх творів для вивчення напам'ять та самостійного читання, картографічних матеріалів, нормативно правових актів і документів, що вивчаються, вимоги щодо фактичного оволодіння видами мовленнєвої діяльності, видів письмових робіт для розвитку зв'язного мовлення, переліки практичних і лабораторних робіт, демонстраційних дослідів, тематика екскурсій у природу та на виробництво, лабораторного практикуму, дослідницьких та весняно-літніх робіт, а також об'єкти праці тощо.

   1. Програма має передбачати резерв навчального часу, який використовується на розсуд учителя для реалізації змісту, що відображає його регіональні особливості, а також для вивчення окремих тем, повторення, узагальнення та систематизації знань на початку або в кінці семестру,
    навчального року, задоволення індивідуальних потреб учнів.

  1. Додатки до навчальних програм можуть містити:

 1. Критерії та норми оцінювання навчальних досягнень учнів.

 2. Перелік основної та додаткової навчальної літератури, рекомендованої
  Міністерством освіти і науки України для використання при вивченні предмета.

 3. Перелік навчально-наочних та інших посібників.

 4. Перелік програмних педагогічних засобів комп'ютерної підтримки
  предмета.

 5. Список рекомендованої вітчизняної методичної літератури для
  вчителя.

 6. Список науково-популярної літератури для учнів.

  1. Профільні навчальні програми для спеціалізованих шкіл, гімназій і колегіумів, а також для реалізації регіонального (шкільного) компоненту (спецкурсів, курсів за вибором, факультативних занять, для гурткової роботи та інші) складаються на таких самих засадах і повинні містити в повному обсязі як обов'язкові складові: зміст навчального матеріалу та вимоги щодо рівня досягнень із відповідної навчальної дисципліни середньої загальноосвітньої школи.

  2. Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів І ступеня, за якими навчаються діти з вадами слуху або зору, з важкими розладами мови, діти, що потребують інтенсивної педагогічної корекції розробляються у тому ж порядку, що й програми для загальноосвітніх навчальних закладів

У спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах ІІ-ІІІ ступенів, в яких навчаються діти з вадами слуху або зору, із важкими розладами мови, із наслідками поліомієліту та церебральними паралічами, а також у санаторних школах використовуються відповідним чином адаптовані програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

^

ІІІ. Розроблення й запровадження навчальних програм


  1. Навчальні програми з усіх навчальних дисциплін для всіх або окремих типів загальноосвітніх навчальних закладів інваріантної складової Типових навчальних планів розробляються на замовлення Міністерства освіти і науки України відповідними структурними підрозділами Академії педагогічних наук України, іншими науково-методичними установами та організаціями, окремими особами або колективами, які мають відповідну науково-теоретичну й практичну підготовку.

Навчальні програми можуть бути розроблені з ініціативи окремих осіб (колективів) або на конкурсній основі, умови організації та проведення якого визначає Міністерство освіти і науки України спільно з Академією педагогічних наук України.

  1. Навчальні програми із навчальних дисциплін інваріантної складової Типових навчальних планів, розроблені на замовлення, відібрані у процесі проведення конкурсу або ініційовані окремими особами та колективами, надсилаються до Науково-методичного центру середньої освіти й науки України, яка надає їм відповідний гриф.

Запроваджують програми з предметів інваріантної складової навчальних планів наказом Міністерства освіти і науки України.

  1. Навчальні програми для реалізації варіативної складової загальної середньої освіти (спецкурсів, курсів за вибором) розробляють за участю вищих навчальних закладів, окремими особами або колективами, розглядаються й схвалюються регіональними інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Запроваджуються програми для реалізації варіативної складової навчальних планів наказом Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  1. Програми для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й позашкільної роботи можуть бути розроблені вчителями, викладачами вищих навчальних закладів з урахуванням потреб закладів освіти та учнів у погодженні з методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти міських рад та районних (міських) державних адміністрацій.

Запроваджується програми для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й позашкільної роботи наказом управління (відділу) освіти районних державних адміністрацій і міських рад.

  1. Авторські та експериментальні навчальні програми для навчальних закладів, в яких учні здобувають повну середню освіту, запроваджуються
   спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за поданням Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за наявності позитивних висновків незалежних експертів відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Схожі:

І. Загальні положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
І. Загальні положення icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
І. Загальні положення iconІ. Загальні положення

І. Загальні положення iconКонкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
І. Загальні положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
І. Загальні положення iconПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити...
І. Загальні положення iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
І. Загальні положення iconПоложення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально –...
В загальноосвітньому навчально – виховному закладі створюються такі навчальні майстерні
І. Загальні положення iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
І. Загальні положення iconМетодичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка