Статут
Скачати 354.68 Kb.
НазваСтатут
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір354.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ „__________________”
Протокол від «__»_________________200_ р.

___________________

СТАТУТ


ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"_________________________________"

Ідентифікаційний код ______________________

м. _______________________

_____________
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відкрите акціонерне товариство "__________________________" (надалі - Товариство) створене відповідно до чинного законодавства України на необмежений строк діяльності з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку його Учасниками.

1.2. Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою – ______________________________;

російською мовою - _______________________________;

англійською мовою – ______________________________.
скорочене найменування:

українською мовою - ВАТ ___________________________;

російською мовою - ОАО __________________________;

англійської мовою - JSC ____________________________.

1.3. Місцезнаходження Товариства: ________________________________________.

1.4. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів і послуг), печатку із своїм найменуванням українською мовою.

1.5. Товариство має право укладати правочини, в тому числі договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено на підставі Цивільного Кодексу, Господарського Кодексу, Законів України „Про господарські товариства”, „Про цінні папери і фондову біржу”, „Про власність”, „Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.7. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.8. Товариство є акціонерним товариством відкритого типу, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки, продажу у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.9. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і акціонерів, а держава і акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства. Товариство несе відповідальність по своїм зобов'язанням тільки майном Товариства. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для фінансового оздоровлення, Товариство може бути визначено банкрутом за рішенням господарського суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.10. Товариство здійснює свої права та бере на себе обов'язки через свої органи управління та посадових осіб, що діють у межах наданих їм прав.

1.11. Товариство самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і затверджує свої внутрішні документи.

1.12. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право на території України і за її межами за рішенням своїх органів управління створювати юридичні особи (бути їх учасником), зокрема, залежні (дочірні) Товариству юридичні особи тощо, в тому числі спільно з іноземними інвесторами, та створювати філіали, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства.

1.13. Товариство за рішенням своїх органів управління має право входити до складу різних холдінгів, союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань.

1.14. Товариство за рішенням своїх органів управління має право випуску облігацій, векселів та інших цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.
^ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, з наступним перерозподілом прибутку між акціонерами.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів;

 • проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;

 • діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

 • оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

 • діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;

 • прокат транспортних засобів;

 • торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії, медикаментів, нафтопродуктів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок та інших товарів, що підлягають та не підлягають ліцензуванню;

 • організація та проведення продажу майна на аукціонах, у тому числі майна, що перебуває у державній власності;

 • виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових прав, бізнесу і обладнання;

 • виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

 • проведення судових експертиз, зокрема, автотоварознавчої, товарознавчої та інших;

 • лізингові операції;

 • маркетингові, консалтингові, та інші послуги;

 • діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;

 • експорт та імпорт товарів і капіталів;

 • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формі зустрічної торгівлі, у тому числі з іноземними партнерами;

 • внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

 • надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

 • надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;

- зберігання нафтопродуктів в спеціальних ємностях;

 • експорт та імпорт енергоносіїв, в тому числі нафто - і газопродуктів;

 • здійснення скупки товарів;

 • торгівля нерухомістю, у тому числі посередницькі послуги;

 • юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;

 • виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;

 • виготовлення і реалізація хімічних речовин;

 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;

 • діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, у тому числі на посередницьких засадах;

 • надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном, а також іноземців в Україні;

 • надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

 • монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

 • діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;

 • редакційно-видавнича діяльність, видання довідників, збірників;

 • надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;

 • створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;

 • надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

 • збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

 • збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;

 • створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів, продаж зброї, засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;

 • виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;

 • будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та послуги у галузі сервісного обслуговування автотранспорту;

 • будівництво та реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів;

 • виробництво, передача та постачання тепло - та електроенергії і водопостачання;

 • здійснення інвестиційної діяльності;

 • будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огороджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;

 • організація та забезпечення роботи закладів придорожнього сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок та надання побутових послуг;

 • організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;

 • реалізація майна на комісійних, інших договірних началах та/або шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів);

 • діяльність в сфері зберігання та реалізації арештованого майна;

 • інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

2.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;

- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;

- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;

- імпортує товари для власних потреб;

- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;

- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;

- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

2.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, сертифікати про акредитацію, інші офіційні документи, відповідно до чинного законодавства України.
^ 3. МАЙНО ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об’єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;

- майна філіалів, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, доходів та майна, надбаного ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;

- часток у інших господарських товариствах, створених за участю Товариства відповідно до їх установчих документів;

- часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;

- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

3.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.

3.3. Товариство володіє, користується належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.

3.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (найм) юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, будинки, споруди, нежилі приміщення та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

3.5. Створені Товариством юридичні особи та його структурні підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, які призначаються Товариством.

3.6. Між Товариством та створюваними ним юридичними особами встановлюються відносини контролю-підпорядкування відповідно до вимог законодавства, цього Статуту та установчих документів створюваних юридичних осіб.

3.7. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність від імені Товариства і діють на підставі Положень про них, що затверджуються Товариством у порядку відповідно до чинного законодавства з урахуванням положень цього Статуту. Структурні підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства та мають право відкривати рахунки в банківських установах.

3.7.1. Керівники філіалів, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють від імені Товариства на підставі доручень (довіреностей), виданих уповноваженими органами Товариства.

3.7.2. Товариство виступає по відношенню до філіалів, представництв, інших структурних підрозділів як вищестоящий орган і будує з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.7.3. Товариство здійснює по відношенню до структурних підрозділів управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту, зокрема:

 • управління структурними підрозділами;

 • призначення керівних працівників структурних підрозділів - керівників, їх заступників, головного бухгалтера, головного інженера тощо;

 • встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших нормативів діяльності структурних підрозділів, прийняття внутрішніх документів Товариства з інших питань, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками структурних підрозділів;

 • управління майном, закріпленим за структурними підрозділами Товариства, визначення порядку його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;

 • прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди (найму) майна;

 • вилучення із структурного підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншим філіалом, представництвом, іншим суб’єктом господарювання;

 • прийняття рішень про відчуження майна;

 • прийняття рішень про спрямування коштів структурних підрозділів для фінансування централізованих програм Товариства або для досягнення певної господарської мети.

3.7.4. Управлінські функції щодо структурних підрозділів реалізуються повноважними органами управління або посадовими особами Товариства у формі рішень, наказів, розпоряджень відповідно до наданих їм повноважень.

3.7.5. За рішенням Генерального директора Товариства на структурний підрозділ може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства.
  1   2   3   4

Схожі:

Статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут
Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення...
Статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconТиповий статут

Статут iconТиповий статут

Статут iconСтатут акціонерного товариства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка