Кафедра цивільного та трудового права
НазваКафедра цивільного та трудового права
Сторінка3/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4
^

ТЕМА 6

Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування


семінарське заняття

2 години

Мета заняття: закріпити та поглибити знання стосовно підстави та правових наслідків позбавлення батьківських прав; випадків позбавлення батьківських прав неповнолітніх батьків; поновлення батьківських прав; відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. З’ясувати права та обов’язки усиовлювачив та усиновлених дітей. Навчити правильно толкувати норми сімейного законодавства та застосовувати набути теоретичні знання при розв’язання сімейних спорів.
Опорні поняття: дитина, позбавлена батьківського піклування, усиновлення, усиновлювач, усиновлюваний, опіка, опікун, піклувальник, піклування, патронат, патронатний вихователь, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу.
ПЛАН


  1. Поняття усиновлення .

  2. Особи які можуть бути усиновлювачами та усиновлені.

  3. Умови усиновлення та порядок його здійснення.

  4. Недійсність та скасування усиновлення.


Питання для повторення і самостійної роботи.

  1. Назвати органи, на які покладається захист прав та інтересів дітей, залишених без батьківської опіки, та їх основні функції.

  2. Перелічити форми влаштування дітей, які залишилися без батьківської опіки в Україні.

  3. Назвіть умови усиновлення в Україні.

  4. Стосовно яких дітей допускається усиновлення?

  5. Які особливості усиновлення дітей, які є рідними братами і сестрами?

  6. У чому полягає зміст інтересів дитини під час усиновлення?

  7. Які перешкоди до усиновлення в Україні передбачені Сімейним кодексом України?

  8. Які вимоги до форми, в якій надається згода батьків на усиновлення дитини?

  9. В яких випадках допускається усиновлення дитини без згоди її батьків?

  10. Чи передбачено законом відкликання згоди батьків на усиновлення і в якому порядку?

  11. Яке правове значення згоди дитини на її усиновлення і в якій формі вона визначається (з’ясовується)?

  12. Які вимоги до особи усиновлювача?

  13. Яке правове значення віку усиновлювача і усиновлюваного?

  14. Визначити порядок усиновлення за законодавством України.

  15. Вказати документи, які мають подавати претенденти на усиновлення для одержання дозволу на останнє.

  16. Який порядок державної реєстрації усиновлення?

  17. Назвати умови, за яких допускається усиновлення на території України дітей, які є іноземними громадянами.

  18. Визначити юридичні наслідки усиновлення в Україні.

  19. Які права та обов’язки кровних батьків дитини можуть зберігатися після усиновлення її іншими особами?

  20. Назвати підстави скасування усиновлення.

  21. Вказати юридичні наслідки скасування усиновлення.

  22. У чому полягають поняття та підстави визнання усиновлення недійсним?

  23. Які юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним?


Теми рефератів та доповідей

1. Усиновлення дітей-громадян України іноземцями.

2. Безпритульні діти: питання правового регулювання.

3. Історія розвитку інституту усиновлення.

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник / Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – 420 с.

 2. Антокольская М.В. Семейное право: Учеб. – М., 2001

 3. Пчелинцева Д.М. Семейное право России: Учебн. для вузов. – М., 2001.

 4. Сімейне право України: Підруч. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 5. Матерова М. В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства. М., 1972.

 6. Мертус Д. (в соавторстве с Датт М. и Флагэре Н.) Права женщин - права человека. Пособие для занятий. Гл. 3 "Репродуктивные и сексуальные права человека". М., 1996. – С. 55–62.

 7. Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X - начало XIX в.) М., 1997. – С. 128, 165, 192, 274, 308, 337.

 8. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. – С. 436—453.

 9. Шнекендорф З. К. Путеводитель по Конвенции о правах ребенка. М., 1997.

 10. Батищев В. О некоторых нюансах удержания алиментов // Бизнсс. Бухгалтерия. – 2008. – № 32. – С. 70–73.

 11. Беспалов Ю. Средства судебной защиты гражданских прав ребенка // Российская юстиция. – 1997. – № 3. – С. 25–26.

 12. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми // Право України . – 2004. – № 3. – С. 88.

 13. Кидалова А. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів // Право України. – № 5. – 2003. – С. 51–57.

 14. Коваль Л. Аліменти з-за кордону // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 6 (12 січня). – С. 8.

 15. Костюченко Д. Про порядок стягення аліментів // Праця і

 16. Крючкова Н.В. Взаимодействие жилищных и семейных отношений (на примере выселения) // Цивилист. – 2008. – № 4. – С. 90–94.

 17. Путненко Вадим За ребенком - в Евросуд! // http://sutyajnik.ru/articles/78.html

 18. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, в історичному розвитку // Право України. – 2005. – С. 108–112.

 19. Тимощук А. Алименты на ребенка родительский долг или кара? // Зеркало недели. – 2008. – № 35 (20 сентября ). – С. 22.

 20. Хуснутдинова Д. А. Право на жизнь в свете современного гражданского права // http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1252239 (суррогатное материнство)

 21. Ярчук О. Патронатна служба в органах державної влади України // Право України. – 2005. – № 2. – С. 67–71.

 22. Ярема А. Г., Давиденко Г. І. Застосування судами нового сімейного законодавства // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – №1.(35). – С. 1–40.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44.- Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

 4. Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения: Закон Украины от 13.01.2005 г. № 2342-IV // Голос Украины. – 2005. – № 23 (3523). – С. 6–8.

 5. Об охране детства: Закон Украины 26.04.2001 №2402-III // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 6. Про затвердження порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про надання правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1203 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 7. Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 8. Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 564 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 9. Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 7 липня 1995 р. – Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972–2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 219.

 10. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 № 3 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 11. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 3 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 12. Перелік видів заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахування аліментів. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 13. Стосовно навчання і догляду за дитиною. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 11.10.2000 р. // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 14. Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту: Наказ МОЗ України від 02.09.2008 N 510 // Офіційний вісник України від 08.12.2008 - 2008 р., № 91, стор. 82, стаття 3036.

 15. Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання: Наказ Мінсім'ямолодьспорт України, МОН України, МОЗ України від 02.02.2007 N 302/80/49// Офіційний вісник України від 16.03.2007 - 2007 р., № 17, стор. 157, стаття 685 (Остання редакція від 06.09.2010)

 16. Судова практика у справах про злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – 1. – С. 27.


ТЕМА 7

Опіка та піклування над дітьми

семінарське заняття

2 години

Мета заняття: закріпити та поглибити знання стосовно встановлення опіки та піклування над дітьми; роботи органів опіки та піклування; щодо підстав та правових наслідків встановлення опіки та піклування над дітьми. З’ясувати права та обов’язки дитини над якою встановлена опіка або піклування. Визначити особисті немайнові та майнові права та обов’язки опікунів та піклувальників. Зрозуміти підстави щодо припинення опіки та піклування над дітьми. З’ясувати встановлення патронату над дітьми.
^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: походження дитини, батьківство, материнство, позбавлення батьківських прав, усиновлення (удочеріння), опіка, піклування, патронат, патронатний вихователь, договір щодо патронату.
ПЛАН


 1. Поняття та значення опіки та піклування.

 2. Встановлення опіки та піклування.

 3. Права та обов’язки суб’єктів правовідносин з опіки та піклування.

 4. Припинення опіки та піклування.

 5. Патронат над дітьми.


Питання для повторення і самостійної роботи.

 1. Визначити поняття опіки та піклування над дітьми.

 2. Назвати органи опіки та піклування в Україні.

 3. Визначити порядок встановлення опіки над дітьми в Україні.

 4. Визначити порядок встановлення піклування над дітьми.

 5. Які вимоги встановлені законом до особи опікуна (піклуваль­ника)?

 6. Назвати основні права і обов’язки опікуна (піклувальника).

 7. У чому полягають обмеження прав опікунів та піклувальників?

 8. Який порядок утримання дітей, які знаходяться під опікою (піклуванням)?

 9. Назвати права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

 10. Визначити підстави і порядок припинення опіки.

 11. Назвати підстави і порядок припинення піклування.

 12. Які підстави звільнення опікуна (піклувальника) дитини від їх обов’язків?

 13. Дати визначення поняття договору про патронат.

 14. Назвати основні права та обов’язки патронатного вихователя.

 15. Визначити відмінності правового статусу опікуна та патронатного вихователя.

 16. Назвати підстави припинення договору про патронат.


Теми рефератів та доповідей
1. Прийомна сім'я.

2. Дитячий будинок сімейного типу.
ЛІТЕРАТУРА:


 1. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник / Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – 420 с.

 2. Антокольская М.В. Семейное право: Учеб. – М., 2001

 3. Пчелинцева Д.М. Семейное право России: Учебн. для вузов. – М., 2001.

 4. Сімейне право України: Підруч. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 5. Матерова М. В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства. М., 1972.

 6. Мертус Д. (в соавторстве с Датт М. и Флагэре Н.) Права женщин - права человека. Пособие для занятий. Гл. 3 "Репродуктивные и сексуальные права человека". М., 1996. – С. 55–62.

 7. Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X - начало XIX в.) М., 1997. – С. 128, 165, 192, 274, 308, 337.

 8. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. – С. 436—453.

 9. Шнекендорф З. К. Путеводитель по Конвенции о правах ребенка. М., 1997.

 10. Батищев В. О некоторых нюансах удержания алиментов // Бизнсс. Бухгалтерия. – 2008. – № 32. – С. 70–73.

 11. Беспалов Ю. Средства судебной защиты гражданских прав ребенка // Российская юстиция. – 1997. – № 3. – С. 25–26.

 12. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми // Право України . – 2004. – № 3. – С. 88.

 13. Кидалова А. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів // Право України. – № 5. – 2003. – С. 51–57.

 14. Коваль Л. Аліменти з-за кордону // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 6 (12 січня). – С. 8.

 15. Костюченко Д. Про порядок стягення аліментів // Праця і

 16. Крючкова Н.В. Взаимодействие жилищных и семейных отношений (на примере выселения) // Цивилист. – 2008. – № 4. – С. 90–94.

 17. Путненко Вадим За ребенком - в Евросуд! // http://sutyajnik.ru/articles/78.html

 18. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, в історичному розвитку // Право України. – 2005. – С. 108–112.

 19. Тимощук А. Алименты на ребенка родительский долг или кара? // Зеркало недели. – 2008. – № 35 (20 сентября ). – С. 22.

 20. Хуснутдинова Д. А. Право на жизнь в свете современного гражданского права // http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1252239 (суррогатное материнство)

 21. Ярчук О. Патронатна служба в органах державної влади України // Право України. – 2005. – № 2. – С. 67–71.

 22. Ярема А. Г., Давиденко Г. І. Застосування судами нового сімейного законодавства // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – №1.(35). – С. 1–40.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44.- Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

 4. Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения: Закон Украины от 13.01.2005 г. № 2342-IV // Голос Украины. – 2005. – № 23 (3523). – С. 6–8.

 5. Об охране детства: Закон Украины 26.04.2001 №2402-III // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 6. Про затвердження порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про надання правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1203 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 7. Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 8. Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 564 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 9. Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 7 липня 1995 р. – Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972–2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 219.

 10. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 № 3 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 11. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 3 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 12. Перелік видів заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахування аліментів. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 13. Стосовно навчання і догляду за дитиною. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 11.10.2000 р. // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 14. Судова практика у справах про злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – 1. – С. 27.

1   2   3   4

Схожі:

Кафедра цивільного та трудового права iconПлан Власність національних багатств України як основа суспільної...
Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України
Кафедра цивільного та трудового права iconЗагальнотеоретичні питання права інтелектуальної власності
Такі правові норми у своїй сукупності утворюють відповідний інститут права власності. Оскільки ці норми мають переважно цивільно-правове...
Кафедра цивільного та трудового права icon1. Поняття трудового права та його місце в системі права України
Усвідомивши себе як революційну силу І вступивши в організовану боротьбу за свої права, робітничий клас прагнув зайняти певні позиції...
Кафедра цивільного та трудового права icon1. Поняття інтелектуальної власності
Функції цивільного права полягають у визнанні авторства на вже створені результати творчої діяльності, встановленні їхнього правового...
Кафедра цивільного та трудового права iconХмельницький університет управління та права
Проблеми цивільного права України: робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету / Укладачі: Р. О. Стефанчук, М. О. Стефанчук,...
Кафедра цивільного та трудового права iconРефератів Поняття, предмет, метод, система та джерела цивільного права України

Кафедра цивільного та трудового права iconПредмет І метод житлового права
Термін «житлове право» охоплює декілька взаємопов'язаних, але не тотожних понять. Необхідно розрізняти житлове право як сукупність...
Кафедра цивільного та трудового права icon«Контракт як особлива форма трудового договору» Зміст: Вступ Розділ...
Наслідки припинення трудового контракту та відповідальність за порушення його умов
Кафедра цивільного та трудового права iconІнтерактивний урок трудового навчання
У зв'язку з переходом трудового навчання на проектно-технологічну діяльність дещо змінилися технологічні та методичні вимоги до етапів...
Кафедра цивільного та трудового права iconПравила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено»
Складено відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників загальноосвітніх шкіл системи освіти та на основі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка