Положення про підприємство (примірник)
Скачати 123.27 Kb.
НазваПоложення про підприємство (примірник)
Дата конвертації02.03.2013
Розмір123.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ПОЛОЖЕННЯ про підприємство (примірник)
наказ № _____ від ____________р.

Затверджую:

Директор ТОВ «ААА»
____________І.І. Іванов
ПОЛОЖЕННЯ

Про підприємство ТОВ «ААА»


 1. Загальні положення.


Товариства з обмеженою відповідальністю „ААА” (далі по тексту - Товариство) є юридичною особою та створено з метою:

 • здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах Учасників, трудового колективу Товариства, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян;

 • задоволення попиту населення, громадян-підприємців, підприємств, організацій і установ будь-яких форм власності у товарах народного споживання, харчових продуктах, сировині, послугах (роботах), устаткуванні та іншій продукції;

 • виробництва товарів, сировини, устаткування та надання послуг з реалізації товарів, сировини, устаткування і послуг (робіт).


Повне найменування Товариства:
Українською мовою:

^ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ААА”;

Російською мовою:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ААА”;

Англійською мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANI „ААА”.
Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ТОВ „ААА”

Російською мовою: ООО „ААА”

Англійською мовою: LLС „ААА”.
Юридична адреса Товариства:

Вказати повну юридичну адресу з індексом
Товариство має логотип, печатку та бланк відповідного зразку


 1. ^ Власність і кошти підприємства.


Товариство діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки, круглу печатку з своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему, знак для товарів і послуг (торговельну марку), інші реквізити, передбачені чинним законодавством для підприємств.

Товариство самостійно обирає шляхи досягнення мети створення та статутних завдань, здійснює виробничо-господарське та фінансове планування своєї діяльності.

Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, що відповідають меті його створення, статутним завданням та не суперечать чинному законодавству України.

Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному, вкладному та інших рахунках в установах державних та комерційних банків. Касові та розрахункові операції проводяться у відповідності з встановленими правилами.

Право першого підпису на платіжних документах даним Статутом надається Директору, право другого підпису надається належним чином уповноваженим особам.

Договори, угоди, контракти та інші правочини, укладені Товариством у письмовій формі, підписуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Право підпису правочинів мають Директор, а також належним чином уповноважені особи.

Векселі та інші грошові зобов’язання, які видаються Товариством, мають право підписувати Директор чи уповноважені належним чином особи.
Товариство є власником:

 • майна, переданого йому Учасниками;

 • продукції, товарів та послуг, вироблених та/або придбаних в результаті  господарської діяльності;

 • одержаних прибутків, а також іншого майна, набутого на підставах, незаборо-нених законом.


Майно Товариства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.
Джерела формування майна Товариства:

 • грошові і матеріальні вклади Учасників;

 • доходи від власної господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити та позики банківських установ, громадян, організацій та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів всіх рівнів;

 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

У Товаристві створоюються наступні фонди:

 • Статутний фонд (капітал);

 • Резервний фонд.


За рішенням Зборів Учасників у Товаристві можуть створюватись інші фонди. Порядок формування, використання, розподілу та ліквідації фондів визначається Статутом підприємства та рішеннями Зборів Учасників або внутрішніми (локальними) актами Товариства, прийнятими на Зборах Учасників.
Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності та інших надходжень після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

Напрямки використання та розподілу прибутку визначаються Статутом та Зборами Учасників Товариства.


 1. Виробничо-господарська діяльність.


Предметом діяльності Товариства за КВЕД є: (далі з довідки статистики)

45.21.1. Будівництво будівель.

74.20.1. Діяльність у сфері інжинірингу

Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002.

Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, відповідно до Статуту Товариства та за рішенням Зборів Учасників у Товаристві та така, що не заборонена Законодавством України.

У випадках, коли окремі види діяльності, якими займається Товариство, підлягають ліцензуванню, Товариство зобов’язане отримати відповідну ліцензію у порядку, передбаченому чинним законодавством України.


 1. Права та обов'язки підприємства.


Товариство має право:

 • від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати стороною в зобов’язаннях;

 • вести власну господарську діяльність як в Україні так і за кордоном, в тому числі передавати, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування або позичати належні Товариству споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і матеріальні цінності, інше рухоме та нерухоме майно і землю;

 • від свого імені виступати в судових органах;

 • засновувати свої філії та представництва як в Україні, так і за кордоном;

 • бути учасником або засновником інших господарських товариств, підприємств, об’єднань підприємств, інших суб’єктів господарської діяльності, громадських організацій;

 • встановлювати ціни на товари (роботи, послуги), що реалізуються Товариством та не підлягають державному регулюванню;

 • надавати позики, фінансову допомогу, поворотну фінансову допомогу;

 • надавати поруку та майнову поруку;

 • здійснювати благодійну діяльність;

 • залучати для виконання робіт фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі трудового договору, договору підряду, доручення, інших видів договорів;

 • на підставі доручень здійснювати представництво інтересів осіб, як українських, так і іноземних;

 • користуватися на договірній та комерційній основі кредитами і позиками;
  збільшувати та зменшувати розмір свого Статутного фонду;

 • у встановленому порядку вступати у зовнішньоекономічні відносини, самостійно проводити експортно-імпортні операції.

Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

Товариство у своїй діяльності зобов’язане дотримуватись положень цього Статуту та вимог чинного законодавства України, а також має інші обов’язки, встановлені законодавством для підприємств в Україні.

Товариство зобов’язане відповідно до встановлених в Україні стандартів здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести податкову та статистичну звітність і подавати їх в установленому обсязі та у визначені строки до державних органів.


 1. ^ Структура управління.


Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюється відповідно до законодавчо визначених принципів господарювання, підприємництва та прав Учасників і базується на поєднанні засад колегіальності та єдиноначальності.
Вищим органом управління Товариства є Збори Учасників. Збори Учасників складаються із Учасників, які беруть участь у Зборах Учасників безпосередньо або через своїх представників. Представником може бути як будь-який з Учасників Товариства, так і третя особа. Строк повноважень представника визначається Учасником.

Управління Товариством здійснюється Зборами Учасників та директором.

До компетенції Зборів Учасників належить вирішення наступних питань:

 • визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання;

 • зміна (збільшення або зменшення ) Статутного фонду Товариства;

 • встановлення розміру, форм і порядку внесення Учасниками вкладів та додаткових вкладів до Статутного фонду Товариства;

 • внесення змін до Статуту Товариства;

 • обрання та відкликання Директора Товариства;

 • обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;

 • створення та ліквідація фондів Товариства, визначення порядку їх формування та наповнення грошовими коштами, а також визначення порядку використання грошових коштів фондів Товариства;

 • затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

 • створення, реорганізація та припинення дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

 • притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління і контролю Товариства;

 • визначення організаційної та територіальної структури Товариства;

 • виключення Учасника з Товариства;

 • реорганізацію або припинення діяльності Товариства, визначення (призначення) органу та/або осіб, які проводять реорганізацію, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження розподільчого, передавального або ліквідаційного балансу;

 • затвердження договорів (угод), яки укладаються на суму, що перевищує суму еквівалентну 10000 (десять тисяч) доларів США.


Компетенція директора Підприємства визначена Статутом підприємства, Контрактом та посадовою інструкцією.
Відповідно до структури, Товариство має наступні підрозділи:

І. Адміністрація

ІІ. Відділ архітектури

ІІІ. Проектно-технічний відділ

ІІІ-1. Будівельний відділ

ІІІ-2. Відділ організації дорожнього руху

ІІІ-3. Відділ водопостачання та каналізації

ІІІ-4. Відділ теплопостачання та вентиляції

ІІІ-5. Відділ електропостачання

IV. Планово-договірний відділ

V. Будівельно-монтажна дільниця
Наймані працівники діють відповідно до Статуту підприємства, цього положення, Положення про охорону праці та техніки безпеки, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Системи управління якістю ДСТУ ISO 9001-2001, Трудових договорів та посадових інструкцій.
Контроль за діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією. Діяльність ревізійної комісії регламентується Статутом підприємства та Зборами Учасників.


 1. ^ Трудовий колектив, організація і оплата праці, соціальний розвиток Товариства


Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

Товариство самостійно визначає форми, систему та розміри оплати праці своїх працівників.

Інтереси трудового колективу у Товаристві може представляти профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган.

Трудовий колектив Товариства (уповноважений ним орган):

розглядає і затверджує проект колективного договору;

вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, видавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби за рішенням Учасників та/або Директора.


 1. ^ Реорганізація і ліквідація установи, організація підприємства.


Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, поділ, приєднання, перетворення) або ліквідації. Реорганізація шляхом виділення не призводить до припинення Товариства.

Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Зборів Учасників або у примусовому порядку за рішенням суду (господарського суду). Рішення суду (господарського суду) про проведення примусової реорганізації Товариства може бути винесене лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

Збори Учасників (суд, господарський суд) у своєму рішенні самостійно визначають вид, порядок та строки реорганізації Товариства, а також орган та/або осіб, які проводять реорганізацію.

При реорганізації шляхом злиття, приєднання або перетворення вся сукупність прав та обов’язків Товариства, його дебіторська та кредиторська заборгованість переходять до правонаступника Товариства відповідно до рішення Зборів Учасників (суду, господарського суду). А якщо Товариство реорганізується шляхом поділу, вся сукупність прав та обов’язків Товариства, його дебіторська та кредиторська заборгованість переходять до правонаступників Товариства відповідно до розподільчого акту (балансу), складеного уповноваженим на проведення реорганізації органом (особою) на підставі рішення Зборів Учасників (суду, господарського суду). При реорганізації шляхом виділення майно, права та обов’язки розподіляються між Товариством та новоствореним суб’єктом господарювання на підставі розподільчого акту (балансу) у частинах, визначених рішенням Зборів Учасників або суду (господарського суду).

Реорганізація вважається проведеною з моменту внесення до єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації правонаступника (правонаступників) Товариства або новоствореного суб’єкта господарювання.

Товариство вважається припиненим внаслідок реорганізації (шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення) з моменту закінчення реорганізації.

Ліквідація Товариства проводиться за рішенням Зборів Учасників або на підставі рішення суду (господарського суду).

З моменту прийняття відповідним органом (Зборами Учасників, судом, господарським судом) рішення про ліквідацію Товариства підприємницька діяльність Товариства припиняється.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З дати призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія:

оцінює фінансовий стан та майно Товариства;

вживає заходів щодо розрахунків з бюджетом та виплати боргів працівникам Товариства;

розміщує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строки подачі претензій кредиторів до Товариства;

розглядає претензії кредиторів Товариства, задовольняє або відмовляє у задоволені претензій, проводить розрахунки;

виявляє дебіторів Товариства та проводить стягнення дебіторської заборгованості;

у разі необхідності здійснює реалізацію майна Товариства;

складає ліквідаційний баланс;

здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

Ліквідаційна комісія розглядає претензії кредиторів Товариства та самостійно приймає рішення про визнання або невизнання претензій такими, що підлягають задоволенню. У разі незгоди з рішенням ліквідаційної комісії, кредитори мають право оскаржити рішення ліквідаційної комісії до органу, який призначив ліквідаційну комісію або до суду (господарського суду). Рішення суду (господарського суду) є обов’язковим для виконання ліквідаційною комісією.

Претензії кредиторів, заявлені у встановленому порядку до ліквідаційної комісії та визнані нею такими, що підлягають задоволенню, задовольняються у порядку черговості, яка передбачена чинним законодавством України.

Претензії кредиторів задовольняються грошовими коштами Товариства. У разі недостатності грошових коштів Товариства для задоволення претензій кредиторів, ліквідаційна комісія задовольняє претензії кредиторів за рахунок майна Товариства або реалізує майно Товариства та задовольняє претензії кредиторів грошовими коштами.

Після задоволення всіх претензій кредиторів, визнаних ліквідаційною комісією такими, що підлягають задоволенню, та вирішення суперечок з кредиторами, претензії яких визнано такими, що не підлягають задоволенню, або претензії яких задоволено частково, а також після вжиття всіх можливих заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Після затвердження ліквідаційного балансу органом, який призначив ліквідаційну комісію, ліквідаційна комісія вживає заходів щодо внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства. Товариство вважається припиненим з моменту внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.

Майно та грошові кошти Товариства, які залишилися після розрахунку з бюджетом, оплати праці працівників і розрахунків з кредиторами, та відображені в ліквідаційному балансі, розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно їх часткам у Статутному фонді або використовуються на цілі, визначені Зборами Учасників.


Схожі:

Положення про підприємство (примірник) iconПоложення про оплату праці працівників (примірник)
Положення про оплату праці (далі — Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу...
Положення про підприємство (примірник) iconСтатут орендного підприємства
Орендне підприємство (далі Підприємство) діє згідно з Законом України "Про підприємство", цим Статутом І дого­вором оренди
Положення про підприємство (примірник) iconАкціонерне товариство "атек" в особі директора Матвійчука Івана Петровича,...
Петрова Ігоря Володимировича, що діє на під­ставі Положення про підприємство, затвердженого 14 червня 1990 р., назване подалі "Покупець",...
Положення про підприємство (примірник) iconПоложення про навчально-інформащйнйй комп'ютерний центр українського...
Як заклад громадської організації інвалідів нікц спрямовує свою діяль­ність на поліпшення інформаційного забезпечення всіх інвалідів...
Положення про підприємство (примірник) iconДодатки Вступ
Великої Вітчизняної війни, підприємство з іноземними інвестиціями), так І конкретного виду діяльності, яким він займається (підприємство,...
Положення про підприємство (примірник) iconДогов І р № на виконання робіт по упорядкуванню документів І справ
Статуту (Положення) з однієї сторони, I приватне підприємство “Архівна справа”, в особі директора ушакової людмили Павлівни, в подальшому...
Положення про підприємство (примірник) iconПравила охорони праці на автомобільному транспорті I. Загальні положення
Вимоги Правил поширюються на суб'єктів господарювання, які організовують або здійснюють роботи на автомобільному транспорті (далі...
Положення про підприємство (примірник) iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
Положення про підприємство (примірник) icon«Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики»
За підсумками конференції будуть опубліковані матеріали конференції І надіслані авторам тез доповідей. На одну публікацію надсилається...
Положення про підприємство (примірник) iconНака з
України наказу мнс "Про затвердження Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та Типового положення про пожежно-технічну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка