Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р
Скачати 177.3 Kb.
НазваПротоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р
Дата конвертації29.05.2013
Розмір177.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ ВІД 01 СІЧНЯ 2013 Р.

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВАНОВ25"

М. СУМИ – 2013

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНОВ25" (надалі – Товариство) створено у відповідності з діючим законодавством України шляхом залучення грошових внесків Засновників (Учасників) з метою отримання прибутку.

1.2. Учасниками Товариства є:

Громадянин України Іванов Іван Іванович, (паспорт серії СС № 111111, виданий 01 січня 2011 року Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області, ІПН 1111111111, мешкає за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 100 кв. 100).

1.3. Товариство має своє найменування:

Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНОВ25".

Скорочене найменування українською мовою: ТОВ "ІВАНОВ25".

1.4. Місцезнаходження Товариства: м. Суми вул. Іллінська, 100 кв. 100.

1.5. Товариство має статус юридичної особи з моменту його державної реєстрації, може бути учасником цивільно-правових та господарських відносин, виступати стороною в суді, господарському, адміністративному та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав.

1.6. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках, печатку із своєю назвою та емблемою, штампи, фірмовий знак та інші реквізити.

1.7. Товариство може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, представництва та філії, бути учасником господарських товариств та господарських об'єднань.

1.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах своїх внесків до статутного фонду Товариства.
^ 2. Мета та види діяльності Товариства

2.1. Товариство створюється для здійснення незабороненої чинним законодавством України діяльності з метою одержання прибутку.

2.2. Товариство в своїй діяльності керується нормами законодавства України, положеннями Установчого договору та цього Статуту.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

 • Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;

 • Лісове господарство та лісозаготівлі;

 • Рибне господарство;

 • Добування кам'яного та бурого вугілля;

 • Добування сирої нафти та природного газу;

 • Добування металевих руд;

 • Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

 • Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;

 • Виробництво харчових продуктів;

 • Виробництво напоїв;

 • Текстильне виробництво;

 • Виробництво одягу;

 • Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;

 • Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

 • Виробництво паперу та паперових виробів;

 • Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;

 • Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення;

 • Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;

 • Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;

 • Виробництво гумових і пластмасових виробів;

 • Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

 • Металургійне виробництво;

 • Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;

 • Виробництво електричного устаткування;

 • Виробництво машин і устаткування;

 • Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;

 • Виробництво інших транспортних засобів;

 • Виробництво меблів;

 • Виробництво іншої продукції;

 • Ремонт і монтаж машин і устаткування;

 • Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

 • Забір, очищення та постачання води;

 • Каналізація, відведення й очищення стічних вод;

 • Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів;

 • Інша діяльність щодо поводження з відходами;

 • Будівництво будівель;

 • Будівництво споруд;

 • Спеціалізовані будівельні роботи;

 • Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;

 • Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;

 • Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;

 • Наземний і трубопровідний транспорт;

 • Водний транспорт;

 • Авіаційний транспорт;

 • Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;

 • Поштова та кур'єрська діяльність;

 • Тимчасове розміщування;

 • Діяльність із забезпечення стравами та напоями;

 • Видавнича діяльність;

 • Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;

 • Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;

 • Телекомунікації (електрозв'язок);

 • Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;

 • Надання інформаційних послуг;

 • Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

 • Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування;

 • Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;

 • Операції з нерухомим майном;

 • Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;

 • Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;

 • Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;

 • Наукові дослідження та розробки;

 • Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;

 • Інша професійна, наукова та технічна діяльність;

 • Ветеринарна діяльність;

 • Оренда, прокат і лізинг;

 • Діяльність із працевлаштування;

 • Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;

 • Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;

 • Обслуговування будинків і територій;

 • Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;

 • Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування;

 • Освіта;

 • Охорона здоров'я;

 • Надання послуг догляду із забезпеченням проживання;

 • Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання;

 • Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

 • Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;

 • Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;

 • Діяльність громадських організацій;

 • Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

 • Надання інших індивідуальних послуг;

 • Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;

 • Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання;

 • Діяльність екстериторіальних організацій і органів;

 • Інші видм діяльності, не заборонені чинним законодавством.

2.4 Діяльність, провадження якої потребу є наявність ліцензії (дозволу, патенту тощо) здійснюється Товариством за умови отримання такого документу.

2.5 Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту та згідно із чинним законодавством України, зокрема, має право укладати всі види договорів з нерезидентами, може здійснювати експорт та імпорт товарів, послуг, робіт, а також спільну діяльність з нерезидентами.

2.6 Товариство у встановленому законодавством порядку може одержувати позики, гранти, оплатну та безоплатну фінансову допомогу, інші види фінансової допомоги, а також кредити банків та інших кредитно-фінансових установ (втому числі такі кредити, які забезпечуються заставою, порукою, гарантією та іншими видами забезпечення виконання зобов'язань).

2.7 Товариство має право надавати безпроцентні споживчі позики своїм працівникам.
^ 3. Зовнішньоекономічна діяльність

Товариство має право самостійно, в межах чинного законодавства України, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність по всіх передбачених Статутом видах діяльності, зокрема:

- брати участь у експорті та в імпорті всіх видів товарів, які не входять у перелік заборонених відповідними державними установами;

- надавати виробничих, транспортно-експедиційних, маркетингових, посередницьких і брокерських послуг суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності інших держав та отримувати аналогічні послуги від іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- створювати виробничу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- організовувати спільну підприємницьку діяльність з іноземними партнерами;

- здійснювати товарообмін (бартер) і інші види зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Товариство при необхідності здійснює зовнішньоекономічну діяльність, користуючись послугами Учасників та створених ними або при їх участі спеціалізованих організацій.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється товариством на підставі чинного законодавства України, міжнародних договорів, угод та контрактів по всіх напрямках діяльності, передбачених цим Статутом.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства
^ 4. Статутний (складений) капітал Товариства

4.1 Для забезпечення діяльності Товариства Учасниками створюється Статутний (складений) капітал Товариства за рахунок внесків Учасників.

4.2 Внеском Учасника Товариства можуть бути кошти будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, інтелектуальна власність, цінні папери, майнові права, грошові кошти, в тому числі у вільноконвертованій валюті. Оцінка вкладу Учасника господарського Товариства здійснюється за згодою Учасників товариства у національній валюті України гривні.

4.3 Зміна вартості майна, внесеного Учасником Товариства в якості внеску до Статутного (складеного) капіталу, не призводить до зміни його розміру.

4.4 Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, внесеного Учасниками до Статутного (складеного) капіталу Товариства (переданого Товариству в користування), покладається на Товариство.

4.5 Розмір Статутного (складеного) капіталу Товариства становить 100 (сто) грн. 00 коп., який розподіляється наступним чином між Учасниками Товариства:

4.5.1. Учасник: Іванов Іван Іванович – 100 % статутного (складеного) капіталу, що становить 100 (сто) грн. 00 коп.

4.6 Збільшення Статутного (складеного) капіталу може бути здійснено лише після внесення всіма Учасниками своїх вкладів. Зменшення Статутного (складеного) капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається. Рішення Товариства про зміни розміру Статутного (складеного) капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

4.7 Статутний (складений) капітал Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття нових Учасників, а в разі необхідності – за рахунок внесків Учасників. Додаткові внески Учасників, спрямовані на збільшення Статутного (складеного) капіталу, збільшують Статутний (складений) капітал Товариства лише після внесення відповідних змін до державного реєстру.

4.8 Товариством створюється резервний фонд у розмірі 25 % Статутного (складеного) капіталу за рахунок щорічних відрахувань – 5 % від чистого прибутку Товариства. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, Учасники приймають рішення про додаткові джерела фінансування.

4.9 Склад, призначення, розмір, джерела формування та порядок використання інших фондів визначають Збори Учасників Товариства в будь-який час на протязі фінансового року.

4.10 По рішенню зборів Учасниками можуть бути внесені додаткові внески без зміни Статутного (складеного) капіталу. В такому ж порядку додаткові внески можуть бути внесені і третіми особами (інвесторами). Мета внесення додаткових внесків, порядок і термін їх внесення та повернення, а також умов використання додаткових внесків Товариством, в тому числі умов розподілу прибутку, отриманого Товариством внаслідок використання таких внесків (або можливих збитків) визначаються Зборами Учасників Товариства та відповідними угодами з інвесторами.

Додаткові внески не можуть бути внесені з метою відшкодування збитків Товариства у випадку недостатності резервного фонду та майна Товариства для погашення збитків.
^ 5. Майно. Прибуток Товариства

5.1 Товариство є власником:

майна, що передане йому у власність учасниками Товариства як вклад до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

5.2 Джерелами формування майна Товариства є:

майно, грошові кошти, інтелектуальна власність, майнові та немайнові права, внесені Учасниками до Статутного (складеного) капіталу Товариства;

доходи, одержані від реалізації (в тому числі інтелектуальної), а також від інших видів господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

кредити банків, капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

інші джерела, незаборонені чинним законодавством України. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі на інтелектуальну власність та інше.

Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

5.4. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, відступления, орендування або іншим способом одержувати майно або права на нього в підприємств, установ, організацій та громадян.

5.5. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати угоди за власним розсудом з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами.

Майно Товариства недоторкане, знаходиться під захистом держави і може бути конфісковане або реквізоване тільки у випадках і в порядку, передбачених законом.

Прибутком Товариства після сплати податків в державний бюджет та інших обов'язкових відрахувань Товариство розпоряджається самостійно на підставі рішення загальних зборів його Учасників.
^ 6. Права та обов'язки Учасників Товариства.

6.1 Учасники Товариства мають право:

- у порядку, встановленому установчими документами Товариства та законом брати участь в управлінні Товариством;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);

- вийти у встановленому порядку з Товариства;

- здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі Товариства, цінних паперах, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, встановленому установчими документами.

Учасники Товариства можуть також мати інші права, встановлені установчими документами Товариства та законом.

6.2 Учасники Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчими документами;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Учасники Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені установчими документами Товариства та законом.

Учасник Товариства, який систематично не виконує своїх обов'язків щодо Товариства, своїми діями перешкоджає діяльності Товариства, може бути виключений з числа Учасників Товариства у відповідності до порядку, встановленого законом.
^ 7. Органи управління Товариством.

7.1. Вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

7.2 До виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

- внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного (складеного) капіталу;

- створення та відкликання виконавчого органу Товариства;

визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;

- вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

- виключення учасника із Товариства;

- надання згоди директору Товариства на укладення кредитних договорів по отриманню фінансових та товарних кредитів, передачі майна в заставу (іпотеку);

- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Статутом Товариства і законом до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

7.3 Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

7.4 Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. Про місце та час проведення зборів Учасники письмово сповіщаються за 30 днів.

7.5. По питаннях, що потребують негайного вирішення, збори Учасників скликаються негайно або проводяться шляхом письмового опитування Учасників, які здійснює директор або один із Учасників, про що робиться відмітка в протоколі директором Товариства.

7.6 Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено законом.

Рішення про внесення змін до Статуту Товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

7.7 У Товаристві створюється виконавчий орган, який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників.

7.8 Виконавчим органом Товариства є директор, який може бути обраний (призначений) і не зі складу учасників Товариства. Компетенція виконавчого органу, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені Товариства встановлюються Статутом Товариства та законом.

7.9 До прав і обов'язків директора належить:

- діяти без довіреності від імені Товариства у правовідносинах з державою, іншими органами, підприємствами і організаціями, громадянами;

- організовувати виконання рішень вищого органу Товариства;

- здійснювати оперативне управління Товариством.

Директор Товариства:

- розробляє і надає на розгляд і затвердження Учасниками Товариства проекти і програми його розвитку, плани господарської діяльності, річні фінансові звіти про результати господарської діяльності, тощо;

- визначає чисельність, структуру та склад трудового колективу Товариства, наймає працівників Товариства, визначає розмір заробітної плати, час праці та час відпочинку, черговість надання щорічних відпусток працівникам Товариства;

- організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства, своєчасне подання фінансової та податкової звітності;

- розробляє внутрішні нормативні документи та подає їх на затвердження зборів Учасників;

- видає довіреності та відкриває рахунки в установах банків;

- отримує попередню згоду всіх Учасників Товариства на укладення кредитних договорів по отриманню фінансових та товарних кредитів, передачі майна в заставу (іпотеку);

- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством України;
^ 8. Господарська діяльність. Соціальні гарантії.

8.1. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, обсяг і структуру виробництва та реалізації продукції, робот і послуг виходячи з попиту на них, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток Товариства, підвищення його доходів.

Державні органи не вправі встановлювати Товариству виборчі завдання, якщо це не передбачено окремими угодами між Товариством і державними органами.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства, відкриває рахунки для здійснення грошових операцій як в діючій на території України грошовій одиниці, так і в іноземній валюті в відповідних банківських установах, розташованих як в Україні, так і за кордоном. Товариство здійснює обов'язкові платежі в бюджет в порядку, встановленому чинним законодавством України. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги та майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах, якщо чинним законодавством не передбачене інше.

Товариство самостійно встановлю форму та систему оплати, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників але не нижче встановленого законом мінімального розміру.

Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору, а також на інших засадах становлять трудовий колектив Товариства.

Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.

Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і забезпеченню в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

Колективним договором та іншими локальними нормативними актами Товариства можуть встановлюватись додаткові трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.
^ 9. Облік, звітність і контроль.

9.1 Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Учасниками Товариства.

9.2 Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його загальних зборів створюється ревізійна комісія у складі 3-х осіб з обов'язковою участю не менше одного Учасника, яка є постійно діючим органом та звітує Зборам учасників не рідше одного разу на рік. Також, на вимогу одного або кількох Учасників, може призначатися аудиторська перевірка. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється законом.

9.3 На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше рішення не прийнято вищим органом Товариства.

9.4 Публічна звітність Товариства про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, встановлених законом.

Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком – з 1 січня до 31 грудня.

Підприємство веде бухгалтерський облік у відповідності з законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та діючими Державними стандартами бухгалтерського обліку.
^ 10. Ліквідація та реорганізація Товариства

10.1 Ліквідація і реорганізація (злиття, поєднання, поділ, виділення, перетворення) Товариства проводиться за рішенням його Учасників або рішенням суду.

10.2 При реорганізації Товариства належні йому майнові та немайнові права і обов'язки переходять до новостворюваного підприємства (правонаступника).

10.3 Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється при прийнятті рішення про ліквідацію.

10.4 Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для подання претензій кредиторів, який не може становити менше 2-х місяців з моменту публікації в друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію.

10.5 Черговість задоволення вимог кредиторів проводиться у відповідності з законодавством.

10.6 Товариство вважається ліквідованим з моменту його виключення з державного реєстру.
Підписи Учасників Товариства:
Іванов І. І.

Схожі:

Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р iconПротоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р
Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р iconПротоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний...
Рішення виконавчого комітету Сєдовської селищної ради Новоазовського району Донецької області
Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р iconПротокол загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванов-25»
Я, Іванов Іван Іванович, (паспорт серії сс №111111, виданий 01 січня 2011 року Зарічним рв сму умвс україни в Сумській області, іпн...
Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р iconПротокол №1 загальних зборів акціонерів зат "Будівельний Альянс"
Дата, час І місце проведення загальних зборів 01. 11. 2010р., 13-00, 54040, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 3Б
Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р iconПротокол загальних зборів засновників громадської організації
Про затвердження Статуту громадської організації „Ініціативний Союз ”Відродження”
Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р iconЧи відбулися збори 19. 12. 2010р.?
До речі, на правлінні кооперативу друге І третє питання не обговорювалось І не вносилось в порядок денний Загальних зборів! А розгляд...
Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р icon«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників)
«Товариство») створено відповідно до рішення Установчих Зборів Засновників (протокол №1 від року) та відповідно до Цивільного Кодексу...
Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р iconПротокол №01-л засідання лічильної комісії, призначеної для підбиття...
Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що у сукупності володіють (представляють) 652 710 акцій Товариства, що надають...
Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р iconТекст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних...
Наглядовою радою Прат «джаліта» 22 лютого 2013р прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Протоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р iconЗагальних зборів педпрацівників, техперсоналу
Слухали: директора школи Бондаренко Н. В., яка запропонувала обрати голову та секретаря зборів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка