"затверджено"
Скачати 159.45 Kb.
Назва"затверджено"
Дата конвертації02.03.2013
Розмір159.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


"ЗАРЕЄСТРОВАНО"

_______________ районною

державною адміністрацією

розпор. N_________________

від "___" _____________ 200_ р.

Заст. голови райдержадміністрації

___________________________

"ЗАТВЕРДЖЕНО"


Зборами учасників

ТОВ "________________________"

Протокол

Від "___" _____________ 200_ року


УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

про створення та діяльність

Товариства з обмеженою відповідальністю

"___________________________________ "м. _____________ 200_ рік
Ми, що нижче підписалися:


  1. _____________________________________________________________________________________, місцезнаходження: _______________________________________________________;

  2. Юридична особа - ______________________________________________________, зареєстроване ___________________________________ 01.01.2000 року, код ЄДРПОУ ____,

  3. _______________________________________________________________________________,

керуючись Законами України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншим чинним в Україні законодавством вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю "______________________" (надалі іменується "Товариство"), на наступних умовах:  1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Товариство засноване шляхом внесків Учасників на основі Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним в Україні законодавством, цим Договором, Статутом, а також внутрішніми актами Товариства: правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними актами.

1.4. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.5. Товариство може створювати дочірні підприємства, з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття рахунків, затверджувати відповідні положення.

^ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА
2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю "______________________";

2.1.2. Російською мовою:

Общество с ограниченной ответственностью "_________________________";

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ "_______________________";

2.2.2. Російською мовою: ООО "_______________________";

2.3. Місцезнаходження Товариства:

__________________________________________________________.

^ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ
3.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

3.2. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

3.3. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників.

3.4. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

^ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

4.2. Предмет діяльності Товариства визначений в Статуті.

^ 5. СТАТУТНИЙ ФОНД
5.1. Для забезпечення діяльності Товариства Статутний фонд може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).

5.2. Статутний фонд Товариства дорівнює ___________ (_______________________________) гривень.

5.3. Розподіл Статутного фонду між Учасниками відбувається наступним чином:

5.3.1. ______________________________________ володіє часткою в розмірі ___________ (_______________________________) гривні, що відповідає ____ % Статутного фонду Товариства;

5.3.2. ______________________________________ володіє часткою в розмірі ___________ (_______________________________) гривні, що відповідає ____ % Статутного фонду Товариства.

У разі невиконання зобов'язань у визначений строк щодо внесення внесків до Статутного фонду Учасники не сплачують жодних фінансових санкцій.

Вклади, внесені Учасниками, становлять їх частки у Статутному фонді Товариства.

5.4. До моменту реєстрації Товариства кожен з Учасників вносить не менше 30 % вкладу, а решту вкладу - не пізніше року після реєстрації Товариства. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений строк Учасники не сплачують жодних фінансових санкцій.

5.5. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у Статутному фонді Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

5.6. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає.

5.7. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

5.8. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Зборах Учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

^ 6. ФОНДИ ТОВАРИСТВА
6.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.

Обов'язкові відрахування поновлюються, якщо Резервний (страховий) фонд буде витрачено повністю, або частково.

6.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Зборів Учасників.

6.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Зборами Учасників.

^ 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ
7.1. Учасники мають право:

7.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

7.1.2. Отримувати дивіденди від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати дивідендів.

7.1.3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

7.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

7.1.5. Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством.

7.1.6. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

7.1.7. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

7.1.8. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

7.1.9. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Учасники Товариства зобов'язані:

7.2.1. Додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Зборів Учасників і інших органів управління Товариства.

7.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

7.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

7.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

7.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та Установчим договором.

7.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, котра може заподіяти Товариству шкоду.

7.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

7.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

7.3.1. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

7.3.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

7.3.3. Страхувати власне майно.

7.3.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

7.3.5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

7.3.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;

7.3.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

7.3.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

7.3.9. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.

7.3.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.

7.3.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

7.3.12. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені діючим законодавством України.

7.3.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.

7.3.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

7.3.15. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

7.3.16. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

7.4. Товариство зобов'язане:

7.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

7.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції;

7.4.3. Інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
^ 8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ
8.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

8.2. Виплата частки прибутку (дивідендів) проводиться один раз на рік за підсумками календарного року.

8.3. Дивіденди сплачуються на протязі першого кварталу року, який йде після звітного року.

8.4. Дивіденди виплачуються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасниками.

8.5. Умови сплати дивідендів можуть змінюватися у відповідності з рішенням Зборів Учасників.

8.6. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

8.7. В разі недостатності коштів Резервного фонду Збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

^ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ
9.1. Вищим органом Товариства є Збори Учасників, які обирають Голову Товариства. Головою Товариства може бути тільки Учасник Товариства.

9.2. Проведення зборів.

9.2.1. Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Зборів Учасників.

9.2.2. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Не пізніш як за 7 днів до скликання зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

9.2.3. Учасники, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

9.3. Компетенція Зборів Учасників Товариства:

9.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

9.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

9.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

9.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

9.3.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

9.3.6. Призначення та звільнення Директора Товариства.

9.3.7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

9.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

9.3.9. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

9.3.10. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

9.3.11. Виключення Учасника з Товариства.

9.3.12. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві.

9.3.13. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

9.4. Прийняття рішення Зборами Учасників.

9.4.1. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.

Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

9.4.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, , внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

9.4.3. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

9.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному фонді. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток Статутного фонду припадає один голос.

9.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.

9.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

9.5. Скликання Зборів Учасників.

9.5.1. Збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рік.

9.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення статутного фонду Головою Товариства скликаються позачергові Збори Учасників.

9.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

9.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є Директор.

9.6.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.

9.6.2. Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

9.6.3. Директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасників.

9.6.4. Директор має право:

  • без доручення здійснювати дії від імені Товариства;

  • укладати угоди, що не перевищують 20 000 грн. з одним контрагентом за один день та чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

  • видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

  • приймати та звільняти працівників;

  • вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами Учасників.

9.7. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з їх числа в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

9.7.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

9.7.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.

9.7.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

9.7.4. Ревізійна комісія в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства може вимагати від Голови Товариства скликання позачергових Зборів Учасників.

9.8. Посадові особи Товариства.

9.8.1. Посадовими особами Товариства є Директор та Голова Ревізійної комісії.

^ 10. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА
10.1. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в Статутному фонді. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства його вклад до Статутного фонду може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

10.2. При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства або у зв'язку із смертю громадянина, Учасника Товариства правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного фонду підлягає зменшенню.
^ 11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. Спори між Учасниками Товариства вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Спори за участю Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством, чинним на території України, господарським судом або судом, а при наявності договору між сторонами, які сперечаються, - третейським судом.
^ 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділу, перетворення) чи ліквідації.
12.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При реорганiзацiї Товариства вiдбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.

12.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

12.3.1. За рішенням Зборів Учасників.

12.3.2. На підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства.

12.3.3. У випадку визнання Товариства банкрутом.

12.3.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

12.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному фонді Товариства.

  1. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

12.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.
13. ІНШІ ПИТАННЯ
13.1. У всьому, що не врегульовано цим Договором та Статутом Товариства, Учасники керуються чинним законодавством України.
ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

____________________________________ ____________________
____________________________________ ____________________
____________________________________ ____________________


Схожі:

\"затверджено\" iconЗатверджено
...
\"затверджено\" iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
\"затверджено\" iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
\"затверджено\" iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
\"затверджено\" iconЗатверджено

\"затверджено\" iconЗатверджено

\"затверджено\" iconЗатверджено

\"затверджено\" iconЗатверджено

\"затверджено\" iconЗатверджено

\"затверджено\" iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка