Статут
Скачати 366.6 Kb.
НазваСтатут
Сторінка3/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір366.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

^ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА  1. Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюється відповідно до законодавчо визначених принципів господарювання, підприємництва та прав Учасників і базується на поєднанні засад колегіальності та єдиноначальності.

  2. Управління Товариством здійснюється Зборами Учасників та директором.

  3. Контроль за діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією. 1. ^ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ  1. Вищим органом управління Товариства є Збори Учасників. Збори Учасників складаються із Учасників, які беруть участь у Зборах Учасників безпосередньо або через своїх представників. Представником може бути як будь-який з Учасників Товариства, так і третя особа. Строк повноважень представника визначається Учасником.

  2. Для належної організації та проведень засідань Зборів Учасників, Учасники обирають із свого складу або із складу своїх представників Голову та Секретаря Зборів. Голова та Секретар Зборів забезпечують скликання Зборів Учасників, підготовку та ведення засідань Зборів Учасників, а також оформлення рішень Зборів Учасників шляхом складання протоколів та ведення книги протоколів.

  3. Збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Дата, місце та час скликання Зборів Учасників визначається Головою Зборів, а повідомлення інших Учасників про скликання Зборів Учасників здійснюється Головою або Секретарем Зборів.

  4. Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Зборів у наступних випадках:

 • за власною ініціативою;

 • на вимогу Директора;

 • на вимогу одного або кількох Учасників, які в сукупності володіють більш як 20 відсотками голосів;

 • на вимогу членів Ревізійної комісії;

 • у всіх випадках, коли цього потребують інтереси Товариства, виникла загроза зменшення Статутного фонду або заподіяння Товариству значних матеріальних збитків.

  1. Директор та Учасники, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 календарних днів з дня заявлення Голові Зборів вимоги про скликання позачергових Зборів Учасників Голова Зборів не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самостійно визначити місце, дату та час скликання Зборів Учасників і скликати Збори Учасників.

  2. Ревізійна комісія має право вимагати скликання Зборів Учасників у випадках виявлення порушень з боку Директора та/або інших порушень у діяльності Товариства, які не можуть бути усунені за рішенням Директора, виявлення фактів заподіяння збитків або можливості заподіяння збитків Товариству, а також в інших випадках, коли скликання Зборів Учасників дозволить уникнути погіршення фінансового стану Товариства.

  3. Про скликання Зборів Учасників (чергових або позачергових) Учасники повідомляються за допомогою поштового зв’язку, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку Зборів Учасників, з зазначенням дати, місця та часу скликання Зборів Учасників, а також порядку денного. Не пізніше, ніж за 7 календарних днів до скликання Зборів Учасників Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів Учасників.

  4. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо в них беруть участь Учасники або представники Учасників, які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів (кворум). Кількість голосів кожного Учасника відповідає розміру його частки у Статутному фонді.

  5. Збори Учасників вирішують будь-які питання, що стосуються діяльності Товариства та включені до порядку денного, а також будь-які організаційні питання. Питання, які не включені до порядку денного, вирішуються Зборами Учасників лише за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах Учасників.

  6. Прийняття рішень на Зборах Учасників здійснюється шляхом проведення обговорення кожного питання порядку денного, винесення пропозицій такого питання та голосування по кожній пропозиції. Порядок та час обговорення, а також черговість виступів Учасників або представників Учасників по кожному питанню порядку денного визначається Головою Зборів виходячи із принципів рівноправності та змагальності. Голосування здійснюється після обговорення питання по кожній пропозиції у відкритій формі шляхом підняття Учасниками або їх представниками рук. При цьому, вважається, що Учасник або його представник, який підняв свою руку у момент голосування, віддав всю належну йому кількість голосів «за» або «проти» пропозиції, яка винесена на голосування. Якщо Учасник або його представник не підняв руку ні «за», ні «проти» пропозиції, вважається, що такий Учасник або його представник «утримався» від голосування.

  7. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість голосів від кількості голосів Учасників (їх представників) присутніх на Зборах Учасників. Рішення про визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, про внесення змін до цього Статуту та про виключення Учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш, ніж 50 відсотків голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства.

  8. Рішення оформлюється у вигляді протоколу. Протокол підписується всіма Учасниками або їх представниками, присутніми на Зборах Учасників. Якщо протокол викладено більш, ніж на двох сторінках, всі сторінки протоколу нумеруються і прошиваються та скріплюються підписами Учасників (їх представників), які присутні на Зборах Учасників. У разі, коли Учасником є юридична особа, підпис представника Учасника засвідчується печаткою Учасника.

  9. До компетенції Зборів Учасників належить вирішення наступних питань:

 • визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання;

 • зміна (збільшення або зменшення ) Статутного фонду Товариства;

 • встановлення розміру, форм і порядку внесення Учасниками вкладів та додаткових вкладів до Статутного фонду Товариства;

 • внесення змін до Статуту Товариства;

 • обрання та відкликання Директора Товариства;

 • обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;

 • створення та ліквідація фондів Товариства, визначення порядку їх формування та наповнення грошовими коштами, а також визначення порядку використання грошових коштів фондів Товариства;

 • затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

 • створення, реорганізація та припинення дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

 • притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління і контролю Товариства;

 • визначення організаційної та територіальної структури Товариства;

 • виключення Учасника з Товариства;

 • реорганізацію або припинення діяльності Товариства, визначення (призначення) органу та/або осіб, які проводять реорганізацію, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження розподільчого, передавального або ліквідаційного балансу.

 • затвердження договорів (угод), яки укладаються на суму, що перевищує суму еквівалентну 10000 (десять тисяч) доларів США.

  1. Збори Учасників мають право передати частину своїх повноважень, крім тих, що відповідно до чинного законодавства належать до виключної компетенції Зборів Учасників, до компетенції Директора шляхом прийняття відповідного рішення.
 1. ДИРЕКТОР
  1. Директор є виконавчим і розпорядчим органом, першою посадовою особою та керівником Товариства. Директор підзвітний Зборам Учасників.

  2. Директор призначається на посаду та звільняється з неї за рішенням Зборів Учасників. Директором може бути як Учасник Товариства, так і особа, яка не є Учасником Товариства.

  3. Директор здійснює поточне планування та управління (керівництво) діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Зборів Учасників, призначає керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, а також несе персональну відповідальність за стан і збереження майна Товариства, за виконання рішень Зборів Учасників та наслідки своїх рішень.

  4. Директор має право:

 • діяти без довіреності від імені Товариства, представляти його в усіх державних органах та установах, у відносинах з фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства у судових органах;

 • представляти інтереси Товариства на зборах засновників (учасників, акціонерів) господарських товариств, об’єднань підприємств, інших суб’єктів господарської діяльності, громадських організацій з усіх питань діяльності таких господарських товариств, об’єднань підприємств, інших суб’єктів господарської діяльності, громадських організацій;

 • підписувати від імені Товариства протоколи (рішення) зборів засновників (учасників, акціонерів) та інші документи, прийняті на зборах;

 • розпоряджатися майном та коштами Товариства;

 • без затвердження Зборами Учасників, укладати та припиняти угоди, договори, а також вчиняти інші правочини, з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі зовнішньоекономічні та кредитні, сума яких не перевищує суму еквівалентну 10000 (десять тисяч) доларів США;

 • відкривати рахунки в будь-якій валюті в установах банків як на території України, так і за її межами, розпоряджатися коштами, розміщеними на рахунках Товариства;
  затверджувати штатний розпис Товариства, вирішувати питання прийняття та звільнення працівників, укладання трудових договорів та контрактів, встановлювати форми оплати праці, застосовувати заохочення та накладати стягнення, вирішувати трудові спори;

 • видавати накази та розпорядження з будь-яких питань діяльності Товариства, підписувати інші внутрішні документи Товариства;

 • підписувати документи фінансової, статистичної та податкової звітності, підписувати векселі, які видаються від імені Товариства;

 • скликати позачергові Збори Учасників з будь-яких питань діяльності Товариства;

 • подавати на розгляд Зборів Учасників проект кошторису адміністративно-господарських витрат та річний баланс Товариства, виносити на розгляд Зборів Учасників пропозиції щодо створення та ліквідації фондів Товариства, визначення порядку їх формування та наповнення грошовими коштами, а також визначення порядку використання грошових коштів фондів Товариства;

 • делегувати свої повноваження або їх частину іншим особам, видавати довіреності на право здійснення будь-яких дій, що належать до компетенції Директора.

  1. Директор, крім передбачених цим Статутом, може користуватися іншими правами та нести додаткові обов’язки, які визначені чинним законодавством для виконавчо-розпорядчого органу Товариства або випливають із суті та/або необхідні для повноцінного управління Товариством.
 1. ^ РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
  1. Ревізійна комісія є органом контролю Товариства, уповноваженим здійснювати контроль за діяльністю Директора, збереженням та використанням майна Товариства, достовірністю фінансової звітності, а також повнотою та своєчасністю сплати Товариством податків, обов’язкових платежів та зборів.

  2. Ревізійна комісія створюється з числа Учасників Товариства, їх представників або інших осіб, яких визначать Учасники, у кількості трьох осіб. Кількість членів Ревізійної комісії може змінюватися за рішенням Зборів Учасників. Члени Ревізійної комісії обираються та відкликаються за рішенням Зборів Учасників. Не може бути обраними до складу Ревізійної комісії Директор.

  3. Ревізійна комісія здійснює належні їй функції контролю шляхом проведення перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, аналізу первинної документації та фінансової звітності. Директор не має права втручатися або перешкоджати Ревізійній комісії у здійсненні функцій контролю.

  4. Перевірки та ревізії здійснюються Ревізійною комісією:

 • за дорученням Зборів Учасників;

 • на вимогу Учасника Товариства;

 • на прохання Директора;

 • з власної ініціативи.

  1. Під час проведення перевірок та ревізій Ревізійна комісія має право вимагати від Директора та інших посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, первинних та бухгалтерських документів, фінансової звітності, письмових пояснень та інших документів, які необхідні для повноцінного проведення перевірок (ревізій), а також залучати для проведення перевірок (ревізій) необхідних спеціалістів та/або незалежну аудиторську організацію.

  2. Результати перевірок (ревізій) оформляються шляхом складання та підписання всіма членами Ревізійної комісії актів перевірок (ревізій), а результати аналізу первинних документів та фінансової звітності, в тому числі балансу та річних звітів Товариства, – шляхом складання висновків. Акти перевірок (ревізій) та висновки Ревізійної комісії подаються на розгляд Зборів Учасників, без висновків Ревізійної комісії Збори Учасників мають право відмовити у затвердженні балансу та річних звітів Товариства.

  3. При здійсненні функцій контролю Ревізійна комісія не повинна порушувати встановлений режим роботи Товариства.

  4. У випадках виявлення порушень з боку Директора та/або інших порушень у діяльності Товариства, які не можуть бути усунені за рішенням Директора, виявлення фактів заподіяння збитків або можливості заподіяння збитків Товариству, а також в інших випадках, коли скликання Зборів Учасників дозволить уникнути погіршення фінансового стану Товариства Ревізійна комісія має право вимагати скликання Зборів Учасників.
 1. ^ ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
  1. Товариство самостійно обирає шляхи досягнення мети створення та статутних завдань, здійснює виробничо-господарське та фінансове планування своєї діяльності.

  2. Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, що відповідають меті його створення, статутним завданням та не суперечать чинному законодавству України.

  3. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному, вкладному та інших рахунках в установах державних та комерційних банків. Касові та розрахункові операції проводяться у відповідності з встановленими правилами.

  4. Право першого підпису на платіжних документах даним Статутом надається Директору, право другого підпису надається належним чином уповноваженим особам.

  5. Договори, угоди, контракти та інші правочини, укладені Товариством у письмовій формі, підписуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Право підпису правочинів мають Директор, а також належним чином уповноважені особи.

  6. Векселі та інші грошові зобов’язання, які видаються Товариством, мають право підписувати Директор чи уповноважені належним чином особи.
 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ОРГАНІЗАЦІЯ і ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА
  1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

  2. Товариство самостійно визначає форми, систему та розміри оплати праці своїх працівників.

  3. Інтереси трудового колективу у Товаристві може представляти профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган.

  4. Трудовий колектив Товариства (уповноважений ним орган):

 • розглядає і затверджує проект колективного договору;

 • вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

  1. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку, передбаченому чинним законодавством.

  2. Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, видавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби за рішенням Учасників та/або Директора.1   2   3   4

Схожі:

Статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconТиповий статут

Статут iconТиповий статут

Статут iconСтатут акціонерного товариства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка