Закон України "Про дошкільну освіту"
Скачати 126.62 Kb.
НазваЗакон України "Про дошкільну освіту"
Дата конвертації14.06.2013
Розмір126.62 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
Закон України про дошкільну освіту.Закон України "Про дошкільну освіту"
№2628-III, із змінами від 19 грудня 2006 р.
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.
Розділ I
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.
Законодавство України про дошкільну освіту
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 2.
Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту
Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:
• забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
• забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;
• визначення змісту дошкільної освіти;
• визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;
• визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;
• створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.
Стаття 3.
Державна політика у сфері дошкільної освіти
1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.
Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами і втілюється центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
2. Держава:
• надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
• забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти);
• піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей;
• сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
Стаття 4.
Дошкільна освіта. Дошкільний вік
1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.
2. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:
• забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
• формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.
3. Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.
4. Періоди дошкільного віку:
• немовляти;
• молодший дошкільний;
• середній дошкільний;
• старший дошкільний.
Стаття 5.
Система дошкільної освіти
Систему дошкільної освіти становлять:
• дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
• наукові і методичні установи;
• органи управління освітою;
• освіта та виховання в сім'ї.
Стаття 6.
Принципи дошкільної освіти
Принципами дошкільної освіти є:
• доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
• рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
• єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
• єдність виховних впливів сім'ї і дошкільного навчального закладу;
• наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
• світський характер дошкільної освіти;
• особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
• демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
• відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.
Стаття 7.
Завдання дошкільної освіти
Завданнями дошкільної освіти є:
• збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
• виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
• формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
• виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.
Стаття 8.
Роль сім'ї у дошкільній освіті
1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.
Стаття 9.
Здобуття дошкільної освіти
1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.
2. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.
3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.
4. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.
5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють:
• у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
• у сім'ї;
• за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.
Стаття 10.
Мова (мови) у дошкільній освіті
Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови.
Розділ II
^ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
Стаття 11.
Дошкільний навчальний заклад та його повноваження
1. Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.
2. Дошкільний навчальний заклад:
• задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
• забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
• створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
• формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
• сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
• здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
• є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;
• додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
• здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.
3. Дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.
4. Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його засновником (власником) відповідно до законодавства України за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров'я.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.
5. Дошкільний навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Такий статус надається йому згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип і форму власності дошкільного навчального закладу.
6. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності не допускаються створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.
Стаття 12.
Типи дошкільних навчальних закладів
1. Відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільні навчальні заклади:
• дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
• дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
• дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
• дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;
• будинок дитини - дошкільний навчальний заклад системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;
• дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного типу забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави;
• дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
• дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;
• дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини), в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;
• дитячий будинок сімейного типу - дошкільний навчальний заклад, в якому виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, віком від двох до вісімнадцяти років.
2. Перелік дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.
3. Для задоволення освітніх потреб громадян дошкільний навчальний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або до складу об'єднання з іншими навчальними закладами.
Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи при спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) можуть створюватися дошкільні групи.
Для забезпечення реалізації прав дитини на родинні зв'язки при загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть створюватися дошкільні відділення.
Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади з сезонним перебуванням дітей.
Стаття 13.
Статут дошкільного навчального закладу
1. Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту.
Статут дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності розробляється відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про дошкільні навчальні заклади.
2. Положення про дошкільні навчальні заклади затверджується Кабінетом Міністрів України.
Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу і форми власності на основі Положення про дошкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується засновником (власником), погоджується з відповідним органом управління освітою та реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України.
Стаття 14.
Комплектування груп дошкільного навчального закладу
1. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками.
2. Наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах становить:
• для дітей віком до одного року - до 10 осіб;
• для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;
• для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;
• різновікові - до 15 осіб;
• з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;
• в оздоровчий період - до 15 осіб.
Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.
У дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) залежно від демографічної ситуації.
3. Для дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу незалежно від підпорядкування і форми власності кількість дітей у групах визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.
Стаття 15.
Статус дошкільного навчального закладу
1. Дошкільні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.
2. Статус державного має дошкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності.
3. Статус комунального має дошкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.
4. Статус приватного має дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.
Стаття 16.
Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного навчального закладу
1. Створення, реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Державні дошкільні навчальні заклади створюються центральними органами виконавчої влади, комунальні дошкільні навчальні заклади - місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності дітей відповідного віку, необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.
3. Рішення про створення, реорганізацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти та відповідним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
Рішення про ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.
4. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дошкільного навчального закладу (дитячого будинку) інтернатного типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
5. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних навчальних закладів використовуються виключно для роботи з дітьми.
Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно із зазначеною метою.
6. Засновник (власник) державного чи комунального дошкільного навчального закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).
Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму.
Дошкільні навчальні заклади передаються центральними органами державної влади або власником з державної до комунальної власності на безоплатній основі.
Приватні дошкільні навчальні заклади можуть бути передані засновником (власником) до комунальної власності на безоплатній основі, за згодою сторін.....(doc)


Схожі:

Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconЦюрупинська районна державна адміністрація відділ освіти
Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconЗакон України „Про дошкільну освіту”
...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconІ. Організаційні заходи по забезпеченню Законів України “Про освіту”,...
Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та Національної доктрини розвитку освіти
Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconНака з
З метою реалізації державної політики в галузі освіти, виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту"...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconНака з
На виконання Законів України “Про загальну середню освіту” (651-14), “Про дошкільну освіту” (2628-14), “Про позашкільну освіту” (1941-14)...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconЗаконів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну...
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconЗ в І т відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації...
Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, постанов Кабінету...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconЗаконами України
Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", Концепцією розвитку...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconПосадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі І нормативно-правові...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" iconОрганізаційно-керівна робота
Районний методичний кабінет відділу освіти Білогірської рда здійснює свою діяльність у відповідності до ст. 12,14,19 Закону України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка