Кафедра цивільного та трудового права
НазваКафедра цивільного та трудового права
Сторінка4/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4
^

ТЕМА 8

Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів


семінарське заняття

2 години

Мета заняття: з’ясування особистих немайнових прав та обов’язків інших членів сім’ї та родичів; майнових прав і обов’язки діда, баби, брата, сестри, вітчима, мачухи, пасинка, падчерки; аліментних обов’язків фактичних вихователів і вихованців.
Опорні поняття: члени сім'ї, родичі, спорідненість, ступень спорідненості, баба, дід, прабаба, прадід, брат, сестра, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок.
ПЛАН


 1. Поняття інших членів сім'ї та родичів.

 2. Особисті немайнові права і обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

 3. Майнові права і обов’язки діда, баби, брата, сестри, вітчима, мачухи, пасинка, падчерки.

 4. Аліментні обов’язки фактичних вихователів і вихованців.


Питання для повторення і самостійної роботи.

1. Хто, крім батьків та дітей належить до членів сім'ї? Хто таки родичі?

2. В чому полягає роль інших членів сім'ї та родичів у вихованні дитини? Які їх права відповідно до законодавства?

3. У чому значення можливості спілкування з іншими членами сім'ї та родичами для розвитку дитини?

4. Що є підставою виникнення майнових відносин за участю інших членів сім'ї та родичів?

5. Яким є склад підстав виникнення аліментних правовідносин між платником і отримувачем: мачухою, вітчимом та пасинком, падчеркою.

6. Яким є склад підстав виникнення аліментних правовідносин між повнолітніми вихованцями і фактичними вихователями?

7. Чи залежить обов’язок діда, баби, внуків, правнуків, братів, сестер надавати один одному утримання від того, жили вони будь-коли однією сім’єю чи ні?

8. В якому випадку виникають аліментні зобов’язання у братів/сестер по відношенню один до одного, якщо вони мають одного спільного батька /мати?

9. Чи впливає непрацездатність діда/баби на їх обов’язок надавати утримання своїм внукам/правнукам?

10. Що слугує підставою для звільнення аліментно-зобов’язаних осіб від надання утримання іншим членам сім’ї?
Теми рефератів та доповідей
1. Права та обов’язки членів сім'ї та родичів у вихованні та утриманні дитини.

2. Правовий статус мачухи і вітчима у сімейному праві України.
ЛІТЕРАТУРА:


 1. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник / Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – 420 с.

 2. Антокольская М.В. Семейное право: Учеб. – М., 2001

 3. Пчелинцева Д.М. Семейное право России: Учебн. для вузов. – М., 2001.

 4. Сімейне право України: Підруч. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 5. Матерова М. В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства. М., 1972.

 6. Мертус Д. (в соавторстве с Датт М. и Флагэре Н.) Права женщин - права человека. Пособие для занятий. Гл. 3 "Репродуктивные и сексуальные права человека". М., 1996. – С. 55–62.

 7. Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X - начало XIX в.) М., 1997. – С. 128, 165, 192, 274, 308, 337.

 8. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. – С. 436—453.

 9. Шнекендорф З. К. Путеводитель по Конвенции о правах ребенка. М., 1997.

 10. Батищев В. О некоторых нюансах удержания алиментов // Бизнсс. Бухгалтерия. – 2008. – № 32. – С. 70–73.

 11. Беспалов Ю. Средства судебной защиты гражданских прав ребенка // Российская юстиция. – 1997. – № 3. – С. 25–26.

 12. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми // Право України . – 2004. – № 3. – С. 88.

 13. Кидалова А. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів // Право України. – № 5. – 2003. – С. 51–57.

 14. Коваль Л. Аліменти з-за кордону // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 6 (12 січня). – С. 8.

 15. Костюченко Д. Про порядок стягення аліментів // Праця і

 16. Крючкова Н.В. Взаимодействие жилищных и семейных отношений (на примере выселения) // Цивилист. – 2008. – № 4. – С. 90–94.

 17. Путненко Вадим За ребенком - в Евросуд! // http://sutyajnik.ru/articles/78.html

 18. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, в історичному розвитку // Право України. – 2005. – С. 108–112.

 19. Тимощук А. Алименты на ребенка родительский долг или кара? // Зеркало недели. – 2008. – № 35 (20 сентября ). – С. 22.

 20. Хуснутдинова Д. А. Право на жизнь в свете современного гражданского права // http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1252239 (суррогатное материнство)

 21. Ярчук О. Патронатна служба в органах державної влади України // Право України. – 2005. – № 2. – С. 67–71.

 22. Ярема А. Г., Давиденко Г. І. Застосування судами нового сімейного законодавства // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – №1.(35). – С. 1–40.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44.- Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

 4. Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения: Закон Украины от 13.01.2005 г. № 2342-IV // Голос Украины. – 2005. – № 23 (3523). – С. 6–8.

 5. Об охране детства: Закон Украины 26.04.2001 №2402-III // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 6. Про затвердження порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про надання правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1203 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 7. Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 8. Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 564 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 9. Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 7 липня 1995 р. – Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972–2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 219.

 10. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 № 3 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 11. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 3 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 12. Перелік видів заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахування аліментів. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 13. Стосовно навчання і догляду за дитиною. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 11.10.2000 р. // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 14. Судова практика у справах про злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – 1. – С. 27.Питання до 1 модулю

 1. Сімейний кодекс України 2002 р.: загальна характеристика.

 2. Принципи і напрями державної сімейної політики в Україні.

 3. Поняття та особливості сімейного права і його місце в системі права України.

 4. Предмет, метод і принципи сімейного права.

 5. Поняття, види і підстави виникнення сімейних правовідносин.

 6. Поняття сім’ї як правової категорії. Право на сім’ю.

 7. Учасники сімейних правовідносин.

 8. Родинність і свояцтво у сімейному праві України.

 9. Суб’єктивні сімейні права і обов’язки та їх здійснення.

 10. Строки і позовна давність у сімейному праві України.

 11. Поняття шлюбу та його ознаки.

 12. Умови укладення шлюбу.

 13. Право на шлюб.

 14. Перешкоди до укладення шлюбу.

 15. Порядок укладення шлюбу.

 16. Поняття та правове значення заручин.

 17. Поняття, способи, підстави припинення шлюбу.

 18. Припинення шлюбу унаслідок смерті одного з подружжя (оголошення його померлим).

 19. Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану.

 20. Розірвання шлюбу в судовому порядку за спільною заявою подружжя.

 21. Розірвання шлюбу в судовому порядку за заявою одного з подружжя.

 22. Недійсність шлюбу за законодавством України. Недійсні шлюби.

 23. Визнання шлюбу недійсним у судовому порядку.

 24. Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини).

 25. Захист особистих немайнових прав подружжя.

 26. Особливості майнових правовідносин у сімейному праві. Види майнових прав і обов’язків подружжя.

 27. Право подружжя укладати дозволені законом угоди.

 28. Правовий режим майна подружжя.

 29. Договірний режим майна подружжя.

 30. Шлюбний договір, його зміст та правове значення.

 31. Право особистої приватної власності чоловіка і дружини.

 32. Правовідносини щодо спільного сумісного майна подружжя.

 33. Порядок і способи поділу майна подружжя, яке є об’єктом спільної сумісної власності.

 34. Накладення стягнення на майно, яке є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

 35. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

 36. Права і обов’язки подружжя щодо взаємного утримання (умови, розмір аліментів, підстави звільнення від обов’язку щодо утримання іншого з подружжя).

 37. Договір подружжя про надання утримання.Питання до 2 модулю

 1. Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей.

 2. Встановлення походження дітей (способи, порядок, оформлення).

 3. Визнання батьківства (материнства) за рішенням суду.

 4. Встановлення факту батьківства (материнства) за рішенням суду.

 5. Оспорювання батьківства (материнства).

 6. Умови, за яких не допускається оспорювання батьківства (материнства).

 7. Взаємні права і обов’язки батьків і дітей.

 8. Особисті немайнові права і обов’язки батьків і дітей.

 9. Права батьків і дітей на майно один одного.

 10. Аліментні зобов’язання батьків щодо утримання неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів).

 11. Обов’язки батьків щодо утримання повнолітніх непрацездатних дітей.

 12. Види заробітку (доходу), які підлягають облікові під час обчислення аліментів.

 13. Види заробітку (доходів), які не враховуються при визначенні розміру аліментів.

 14. Обчислення аліментів у випадках, коли платник працює за кордоном.

 15. Зобов’язання повнолітніх сина, дочки щодо утримання непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

 16. Визначення заборгованості по аліментах.

 17. Підстави для звільнення від сплати заборгованості по аліментах.

 18. Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї та родичів.

 19. Поняття і умови усиновлення за законодавством України.

 20. Порядок формування інформаційних банків даних про дітей, які можуть бути усиновленими.

 21. Вимоги до особи усиновлювача.

 22. Перешкоди до усиновлення.

 23. Порядок усиновлення дітей в Україні.

 24. Особливості усиновлення дітей іноземними громадянами.

 25. Права та обов’язки усиновлювача і усиновлених.

 26. Таємниця усиновлення.

 27. Визнання усиновлення недійсним: поняття, підстави, юридичні наслідки.

 28. Скасування усиновлення: поняття, підстави, юридичні наслідки.

 29. Поняття опіки та піклування за законодавством України. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування.

 30. Порядок встановлення опіки та піклування.

 31. Права та обов’язки опікунів і піклувальників, обмеження їхніх прав.

 32. Підстави і порядок припинення опіки та піклування.

 33. Опіка і піклування, ускладнені іноземним елементом.

 34. Патронат над дітьми.


Питання до заліку

 1. Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і материнства за рішенням суду.

 2. Засвідчення походження дітей. Реєстрація батьківства і материнства.

 3. Спір про батьківство (материнство). Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства).

 4. Порядок оспорювання батьківства.

 5. Обставини, що виключають можливість оспорювання бать­ківства (материнства).

 6. Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей.

 7. Рівність прав та обов’язків батьків стосовно дітей і дітей стосовно батьків.

 8. Зміст прав і обов’язків батьків стосовно неповнолітніх дітей.

 9. Захист батьківських прав. Вирішення спорів між батьками з приводу виховання дітей.

 10. Права дітей на захист від неправомірних дій батьків.

 11. Підстави і порядок позбавлення батьківських прав.

 12. Юридичні наслідки позбавлення батьківських прав.

 13. Поновлення в батьківських правах.

 14. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

 15. Обов’язки повнолітніх дітей піклуватися про батьків.

 16. Права баби і діда, прабаби та прадіда на виховання внуків і правнуків.

 17. Права братів і сестер на спілкування.

 18. Права мачухи, вітчима та особи, яка взяла дитину у свою сім’ю, на її виховання.

 19. Права членів сім’ї та родичів на захист дитини.

 20. Права батьків і дітей на майно один одного. Роздільність майна батьків і дітей.

 21. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання.

 22. Спільне сумісне майно батьків і дітей.

 23. Управління майном дитини та використання доходів від нього.

 24. Обов’язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей.

 25. Аліментні зобов’язання батьків щодо утримання неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів).

 26. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.

 27. Обчислення та зміна розміру аліментів.

 28. Види заробітку (доходу), котрі підлягають облікові при відрахуванні аліментів. Порядок присудження аліментів.

 29. Порядок сплати та стягнення аліментів.

 30. Визначення заборгованості по аліментах.

 31. Порядок стягнення та підстави звільнення від сплати заборгованості по аліментах.

 32. Обов’язки батьків щодо утримання повнолітніх непрацездатних дочки, сина.

 33. Зобов’язання повнолітніх дочки, сина щодо утримання непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

 34. Обов’язки інших членів сім’ї та родичів щодо утримання дитини.

 35. Загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування.

 36. Основні форми влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування в Україні.

 37. Порядок виявлення та обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування.

 38. Діти, у відношенні яких допускається усиновлення. Зміст інтересів дитини під час усиновлення.

 39. Заборона посередницької діяльності щодо усиновлення дітей.

 40. Поняття усиновлення за законодавством України.

 41. Умови усиновлення в Україні.

 42. Вимоги до особи усиновлювача.

 43. Юридичне значення та способи вираження згоди батьків на усиновлення.

 44. Випадки усиновлення без згоди батьків.

 45. Правове значення згоди дитини на її усиновлення.

 46. Перешкоди до усиновлення.

 47. Порядок формування та використання банків даних про дітей, які залишилися без батьківської опіки.

 48. Порядок усиновлення дітей в Україні.

 49. Таємниця усиновлення та її правовий захист.

 50. Юридичні наслідки усиновлення в Україні.

 51. Права та обов’язки усиновлювачів і усиновлених.

 52. Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним.

 53. Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення.

 54. Поняття опіки та піклування за законодавством України.

 55. Органи опіки та піклування в Україні.

 56. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування.

 57. Порядок встановлення опіки та піклування.

 58. Вимоги до особи опікуна (піклувальника).

 59. Права таобов’язки опікунів і піклувальників щодо дітей.

 60. Права дітей, над якими встановлена опіка або піклування.

 61. Підстави і порядок припинення опіки та піклування.

 62. Поняття патронату над дітьми. Договір про патронат.

 63. Правовий статус патронатного вихователя.

 64. Права дитини, над якою встановлено патронат.

 65. Припинення патронату над дитиною.

 66. Права і обов’язки іноземців та осіб без громадянства в сімейних відносинах в Україні.

 67. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами.

 68. Правила укладення шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.

 69. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України.

 70. Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.

 71. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, котрі проживають за її межами.

 72. Умови визнання в Україні актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах.


1   2   3   4

Схожі:

Кафедра цивільного та трудового права iconПлан Власність національних багатств України як основа суспільної...
Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України
Кафедра цивільного та трудового права iconЗагальнотеоретичні питання права інтелектуальної власності
Такі правові норми у своїй сукупності утворюють відповідний інститут права власності. Оскільки ці норми мають переважно цивільно-правове...
Кафедра цивільного та трудового права icon1. Поняття трудового права та його місце в системі права України
Усвідомивши себе як революційну силу І вступивши в організовану боротьбу за свої права, робітничий клас прагнув зайняти певні позиції...
Кафедра цивільного та трудового права icon1. Поняття інтелектуальної власності
Функції цивільного права полягають у визнанні авторства на вже створені результати творчої діяльності, встановленні їхнього правового...
Кафедра цивільного та трудового права iconХмельницький університет управління та права
Проблеми цивільного права України: робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету / Укладачі: Р. О. Стефанчук, М. О. Стефанчук,...
Кафедра цивільного та трудового права iconРефератів Поняття, предмет, метод, система та джерела цивільного права України

Кафедра цивільного та трудового права iconПредмет І метод житлового права
Термін «житлове право» охоплює декілька взаємопов'язаних, але не тотожних понять. Необхідно розрізняти житлове право як сукупність...
Кафедра цивільного та трудового права icon«Контракт як особлива форма трудового договору» Зміст: Вступ Розділ...
Наслідки припинення трудового контракту та відповідальність за порушення його умов
Кафедра цивільного та трудового права iconІнтерактивний урок трудового навчання
У зв'язку з переходом трудового навчання на проектно-технологічну діяльність дещо змінилися технологічні та методичні вимоги до етапів...
Кафедра цивільного та трудового права iconПравила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено»
Складено відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників загальноосвітніх шкіл системи освіти та на основі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка