Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим
Скачати 336.82 Kb.
НазваСтатут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим
Дата конвертації25.02.2013
Розмір336.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Погоджено Затверджено

розпорядженням голови

Начальник відділу освіти Красногвардійської районної ради

від ________________ 200 р. №

Красногвардійської

райдержадміністрції Голова районної ради
В.О.Чертков О.М.Войлоков

СТАТУТ

Новопокровської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Красногвардійської районної ради

Автономної Республіки Крим

-2-

І. Загальні положення

1.1. Новопокровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим знаходиться у власності територіальної громади Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.


1.2. Назва навчального закладу:

- повне українською мовою: Новопокровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

- повне російською мовою: Новопокровская общеобразовательная школа I-III ступеней

- скорочене українскою мовою: Новопокровська ЗОШ I-III ступенів

- скорочене російскою мовою: Новопокровская ОШ I-III ступеней.

1.3.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

97026 Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Новопокровка, вул. Леніна 54. тел. (256) 7-99-26.

1.3. Новопокровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (далі – школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником школи є Красногвардійська районна рада Автономної Республіки Крим.

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями школи є:

- забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

  • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- забезпечення реалізації прав громадян на навчання рідною мовою;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

-3-

- пошук і відбір для навчання творчого обдарованих та здібних дітей;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Мова навчання у школі щорічно встановлюється рішенням педагогічної ради на підставі результатів опитування батьків (осіб, що їх замінюють) до 20 червня поточного календарного року. За бажанням учнів і наявності фахівців, відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази у класах другого-третього ступенів запроваджується поглиблене вивчення предметів, у класах третього ступеня - профільне навчання.

Організація навчально-виховного процесу в профільних класах здійснюється на підставі вибору педагогічними працівниками методів та форм навчання. Навчальні заняття у профільних класах проводяться, крім основної форми - уроку, також у вигляді лекцій, семінарів, лабораторно-практичних занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

1.11. Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із районним відділом освіти;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- надавати додаткові освітні послуги у відповідності з чинним законодавством.

-4-

1.12. У школі створюються та функціонують психологічна служба, методичні об’єднання вчителів початкових класів, учителів-філологів, учителів фізико-математичного та природничого циклів, учителів фізичного виховання та основ захисту Вітчизни. Одночасно можуть створюватись творчі групи для вирішення актуальних проблем удосконалення навчально-виховного процесу.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються штатним медичним працівником.

1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного (на 5 років) та річного планів. Планами передбачається вирішення найголовніших питань роботи школи, визначається перспектива її розвитку. План роботи затверджується радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний), який погоджується з районним відділом освіти і санітарно-епідеміологічною службою району.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання.

    1. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі

особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6.У класах першого-другого ступенів навчання для учнів 1-х – 9-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально

– матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу

можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється

-5-

наказом директора школи на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

2.7. У профільні класи зараховуються учні, які закінчили основну школу й пройшли тестування, що відповідає обраному профілю, з урахуванням бажання учнів, батьків (осіб, що їх замінюють), думки вчителів, рекомендацій практичного психолога.

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше

1 липня наступного року. Тривалість навчального року у 1-4 класах не може бути менше 175 робочих днів, у 5-11(12) класах – не менше 190 робочих днів. Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1.09. до 25.12, другий з 12.01 до 31.05.

Учні профільних класів, які мають початковий рівень навчальних досягнень (1,2,3 бали) по одному з профільних предметів за підсумками річного оцінювання навчальних досягнень можуть, за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, переводитися до класу універсального профілю даного або іншого загальноосвітнього закладу.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням з відділом освіти Красногвардійської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11.Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Красногвардійської районної державної адміністрації та районною санітарно-епідеміологічною службою.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - за рішенням педагогічної ради до початку навчального року.

У документі про освіту (табелі, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення

учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до

-6-

відома учнів класними керівниками (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311.

2.17. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та мови навчання.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000р. № 588 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 19.12.2000р. за № 925/5146.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

Випускникам основної школи (за згодою батьків чи осіб, що їх замінюють) може бути виданий табель, якщо вони будуть одержувати повну середню освіту в цій же школі.

2.20. За успіхи у навчанні учні 1-8, 10(11) класів можуть нагороджуватись похвальним листом, випускники 11(12) класів – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, золотою медаллю “За особливі успіхи у навчанні”, срібною медаллю “За успіхи у навчанні”. За відмінні успіхи у навчанні випускники школи II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. За наявності коштів, передбачених на ці цілі, можуть застосовуватись (згідно з рішенням ради школи) різні види матеріального стимулювання.
ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

учні;

керівники;

педагогічні працівники;

психологи; бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2 Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-7-

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково - практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

на навчання рідною мовою.

3.4. Учні зобов'язанні:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна ;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки .

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до

-8-

чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечити належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу школи;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за вікном, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівництва школи, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, умови колективного договору(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та відповідних державних, судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я , психічний стан дітей, створювати належні

-9-

умови для розвитку їхніх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї , державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

зміцнювати партнерські зв’язки між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися статуту школи, виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
ІV. Управління школою

4.1. Управління школою здійснюється її засновником – Красногвардійською районною радою і районною державною адміністрацією ( в частині делегованих повноважень).

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади згідно з чинним законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менш одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

Працівники навчального закладу – зборами трудового колективу;

Учнів навчального закладу другого – третього ступеня – класними зборами;

Батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 30, учнів –30, батьків і представників громадськості - 30.

Термін їх повноважень становить 1 рік .

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори має голова ради навчального закладу, учасники зборів,

якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор

-10-

навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

розширення колегіальних форм управління школою;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основним завданням ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в школі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітніми навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ – ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються зборами загальноосвітнього навчального

закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

-11-

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що суперечить чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо змін типу, статуту, профільністі навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

затверджує режим роботи школи;

сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до

нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та

похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

-12-

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступника з питань навчально-виховноЇ та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителем;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; вносить на розгляд педагогічної ради та районного відділу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При школі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-

-13-

спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

стимулюванню творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди директора школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводиться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з

-14-

питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

залучати додаткові джерела фінансування школи;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор школи:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем навчальних досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього

розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними

-15-

працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується районним відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно школи належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, статуту школи та укладених нею угод.

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового

-16-

і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Відповідно до рішення виконавчого комітету Новопокровської сільської ради від " _____ " _____________ ______ р. № _____ школа має земельну ділянку площею га, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
VІ. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису є:

кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інші надходження, що не суперечать чинному законодавству.

6.3. У школі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на її поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку школи.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються школою згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідного до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються органами місцевого самоврядування та органами управління освітою.

6.4. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти.

6.6. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.
-17-

VІІ. Міжнародне співробітництво

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних находжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
VIII. Контроль за діяльністю школи

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснює Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, відділ освіти Красногвардійської райдержадміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки школи з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її засновником відповідно до законодавства.
^ IX. Реорганізація або ліквідація школи

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає районна рада.

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною районною радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його в районну раду.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

^ X. Чинність статуту та внесення змін до статуту.
11.1. Цей Статут набуває чинності після його реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

11.2. У випадках зміни чинного законодавства України відповідні статті Статуту навчального закладу підлягають змінам.

11.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в тому порядку, в якому

приймався та затверджувався цей Статут.

- 18 -

11.4. Усі інші питання вирішуються у порядку, передбаченим чинним законодавством України.
Схвалено на конференції шкільного колективу.

Протокол № від _____________200 р.

Голова шкільної ради Директор школи

Л.П.Мироненко Л.М.Козаченко

Схожі:

Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconНовопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської...
Красногвардійської районної Красногвардійської районної ради державної адміністрації Автономної Республіки Крим
Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconНачальник відділу освіти Розпорядженням голови
Октябрський навчально-виховний комплекс №1 «школа гімназія» красногвардійської районної ради автономної республіки крим далі
Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconЗакону України «про вищу освіту»
Автономної Республіки Крим, вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету...
Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconСтатут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької...
Учнівська самоврядна організація «Сузір`я» Славутицької зош І iii ступенів №2 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових...
Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconДиректора Софіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Софіївської...
Робота директора школи у 2013/2014 н р була направлена на вирішення наступних питань
Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconПоложення про батьківський комітет середньої загальноосвітньої школи I iii ступенів №1 8
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconАтестаціинии лист
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації вчитель української мови та літератури...
Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconКонцепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської...
Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 софіївської районної ради дніпропетровської області
Статут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської районної ради Автономної Республіки Крим iconОсобистісно-орієнтоване навчання математики на основі результатів...
Пасько Ганна Михайлівна, учитель математики 11 класу Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка