Статут
Скачати 366.6 Kb.
НазваСтатут
Сторінка2/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір366.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

^ ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА  1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації та користується всіма правами і несе всі обов’язки, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України.

  2. Товариство діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки, круглу печатку з своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему, знак для товарів і послуг (торговельну марку), інші реквізити, передбачені чинним законодавством для підприємств.

  3. Товариство не відповідає за зобов’язаннями Учасників, а Учасники несуть відповідальність за зобов’язаннями Товариство лише своїми вкладами до статутного фонду Товариства. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають по зобов’язанням Товариства у межах невнесеної частини вкладу у випадках припинення Товариства та накладення стягнення на майно. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернуто стягнення.

  4. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, засновувати інші підприємства, установи, організації та вступати до об’єднання підприємств. Товариство повністю відповідає за зобов’язаннями своїх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, а філії, представництва та інші відокремлені підрозділи відповідають за зобов’язаннями Товариства. Товариство відповідає за зобов’язанням інших підприємств, установ, організацій та об’єднань підприємств, в яких Товариство виступає засновником або учасником, лише в межах, визначених чинним законодавством України та статутами таких підприємств, установ, організацій та об’єднань підприємств.

  5. Створені Товариством дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, в тому числі філії та представництва, можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та іншим майном Товариства у відповідності з чинним законодавством України.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА  1. Товариства має право:

 • від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати стороною в зобов’язаннях;

 • вести власну господарську діяльність як в Україні так і за кордоном, в тому числі передавати, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування або позичати належні Товариству споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і матеріальні цінності, інше рухоме та нерухоме майно і землю;

 • від свого імені виступати в судових органах;

 • засновувати свої філії та представництва як в Україні, так і за кордоном;

 • бути учасником або засновником інших господарських товариств, підприємств, об’єднань підприємств, інших суб’єктів господарської діяльності, громадських організацій;

 • встановлювати ціни на товари (роботи, послуги), що реалізуються Товариством та не підлягають державному регулюванню;

 • надавати позики, фінансову допомогу, поворотну фінансову допомогу;

 • надавати поруку та майнову поруку;

 • здійснювати благодійну діяльність;

 • залучати для виконання робіт фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі трудового договору, договору підряду, доручення, інших видів договорів;

 • на підставі доручень здійснювати представництво інтересів осіб, як українських, так і іноземних;

 • користуватися на договірній та комерційній основі кредитами і позиками;
  збільшувати та зменшувати розмір свого Статутного фонду;

 • у встановленому порядку вступати у зовнішньоекономічні відносини, самостійно проводити експортно-імпортні операції.

  1. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

  2. Товариство у своїй діяльності зобов’язане дотримуватись положень цього Статуту та вимог чинного законодавства України, а також має інші обов’язки, встановлені законодавством для підприємств в Україні.

  3. Товариство зобов’язане відповідно до встановлених в Україні стандартів здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести податкову та статистичну звітність і подавати їх в установленому обсязі та у визначені строки до державних органів. 1. ^ МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК І ЙОГО РОЗПОДІЛ  1.  МАЙНО

   1. Товариство є власником:

 • майна, переданого йому Учасниками;

 • продукції, товарів та послуг, вироблених та/або придбаних в результаті  господарської діяльності;

 • одержаних прибутків, а також іншого майна, набутого на підставах, незаборонених законом.

   1. Майно Товариства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

   2. Джерела формування майна Товариства:

 • грошові і матеріальні вклади Учасників;

 • доходи від власної господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити та позики банківських установ, громадян, організацій та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів всіх рівнів;

 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

  1. ФОНДИ

   1. У Товаристві строюються наступні фонди:

 • Статутний фонд (капітал);

 • Резервний фонд.

   1. За рішенням Зборів Учасників у Товаристві можуть створюватись інші фонди. Порядок формування та ліквідації фондів, створених за рішенням Зборів Учасників, а також порядок наповнення всіх фондів грошовими коштами, крім Статутного фонду, та порядок використання грошових коштів таких фондів визначається рішеннями Зборів Учасників або внутрішніми (локальними) актами Товариства, прийнятими на Зборах Учасників.

   2. Розмір, порядок формування та розподіл Статутного фонду Товариства визначений розділі 7 цього Статуту.

   3. Резервний Фонд створюється у Товаристві для покриття витрат та збитків, які виникли у процесі здійснення господарської діяльності. Розмір Резервного фонду складає 25 відсотків від розміру Статутного фонду. Формування Резервного фонду здійснюються шляхом щорічних відрахувань до досягнення ним встановленого розміру. Щорічні відрахування в Резервний фонд складають 5 відсотків від суми чистого прибутку. Відрахування до Резервного фонду припиняються після досягнення ним встановленого розміру і поновлюються якщо кошти Резервного фонду будуть повністю або частково використані.

   4. Збори Учасників можуть прийняти рішення про збільшення (зменшення) розміру Резервного фонду, збільшення (зменшення) розміру відрахувань до нього або про порядок розподілу його коштів. Таке рішення приймається Зборами Учасників після підведення підсумків фінансової діяльності Товариства за рік та з урахуванням вимог чинного законодавства України щодо розміру та порядку формування Резервного фонду. 1. ^ ПРИБУТОК ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ  1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності та інших надходжень після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

  2. Напрямки використання та розподілу прибутку визначаються Зборами Учасників.
 1. ^ СТАТУТНИЙ ФОНД (КАПІТАЛ) ТОВАРИСТВА
  1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється Статутний фонд (капітал) у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

(за законами України мінімальний статутний капітал 1 мінімальна заробітна плата)

  1. Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:

   1. Іванов Іван Іванович володіє часткою 10 000 (десять тисяч) гривень, що відповідає 1/2 (одна друга) Статутного капіталу Товариства;

   2. Петров Петро Петрович володіє часткою 10 000 (десять тисяч) гривень, що відповідає 1/2 (одна друга) Статутного капіталу Товариства.

  2. Склад вкладів Учасників є наступним:

   1. Іванов Іван Іванович володіє часткою 10 000 (десять тисяч) гривень, що відповідає 1/2 (одна друга) Статутного капіталу Товариства. Іванов Іван Іванович 50 % (п’ятдесят відсотків) своєї частки вносить майном, вартість якого визначена за взаємним погодженням Учасників, а саме: щось - вартістю 10 000 грн.( п’ять тисяч гривень,00 коп.).;

   2. Петров Петро Петрович володіє часткою 10 000 (десять тисяч) гривень, що відповідає 1/2 (одна друга) Статутного капіталу Товариства. Петров Петро Петрович 50 % (п’ятдесят відсотків) своєї частки вносить майном, вартість якого визначена за взаємним погодженням Учасників, а саме: щось - вартістю 10 000 грн.( п’ять тисяч гривень,00 коп.).

  3. Порядок внесення Учасниками вкладів:

   1. При створенні Товариства всі внески Учасників вносяться у Статутний фонд у п’ятидесятивідсотковому розмірі до моменту державної реєстрації;

   2. При збільшенні Статутного фонду порядок здійснення внесків визначається Зборами Учасників.

  4. Внеском до Статутного фонду Товариства можуть бути:

 • будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності;

 • цінні папери;

 • права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будинками, спорудами та обладнанням;

 • інші права, в тому числі на інтелектуальну власність;

 • грошові кошти в національній та іноземній валюті;

 • інше майно, цінності та/або права, не заборонені чинним законодавством України.

  1. Оцінка будівель, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, в тому числі об’єктів інтелектуальної власності, які вносяться Учасниками до Статутного фонду, проводяться за погодженням між Учасниками на базі ринкових цін, при їх відсутності відповідно до взаємної домовленості Учасників.

  2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного фонду.

  3. Рішення про зміну розміру Статутного фонду приймається Зборами Учасників та набирає чинності в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКІВ З ТОВАРИСТВА  1. Учасник Товариства має право:

   1. брати участь в управлінні справами Товариства особисто, або через свого представника. Представники Учасників можуть бути постійними, або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників;

   2. передавати свої повноваження на Зборах Учасників іншому Учаснику чи його представнику. Брати участь у прийнятті рішень заочно (методом опитування) в порядку, встановленому законодавством;

   3. здійснювати трудову діяльність у Товаристві на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру;

   4. вимагати розгляду питань на Зборах Учасників за умови, що такі питання були поставлені ним не пізніше, ніж за 25 днів до початку Зборів Учасників, а також у разі, якщо Учасник володіє більше, ніж 10 відсотками голосів, вимагати скликання позачергових Зборів Учасників;

   5. вимагати надання йому у будь-який час протоколів Зборів Учасників та одержувати з них посвідчені виписки;

   6. обирати та бути обраним до органів управління і контролю Товариства; мати свого представника у ревізійній комісії, вимагати від ревізійної комісії перевірки діяльності директора Товариства;

   7. звертатися в суд із заявою про визнання недійсним рішення зборів учасників, винесеного в порушення закону та/або Статуту Товариства;

   8. одержувати повну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись в будь-який час з даними бухгалтерського обліку, фінансової звітності та іншої документації, при цьому в обов’язковому порядку Учаснику за його проханням надається така документація перед кожними Зборами Учасників, а також при зверненні в суд;

   9. одержувати частину прибутку від діяльності Товариства пропорційно частині внесеного вкладу до Статутного фонду;

   10. на пропорційну його частці в Статутному фонді кількість голосів при голосуванні на Зборах Учасників;

   11. вийти з Товариства та отримати вартість частини майна Товариства, пропорційну частці Учасника у Статутному фонді.

   12. Учасник Товариства може мати інші права, не передбачені цим Статутом, але визначені чинним законодавством України або надані Зборами Учасників.

  2. Учасники Товариства зобов’язані:

   1. повністю внести свій вклад до Статутного фонду у строки, визначені цим Статутом;

   2. повідомити інших Учасників Товариства про свій намір вийти з Товариства не пізніше, ніж за 30 календарних днів до моменту виходу;

   3. брати участь у Зборах Учасників безпосередньо або через представника, або іншим способом, передбаченим чинним законодавством чи даним Статутом, бути присутнім на всіх позачергових Зборах Учасників, про які їх було повідомлено належним чином;

   4. в семиденний термін повідомити свою думку з питань та щодо проектів рішень, що розглядаються Учасниками заочно (методом опитування), надавати матеріали, які використовувалися ним на Зборах Учасників (у виступах тощо) для занесення до тексту протоколів та в книгу протоколів;

   5. дотримуватися положень цього Статуту та рішень Зборів Учасників, прийнятих у межах їх компетенції;

   6. виконувати прийняті на себе обов’язки по відношенню до Товариства, сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності, не розголошувати інформацію, визнану в Товаристві інформацією з обмеженим доступом.

  3. Учасник Товариства може відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам Товариства, а також третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у Статутному фонді Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

  4. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. При переході частки, або її частини третій особі до неї одночасно переходять всі права і обов’язки, що належали Учаснику, який її відступив.

  5. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У випадку, коли частка або її частина переходить до Товариства, останнє передає її третім особам або іншим Учасникам в строк, що не перевищує одного року з дати придбання частки Товариством. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на зборах відбувається без урахування частки, придбаної Товариством.

  6. Учасник Товариства, який систематично не виконує, або неналежним чином виконує свої обов’язки, чи перешкоджає своїми діями досягненню мети Товариства, може бути виключений із Товариства за рішенням Зборів Учасників, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

  7. Учасник (його представник), у відношенні якого Зборами Учасників приймається рішення про виключення з Товариства, має право під час прийняття такого рішення звернутися до Зборів Учасників із заявою про продаж своєї частки у Статутному фонді Учасникам, Товариству або третім особам.

  8. При виході (виключенні) Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна, що належить Товариству, пропорційна його частці в Статутному фонді. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому Учасник вийшов (виключений) з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу (виключення). На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.

  9. Учаснику, який вийшов (виключений) з Товариства, сплачується, пропорційно частці у Статутному фонді, також частина прибутку, одержаного Товариством в році, в якому Учасник вийшов (виключений) з Товариства, за період з початку року до дати виходу (виключення) Учасника з Товариства. Частина прибутку виплачується Учаснику одночасно з виплатою вартості частини майна, пропорційної частці у Статутному фонді.

  10. При виході (виключені) Учасника з Товариства, майно, передане таким Учасником Товариству у користування, повертається Учаснику в натуральній формі без винагороди.


1   2   3   4

Схожі:

Статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconТиповий статут

Статут iconТиповий статут

Статут iconСтатут акціонерного товариства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка