Дипломна робота
НазваДипломна робота
Сторінка1/8
Дата конвертації26.02.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Право > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8Дипломна робота

Імідж України в країнах Європейського Союзу: внутрішньо та зовнішньополітичні контексти


ЗМІСТ
ВСТУП...........................................................................................................3-7

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ..............................................................

1.1 Дослідження іміджу України українськими науковцями.............

1.2 Пріоритети внутрішньої політики в Україні на сучасному етапі....

1.3 Стратегічні напрями зовнішньополітичного розвитку України на сучасному етапі ...........................................................................................

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ............................................................

2.1 Моделювання системи іміджу України в країнах Європейського

Союзу....................................................................................................

2.2 Оцінка іміджу України респондентами ..........................................

2.3 Українська проблематика в європейській пресі..............................

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ...............................................................

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................

ДОДАТКИ......................................................................................

ВСТУП:

Ніхто нам не збудує держави,

Коли ми самі її собі не збудуємо

І ніхто з нас не зробить нації,

коли ми самі нацією не схочемо бути

^ В’ячеслав Липинський [13,C.3]

Україна — це європейська держава з багатими культурними традиціями і великим майбутнім. Вона має добрі стосунки із сусідніми країнами і за короткий період після проголошення незалежності «перестала бути лише об’єктом дій інших держав, перетворилася на рівноправний суб’єкт міжнародного права»[28,C.102].

Відмовившись від ядерної зброї, Україна в складних геополітичних умовах здійснює відкриту зовнішню політику і розраховує зайняти гідне місце у світовій спільноті. Україна має вигідне геополітичне положення; вона розташована на перетині міжнародних транспортних шляхів. Природа наділила Україну багатим сировинним потенціалом, родючою землею і сприятливими кліматичними умовами. Науково-технологічний і освітній рівень України залишається дуже високим і має потенціал для розвитку. Незважаючи на нинішні складні соціально-економічні проблеми, переважна більшість населення підтримує демократичні засади державної влади в Україні. Існує багато чинників, які ускладнюють формування її позитивного міжнародного іміджу. Україна має бути надійним і передбачуваним партнером. Внутрішня політична стабільність, поступальний розвиток економіки — це основа для формування позитивного іміджу України. Це також необхідна передумова успіху реформування українського суспільства, зміцнення ролі і місця України у світі [48].

Актуальність: Перехід України до ринкових відносин, політичні зміни, проведення соціально-економічних реформ, розширення міжнародного співробітництва, розвиток демократизації суспільства в умовах постійних зрушень у науково-технічній сфері, становлення інформаційного суспільства обумовлює зростання потреб та вимог до рівня інформаційно-аналітичного забезпечення та захисту свого інформаційного простору, а також до забезпечення позитивного іміджу країни на міжнародній арені [2,C.12].

На сучасному етапі позитивний міжнародний імідж будь-якої держави свідчить про її економічну та політичну силу, процвітання та високий рівень культурного розвитку і є показником авторитетності та успішності дій тої чи іншої країни на світовій арені. Позитивний імідж держави безпосередньо пов’язаний із ставленням до нього світової спільноти, так і її власних громадян. Від іміджу держави залежить і рівень патріотизму країни її мешканців [49,С.627].

Про значення «іміджевого фактора»[41,C.28] або міжнародної репутації країни й її керівників для забезпечення її повноцінного функціонування на зовнішньополітичній сцені, зокрема для прискорення процесу входження до демократичної спільноти, написано й сказано багато й у нас, і за кордоном. Відзначено й те, що особливої ваги фактор, про який ідеться, набуває для тих суспільств і держав, які долають перешкоди трансформаційного періоду, намагаючись при цьому наздогнати тих, хто пішов уперед.

Міжнародний імідж України має внутрішній і зовнішній виміри [14,C.4]. Розуміння важливості внутрішнього і зовнішнього виміру іміджу України, а тим більше – вдале поєднання цих двох аспектів у політиці держави могло б дати відчутний позитивний результат. Імідж України значною мірою залежить від змісту, характеру і координації дій її державних органів на міжнародній арені. Дійсно, заохочувати іноземні інвестиції, кредити і туристів в Україну або трансконтинентальні транспортні потоки через її територію можна лише одним шляхом – створюючи достойні умови для життя, насамперед, громадян своєї власної держави. Без цього не буде демократичної і стабільної України, в якій хотіли б жити українці і якою б бажали співпрацювати іноземці [37].

Імідж країни складається з багатьох чинників: це і рівень розвитку права, судочинства, демократії, культурні особливості, але найважливішими показниками, мабуть, є політична "вага" [33,C.18]на міжнародній арені та економічний фактор.

Тому зараз є надзвичайно важливо знати, як Європейська спільнота сприймає Україну і що заважає тому, щоб вона сприймалася як високорозвинена країна.

^ Об’єкт: імідж України в країнах Європейського Союзу.

Предмет: особливості внутрішнього та зовнішньополітичного іміджу України.

Проблема: проблема полягає у встановленні внутрішнього і зовнішнього іміджу України. Імідж України вже певною мірою сформувався і треба говорити не про проблему встановлення, а про зміну [3]. Якщо Україна сприймається як корумпована держава, то у цій ситуації вже є добра ознака – люди знають про таку країну. У цій ситуації необхідно продемонструвати бажання боротися з корупцією.

Оскільки існує два виміри міжнародного іміджу України, то з одного боку, він відбиває внутрішні проблеми, багаторічна невирішеність яких стримує розвиток українського суспільства і, з другого боку, Європа хотіла б бачити Україну надійним і передбачуваним партнером, стабільною демократичною державою, яка не створює проблем для інших, а навпаки — збагачує європейський економічний, культурний, науковий та інформаційний обмін. Водночас не повинно бути двох іміджів — для внутрішнього користування і на продаж [23,C.13].

Часто доводиться чути від деяких відомих політиків та експертів, що вся проблема в тому, що про Україну знають дуже мало і ця інформація найчастіше спотворюється. Через певний період ( припустимо років 5) ця проблема може постати у зовсім іншому контексті, а в якому залежить від внутрішньої політики нашої країни, а головне від роботи новообраного уряду.

Україна повинна бути присутньою в інформаційному просторі, при чому більшу роль повинен відігравати недержавний сектор приватних і неурядових організацій. Держава повинна виступати у ролі координатора. Ще одну можливість поліпшення міжнародного іміджу репрезентують великі міжнародні інвестиційні проекти, у яких бере участь наша країна. Такі з них як проекти створення транспортних і телекомунікаційних коридорів надають чудовий привід для представлення України сучасною передовою державою [4,C.12].

^ Мета: спробували дати комплексний аналіз складових іміджу України.

Завдання: визначити основні фактори, що впливають на його формування, а також окреслити можливі шляхи його покращання; вплив суспільно-політичних подій та зміни влади в Україні на авторитет України в країнах Європейського Союзу; перспективи та пріоритети відносин з ключовими зовнішньополітичними партнерами України.

^ Методологічну основу роботи складає комплекс основних принципів та методів наукового пізнання (зокрема емпіричних), що дає можливість різнобічного вивчення проблеми згідно з визначеними метою та завданнями.

^ Основні поняття:

Імідж(анг.образ,відображення, подоба) [46,C.405]- це:

  • Уявлення про людину, продукт чи інститут, який поділяє широка громадськість і який часто навмисно формується або змінюється засобами інформації, рекламою, пропагандою і т.п.

  • Враження, яке справляє особа, компанія або інститут на одну або більше груп громадськості. Це не малюнок, не розроблене в деталях точне зображення, це швидше декілька деталей, які справляють емоційний вплив.

  • Особливого роду образ-подоба, який створюється цілеспрямовано і за допомогою асоціацій наділяє об’єкт (явище, особистість, товар тощо) додатковими цінностями (соціальними, політичними, естетичними тощо), завдяки яким він сприймається більш емоційно.

В науці визначаються найближчі за змістом терміни поняття “імідж” [46,C.406]-.

Репутація-(фран.reputation) загальна думка про якості, достоїнства та недоліки, які склалися про кого-небудь чи що-небудь.

Престиж(фран.prestige) авторитет, вплив. Престиж соціальний – співвідносна оцінка соціальної значущості різних об’єктів, явищ, яку поділяють члени певного суспільства, групи відповідно до прийнятої системи цінностей.

Авторитет(лат.autoritas) вплив, влада – наявність у особи, групи чи організації або соціального інституту незаперечних, загальновизнаних позитивних якостей, які дозволяють здійснювати неформальний вплив, що ґрунтується на знаннях, досвіді, силі морального прикладу.

Робота складається з двох розділів:

Вступ детально розкриває актуальність проблеми, об’єкт та предмет дослідження роботи, мета та основні завдання для вирішення проблеми, висувається гіпотеза для комплексного дослідження.

У першому розділі роботи - аналізуються матеріали вітчизняних та зарубіжних науковців щодо даної теми та їх основні точки зору щодо цієї проблематики. Висвітлюється політика України на сучасному етапі, її зовнішньополітичні пріоритети та внутрішні орієнтири. Напрями формування нової природи зовнішньої політики України. Перспективи реалізації принципів прозорості, послідовності, передбачуваності. Віддається належне досягненням нашої держави, зокрема, на зовнішньополітичній арені.

У^ Другому розділі робот - на основі методу системного аналізу аналізуються основні фактори, що впливають на формування іміджу України. Водночас, наголошується на тих негативних моментах, які зумовлюють непривабливий образ України, в першу чергу — в економічній і соціальній сферах. Метод соціологічного опитування привертає увагу до тих потенційних (не використаних повною мірою) можливостей України, реалізація яких сприяла б формуванню позитивного іміджу нашої держави та зміцненню її позицій у світі. За допомогою методу контент-аналізу окреслюється образ України, який можна скласти на основі оцінок держав ЄС, закордонної преси та окремих експертів.

В кінці роботи робляться загальні висновки, визначаються шляхи покращання зовнішнього та внутрішнього іміджу України. Вносяться пропозиції щодо наповнення відносин України з стратегічними партнерами практичним змістом подаються рекомендації щодо просування позитивного образу нашої держави в країнах Європейського Союзу.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Дипломна робота iconРеферат Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»
Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»: 146с., 17 таблиць, 4 додатка, 49 джерел
Дипломна робота iconДипломна робота

Дипломна робота iconДипломна робота
Вступ 3
Дипломна робота iconДипломна робота на тему «управління експортно-імпортними операціями»

Дипломна робота iconДипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг”
Види векселів
Дипломна робота iconДипломна робота
Духовнівитокита еволюція філософських поглядів російського філософа
Дипломна робота iconДипломна робота
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
Дипломна робота iconДипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві
Вступ
Дипломна робота iconДипломна робота
Розділ організація міжнародного бізнесу в україні та кредитування підприємств
Дипломна робота iconДипломна робота
Розділ Формування світогляду та початок громадської діяльності Степана Скрипника
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка