М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах)
Скачати 124.16 Kb.
НазваМ. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах)
Дата конвертації06.03.2013
Розмір124.16 Kb.
ТипКурс лекцій
uchni.com.ua > Право > Курс лекцій

М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах)ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Теорія держави.

Отже приступимо до вивчення першого блоку тем. Спочатку розглянемо теоретичні питання, які стосуються держави. На рис. 2 перелічені питання, які потрібно знати про державу взагалі. Сюди входять: поняття держави, причини її виникнення, теорії походження держав, шляхи їх утворення, форми державного правління, державний устрій, функції держави, а також види політичних режимів.

Існує багато різних визначень держави. Державу визначають як особливу політичну організацію суспільства, з публічною владою над населенням певної території, яка має для цього спеціальний апарат управління, свої закони, фінансово-грошову систему, стягує податки для нормального функціонування суспільства. Це основний політичний інститут класового суспільства.


Рис.2. ^ Що потрібно знати про державу
Отже можна виокремити три основні ознаки будь-якої держави: чітко обмежена територія, відокремлена від основної маси населення влада з засобами примусу і податкова система /рис.3/.

З цього робимо висновок, що населення будь-якої держави поділяється не за належністю до певного етносу, а за територіальним принципом. Тому люди однієї національності можуть бути громадянами різних держав, що і спостерігається часто-густо у сучасному світі.

Рис. 3. ^ Поняття держави
Для того, щоб управляти населенням держави існуюча в ній влада виробляє певні правила, за якими повинні жити громадяни. Але для того, щоб цих правил дотримувалися усі, потрібні певні механізми контролю за діями громадян і в разі необхідності засоби примусу стосовно тих, хто не схоче дотримуватися встановлених правил поведінки. Тобто, влада повинна мати апарат управління, який може забезпечити порядок і спокій у суспільстві на кожному клаптику державної території. Тому в кожній державі існує ціла ієрархія управлінських структур: організаційних, контролюючих і примусових.

Щоб забезпечити нормальне функціонування суспільства, державна влада повинна мати певні кошти необхідні як для забезпечення усіх соціальних потреб громадян, так і на утримання усього апарату державного управління. Для цього кожна держава виробляє свою податкову систему. Стягуючи податки з громадян, підприємств і організацій на своїй території, держава формує бюджет, кошти якого і витрачаються на все необхідне для свого функціонування.

Таким чином можемо зробити висновок про те, що держава є складним, ієрархічним людським угрупуванням, в якому на чітко визначеній території проживає населення, яким керує відокремлена від нього влада, що має податкову систему і важелі примусу для дотримання певного порядку у суспільстві.

^

Теорії походження перших державСтосовно теорій походження держави маємо їх цілу низку /рис. 4/.В кожної з них є свій автор або принаймні певна особа, яка у своїх працях найбільш розвивала ту чи іншу концепцію. Патріархальна теорія (Арістотель, Р. Фільмер, М.К. Михайловський) розглядає походження держави як природний процес розвитку суспільства починаючи від сім’ї, роду, племені. Але вона не пояснює причин виникнення держави. Теологічна (Августин Блаженний, Х. Аквінський, Ж. Маритен), навпаки, пояснює появу держави як здійснення Божого задуму. Тобто за цією теорією творцем держави виступає Бог. Прибічники органічної теорії (Г. Спенсер) ототожнювали державу з живим організмом, тобто шукали закономірності розвитку соціального у біологічному. Інші (Д. Локк, Ж..Ж. Руссо, О.М. Радіщев), навпаки, вважали державу результатом суспільного договору, тобто головну причину появи держави бачили у вільній згоді народу. Люди утворюють нове соціальне угрупування для того, щоб краще розподіляти суспільний продукт і таким чином покращувати своє життя. Дехто (Д. Мечніков, Є. Хантингтон) вважав, що головними чинниками виникнення держав були географічні умови: клімат, ландшафт, природні ресурси. Ця теорія отримала назву теорії географічного детермінізму. Військової або теорії насильства дотримувались Є. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутський. Вони вважали основною причиною появи держави завоювання однією людською спільнотою іншої. Коли одна спільнота підкорює іншу, виникає потреба у певному апараті управління підкореними.

За соціально-економічною теорією (К. Маркс, Ф. Енгельс) основна причина виникнення держави полягала у закономірному розвитку соціально-економічних відносин у певному суспільстві, що вимагало зміни суспільного устрою. Тобто матеріальний базис був основою відповідної соціальної надбудови, якою і стала держава. Тут провідна роль надавалась внутрішньому розвитку суспільства, а зовнішні причини не мали великого значення. Та, треба зазначити, що самі внутрішні причини без впливу зовнішніх навряд чи привели б до утворення держави. Існує, навіть, психологічна теорія (Л. Петражицький, Г. Тард), яка стверджує, що головним у процесі виникнення держави була психологічна потреба людей жити в організованому суспільстві.


Рис. 4. ^ Теорії походження держави
Це ще не повний перелік існуючих теорій, є й інші (технократична, демографічна, космічна тощо). Але головне те, що в кожній з них є своє раціональне зерно. Усі причини, на які спирався той чи інший дослідник, дійсно мали місце у розвитку суспільства. Але абсолютизація однієї з них, що і мало місце у цих теоріях, приводила до нехтування значенням інших причин і таким чином віддаляла від істини. Так що, пам’ятаючи мудрий латинський вислів Contraria non contradictoria sed complementa sunt, який означає що протилежності не спростовують, а доповнюють одна одну, можна зробити висновок, що усі згадані чинники мали місце в історичному розвитку суспільства і зробили певний внесок у виникнення держави.

Загалом дослідники виділяють наступні основні причини виникнення перших держав, які складають певний послідовний ланцюг /рис. 5/. Природо-кліматичнідемографічні техніко-економічнісоціологічні ритуально-релігійні.

Рис. 5. ^ Причини виникнення перших держав
Перші держави виникають там, де людина переходить до відтворюючих форм господарства: землеробства і скотарства. І це сталося у долинах річок субтропічної зони Азії і Африки (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай). Саме у цих місцевостях дикі пшениця і ячмінь давали врожайність 500 – 800 кг з одного гектару. Для порівняння – населення Мезоамерики лише у ІІІ тисячолітті до н.е. змогло добувати 200 – 300 кг з одного гектару. Отже, сама природа сприяла більш ранньому розвитку землеробства у згаданих вище районах. А це вело до можливості забезпечення все більшої кількості людей життєво необхідними продуктами, а значить і зростанню кількості населення. От і вступає у силу демографічний чинник. Збільшення населення вимагало видобування все більшої кількості їжі, а це стимулювало удосконалення праці, отже вступає у силу техніко-економічний чинник. Чим чисельнішими і складнішими стають людські спільноти, тим більше уваги потрібно приділяти регулюванню відносин між усіма суб’єктами суспільства, що вело до появи певної системи управління, розвитку влади і збільшенню питомої ваги соціологічного і релігійного чинників.

^

Шляхи утворення державКрім того, враховуючи усі ці чинники, дослідники виділяють три основні шляхи утворення держав: військовий, аристократичний і плутократичний /рис.6/.


Рис. 6. ^ Шляхи утворення держав
Насильницькі методи привласнення додаткового продукту були поширені у давньому світі, а для цього було потрібне сильне, дієздатне військо, що і вело до виникнення так званої воєнної демократії, коли на чолі утворених держав стояв військовий ватажок. Аристократичний шлях відрізнявся від попереднього тим, що на чолі державного утворення ставала людина аристократичного походження, тобто представник родо-племінної верхівки. А плутократичний шлях мав на увазі випадки, коли до влади приходили багаті впливові люди. Якщо перші два шляхи вважають універсальними, то третій не є таким бо має вузьке поширення (таким шляхом виникали держави в Новій Гвінеї, Меланезії).

^

Форми державного устроюОтже, у загальному історичному розвитку суспільства є закономірний етап, коли виникають держави. Далі іде процес їх розвитку. Вони змінюють свою форму, з часом деякі з них зникають, разом з тим виникають усе нові держави, державний устрій у яких дещо розрізнявся. Виділяють декілька основних форм державного устрою /рис. 7/. Перш за все, їх поділяють на прості і складні. Прості (унітарні) – це такі держави, в яких існує повна політична єдність всього населення, окремі території якої не мають суверенітету і ознак державності (Україна, Польща, Литва тощо). Складні поділяють на три види: федерація, конфедерація і імперія.

Рис. 7. ^ Форми державного устрою
Конфедерація уявляє собою добровільний союз суверенних держав, які у цьому союзі зберігають свою незалежність, а об’єднані централізовані органи утворюються лише для координації їх дій з певною метою у політичній, економічній чи військовій сфері. Ця форма державного устрою у сучасному світі практично відсутня. (США на початку свого існування, Німеччина ХІХ ст. тощо).

Федерація теж уявляє собою союзну державу, але її суверенні складові мають за мету збереження цілісності держави, для чого утворюють єдині союзні (федеральні) органи влади, які встановлюють єдине громадянство, грошові одиниці тощо (США, Росія, Індія, Німеччина, Мексика тощо). Тут окремі суверенні держави на добровільній основі передають частину свого суверенітету центральним федеральним органам. Для федерацій характерні: наявність двох рівнів державного апарату, що складають органи федерації та її суб’єктів; двопалатний парламент, дворівнева правова система та єдине громадянство.

І, нарешті, імперія - це таке складне державне утворення, в якому існують залучені силою залежні від одного центру (колоніальні) території інших держав або народів, які використовуються в основному як засіб існування цього центру. Імперії виникають внаслідок підкорення населення нових територій з метою екстенсивного розширення зони постачання життєво необхідного продукту. Тому в імперіях завжди існують конфлікти між центром і периферією, що приводить до закономірного їх краху. Крім того, імперії, як правило, сприяють розбалансуванню відносин підкореного населення з оточуючим природним середовищем. Вони з різноманітно - зберігаючих перетворюються у одноманітно – хижацькі, бо часто використовуються як сировинний придаток до метрополії. І це теж є фактором приреченості імперій. Усі відомі імперії у світі рано чи пізно зникли з карти світу (Римська, Австро-Угорська, Російська).

^

Форми державного правлінняКрім того, держави відрізняються між собою формою державного правління /рис. 8/. Перш за все, існує дві найпоширеніші їх форми: монархія і республіка. Світ розвивався таким чином, що монархії змінювалися республіками і навпаки. Але у минулому все ж таки переважала форма монархічного правління, яке подекуди збереглося і сьогодні.

Рис. 8. ^ Форми державного правління
Монархія – це така форма правління, за якої уся вища влада в державі (законодавча, виконавча і судова) належить одній особі – монарху (королю, царю, султану, шаху, імператору тощо). Монархії розділяють на обмежені і необмежені (абсолютні).

Серед необмежених можна виділити деспотичну, в якій монарх, маючи необмежену владу, обожнюється, теократичну, в якій монарх є одночасно релігійним головою і тиранічну, коли влада однієї особи досягається силовим шляхом. Необмежені монархії характерні для історії минулого, але подекуди вони існують і у сучасному світі (Арабські Емірати, Кувейт тощо).

В новий час і у сучасному світі здебільшого існують обмежені монархії, які поділяють на станово-представницькі, конституційні або парламентські і дуалістичні. Станово-представницька монархія існувала за часів феодалізму і уявляла собою державу, в якій влада монарха сполучалася з представницькими органами дворян, духовенства та інших мешканців міст. За конституційної або парламентської монархії діяльність монарха обмежується конституцією або парламентом (Великобританія, Данія, Норвегія, Швеція, Японія). В такій країні монарх, як правило, не впливає на склад і політику уряду, який повністю формується парламентом, а монарх здебільшого виконує представницькі функції. Дуалістична монархія уявляє собою таку форму правління, за якої монарх, як глава держави сам формує уряд і призначає прем’єр-міністра. У такій державі діють два вищих державних органи – монарх і уряд. Як правило, за такої форми правління існує двопалатний парламент, нижню палату якого обирає населення, а верхня формується монархом.

Республіка – це така форма правління, за якої вища державна влада здійснюється колегіальним органом, який обирається народом. Глава держави також обирається. Існують багато видів республік (радянська, народно-демократична, ісламська тощо), але найхарактернішими є три види: президентська, парламентська, президентсько-парламентська та парламентсько-президентська.

В президентській республіці обраний народом президент одночасно очолює і уряд, крім того він має право вето на закони, прийняті парламентом (США, Мексика, Аргентина).

Парламентська республіка характеризується центральним становищем парламенту, який обирає уряд – виконавчу владу, повністю підзвітну йому. Президента тут взагалі може не бути (Фінляндія, Індія, Туреччина, Австрія, Італія).

У так званих “змішаних” республіках (Україна, Росія, Німеччина, Франція) поєднуються риси президентської та парламентської республік. Їх можна поділити на два різновиди: президентсько-парламентську та парламентсько-президентську

В президентсько-парламентській республіці президент є главою держави, але уряд очолює прем’єр-міністр, кандидатура якого подається президентом, але затверджується парламентом. Уряд тут несе відповідальність як перед президентом, так і перед парламентом.

Парламентсько-президентська республіка передбачає те, що парламент обирає як главу держави (президента), так і виконавчу владу (уряд). Причому, президент не втручається у діяльність уряду, а виконує в основному представницькі функції.

^

Політичні режими державЗ формою державного правління дуже тісно пов’язані так звані політичні режими держав. Вони уявляють собою сукупність чи систему засобів, методів, за допомогою яких здійснюється державна влада у суспільстві. Ці режими відрізняються між собою станом демократичних прав і свобод людини та інших суб’єктів суспільних відносин. За формою політичного режиму держави поділяють на дві групи: демократичні і авторитарні (антидемократичні)

Рис. 9. ^ Політичні режими держав
Демократичний режим передбачає дотримання основних прав людини, врахування інтересів усіх соціальних груп населення, шляхом застосування демократичних інститутів (вибори, референдуми, засоби масової інформації). Такі режими поділяють на демократично-ліберальні, демократично-консервативні, демократично радикальні /рис. 9/. Вони схожі між собою і різняться лише ступінню демократичних свобод.

За авторитарного режиму основні права людини порушуються або обмежуються. Особливо від такого режиму страждають свобода, честь і гідність особи. Тут, як правило, влада зосереджується в руках невеликої групи людей або однієї особи. Можна виділити декілька різновидів авторитарних режимів: деспотичні, військово-диктаторські, тоталітарні, фашистські, расистські .

Для деспотичного режиму характерним є свавілля, жорстоке придушення прав, свобод і самостійності особи. Класичні деспотичні режими були в державах Давнього Сходу (Ассирія, Вавилон тощо).

За тоталітарних режимів існує повний контроль за діяльністю громадян в усіх сферах життя суспільства. А це теж означає певне обмеження їх прав і свобод.

Під фашистським режимом розуміють відкрито терористичну диктатуру з застосуванням крайніх форм насильства проти інакомислячих осіб.

За расистського режиму порушення свобод і прав людини відбувається в основному за расовою належністю особистостей. Тут діє положення про фізичну, психічну нерівноцінність людських рас, зверхність представників однієї раси над іншою.

Військово-диктаторські режими, як правило, означають панування, диктатуру певної групи військових людей так званої воєнної хунти, яка, спираючись на військо, диктує суспільству свої правила поведінки, часто порушуючи права і свободи громадян.

^

Функції державиОтже ми розглянули основні характеристики держав. Залишилось лише сказати, що не залежно від форми правління, політичного режиму та інших характеристик держав, усі вони повинні виконувати притаманні державі функції.

^ Функції держави полягають в основних напрямах її діяльності по забезпеченню потреб та інтересів суспільства. Їх надзвичайно багато, але умовно їх можна поділити на дві категорії: внутрішні і зовнішні /рис. 10/.


Рис. 10. ^ Функції держави


До внутрішніх функцій держави відносять: економічну, яка регулює економічні відносини в державі; політичну, яка регулює політичне життя суспільства; соціальну, призвану надавати соціальні послуги членам суспільства; юридичну, завдання якої охороняти права і свободи громадян; культурологічну, яка передбачає створення відповідних умов для гармонійного розвитку громадян в дусі загальнолюдських моральних і культурних цінностей.

До зовнішніх відносять: захист державного суверенітету, захист прав і свобод на міжнародній арені, запобігання війнам, міжнародне співробітництво, забезпечення мирного співіснування держав.

Крім того, можна функції держави розділяти залежно від їх ролі у суспільстві, тривалості здійснення, поділу влади тощо.

^

Правова державаНа завершення цього блоку тем розглянемо важливе для сучасності поняття правової держави. У статті 1 Конституції України офіційно проголошено, що наша країна є правовою державою. Точніше сказати, вона взяла курс на розбудову такої держави. Це означає, що республіка Україна повинна відповідати основним рисам-принципам правової держави. До них відносяться: верховенство права; розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову; верховенство громадянського суспільства і його представницького органу над державою і її апаратом; висока правова культура суспільства; наявність ефективної правоохоронної системи; демократичний плюралізм і гласність; взаємоповага і взаємна відповідальність особи і держави (громадянину дозволено робити все, що не заборонено законом, а державі і її чиновникам, лише те, що дозволено законом).

Отже, правова держава – це така держава, в якій громадяни мають високу правову культуру, формують державну владу, яка залежить від суспільства і за допомогою ефективних законів забезпечує реалізацію суверенних прав і свобод громадян.

Схожі:

М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) iconМ. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах)
На нашу думку, основне, що потрібно пересічному громадянину знати про право це його поняття, яке випливає з сутності права, форми,...
М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) iconМ. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах)
України, які регулюють повсякденне життя громадян, їх відносини з державою І між собою в різних сферах діяльності. Усі ці відносини...
М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) icon«Історичні та правові аспекти становлення Конституції України» Підготувала...
Основи правознавства у визначеннях, таблицях І схемах. В. В. Нартов, «Ранок» 2008р
М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) iconО. І. Салтовський основи соціальної екології
С16 Основи соціальної екології: Курс лекцій. — К.: Мауп, 1997. — 168 с. — Бібліогр в кінці лекцій
М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) iconКурс лекцій з біохімії розділ «біохімія ферментів» для студентів...
Курс лекцій з біохімії. Розділ «Біохімія ферментів» / укладачі: Л.І. Гребеник, І. Ю. Висоцький. – Суми: Сумський державний університет,...
М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) iconКурс лекцій «основи економічної науки»
...
М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) iconКурс лекцій Донецьк Донуеп 2005 зміст
Вступ
М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) iconДомашнє завдання з правознавства
Правознавство. Практичний курс: підручник для 9 кл./ О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К. 2009
М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) iconЗавдання I ( шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...

М. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) iconРеферат натему
Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. Київ: цул, 2002. – 508 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка