Організаційно-методичні рекомендації
НазваОрганізаційно-методичні рекомендації
Сторінка1/7
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИДисципліна Теорія держави та права _

Напрям підготовки Право _

Спеціальність 7.060101 Правознавство

Спеціалізація правознавство
Форма навчання стаціонарна _Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к.ю.н. О.В. Легка., А.В. Папірна, – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2006. – с.


Рецензенти:

^ Тихомиров О.Д. канд. юрид. наук, професор (Національна академія внутрішніх справ України);

Калюжний Р.А. доктор юрид. наук. (Київський інститут внутрішніх справ).

Плани семінарських занять та самостійної роботи розглянуто на засіданні кафедри теорії та історії держави і права. Протокол №1 від 31 серпня 2006 року.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення теорії держави та права і опанування його методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвитку творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки та наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвитку культури мовлення, формуванню навичок і вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань студентів, але й для культування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Головна мета семінарських занять – допомогти студентам опанувати курс теорії держави та права, засвоїти предмет цієї науки: основні і загальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку державно-правової дійсності в суспільстві.

Основні завдання семінарських занять з теорії держави та права полягають у засвоєнні загально-теоретичних положень про державно-правові явища, набуття навичок оцінювання їх з позиції загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог державно-правового будівництва в Україні.

Основою ефективного розгляду положень теорії держави та права на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів у конспектуванні навчальної, а також наукової літератури курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.

Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, після чого потрібно опрацювати та законспектувати в зошиті для самопідготовки відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його смисл. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками або іншими науковими чи офіційними джерелами, які містять визначення або дають тлумачення державно-правових явищ, що вивчаються студентами .

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо державно-правових явищ і, головне, усвідомлення набутих знань з теорії держави та права.

Готуючись до семінарського заняття студентам необхідно особливу увагу приділити ключовим поняттям, вивчення та засвоєння яких передбачено відповідною темою.

При відповіді на семінарському занятті слід так будувати свій виступ, щоб в ньому, по можливості, містилось:

  • чітке формулювання теоретичного положення (наприклад, поняття держави, права, правовідносин, правопорушень і т.д.);

  • обґрунтування цього положення і розкриття його найбільш характерних ознак і властивостей;

  • аргументацію та ілюстрацію теоретичних положень конкретними фактами дійсності, положеннями законодавства і практики його реалізації;

  • значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Розгляд тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватись в різних формах: співбесіди, загальногрупової дискусії, заслуховування рефератів, проведення письмових контрольних робіт, вирішення тестових завдань тощо. Реферати, які передбачені планами семінарських занять, заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять або перевіряються викладачем.

Після розгляду певних блоків тем можуть проводитись заняття з метою модульного контролювання знань. Встановлений при цьому рівень засвоєння матеріалу враховується викладачем при вирішенні питання про допуск студентів до іспиту. Це стосується і тих тем, які опановуються студентами самостійно. Основні питання тем навчального курсу обов’язково вносяться до переліку питань, що виносяться на іспит.
^ МЕТОДИКА НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Реферат (від лат. reffere – доповідати, повідомлювати)це доповідь на визначену тему, що містить огляд відповідної літератури чи інших джерел, базується на змісті книги, статті, а також включає висновок на основі досліджених матеріалів.

Написання реферату в навчальному закладі практикується з метою набуття студентом необхідної професійної підготовки, розвитку навичок самостійного наукового пошуку і вивчення літератури за обраною темою, аналізу різноманітних джерел та поглядів, узагальнення матеріалу, формулювання висновків тощо.

Підготовка реферату сприяє формуванню правової культури майбутнього спеціаліста, самостійному аналізу державно-правових явищ, умінню науково обґрунтовано вести полеміку з питань держави і права.

Процес написання реферату включає:

1) вибір теми; 2) підбір наукової літератури, інших джерел та їх вивчення; 3)складання плану; 4) написання тексту роботи та її оформлення.

План роботи має бути складений таким чином, щоб він розкривав назву та зміст роботи.

Реферат складається зі вступу, в якому коротко обґрунтовується актуальність, мета дослідження; основної частини – в ній розкривається суть проблеми і способи її вирішення; та висновків – тут формулюються загальні висновки, пропозиції. Сформульовані висновки повинні відрізнятися ясністю, бути чіткими, логічно не суперечливими, повязаними з іншими положеннями та поняттями теорії держави та права. Слід зазначити, які питання мають значення для правової діяльності, забезпечення прав людини і громадянина, зміцнення законності, правопорядку.

В рефераті на основі детального аналізу й узагальнення наукового матеріалу порівнюються різні погляди авторів і визначається власна позиція студента з викладенням відповідних матеріалів. Викладення матеріалу повинно бути коротким, точним, послідовним. Для найбільш повного розкриття проблеми та водночас стислої форми передачі матеріалу до реферату рекомендується включати схеми, таблиці.

У кінці реферату подається список використаної літератури. Список повинен містити бібліографічні дані в алфавітному порядку з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів авторів, точної і повної назви роботи, місця і року видання. Якщо використовується стаття, яка опублікована в періодичному виданні, то потрібно вказати прізвище, ініціали автора та назву статті, назву та рік видання журналу чи газети, число та сторінки. В списку літератури повинні бути зазначені лише фактично використані студентом джерела.

Реферат повинен бути написаний грамотно, охайно, у машинописному (комп’ютерному) варіанті або чітким почерком.

На титульному аркуші реферату вказується назва навчального закладу, назва кафедри, дисципліна, з якої виконується реферат, тема реферату, прізвище та ініціали автора роботи, зазначається факультет, курс, номер навчальної групи, місце та рік написання.

На другій сторінці подається план реферату. Кожна сторінка повинна бути пронумерована. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра „1” не ставиться, другою вважається сторінка, що містить „План”, і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється посередині верхнього поля.

Обсяг реферату складає 10 - 12 сторінок машинописного тексту або 12 - 15 сторінок рукописного. Текст друкується в форматі А4, шрифт – Times New Roman або Arial, кегль – 14, інтервал – 1,5.

На сторінках залишаються поля (ліве – 30 мм, верхнє, нижнє – 20 мм; праве – 10 мм). Абзацний відступ дорівнює 5 знакам.

Реферат повинен бути зібраний у папку або іншим чином надійно скріплений.

^ ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

^ Модульний контроль – виконання контрольних робіт з тт.1-9, та тт.10-23 рубіжне атестування, залік, виконання тестових завдань.

Підсумковий контроль – виконання та захист курсової роботи, семестровий іспит, державна атестація.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) - якщо студент глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.

^ Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – якщо студент оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.
^ Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень) - якщо студент може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань
^ Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень) - якщо студент може відтворювати лише окремі юридичні терміни і категорії теми; допускає змістовні помилки; не вирішує тестових завдань.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

у кількості 180 годин для студентів 1 курсу денного навчання ННІ підготовки фахівців з числа цивільних осіб
п/п

ТЕМА

Всього годин

з викладачем

Сам. роб.

разом

лекції

с/з

к/р

1

2

3

4

5

6

7

8Предмет і метод теорії держави та права.

7

4

2

2
3Походження держави і права.

5

2
2
3Поняття та сутність держави.

7

4

2

2
3Держава в політичній системі суспільства

5

2
2
3Типологія держав та форма держави

9

6

2

4
3Права людини та соціально-правовий механізм їх забезпечення

5

2
2
3Механізм держави

7

4

2

2
3Основні сучасні концепції держави.

5

2
2
3Правова держава і громадянське суспільство.

8

4

2

2
4

*

^ Контрольна робота з т.т. 1-9

2

22


Поняття та сутність права.

9

6

2

4
3Норми права в системі регулювання суспільних відносин.

5

2
2
3Норми права

9

6

2

4
3Правоутворення та форми (джерела) права.

10

6

2

4
4Правові відносини та юридичний факт.

9

6

2

4
3Система права і система законодавства.

7

4

2

2
3Реалізація норм права.

9

6

2

4
3Тлумачення норм права.

9

6

2

4
3Правова поведінка.

12

8

2

6
4Юридична відповідальність.

9

6

2

4
3Законність, правопорядок і дисципліна.

7

4

2

2
3Правова свідомість та правова культура

7

4

2

2
3Правове регулювання і його механізм

6

4

2

2
2Правові системи світу

10

6

2

4
4

*
^

Контрольна робота з т.т. 10-23


2

22


Всього

180

108

36

68

4

72
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Організаційно-методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Організаційно-методичні рекомендації iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації з підготовки та проведення Дня бібліографії
Організаційно-методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації Технологія
Дидактичний матеріал та методичні рекомендації збірника нададуть викладачеві можливості для творчої роботи учнів на уроці української...
Організаційно-методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації Система планування роботи школи (на допомогу...
Методичні рекомендації підготував Толочкін Ю. С. методист лабораторії школознавства Житомирського обласного інституту післядипломної...
Організаційно-методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного...
Методичні рекомендації підготували: Олійник П. В.,Чаплик В. В., Пилипів Я.І., Гуменюк В. В., Садлій В. В., Євстратьєв Є.Є.,Варава...
Організаційно-методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим
Моіппо розроблено інформаційно-методичні матеріали та рекомендації на допомогу педагогічним працівникам у проведенні просвітницької...
Організаційно-методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...
Організаційно-методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо попередження саморуйнівної поведінки
Дані методичні рекомендації складені для вчителів, батьків, підлітків, психологів, соціальних педагогів. Інформація для громадського...
Організаційно-методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо профілактики дитячого дорожнього травматизму
Але цього недостатньо. Необхідно, щоб батьки не залишались осторонь. Для них підготовлені методичні рекомендації з розробки та використанню...
Організаційно-методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка