Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання
НазваМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання
Сторінка2/14
Дата конвертації21.05.2013
Розмір1.93 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 3. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
Мета

Вивчити поняття здійснення права та виконання обов’язку. Знати принципи

та способи здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.

План роботи

 1. Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права.

 2. Поняття виконання суб'єктивного цивільного обов'язку.

3. Принципи та способи здійснення цивільних прав та виконання цивільних

обов'язків.

4. Межі здійснення цивільних прав.
Література:

Конституція України від 26 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № ЗО. - Ст. 141; з наступними змінами і доповненнями.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-41. - Ст. 356; з наступними змінами і доповненнями.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 135; з наступними змінами і доповненнями.

Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 36. - Ст. 164; з наступними змінами і доповненнями.

Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64; з наступними змінами і доповненнями.

Косінов С. Співвідношення заходів захисту і мір відповідальності у цивільному праві України // Право України. - 1998. - № 12.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х «н. / Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери та Н. С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - К.: Ін Юре, 2004.

Цивільне право України: Підруч.: У 2- х томах/ За ред.. Я.М.Шевченко. К.; Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

Методичні роз’яснення

Кожне суб'єктивне право має цінність лише тоді, коли забезпе­чене реальною можливістю його носія Щодо здійснення цього права. Здійснення суб'єктивного цивільного права являє собою реалізацію уповноваженим суб'єктом певних можливостей, спрямованих на задоволення потреб та інтересів і передбачених законом або, хоча й не передбачених, але ним не заборонених.

Таким чином, Ви маєте звернути увагу на те, що в основі суб'єктивного цивільного права лежить не якась одна, а цілий комплекс можливостей, що надаються уповноваженій особі (воло­дільцеві права) правовою нормою: можливість вільного вибору варіанту власної поведінки (право на власні дії), можливість вимагати певної поведінки від зобов'язаної особи; (право на чужі дії), а також звертатися у необхідних випадках до сприяння примусових засобів державного апарата з метою реалізації вимоги, зверненої до боржника (право домагання). Надання правоволодільцеві цілої низки, сукупності можливостей щодо реалізації свого права випливає з сутності цивільного права як права диспозитивного.

Обрання того чи іншого варіанту поведінки залежить від характеру правової норми та від мети, досягнення якої ставить перед собою уповноважений суб'єкт. Наприклад, Якщо власник речі вирішить відчужити її, він може реалізувати це право шляхом укладення договору купівлі-продажу, дарування, міни або в іншій правовій формі.

Водночас, здійснення суб'єктивного цивільного права не є безмежним. Загальні засади меж здійснення права визначені у Конституції України, згідно ст. 23 якої людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Дана норма у відношенні цивільних прав одержала свій подаль­ший розвиток у ст. 13ЦК, за змістом якої суб'єкти здійснюють права в межах договору, актів цивільного законодавства. Здійснюючи своє право, уповноважена особа зобов'язана утриматися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю, культурній спадщині, або суперечили б моральним засадам суспільства.

Слід за акцентувати увагу і на положенні ч. 5 ст. 13 ЦК України про недопущення використання цивільних прав з метою неправо­мірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісну конкуренцію. Правові засади підтримки економічної конкуренції визначені Законом України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р., а державним органом, на якого покладено обов'язок щодо захисту економічної конкуренції, є Антимонопольний Комітет України.

У ЦК України вперше чітко закріплено положення про те, що особа має право відмовитися від свого майнового права (ч. З ст. 12 ЦК). Це положення слід тлумачити таким чином, що носій права може відмовитись лише від конкретного майнового права (наприк­лад, кредитор має право простити боржникові його борг (ст. 605 ЦК України)).

Оскільки особисті немайнові права є невіддільними від особи їх носія, невідчужуваними, а відтак не можуть бути передані іншому суб'єкту, не допускається і відмова самого суб'єкта від належного йому особистого немайнового права (ч. З ст. 269 ЦК України).

Суб'єктивному праву зажди відповідає юридичний обов'язок, тобто необхідність певної поведінки, що спрямована на здійснення суб'єктивного права. В цивільних відносинах зобов'язана особа повинна або вчинити певні дії, тобто на неї покладається активний обов'язок, або утриматися від їх вчинення (пасивний обов'язок).

Надзвичайно важливими є принципи належного та реального виконання зобов'язань, адже на їхній основі базується стабільність цивільного обороту в цілому. Згідно ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином, тобто із додержанням усіх умов щодо строку, місця, строку, способу та інших характеристик виконання зобов'язання, передбачених законом та(або) договором. Реальне виконання в переважній більшості випадків відповідає тим цілям, які бажають досягнути контрагенти за зобов'язанням, і полягає у виконанні зобов'язання в натурі.

Крім того, варто звернути увагу на те, що належна поведінка зобов'язаної особи може стимулюватися не лише передбаченими заходами відповідальності, але й додатковими стимулами, серед яких чільне місце займають способи забезпечення виконання зобов'я­зань -неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава, притримання та інші способи, що можуть бути передбачені законом або договором (ст. ст. 546-597 ЦК України).
^ Матеріал для самоконтролю.
Питання

 1. Вкажіть принципи здійснення цивільних прав та виконання обов’язків у

цивільному праві.

 1. Які гарантії здійснення права та виконання обов’язків?

 2. Які способи здійснення цивільних прав та виконання обов’язків?

 3. Вкажіть межі здійснення цивільних прав.

 4. Які антимонопольні заборони та правила про неприпустимість

недобросовісної конкуренції?

 1. Як забезпечується виконання цивільних обов’язків?

 2. Як особа може бути звільнена від виконання цивільного обов’язку?

Завдання

Завдання № 1

Мачуха малолітнього Б., яка була призначена його опікуном, реалізувала майно, яке він одержав у спадщину, в тому числі: акції на пред'явника, предмети домашньої обстановки та вжитку. Крім того, вона без згоди підопічного користувалася автомобілем, який також був успадкований ним.

Б. звернувся до юриста за консультацією щодо правомірності здійснення його опікуном усіх зазначених дій.

^ Дайте юридичну оцінку діям опікуна.

Завдання № 2

16-річний К. одержав у спадщину після смерті свого діда квартиру, автомобіль, гараж, деякі музичні інструменти та колекцію старовинних грошей.

Колекцію грошей К. вирішив продати своєму однокласнику.

^ Проаналізуйте дану ситуацію і визначте, чи може К. вчинити вказану дію? Яким чином він здійснюватиме свої права на інше успадковане майно?
Завдання № 3

20-річний військовослужбовець М. з метою продажу квартири, яку він приватизував, видав своїй матері довіреність на вчинення дій щодо продажу квартири. Довіреність була посвідчена команди­ром військової частини, де служив М.

Нотаріус відмовився посвідчувати договір купівлі-продажу квартири, зазначивши, що мати М. не вправі розпоряджатися нерухомим майном, оскільки довіреність нотаріально не посвід­чена.

^ Яким чином слід вирішити спір?
Завдання № 4

А. уклав з туристичною фірмою договір про надання туристич­них послуг, за яким фірма зобов'язувалася: 1) забезпечити трансфер А. автобусом до м. Будапешт і в зворотному напрямку з прибуттям 8.08.2005 р. приблизно о Ю-й-12-й годині, а в зворотному напрямку - 15.08.2005 р. приблизно о 9-й годині; 2) забезпечити проживання та надання екскурсійних послуг.

Друга частина зобов'язань за договором туристичною фірмою була виконана належним чином. Разом а тим автобус прибув до місця призначення із запізненням на 12 годин, через що була істотно скорочена екскурсійна програма, а повернувся із запізнен­ням на 10 годин, через що А. не вийшов вчасно на роботу і через це був позбавлений премії.

А. звернувся до суду з вимогою про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, посилаючись на невиконання фірмою своїх зобов'язань. Представник останньої з позовними вимогами не погодився, пославшись на те, що запізнення автобусу до місця екскурсії та у зворотному напрямку відбулося через форс-мажорні обставини - істотну затримку автобусу на митниці. А. в свою чергу зазначив, що хоча затримка на 3-4 години на митниці і мала місце, проте автобус прибув не з таким значним запізненням, якби водій через кожні ЗО хвилин руху не зупинявся б для його ремонту.

^ Дайте юридичну оцінку аргументам сторін. Вирішіть справу.


Тема 4. Захист цивільних прав
Мета

Вивчити поняття права на захист. Знати способи захисту цивільних прав та

суб’єктів які захищають цивільні права.
План роботи

 1. Поняття і зміст суб'єктивного права на захист.

 2. Способи захисту цивільних прав.

 1. Виконання цивільних обов'язків.

Література :

Конституція України від 26 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № ЗО. - Ст. 141; з наступними Змінами і доповненнями.

ЦК України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. -№ 40-41. - Ст. 356; з наступними змінами і доповненнями.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 135; з наступними змінами і доповненнями.

Про нотаріат. Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383; з наступними змінами і доповненнями.

Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 36. - Ст. 164; з наступними змінами і доповненнями.

Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2()01. - № 12. - Ст. 64; з наступними змінами і доповненнями.

Косінов С. Співвідношення заходів захисту і мір відповідальності у цивільному праві України // Право України. - 1998. - № 12.

Ромовская 3. В. Защита в советском семейном праве. - Львов, 1985.

Стефанчук Р. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві // Право України. - 1999. - № 1.

Тертишніков В. І. Захист сімейних правовідносин в цивільному судочинстві. -X., 1976.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери та Н. С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар/За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар/За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. - К.: Істина, 2004.

Цивільне право України: Підруч.: У 2- х томах/ За ред.. Я.М.Шевченко. К.; Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
^ Методичні вказівки

Право на захист являє собою суб'єктивне цивільне право, яке виникає в особи в разі порушення належних їй прав та інтересів і є юридичною реакцією на порушення таких прав та інтересів.

Цивільне законодавство передбачає наступні способи захисту цивільних прав:

а) визнання права;

б) визнання правочину недійсним;

в) відновлення становища, що існувало до порушення права;

г) припинення дій, які порушують право;

д) примусове виконання обов'язку в натурі;
е) відшкодування моральної шкоди;

є) зміна правовідношення;

ж) припинення правовідношення;

з) відшкодування збитків;

і) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб (ст. 16 ЦК України).

Слід зазначити, що перелік способів захисту, передбачений даною нормою, є невичерпним. Крім того, незважаючи на те, що норми ст. 16 ЦК України прямо регулюють лише захист порушених цивільних прав у суді, немає підстав для того, щоб не поширити ці способи і щодо захисту цивільних прав в іншому порядку (ст. ст. 17-19 ЦК України).

Вибір конкретного способу захисту цивільних прав залежить від виду цивільного правовідношення і обумовлюється тими цілями, яких бажає досягти суб'єкт, право якого порушено. Наприклад, наслідками порушення цивільно - правових договірних та недоговірних зобов'язань можуть бути наступні:

 1. можливість в односторонньому порядку відмовитись від зобов'язання частково або в повному обсязі має місце як наслідок порушення зобов'язання другою стороною лише якщо це встановле­ного договором або законом (зокрема, ч. З ст. 612, ч. 1 ст. 615 ЦК України). Наприклад, покупець має право відмовитись від договору купівлі-продажу у разі відмови продавця передати проданий товар (ч. 1 ст. 665 ЦК України);

 2. зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

На вимогу однієї із сторін за рішенням суду договір може бути змінений або розірваний у разі істотного порушення його другою стороною та в інших випадках, передбачених договором або законом. Істотним вважається таке порушення, при якому через завдану ним шкоду другій стороні остання значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору (ст. 652 ЦК України). Якщо договір був розірваний у зв'язку з істотним його порушенням однією із сторін, друга сторона може одержати право вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням договору.

Договір може бути змінений або розірваний у зв'язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору (ст. 652 ЦК України).

^ Правовими наслідками зміни або розірвання договору можуть бути: а) зміна договору призводить до зміни деяких умов цього зобов'язання (наприклад, щодо предмета, місця, строків виконан­ня); б) розірвання зумовлює припинення договору з моменту досягнення сторонами домовленості про розірвання або з моменту вступу в силу відповідного судового рішення. При цьому за загальним правилом сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до його зміни або розірвання (ч. З ст. 653 ЦК);

 1. відшкодування збитків (ст. 22 ЦК України). Збитки - це грошовий вираз майнової шкоди, наслідок невиконання або неналежного виконання договірного зобов'язання. Видами збитків є: а) реальні збитки, тобто втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права; б) упущена вигода, тобто доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено;

 2. відшкодування майнової та моральної шкоди. Шкода є наслідком порушення недоговірних зобов'язань, втрат немайнового характеру внаслідок фізичного болю та душевних страждань, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкоджен­ням здоров'я, протиправною поведінкою інших осіб щодо неї самої, членів її сім'ї і близьких родичів, із знищенням чи пошкодженням її майна, а також втрати немайнового характеру внаслідок приниження честі, гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Захист суб'єктивних цивільних прав може здійснюватись не тільки судом, але й іншими уповноваженими державними органами, а також самим суб'єктом. Так, Президент може здійснювати захист цивільних прав шляхом припинення дії актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з мотивів їх невідповідності Конституції та законам України із одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності (ст. 137 Конституції).

Захист цивільних прав може здійснюватись нотаріусом шляхом вчинення відповідного напису на борговому документі. Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріус вчиняє виконавчі написи на документах, які встановлю­ють заборгованість (ст. 87 Закону України «Про нотаріат»).

Ст. ^ 19 ЦК України передбачає новий спосіб захисту суб'єктивних цивільних прав - самозахист, який визначається законом як застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Студентам слід акцентувати увагу на тому, що здійснення права на самозахист може мати наслідком порушення прав іншої особи і, передусім, завдання шкоди. В цьому разі за змістом ст. 1169 ЦК України шкода, завдана порушникові внаслідок протидії порушен­ню права, не відшкодовується, якщо не були перевищені межі необхідної оборони. Якщо шкода завдана третій особі, вона може підлягати відшкодуванню особою, яка її завдала, якщо така шкода завдана способами самозахисту, які заборонені законом та (або) суперечать моральним засадам суспільства.
Матеріал для самоконтролю
Питання:

 1. Дайте поняття права на захист.

 2. Вкажіть способи захисту цивільних прав судом.

 3. Вкажіть суб’єктів , які захищають права в Україні.

 4. Вкажіть основні правила самозахисту.

 5. Як здійснюється право на захист?

 6. Відшкодування майнової шкоди.

 7. Відшкодування моральної шкоди.


Завдання:
Підприємство уклало договір з будівельною організацією на будівництво складського приміщення.

Після завершення робіт та проведення прийомки об'єкта було виявлено, що роботи виконанні неякісно (зокрема, має місце протікання даху, нерівність підлоги тощо).

Яким чином підприємство може захистити свої порушені права?
Тест
Визначте способи захисту цивільних прав та інтересів судом за Цивільним

кодексом України.

(Проаналізуйте та вкажіть вірну відповідь)

А) Призупинення становища, яке існувало до порушення

Б) Визнання права

В) Припинення дії, яка порушує право

Г) Примирення
Тест
Визначте як можуть обираються способи самозахисту

(Проаналізуйте та вкажіть вірну відповідь)

А) За рішенням суду.

Б) Самою особою

В) Встановлюватися договором

Г) Актом цивільного законодавства

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconВиди самостійної роботи
Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” І включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconФінанси підприємств
...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconОдеський національний політехнічний університет
Документознавство: методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconОдеський національний політехнічний університет
Галузеве документознавство: методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconРвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ
Робоча програма, методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка