«Порівняльно-правові дослідження»
Скачати 79.88 Kb.
Назва«Порівняльно-правові дослідження»
Дата конвертації09.07.2013
Розмір79.88 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ

"ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

(«СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»)


«Порівняльно-правові дослідження» міжнародний науковий юридичний і політологічний журнал, який видається двічі на рік з 2005 р. Інститутом держави і права ім.«Порівняльно-правові дослідження» международный научный юридический и политологический журнал, который издается два раза в год с 2005 г. Институтом государства и права им. В.М. В.М. Корецького НАН України, Маріупольським державним університетом, Українською асоціацією порівняльного правознавства. Корецкого НАН Украины, Мариупольским государственным университетом, Украинской ассоциацией сравнительного правоведения. Журнал входить до переліку фахових видань ВАК України у галузі юридичних та політичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень (Постанова Президії ВАК України від 18.01.2007 № 2-05/1 // Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 2). Журнал входит в перечень изданий ВАК Украины в области юридических и политических наук, в которых могут публиковаться результаты диссертационных исследований (Постановление Президиума ВАК Украины от 18.01.2007 № 2-05/1 // Бюллетень ВАК Украины - 2007 .- № 2).

Журнал публікує наукові статті, огляди літератури, бібліографії, огляди наукових подій, рецензії, ювілейні статті й некрологи, які безпосередньо торкаються порівняльного правознавства та порівняльної політології як наук, навчальних дисциплін, входять до проблематики їх загальних частин, а також галузевих порівняльно-правових та порівняльно-політологічних досліджень. Журнал публикует научные статьи, обзоры литературы, библиографии, обзоры научных событий, рецензии, юбилейные статьи и некрологи, которые непосредственно касаются сравнительного правоведения и сравнительной политологии как наук, учебных дисциплин, входят в проблематику их общих частей, а также отраслевые сравнительно-правовые и сравнительно-политологические исследования.

Публикуются Статті авторів з країн СНД журнал публікує українською та російською мовами.статьи на украинском, русском или английском языках. Заявка на публикацию и текст статьи подаются в текстовом редакторе Word по электронной почте (по адресу okresin@gmail.com) или по почте (в текстовом виде и на дискете или CD – по адресу: 01601 Киев, ул. Трехсвятительская, 4. Институт государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины. Кресин Алексей Вениаминович).

^ Вимоги до оформлення статей: Требования к оформлению статей:

  1. Містити: актуальність теми дослідження, короткий аналіз праць з цієї проблематики, сформульовану мету виступу, виклад основного матеріалу, висновки. Содержать: актуальность темы исследования, краткий анализ работ по этой проблематике, сформулированную цель исследования, изложение основного материала, выводы.

  2. Посилання на літературу в тексті оформлюються наступним чином: [1, с.90]. Ссылки на литературу в тексте оформляются следующим образом: [1, с.90]. Наприкінці подається список літератури (лише тієї, на яку є посилання в тексті статті) у абетковому порядку (спочатку – назви кириличними шрифтами). В конце подается список литературы (только той, на которую есть ссылки в тексте статьи) в алфавитном порядке (сначала – названия кириллическими шрифтами).

  3. До статті обов'язково додаються українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім'я, по-батькові автора, назва статті, анотація (300 – 500 знаків), ключові слова (3 – 7). К статье обязательно прилагаются на русском и английском языках: фамилия, имя, отчество автора, название статьи, аннотация (500 – 1000 знаков), ключевые слова (3 – 7). Зміст анотації не має відтворювати назву статті. Ключові слова – найважливіші поняття, які розглянуті в статті чи відображають її проблематику. Содержание аннотации не должно воспроизводить название статьи, аннотация состоит не менее чем из трех предложений, в ней описываются основные положения статьи. Ключевые слова – важнейшие понятия, которые рассмотрены в статье и отражают ее проблематику.

  4. Внесок за публікацію розрахований виходячи з обсягу статті до 15 тис. знаків (враховуючи пробіли), включно з анотаціями, списком літератури та примітками. Взнос за публикацию рассчитан исходя из объема статьи до 15 тыс. знаков (включая пробелы), включая аннотации, список литературы и примечания. Максимальний обсяг статті – 30 тис. знаків. Максимальный объем статьи – 30 тыс. знаков.

Перевірити обсяг статті можна, натиснувши у програмі Word у верхньому командному рядку «Сервис», із запропонованих після цього опцій обрати «Статистика», а у ній обрати опцію «Учитывать все сноски». Проверить объем статьи можно, нажав в Word в верхней командной строке «Сервис», из предложенных после этого опций выбрать «Статистика», а в ней выбрать опцию «Учитывать все сноски».

  1. Зразки оформлення бібліографічних описів для списку літератури додаються. Образцы оформления библиографических описаний для списка литературы прилагаются.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті: Редакция оставляет за собой право отклонять статьи:

  • які не відповідають проблематиці журналу; не соответствующие проблематике журнала;

  • які, на думку Редакції, не відповідають науковому рівню журналу; которые, по мнению Редакции, не отвечают научному уровню журнала;

  • обсяг яких перевищує запропонований Оргкомітетом, які містять грубі помилки та неточності, не оформлені належним чином; объем которых превышает предложенный Оргкомитетом, которые содержат грубые ошибки и неточности, не оформлены надлежащим образом;

  • які містять некоректно дослівно запозичений чи переказаний матеріал інших авторів, мають ознаки компілятивного відтворення ідей та матеріалів інших авторів. содержащие некорректно дословно заимствованный или пересказанный материал других авторов, имеющие признаки компилятивного воспроизведения идей и материалов других авторов.

Заявка: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада (включно з назвою кафедри чи відділу – для науково-педагогічних працівників), назва статті, контактна адреса, телефон, електронна адреса, потребую додаткові примірники журналу, окрім одного авторського (якщо так, то скільки), прошу надіслати мій примірник / мої примірники журналу за адресою. Аспіранти додатково подають : 1. Заявка: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы, должность (включая название кафедры или отдела – для научно-педагогических работников), название статьи, контактный адрес, телефон, электронный адрес, нуждаюсь в дополнительных экземплярах журнала, кроме одного авторского (если да, то сколько), прошу прислать мой экземпляр / мои экземпляры журнала по адресу. Аспиранты дополнительно представляют: 1. Відомості про наукового керівника: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактна адреса, телефон, електронна адреса; 2. Сведения о научном руководителе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, контактный адрес, телефон, электронный адрес; 2. Рецензію на тези свого виступу наукового керівника чи виписку з протоколу засідання кафедри / наукового відділу щодо рекомендації тез до друку. Рецензию на свою статью научного руководителя или выписку из протокола заседания кафедры / научного отдела о рекомендации статьи к печати.

^ Внески авторів за публікацію статей Взносы авторов за публикацию статей

Внесок частково покриває вартість публікації статті й передбачає безкоштовну видачу одного авторського примірника журналу на кожну опубліковану статтю. Взнос частично покрывает стоимость публикации статьи и предусматривает бесплатную выдачу одного авторского экземпляра журнала на каждую опубликованную статью. Внесок за публікацію статті обсягом до 15 тис. знаків становить 300 грн., за кожну додаткову повну або неповну тисячу знаків – 20 грн. У момент представлення статті до друку автор може замовити додаткові примірники журналу, а також його поштову пересилку. Вартість кожного додаткового примірника журналу – 50 грн. Взнос за публикацию статьи объемом до 15 тыс. знаков составляет 375 грн / 1600 руб, за каждую дополнительную полную или неполную тысячу знаков – 25 грн / 105 руб. Взнос оплачивается почтовым переводом только после того как автору сообщили о принятии статьи в печать.Внесок можна оплатити особисто або поштовим переказом.

^ Оформлення списку літератури у статтях: Оформление списка литературы в статьях:

Монографія, підручник, посібник, довідник (від одного до трьох авторів): Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. Монография, учебник, пособие, справочник (от одного до трех авторов): Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. с фр. и предисл. В.А. и предисл. В.А. Туманова. Туманова. – М.: Междунар. – М.: Междунар. отношения, 1999. отношения, 1999. – 400 с. – 400 с.

^ Монографія, підручник, посібник, довідник (більше трьох авторів): Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / Кресін О.В. Монография, учебник, пособие, справочник (более трех авторов): Сравнительное правоведение в системе юридических наук: проблемы методологии: Монография / Кресин А.В. (керівник авт. кол.), Луць Л.А., Мережко О.О. (рук. авт. колл.), Луць Л.А., Мережко А.А. и др.; под ред. Ю.С. Шемшученка. Шемшученко. – К.: Институт государства и права им.В.М. В.М.Корецького НАН України, 2006. Корецкого НАН Украины, 2006. – 256 с. – Серія «Енциклопедія порівняльного правознавства».– Серия «Энциклопедия сравнительного правоведения». – Вип. – Вып. 3.3.

Збірник статей: Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. ^ Сборник статей: Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы развития: Сб. статей / За ред. статей / Под ред. Ю.С. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Шемшученко, Л.В. Губерского, И.С. Гриценка; упор. Гриценко; сост. О.В. А.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. Кресин. – К.: Логос, 2009. – 712 с. – 712 с.

^ Стаття у збірнику статей, журналі, розділ монографії: Кресин А.В. Статья в сборнике статей, журнале, раздел монографии: Кресин А.В. Проблема периодизации развития сравнительного правоведения // Сравнительное правоведение в российском высшем образовании / Под. Проблема периодизации развития сравнительного правоведения // Сравнительное правоведение в российском высшей образовании / Под. ред. ред. А.Ю. А.Ю. Саломатина. Саломатина. – Пенза: издательство Пензенского государственного университета, 2009. – Пенза: издательство Пензенского государственного университета, 2009. – С. 102 – 110. – С. 102 – 110.

Стаття в електронному журналі: Graziadei M. Статья в электронном журнале: Graziadei M. Comparative Law, Legal History, and the Holistic Approach to Legal Cultures // Rivista critica del diritto privato. Comparative Law, Legal History, and the Holistic Approach to Legal Cultures // Rivista critica del diritto privato. – 1999. – Vol. – 1999. – Vol. XVII. XVII. – No. – No. 3. 3. – P. – P. 1 – 28 [Електронний ресурс] / Сайт «The Cardozo Institute». 1–28 [Электронный ресурс] / Сайт «The Cardozo Institute». Режим доступу: http://www.jus.unitn.it/cardozo/Critica/Graziadei.htm . Режим доступа: http://www.jus.unitn.it/cardozo/Critica/Graziadei.htm. Дата доступу: 24.02.2010. Дата доступа: 24.02.2010.

Стаття на інтернет-сайті: 8 квітня відкриття Днів порівняльного правознавства // Сайт прес-центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Статья на интернет-сайте: 8 апреля открытие Дней сравнительного правоведения // Сайт пресс-центра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Режим доступу: http://pressa.univ.kiev.ua/news.php?id=1520 . Режим доступа: http://pressa.univ.kiev.ua/news.php?id=1520. Дата доступу: 24.02.2010. Дата доступа: 24.02.2010.

Нормативно-правові акти: Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 2007. Нормативно-правовые акты: Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 2007. – № 44. – № 44. – Ст. – Ст. 5280. 5280.

Седьмая рамковая программа научных исследований и технологического развития Европейского Союза [Электронный ресурс] // Сайт Национального информационного центра по сотрудничеству с ЕС в сфере науки и технологий. – Режим доступа: http://www.fp6-nip.kiev.ua/index.php?p=FP7 . Седьмая рамковая программа научных исследований и технологического развития Европейского Союза [Электронный ресурс] // Сайт национального информационного центра по сотрудничеству с ЕС в сфере науки и технологий - Режим доступа: http://www.fp6-nip.kiev.ua/index. php? p = FP7.– Дата доступа 24.02.2010 Дата доступа 24.02.2010.

Схожі:

«Порівняльно-правові дослідження» icon«Порівняльно-правові дослідження»
Бюлетень вак україни. – 2007. – №2). Журнал входит в перечень изданий вак украины в области юридических и политических наук, в которых...
«Порівняльно-правові дослідження» iconІсторія мовознавства Плани семінарських занять
Перші розвідки у галузі порівняльно-історичного мовознавства: внесок Дж. Хікса, У. Джонса, Г. Постеллуса, Й. Ю. Скалінгера, Ф. Шлегеля,...
«Порівняльно-правові дослідження» iconВалентин Стецюк Вступ до курсу досліджень передісторичних етногенетичних...
Варто лише згадати долю генетики, кібернетики, та й порівняльно-історичного мовознавства в Радянському Союзі. У такій ситуації автору...
«Порівняльно-правові дослідження» iconТема : дослідження в галузі паблік рилейшнз
Основні поняття: соціологічні дослідження, формалізовані дослідження неформалізовані дослідження, анкетування, вибірка, аналіз, групові...
«Порівняльно-правові дослідження» iconПитання для підсумкового контролю
Концепція Я. Грімма та її роль у становленні порівняльно-історичного мовознавства
«Порівняльно-правові дослідження» iconПрограма соціологічного дослідження та її структура. План
В ній викладаються основні завдання дослідження, методика та техніка збору та обробки соціологічної інформації. Розробка програми...
«Порівняльно-правові дослідження» iconЛекція. Кодифікована правова система: структура та практичні аспекти
Відомчі нормативно-правові акти та нормативно-правові акти місцевих органів влади
«Порівняльно-правові дослідження» iconМіжнародно-правові стандарти прав дитини.                  ООН
Декларація про соціальні і правові принципи, щодо захисту і благополуччя дітей,           особливо при передачі дітей на виховання...
«Порівняльно-правові дослідження» iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман 17 грудня 2012 року
Жанрово-стильова рецепція творів О. Генрі в українській літературі ( на прикладі порівняльно-типологічного аналізу творів О. Генрі...
«Порівняльно-правові дослідження» iconЦивільно-правові договори: поняття, види І умови укладання
Розвиток різних форм спілкування між людьми висунуло потребу в наданні їм можливості за погодженої сторонами волі використовувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка