Посадові обов'язки
НазваПосадові обов'язки
Дата конвертації05.06.2013
Розмір72.4 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

педагога-організатора
_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Кваліфікаційні вимоги:
– вища або середня спеціальна педагогічна освіта;
– професійна компетентність;
– забезпечення нормативних рівнів до організації позаурочної навчально-виховної роботи.
Повинна знати:
– основні закономірності особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення;
– цілі, принципи, зміст, особливості навчально-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї, за місцем проживання, в дитячих, підліткових, молодіжних об’єднаннях, угрупуваннях тощо;
– сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних спільнот, рухів, організацій, їх роль, місце у становленні особистостей дитини;
– ефективні форми і методи навчання та виховання;
– засади організації дитячого, молодіжного дозвілля, спілкування;
– соціально-економічні, культурні, екологічні, інші умови, нормативне забезпечення навчально-виховного процесу;
  – Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання;
– основи трудового законодавства, правила охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху, пожежної безпеки;
– індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними;
– основні напрямки й перспективи розвитку освіти;
– державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
^ Повинна вміти:
– ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.
Загальні положення:
– працює при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями;
– тривалість робочого часу визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками. При можливості передбачається один вільний день на тиждень для методичної роботи й підвищення кваліфікації;
– може залучатися адміністрацією до чергування по школі у відповідності до існуючого графіка. Чергування починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується не пізніше 20 хвилин після останнього уроку;
– один раз на п'ять років проходить переатестацію.
Службові обов'язки:
– планує й організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в школі, за місцем проживанням;
– вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля й відпочинку;
– спільно з педагогічним колективом, колективами установ культури, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об'єднаннями, сім’єю розвиває мережу гуртків, секцій, клубів, об'єднань за інтересами, залучає в них дітей, підлітків. Запрошує до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, пенсіонерів, студентів, батьків;
– здійснює зв'язок педагогічного колективу школи з дитячими, юнацькими, молодіжними об'єднаннями, організаціями;
– вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;
– здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками;
– надає консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам;
– бере участь в організації літнього відпочинку й оздоровлення учнів у школі та за місцем проживання;
– вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань;
– настановленням i особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей;
– виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
– готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя;
– вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи;
– контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці;
– несе особисту відповідальність за порушення норм гігієни i правил техніки безпеки незалежно від того, привели чи ні ці порушення до нещасного випадку;
– підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей;
– постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
У випадку виникнення пожежі для пожежі зобов’язана:
– негайно повідомити про пожежу директора школи або чергового вчителя, а при необхідності - в пожежну частину (тел. 101 або 93-12-01);
– прийняти всі залежні заходи до евакуації дітей з приміщення (згідно існуючого плану евакуації). Евакуацію дітей починати з приміщення, де виникла пожежа;
– направити евакуйованих дітей у безпечне місце (приміщення);
– одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами i засобами пожежегасіння, які маються у школі;
– чітко інформувати директора школи чи чергового вчителя про те, чи всі учні евакуйовані з палаючого чи задимленого приміщення.
Має право на:
– захист професійної честі, гідності;
– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
– індивідуальну педагогічну діяльність;
– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку;
– користування подовженою оплачуваною відпусткою, а у випадку невідкладної необхідності – на відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок тарифної (із дозволу адміністрації);
– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;
– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
– пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації й перепідготовку;
– розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо адміністрація школи не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку;
– внесення пропозицій до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом профспілки» про поліпшення умов праці, виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому місці;
– відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;
– відшкодування моральної шкоди, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя;
– заохочення за успіхи у праці;
– звернення з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових спорів, а також до районного суду;
– інформацію про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
– відмову від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника чи інших людей або навколишньому середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки;
– надання легшої роботи за станом здоров'я відповідно до медичного висновку (тимчасово або без обмеження строку);
– обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;
Забороняється:
– змінювати за власним розсудом розклад уроків (занять) і графік роботи;
– курити у приміщенні школи;
– звільняти учнів від присутності на уроці для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах;
Загальна дисциплінарна відповідальність:
– за порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: догана, звільнення;
– звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна, вчинення аморального проступку;
– до застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення;
– відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення;
– дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством в органи по розгляду трудових спорів.

Схожі:

Посадові обов\Посадові  обов'язки  класного  керівника

Посадові обов\Посадові обов’язки класного керівника

Посадові обов\Посадові обов’язки педагога-організатора організовує
Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей
Посадові обов\Посадові обов’язки
При розробці інструкції вра­ховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладахМіністерства освіти України
Посадові обов\Посадові обов'язки
Знз, його заступників відомості про працівників закладу, викликає за дорученням директора працівників, учнів закладу
Посадові обов\Особисті немайнові права І обов'язки
Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою
Посадові обов\ Законом України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Посадові обов\Податковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Посадові обов\Посадові обов'язки
Усі ці пристосування після закінчення занять очищати від бруду, пилу й снігу; щоденно після закінчення занять прибирати умивальники....
Посадові обов\Посадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка