Кафедра цивільного та трудового права
НазваКафедра цивільного та трудового права
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

імені Е.О. Дідоренка

Кафедра цивільного та трудового права
П Л А Н Исемінарських та практичних занять

з дисципліни

Сімейне право”

для студентів та курсантів

4 курсу
Складені: доцентом кафедри

цивільного та трудового права

підполковником міліції

О.С. Жидковою
Затверджені

на засіданні кафедри

цивільного та трудового права

„___” ____________ 2012 р.

Протокол № ___


Луганськ 2012


Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н
сем

прак.^ Поняття сімейного права. Сімейні правовідносини

2


Загальні положення про шлюб. Порядок і умови його укладання

2


Права та обов'язки подружжя
2Зміна та припинення шлюбних правовідносин
2Права та обов'язки батьків і дітей
2Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

2


Опіка та піклування над дітьми

2


Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів

2


^

ТЕМА 1

Поняття сімейного права. Сімейні правовідносини


семінарське заняття

2 години

Мета

Навчальна: сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста на підставі вивчення поняття, предмету, методу, функцій, принципів, джерел сімейного права;

Розвиваюча: формувати й розвивати правові знання студентів та курсантів.

Виховна:- сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в становленні Української держави; розвитку в майбутніх юристів правової свідомості і правової культури, професійних й особистих якостей.
Основні поняття: сім'я, сімейне життя, спорідненість, спорідненість по прямій лінії, спорідненість по боковій лінії, спільний побут, сімейне право, предмет сімейного права, метод сімейного права, примус, принцип права, одношлюбність (моногамія), свобода шлюбу, звичай, сімейні відносини, сімейні правовідносини, майнова самостійність, особисті відносини, майнові відносини, юридичні факти, свояцтво, акти цивільного (громадянського) стану.
ПЛАН


 1. Предмет, метод та принципи сімейного права.

 2. Система і джерела сімейного права.

 3. Особливості сімейних правовідносин.

 4. Здійснення і захист сімейних прав та інтересів.


Питання для повторення і самостійної роботи.


 1. Дайте визначення сімейного права.

 2. Які відносини регулюються сімейним правом? В чому їх особливості?

 3. Назвіть основні задачі сімейного права.

 4. У чому полягає специфіка методу регулювання сімейно-правових відносин?

 5. Дайте поняття сім'ї в соціологічному і юридичному значенні. Які функції виконує сім'я в суспільстві?

 6. Що ви розумієте під принципами сімейного права? Назвіть їх і розкрійте зміст.

 7. Назвіть форми державної підтримки сім'ї.

 8. Охарактеризуйте в цілому існуючу в Україні систему виплати державної допомоги батькам, що мають неповнолітніх дітей.

 9. Чи має право держава втручатися в сімейні правовідносини.

 10. У яких випадках Сімейним кодексом передбачено застосування строків позовної давності.

 11. У яких випадках і яким чином прокурор здійснює захист у сфері сімейних прав.

 12. Які органи зобов’язані здійснювати захист прав членів сім’ї?

 13. Повноваження органів опіки та піклування?

 14. Назвіть способи захисту сімейних прав?


Теми рефератів та доповідей

1. Етапи розвитку сімейного законодавства.

2. Історичні форми сім’ї та шлюбу.
^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Апопій, І. В.  Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Апопій. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 359 с. 

 2. Дякович М. М. Сімейне право України. Навчальний посібник, 2009, - 512 с.

 3. Жилінкова І.В., Борисова В.І. Сімейне право України. Пiдручник. - 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 288 с.

 4. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник /для студ. вищ. навч. закл./ / Зорислава Родоська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

 5. Сімейне право України: Підруч. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 6. Сімейне право України. Підручник. Затверджено МОНУ. издательства Алерта,: Мироненко, Пилипенко, укр., 2008, 477 стр.,

 7. Шимон С. І. Сімейне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2004. - 164 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) // Голос України. – 2004. - № 11. – С. 79.

 2. Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя // Право України. – 2005. – № 3. – С. 95-98.

 3. Головченко В. Правові засади виховання та захисту прав дитини // Право України. – 2008. - № 5. - С. 88-91.

 4. Голуб Ю. Проблеми захисту прав дітей в регіонах // Вісник прокуратури. – 2008. – № 4. – С. 36–42.

 5. Дибовський Д. Деякі думки з приводу Сімейного кодексу України // Право України. – 2002. – № 6. – С.137.

 6. Дубовік Ш. Позбавлення батьківських прав як засіб захисту прав дитини // Вісник прокуратури. – 2007. –№ 4. – С. 109–114.

 7. Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. - Х.: „Ксион”, 2002. – 398 с.

 8. Кидалова А. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів // Право України. – 2003. – № 5. – С. 51–57.

 9. Кириченко, Т. С. До питання про необхідність універсального поняття "сім’я" / Т. С. Кириченко // Право і безпека. – 2010. – №2. – С. 190 - 193.

 10. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Голос України. – 2004. – № 4. – С. 99.

 11. Негеда О.А. Правові проблеми визначення поняття „сім’ї” // Держава і право. – 2007. – № 3 (37). – С. 426–433.

 12. Орлова, М. Принцип равенства в нормах действующего семейного законодательства, регулирующих алиментные правоотношения супругов / М. Орлова // Закон и право. – 2010. – №9. – С.86-89.

 13. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство // Голос України. – 2004. – № 1. – С. 46.

 14. Петровская Т. Можно ли попасть в тюрьму за избиение собственного ребенка // Голос Украины. – 2008. - № 221 (19.11). – С. 10.

 15. Покровский Й.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: «Статут», 2001. – 354 с. (классика российской цивилистики)

 16. Пчелинцева Д.М. Семейное право России: Учебн. для вузов. – М., 2001.

 17. Радзівілл А. Проблеми правового захисту дитинства в Україні // Юридичний журнал. –2006. – № 9. – С. 43–44.

 18. Ромовська, З. В. Сімейний кодекс України : наук.-практ.коментар: із змін. та доп. станом на 1 вересня 2008 р. / З. В. Ромовська. – Вид.3-є, перероб.і доп. – К. : ВАВ"Правова єдність", 2009. – 432 с. – На опр.зазнач.загол.: Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. –  : В опр.: 104,00.

 19. Хачатурян В. Колізійні питання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві // Підприємство, господарство і право. – 2004. – № 12.

 20. Черняк Ю. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей (на мет ріалах Гаазької конвенції 1996) // Право України. – 2008. – № 5. – С. 92–98.

 21. Шерстнева Н. Защита прав детей, проживающих в асоциальных семьях // Законность. – 2006. –№ 11. –С. 27–28.

 22. Ярема А. Г., Давиденко Г. І. Застосування судами нового сімейного законодавства // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – №1.(35). – С.1–40.^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44.- Ст. 356.

 3. Цивільний кодекс України: Коментар.: /Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р./ За загал. ред.: Харитонова Є.О., Калитенко О.М./ Х.: Одисей. – 2003.

 4. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

 5. Житловий кодекс УССР від 30 червня 1983 р.№ 5464-Х // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

 6. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_015

 7. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 01.02.08. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973_002

 8. Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини: Постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.05 № 879.

 9. Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.06

 10. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 11. Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р № 12. – Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 219.^

ТЕМА 2

Загальні положення про шлюб. Порядок і умови його укладання.

Недійсність шлюбу


семінарське заняття

2 години

Мета

навчальна - поглибити та закріпити знання щодо поняття, порядку та умов укладання шлюбу; підстав розірвання шлюбу у державних органах реєстрації актів цивільного стану та у судовому порядку; порядку та підстав визнання шлюбу недійсним, а також правових наслідків розірвання шлюбу та визнання його недійсним. Навчитись застосовувати набути знання з фундаментальних категорій сімейного права при розв’язанні практичних ситуацій.

розвиваюча - навчити студентів та курсантів аналізувати нормативно-правові акти та інші документи, виробити навички самостійного аналізу, уміння застосовувати отримані знання при оцінюванні конкретної ситуації, сприяти оволодінню уміннями та навичками, які потрібні у професійній діяльності;

виховна - формувати переконання та ціннісні орієнтації відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, виховувати активну громадську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в становленні Української держави.
Опорні поняття: шлюб, кровноспоріднена сім'я, родина пуналуа, екзогамна сім'я, парний шлюб, патріархальна сім'я, одношлюбність (моногамія), свобода шлюбу, добровільність шлюбу, умови вступу в шлюб, наречена, наречений, позитивні умови укладення шлюбу, негативні умови укладення шлюбу, правозгідність шлюбу, абсолютна заборона укладення шлюбу, відносна заборона укладення шлюбу, шлюбний вік, перешкоди для укладення шлюбу, припинення шлюбу, розірвання шлюбу, недійсний шлюб, неукладений шлюб, режим окремого проживання подружжя, сепарація, фіктивний шлюб.
ПЛАН


  1. Поняття шлюбу. Умови укладання шлюбу. Перешкода для одруження.

  2. Державна реєстрація шлюбу, її правове значення. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу.

  3. Умови та порядок укладання шлюбу.

  4. Підстави та види припинення шлюбу. Правові наслідки припинення шлюбу

  5. Недійсність шлюбу. Неукладений шлюб.


Питання для повторення і самостійної роботи.

 1. Що розуміється під шлюбом? Назвіть його признаки.

 2. Яка мінімальна межа для вступу до шлюбу?

 3. Чи існує максимальна вікова межа для одруження?

 4. Чи мають юридичне значення фактичні шлюбні відносини?

 5. Які особливості реєстрації браку з засудженими особами?

 6. Чи можливо зареєструвати шлюб на кораблі?

 7. Які обставини усувають недійсність браку?

 8. Чи є підстави для визнання „шлюбу по розрахунку” фіктивним?

 9. Що слід розуміти під режимом окремого проживання подружжя? Назвіть його правові наслідки.

 10. Чи впливає визнання шлюбу недійсним на право спадкування?

 11. Чи є підставою визнання шлюбу недійсним у випадку, коли подружжя проживають окремо один від одного?

 12. Які права подружжя анулюються при визнання браку недійсним?


Теми рефератів та доповідей

1. Шлюбний договір.

2. Особливості шлюбних відносин з іноземцями.
^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Апопій, І. В.  Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Апопій. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 359 с. 

 2. Дякович М. М. Сімейне право України. Навчальний посібник, 2009, - 512 с.

 3. Жилінкова І.В., Борисова В.І. Сімейне право України. Пiдручник. - 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 288 с.

 4. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник /для студ. вищ. навч. закл./ / Зорислава Родоська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

 5. Сімейне право України: Підруч. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 6. Сімейне право України. Підручник. Затверджено МОНУ. издательства Алерта,: Мироненко, Пилипенко, укр., 2008, 477 стр.,

 7. Шимон С. І. Сімейне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2004. - 164 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Аблятіпова, Н. А. Правова природа фіктивного шлюбу за сімейним законодавством / Н. А. Аблятіпова // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – №2. – С.107-109.

 2. Апопій, І. Класифікація підстав недійсності шлюбу / І. Апопій // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С.128-130.

 3. Багрова Н.В. Субъекты брачного договора // Юрист. – 2008. – № 2. – С. 18–20.

 4. Байгушева, Ю. В. Основные вопросы прекращения брака / Ю. В. Байгушева // Правоведение. – 2010. – №1. – С.215-225.

 5. Бакаева И.В. Стрегло В.Е. Условия заключения брака: обзор проблем // Цивилист. – 2008. – № 3. – С. 76–82.

 6. Бондов, С. Н. Свобода развода и автономия семейной жизни: принципы современного семейного права / С. Н. Бондов // Вестник Московского университета МВД Россиии. – 2010. – №5. – С. 107 - 110.

 7. Гопанчук В. Інститут фактичного шлюбу у вітчизняному законодавстві // Вісник прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 100–105.

 8. Дякович, М. Визнання шлюбного договору недійсним / М. Дякович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіон.наук.-практ.конф. ( 8-9 лютого 2010 р.) / ЛНУ ім.І.Франка, Юрид.фак.; [ ред.кол.: Рабінович П.М. (голова) та ін.; наук.ред. Бурдін В.М. ]. – Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2010. – С.173-174.

 9. Дякович, М. М. Правове регулювання "фактичних шлюбних відносин" / М. М. Дякович, С. В. Сеник // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №2. – С.37-43.

 10. Елкина, О. С. Брачный договор как способ обеспечения имущественных прав супругов / О. С. Елкина // Гражданское право. – 2009. – № 4. – С.42-45.

 11. Євко, В. Ю. Правовий режим майна осіб, між якими був зареєстрований недійсний шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду / В. Ю. Євко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 6. – С.90-102.

 12. Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. - Х.: „Ксион”, 2002. – 398 с.

 13. Кузько А. О явлении правового гермафродита: Проблемы, связанные со сменой пола, в рамках Семейного кодекса Украины // Юридическая практика. – 2007. – № 33 (14 авг.). – С. 13.

 14. Липець, Л. В. Етапи формування шлюбного договору / Л. В. Липець // Судова практика. – 2010. – № 11-12. – С.3-9.

 15. Литвиненко, Л. Ю. Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями / Л. Ю. Литвиненко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 11. – С.26-28.

 16. Німак, М. О. Провадження у справах про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей / М. О. Німак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Серія юридична:зб. наук. праць / ЛьвДУВС ; [ ред. кол. : Б.В. Щур ( голова) та ін. ]. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – вип. 2. – С.97-107.

 17. Овчаренко, А. Визнання реєстрації та розірвання шлюбу за двосторонніми міжнародними договорами, укладеними Україною / А. Овчаренко // Юридичний журнал. – 2010. – №N 10. – С.21-34.

 18. Озель, В. Форми укладення шлюбу в Україні у дохристиянські часи (історико-правове дослідження) / В. Озель // Юридична Україна. – 2010. – № 10. – С.29-33.

 19. Ольховик, Л. А. Деякы колізійні питання змішаних шлюбів / Л. А. Ольховик, В. Б. Смотрицький // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №1. – С.93-94.

 20. Онишко, О. Б. Майнові відносини подружжя за законом відповідно до шлюбно-сімейного законодавства України, Польщі та Німеччини / О. Б. Онишко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №3. – С.36-39.

 21. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство // Голос України. – 2004. – № 1. – С. 46.

 22. Панова Л. До питання про умови укладання шлюбу // Підприємство, господарство і право. – 2004. – № 12.

 23. Пчелинцева Д.М. Семейное право России: Учебн. для вузов. – М., 2001.

 24. Райчук А. Розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 68–75.

 25. Фогель Л. Особливості реєстрації шлюбу з іноземними громадянами // Урядовий кур’єр. – 2007. –№ 196 (24 жовтня). – С. 10.

 26. Цал-Цалко, Ю. Ю. Дискусійні погляди щодо поняття спільного майна подружжя / Ю. Ю. Цал-Цалко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №2. – С.88-90.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44.- Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

 4. Про міжнародне приватне право: Закон України

 5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.

 6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.

 7. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24.12.1993 р. № 3807–XII // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 8. Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1740 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 9. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 10. Про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану: Положення, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2002 р. № 86/5 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 11. Правила реєстрації актів громадянського стану в Україні: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 12. Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.07.1995 р. № 12 – Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972–2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 219.

 13. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 № 11 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.^

ТЕМА 3

Права та обов’язки подружжя


практичне заняття

2 години
Мета

навчальна - набуття теоретичних знань з теми, уміння правильно тлумачити норми сімейного законодавства при розв’язання сімейних спорів;

розвиваюча - формувати й розвивати правові знання студентів та курсантів, виробити навички самостійного аналізу, сприяти оволодінню уміннями та навичками, які потрібні у професійній діяльності;

виховна - сприяти розвитку в майбутніх юристів правової свідомості і правової культури, професійних й особистих якостей.
^ Опорні поняття: особисте немайнове право, право на батьківство, право на материнство, індивідуальність, духовний розвиток, життя сім'ї, особиста свобода, таємниця особистого життя, спільна сумісна власність, склад майна подружжя, особиста власність подружжя, речі для професійних занять, речі індивідуального користування, утримання, аліменти, фактичні шлюбні відносини
^ Практичне завдання.
Задача 1

Єгорова звернулася до суду з позовом до свого чоловіка про поділ сумісно нажитого майна. У позовній заяві вона зазначила, що автомобіль, який її чоловік придбав ще до шлюбу, був старий і на його ремонт було витрачено коштів значно більше, ніж він коштував на час придбання. Тому Єгорова просила визначити його спільною сумісною власністю подружжя і включити до майна, яке підлягає поділу. Суд, виходячи з того, що автомобіль є його особистою власністю, відмовив у позові.

^ Зробіть аналіз рішення суду.
Задача 2

Лабинська подала позов до суду про розірвання шлюбу та поділ сумісно нажитого майна. У позовній заяві позивачка просила визнати автомобіль, якого було придбано підчас шлюбу, її особистою власністю, мотивуючи це тим, що гроші на придбання цього автомобілю подарувала їй на весілля бабуся і що автомобіль був зареєстрований на її ім'я в ДАІ. Відповідач заперечував проти цього, вважаючи, що гроші дарували не дружині, а сім'ї, і просив визнати автомобіль сумісною власністю.

^ Яке рішення повинен прийняти суд?
Задача 3

Подружжя Звєлікових більше 30 років прожили у шлюбі. Вони виростили двох синів та доньку, дали їм освіту, а потім Звєліков зійшовся з іншою жінкою і пішов з сім'ї. Звєлікова на поновлення подружніх стосунків не сподівалася і подала заяву до органів РАЦСу про розірвання шлюбу. А потім звернулася до Звелікова з позовом про аліменти. У позовній заяві вона вказала, що їй 54 роки, вона ніде не працює, доглядає за онуками і ніяких коштів до існування не має. А Звєліков працює директором фірми і отримує 6 500 грн. на місяць. Вирішіть справу.
Задача 4

Подружжя Юдінцевих протягом п'яти років перебували у зареєстрованому шлюбі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дружина потрапила до лікарні з переломом хребта. Під час перебування у лікарні чоловік часто відвідував дружину, але з часом відвідування ставали дедалі рідшими. Повернувшись через два місяці додому, Юдінцева з’ясувала, що чоловік пішов від неї і зараз проживає з іншою жінкою.

У зв'язку з повною втратою працездатності вона потребує матеріальної допомоги.

^ Яким чином Юдінцева може вимагати від чоловіка надання їй утримання.
Задача 5

Після п’яти років подружнього життя у 2007 році подружжя Черстових подали до органу реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. І тільки в кінці 2011 року Черстов подав до суду позов про поділ майна, яке було набуто під час перебування у шлюбі. Ухвалене судом рішення не задовольнило позивача, а тому він оскаржив його до апеляційного суду. Апеляційний суд своїм рішенням скасував рішення районного суду і направив справу на новий розгляд, де вона перебуває і сьогодні.

Якими нормами права має керуватися суд при вирішенні цього питання? Які норми права застосував би суд, якщо б сторонами були чоловік та жінка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі?
Задача 6

Петрови перебували у зареєстрованому шлюбі протягом п'яти років. Через два роки подружнього життя Петрова повідомила чоловікові, що вона вагітна. Однак замість того, щоб радіти дитині, він почав вимагати, щоб дружина зробила аборт. На питання, чому він не радий дитині, тільки відповідав «ще не час», «це завадить кар’єрі». Дізнавшись про намір залишити дитину, чоловік почав погрожувати дружині. Тоді Петрова подала до суду позов про розірвання шлюбу.

^ Чи підлягає позов задоволенню? Чи є зазначені обставини підставою для розірвання шлюбу?

Що повинен пояснити адвокат Петровій?
Задача 7

Після двох років перебування у фактичних шлюбних відносинах Коломієць Р. О. та Пилипова І. М. подали до органу реєстрації актів цивільного стану заяву про реєстрацію шлюбу. Після одруження чоловік отримав підвищення по службі. Звичайно, дружина не була проти цього, єдине, що її не влаштовувало — це періодичні відрядження. Спочатку було важко, коли чоловіка постійно не було вдома, але з часом Пилипова звикла. Одного разу до Пилипової при­їхала її подруга Онопрієва Г. І. Дізнавшись про стосунки подружжя, вона порадила, що краще буде їм встановити режим окремого проживання. Оскіль­ки Пилиповій нічого не було відомо про цей режим, вона звернулася до юри­дичної консультації.

Яку консультацію має надати адвокат Пилиповій? Які підстави та правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя? Які переваги та недоліки має цей режим, порівняно зі шлюбом?
Задача 8

Осокіна К. В. у заяві про реєстрацію шлюбу вказала, що після одруження бажає носити своє дошлюбне прізвище. Однак вже через рік вона звернулася до органу реєстрації актів цивільного стану з проханням змінити її прізвище на прізвище чоловіка.

^ Чи має право орган РАЦС відмовити Осокіній в зміні прізвища? Якими нормами СК України регулюється це питання?
Задача 9

Подружжя Корінцевих перебувало у шлюбі три роки. Однак під час пере­бування чоловіка за кордоном виникла потреба у коштах, і тому дружина продала належну їм на праві спільної сумісної власності дачу Варломову А. К. Повернувшись з відрядження, чоловік почав вимагати від Варломова розірван­ня договору купівлі-продажу, на що той відмовив, що при підписанні договору Корінцева діяла від імені чоловіка.

^ Чи правомірно вчинила дружина? Що має порадити адвокат Корінцеву, який бажає повернути дачу?
Задача 10

Нелюбовій Г. М. було відомо про те, що її коханий — Кривопиша В. І. — перебуває у зареєстрованому шлюбі з Аврамовою С. В. Однак її це не турбувало, оскільки вже два роки він проживає саме з нею, а не зі своєю дружиною, а також ніяких стосунків Кривопиша з нею не має. Під час перебування у фактичних шлюбних відносинах вони придбали за власні кошти автомобіль, дачу, гараж, домашній кінотеатр. Але через п'ять років Кривопиша помер, не залишивши заповіту. Відповідно до закону все майно має перейти до його дружини, але Нелюбова з цим не погодилася і звернулася за допомогою до адвоката.

Яку консультацію має надати адвокат Нелюбовій? Яким чином та на підставі якої норми законодавства здійснюється поділ майна чоловіка і жінки, які проживали однією сім'єю, але не перебували у шлюбі?
Задача 11

Вакуленко звернувся до суду з позовом про поділ квартири. В позові він зазначив, що квартиру хоч і придбано під час перебування у шлюбі, однак половину коштів на її придбання надав він, а половину — його батьки. Тож він вимагав передати квартиру саме йому і заперечував проти її поділу.

^ Чи підлягає позов задоволенню? Чи враховується судом зазначена умова при вирішенні цього питання? Яким чином Вакуленко може отримати квартиру в натурі?
Задача 12

Миронова К. Є. перебувала у зареєстрованому шлюбі з Давидовим І. Ф. чотири роки. Від шлюбу мають 3-річного сина. Оскільки дружина перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, все майно, набуте у шлюбі, було придбано за кошти чоловіка. Однак сімейне життя не склалося: чоловік почав зловживати спиртними напоями, а тому вона подала до суду позов про розірвання шлюбу та поділ майна.

Яким чином має здійснюватися поділ майна подружжя? Чи підлягає врахуванню судом особистий внесок кожного з подружжя у майно?
^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Апопій, І. В.  Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Апопій. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 359 с. 

 2. Дякович М. М. Сімейне право України. Навчальний посібник, 2009, - 512 с.

 3. Жилінкова І.В., Борисова В.І. Сімейне право України. Пiдручник. - 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 288 с.

 4. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник /для студ. вищ. навч. закл./ / Зорислава Родоська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

 5. Сімейне право України: Підруч. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 6. Сімейне право України. Підручник. Затверджено МОНУ. издательства Алерта,: Мироненко, Пилипенко, укр., 2008, 477 стр.,

 7. Шимон С. І. Сімейне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2004. - 164 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

    1. Алибекова Ф.Я. Законный режим имущества супругов – правовой інститут // Юрист. – 2008. – № 3. – С. 17–19.

    2. Андрущенко, Т. Особливості укладення аліментного договору між колишнім подружжям / Т. Андрущенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №3. – С.33-35.

    3. Дячук, Л. В. Особисті відносини подружжя за нормами ранньовізантійського права / Л. В. Дячук // Держава і право. – 2011. – №4 (54). – С.112-118.

    4. Жилинкова И. Регулирование имущественных отношений супругов // Право Украины. -1995. – № 11–12. – С. 29.

    5. Залугин С.В. Правовое регулирование имущественных отношений супругов // Гражданкое право. – 2007. – С. 12–15.

    6. Івашкова, Т. О. До питання правових наслідків перебування у фактичних шлюбних відносинах / Т. О. Івашкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : сер. Юридична :зб. наук. праць / ЛьвДУВС ; [ ред. кол. : О.К. Марін ( голова) та ін. ]. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – : Вип. 2. – С.110-117.

    7. Маркова, О. В. Алиментные обязательства в международном частном праве / О. В. Маркова // Международное публичное и частное право. – 2011. – №3. – С.24-29.

    8. Митракова І.Г. Особисті немайнові права подружжя як об’єкти судового захисту // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1. – С. 44–48.

    9. Новохатська, Я. В. Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект) : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Я. В. Новохатська ; НЮА України ім.Ярослава Мудрого. – Х., 2006.

    10. Онишко, О. Б. Права та обов'язки подружжя щодо утримання до і після розірвання шлюбу / О. Б. Онишко // Економіко-правовий часопис : зб.наук.праць / ЛьвДУВС; [ ред.кол.: О.К. Марін ( гол.ред.) та ін. ]. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – : Вип. 2. – С.252-260.

    11. Почаева А.Н. Распорядительные действия сторон в практике рассмотрения дел, возникающих из брачно-семейных отношений // Юрист. – 2008. – № 8. – С. 38–41.

    12. Пчелинцева Д.М. Семейное право России: Учебн. для вузов. – М., 2001.

    13. Романюк, Я. М. Цивільно-правові наслідки договорів, укладених одним із подружжя / Я. М. Романюк // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №7. – С.42-48.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

 3. Цивільний кодекс України: Коментар.: / Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. / За загал. ред.: Харитонова Є.О., Калитенко О.М. / Х.: Одисей. – 2003.

 4. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану” № 12 від 7 липня 1995 г. – Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972–2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 219.^

ТЕМА 4

Зміна та припинення шлюбних правовідносин


практичне заняття

2 години
Мета заняття: набуття теоретичних знань з теми, уміння правильно толкувати норми сімейного законодавства при розв’язання сімейних спорів.
^ Основні поняття: особисте немайнове право, право на батьківство, право на материнство, індивідуальність, духовний розвиток, життя сім'ї, особиста свобода, таємниця особистого життя, спільна сумісна власність, склад майна подружжя, особиста власність подружжя, речі для професійних занять, речі індивідуального користування, утримання, аліменти, фактичні шлюбні відносини


^ Практичне завдання.
1. Орлова предъявила иск о расторжении брака с Орловым. В исковом заявлении она указала, что у нее с Орловым сложились конфликтные отношения. Одной семьей они не проживают в течение двух лет, поскольку ответчик оставил жену с двумя малолетними детьми, уехал в другой город и семье не помогает.

Однако в судебном заседании ответчик пояснил суду, что не собирается оставлять семью, любит детей и категорически возражает против развода. Уехал же он с согласия жены и родственников, поскольку поступил в очную аспирантуру.

^ Какое решение должен вынести суд?
2. Митин обратился в суд с иском к Митиной о расторжении брака. В исковом заявлении он указал, что они с женой решили вопрос о том, как разделить имущество и с кем останется их несовершеннолетний сын. Неурегулированным остался вопрос о фамилии, которую будет носить Митина после расторжения брака. Митин настаивает на том, чтобы жена после расторжения брака взяла себе добрачную фамилию. Сама же Митина просит сохранить фамилию мужа, поскольку ее старая фамилия (Тупицина) неблагозвучна.

Митин же мотивировал свое требование в ходе судебного заседания тем, что жена ведет недостойный образ жизни и этим позорит его фамилию.

^ Как должно быть решено дело?
3. Волкова предъявила иск Волкову о расторжении брака. Судья отказал ей в принятии заявления, мотивируя это тем, что в семье имеется ребенок в возрасте до одного года и развод до того времени, когда ребенку исполнится год, невозможен.

1. Прав ли судья?

2. Изменилось бы решение, если бы иск предъявил Волков?
4. В суд поступило заявление Ишкова об отмене решения об объявлении его умершим и одновременно о восстановлении его брака с Ишковой.

В заявлении было указано, что 4 марта 1996 г. он выехал в геологоразведочную экспедицию в горы. В горах произошел сход лавины. Все остальные члены экспедиции погибли, однако Ишкова спасли местные жители. В течение длительного времени он находился в бессознательном состоянии. Возвратившись домой в декабре 1996 года, он узнал, что жена, будучи уверена в том, что он погиб в горах, в ноябре 1996 года обратилась в суд с просьбой объявить его умершим. 30 ноября 1996 г. суд ее просьбу удовлетворил.

1. Может ли быть восстановлен брак Ишковых?

2. Изменилось бы решение суда, если бы жена Ишкова после объявления его умершим вторично вышла замуж?

3. Можно ли рассматривать оба иска одновременно?
5. Супруги Софроновы расторгли брак 5 февраля 2005 г. До этого они два года проживали раздельно и не поддерживали супружеских отношений. В июне 2007 года Софронов обратился к бывшей жене с требованием о разделе совместно нажитого имущества. Софронова отказала ему, ссылаясь на истечение срока исковой давности. Софронов предъявил иск в суд о разделе имущества.

1. Какое решение должен принять суд?

2. Изменилось бы решение суда, если бы брак был расторгнут 5 февраля 2004 г.?
6. Чернова обратилась к Петрову с иском о том, чтобы их десятилетнего сына оставить жить с ней, и в связи с этим просила взыскать с Петрова алименты на его содержание в твердой денежной сумме, поскольку Петров не имеет регулярного заработка. В исковом заявлении она указала, что раздел совместно нажитого имущества ими уже был произведен.

В свою очередь Петров, возражая против иска, просил суд оставить сына ему. Мотивировал он это тем, что мальчик больше привязан к нему, чем к матери. В настоящее время Петров проживает со своей матерью-пенсионеркой, которая также могла бы принимать участие в воспитании сына.

Что касается Черновой, то она, по мнению Петрова, оказывает на сына пагубное влияние, поскольку нередко приходит домой в состоянии алкогольного опьянения и приводит с собой посторонних мужчин.

^ Решите дело.
7. Маркина обратилась в суд с иском к Овечкину о признании заключенного между ними брака недействительным.

В исковом заявлении она указала, что Овечкин при вступлении в брак ввел ее в заблуждение. Заблуждение заключалось в том, что Овечкин, желая поскорее жениться, сообщил невесте, что является владельцем многочисленных вилл и коттеджей в Западной Европе, а также руководит несколькими туристическими фирмами.

Маркина польстилась на материальный достаток будущего супруга и заключила с ним брак. Через некоторое время выяснилось, что все рассказы Овечкина не соответствуют действительности.

^ Будет ли удовлетворен иск Маркиной?
8. Шитов с 1965 года состоял в зарегистрированном браке с Шитовой. Не расторгнув этого брака, он в 1972 году зарегистрировал брак с Котовой, с которой проживал до дня своей смерти в 2006 году.

Его сын от первого брака обратился в суд с иском к Котовой о признании второго брака недействительным. Иск обосновывался тем, что сын после смерти отца в данном случае является единственным наследником по закону. Однако на наследство (вклад в Сбербанке) претендует и ответчица, мотивируя это тем, что она состояла с Шитовым в зарегистрированном браке. Однако при регистрации брака с Котовой Шитов не указал, что он состоит в браке с Шитовой, и поэтому брак с Котовой должен быть признан недействительным.

Материалами дела было установлено, что Шитов, регистрируя брак с Котовой, скрыл от нее и от органов загса факт состояния в браке с другой женщиной. Однако Шитова в 1990 году умерла.

^ Какое решение должен вынести суд?
9. В марте 2007 года Попова обратилась с иском к Демину о признании брака недействительным, ссылаясь на то, что ответчик зарегистрировал с нею брак, не имея намерений создать семью, а в начале февраля 2007 года прекратил с ней супружеские отношения. Истица также утверждала, что Демин, вступая с нею в брак, преследовал лишь цель улучшить свои жилищные условия.

При рассмотрении дела было установлено, что каждая из сторон, имея на воспитании несовершеннолетних детей, нуждалась друг в друге и в создании семьи, для чего специально обращалась за содействием в службу знакомств. В этих же целях как Попова, так и Демин предпринимали активные действия по обмену своих квартир с целью иметь общую жилую площадь. Свидетели Костин и Аленичев, с которыми был заключен

договор обмена, показали в суде, что все вопросы, связанные с обменом квартир, решала истица, торопившая их с оформлением договора.

^ Какое решение должен вынести суд?
10. Аристов Иван обратился в суд с иском, в котором просил признать недействительной запись о регистрации брака его умершего брата Аристова Семена с ответчицей Киреевой. Мотивируя предъявленный иск, он пояснил, что его брат, когда регистрировал брак с Киреевой, был болен раком, прикован к постели и через 20 дней после регистрации умер. Киреева, регистрируя свой брак с Аристовым Семеном, не имела цели создать семью, так как знала, что он обречен. В брак она вступила лишь для того, чтобы получить наследство.

^ Подлежит ли удовлетворению иск Аристова Ивана?
11. 75-летний Караулов зарегистрировал брак с 40-летней Дятловой. Через 4 месяца после регистрации брака от Караулова поступило в суд исковое заявление о признании брака недействительным. В обоснование своего иска он указал следующее.

Он, одинокий больной старик, нуждался в постороннем уходе. Познакомившись с Дятловой, он предложил ей переехать к нему и ухаживать за ним. При этом он ей сказал, что как старый больной человек он долго не проживет и впоследствии его жилая площадь перейдет к ней. Кроме того, сообщил, что у него накоплена определенная сумма денег, на которые они смогут жить, а оставшаяся сумма после его смерти также перейдет ей.

Дятлова согласилась с предложением Караулова, однако потребовала, чтобы они зарегистрировали свой брак в органе загса.

После того, как брак был зарегистрирован, она перестала выполнять принятые на себя ранее обязательства.

^ Должен ли быть удовлетворен иск Караулова?
12. Носов в судебном порядке расторг брак с Носовой. По халатности работников суда выписка из решения

суда о расторжении брака не была направлена в орган записи актов гражданского состояния. Сам Носов также не стал обращаться в орган загса с просьбой зарегистрировать расторжение брака. Спустя год он вступил в новый брак. Прокурором был предъявлен иск о признании этого брака недействительным. К моменту рассмотрения дела в суде Носов предъявил выданное органом загса свидетельство о расторжении брака с Носовой.

^ Решите дело.
13. Миронов страдал психическим заболеванием и в связи с этим был признан в судебном порядке недееспособным. Над ним была установлена опека. В перерыве между приступами заболевания, когда он производил впечатление здорового человека, Миронов зарегистрировал брак с Ореховой, скрыв как от нее, так и от органа загса свою болезнь и факт состояния под опекой. Спустя три месяца после регистрации брака болезнь Миронова обострилась, и он впал в состояние невменяемости. Узнав о болезни Миронова, Орехова уехала к своим родителям.

^ Каким образом Орехова может оформить признание брака недействительным?
14. Власова обратилась в суд с иском о признании ее брака с Власовым недействительным. Свои исковые требования она обосновывала тем, что Власов при заключении брака скрыл от нее то обстоятельство, что ранее имел судимость, а также наличие гомосексуальных наклонностей.

1. Должен ли быть удовлетворен иск Власовой?

2. Изменилось бы решение, если бы Власов скрыл от жены наличие венерического заболевания или ВИЧ-инфекции?
15. 30-летняя Ардова вступила в брак с 70-летним Бородаевым с целью завладеть его имуществом и квартирой после смерти супруга. Дети Бородаева предъявили иск о признании этого брака недействительным, расценивая его как фиктивный и нарушающий их права в качестве наследников имущества своего отца. Как Бородаев, так и Ардова заявили, что суд не может принимать такие заявления, поскольку этот вопрос касается только самих ответчиков.

Правильно ли это утверждение?
  1   2   3   4

Схожі:

Кафедра цивільного та трудового права iconПлан Власність національних багатств України як основа суспільної...
Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України
Кафедра цивільного та трудового права iconЗагальнотеоретичні питання права інтелектуальної власності
Такі правові норми у своїй сукупності утворюють відповідний інститут права власності. Оскільки ці норми мають переважно цивільно-правове...
Кафедра цивільного та трудового права icon1. Поняття трудового права та його місце в системі права України
Усвідомивши себе як революційну силу І вступивши в організовану боротьбу за свої права, робітничий клас прагнув зайняти певні позиції...
Кафедра цивільного та трудового права icon1. Поняття інтелектуальної власності
Функції цивільного права полягають у визнанні авторства на вже створені результати творчої діяльності, встановленні їхнього правового...
Кафедра цивільного та трудового права iconХмельницький університет управління та права
Проблеми цивільного права України: робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету / Укладачі: Р. О. Стефанчук, М. О. Стефанчук,...
Кафедра цивільного та трудового права iconРефератів Поняття, предмет, метод, система та джерела цивільного права України

Кафедра цивільного та трудового права iconПредмет І метод житлового права
Термін «житлове право» охоплює декілька взаємопов'язаних, але не тотожних понять. Необхідно розрізняти житлове право як сукупність...
Кафедра цивільного та трудового права icon«Контракт як особлива форма трудового договору» Зміст: Вступ Розділ...
Наслідки припинення трудового контракту та відповідальність за порушення його умов
Кафедра цивільного та трудового права iconІнтерактивний урок трудового навчання
У зв'язку з переходом трудового навчання на проектно-технологічну діяльність дещо змінилися технологічні та методичні вимоги до етапів...
Кафедра цивільного та трудового права iconПравила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено»
Складено відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників загальноосвітніх шкіл системи освіти та на основі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка