Опорний конспект лекції
Скачати 159.46 Kb.
НазваОпорний конспект лекції
Дата конвертації07.03.2013
Розмір159.46 Kb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Право > Конспект
ТЕМА 5
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Програмна анотація
Фіскальна політика. Мультиплікатори фіскальної політики.

Автоматичні стабілізатори та дискреційна стабілізаційна політика.

Державний бюджет та бюджетне обмеження.

Фіскальні дефіцити.

Державний борг.ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Фіскальна політика - це сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:

1)вплив на стан господарської кон’юнктури;

2)перерозподіл національного доходу;

3)нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм.
^ ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ:

1) податки;

2) власні доходи держави від виробничої та інших форм діяльності;

3) платежі за ресурси, які згідно з діючим законодавством належать державі;

4) позики у формі державних облігацій.
До фіскальної політики відносяться тільки такі маніпуляції державним бюджетом, які не змінюють кількості грошей в обігу.
Основним джерелом доходів держави в цивілізованому суспільстві є податки.

Податки за економічним змістом це фінансові відносини між державою та платником податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.
^ ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВРозподільча Фіскальна Регулююча
перерозподіл вартості централізація частини вплив податків

створеного ВВП між ВВП у бюджеті на на різні сторони

державою і юридични- загальносуспільні діяльності їх

ми та фізичними осо- потреби. платників.

бами.^ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
ЗАГАЛЬНІСТЬ - охоплення податками всіх економічних суб’єктів, які отримують доходи незалежно від організаційно-правової форми.

СТАБІЛЬНІСТЬ - високий рівень гарантій того, що передбачені Законом про бюджет доходи будуть отримані у повному обсязі.

ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ - примусовість податку, неминучість його сплати, самостійність суб’єкту в його обчисленні та сплаті.

СОЦІАЛЬНІСТЬ ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ - встановлення податкових ставок і податкових пільг, які ставлять всіх суб’єктів в приблизно рівні умови і які пом’якшують податковий тягар на низькодоходні підприємства та групи населення.Необхідно розрізняти ДЖЕРЕЛО І ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ
^ ДЖЕРЕЛО, незалежно від об’єкту оподаткування, - чистий дохід

суспільства.

ОБ’ЄКТ - це кількісно визначений економічний феномен, який служить

базою для нарахування податків.

^ Об’єктами оподаткування є:

 • доход (з підприємства або населення),

 • майно (нерухоме і рухоме),

По механізму формування ПОДАТКИ діляться на дві основні групи:

^ ПРЯМІ І НЕПРЯМІ.

ПРЯМІ ПОДАТКИ: вилучаються безпосередньо у власників майна,

одержувачів доходів.НЕПРЯМІ ПОДАТКИ: вилучаються в сфері реалізації або споживання

товарів та послуг, тобто перекладаються на споживача продукції.


Але таке ділення не зовсім точне, оскільки прямі податки через

зростання цін можуть перекладатися на споживача.
^ . КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ ВІДПОВІДНО ДО ОБ’ЄКТІВ

ОПОДАТКУВАННЯПОДАТКИ
^ ПРЯМІ НЕПРЯМІ
реальні особисті фіскальні акцизи митні

монопольні мита-земельний - подоходний - індивідуальні - на окремі за походженням:

-домовий з населення - універсальні види - експортні

-на цінні - на прибуток (податок з обігу) товарів - імпортні

папери корпорацій - на добавлену за цілями:

- на приріст вартість - фіскальні

капіталу - протекційні

- з спадщини - антидемпінгові

і дарувань - проференціальні

- майновий за ставками:

податок - спеціфічні

- адваларні

- змішані

Чим більш розвинутакраїна, тим більша частка надходжень припадає на

прямі податки.

Чим бідніша країна, тим більше вона покладається на непрямі податки,

особливо на податки від зовнішньої торгівлі.Поряд з об’єктами в системі оподаткування не меншу роль грають

податкові ставки і податкові пільги.

^ ГРАНИЧНА ПОДАТКОВА СТАВКА

є відношення прирісту виплачуємих

податків до прирісту доходу.

^ ПОДАТКОВА СЕРЕДНЯ ПОДАТКОВА СТАВКА -

СТАВКА це загальний податок, поділений на

величину доходу, який

оподатковується

^ НУЛЬОВА СТАВКА

ПІЛЬГОВА СТАВКАПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ - зменшення податкових ставок або повне

звільнення від податків окремих підприємств або виробництв в

залежності від їх профілю, характеру виробленої продукції і виконаних

робіт, використаної робочої сили, зони розміщення.
Пільги в силу їх різноманітного характеру здатні охоплювати значну

кількість платників податків, що призводить до дуже відчутного

зниження реальної ставки оподаткування порівняно з номінальною.
^ Класифікація податків

за ознакою співвідношення

між ставкою податку і

доходом
^ ПРОГРЕСИВНИЙ РЕГРЕСИВНИЙ ПРОПОРЦІЙНИЙ
середня ставка середня ставка знижується середня ставка залишається

підвищується із по мірі зростання доходу незмінною незалежно від

зростанням доходу розмірів доходу


КРИВА ЛАФЕРА - показує зв'язок між податковими ставками

податкових надходжень і виявляє таку податкову ставку

(від нульової до 100%), при якій податкові надходження досягають

максимуму.
Рис. 5.1. ^ КРИВА ЛАФЕРА

податкові

надходження, Qt

0 t0 ставка податку

Крива дає відповідь на запитання, при якій ставці податків податкові

надходження у бюджет максимальні. При подальшому підвищенні

ставки мотивація підприємницької діяльності послаблюється, падають

обсяги виробництва і зменшуються податкові відрахування. Реальна

ставка податків різна для різних країн і далеко не завжди є

оптимальною.^ ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ
Споживання в Державні Трансферти Відсотки за

державному інвестиції приватному державними

секторі сектору боргами
1.Заробітна плата Капітальні 1.Cтрахування 1.Внутрішні

працівникам витрати по безробіттю; займи;

державного (наприклад: 2.Льготи 2. Зовнішні

сектора. шляхове ветеранам займи.

2.Платежі за будівництво, 3.Допомога по

товари, які або будів- безробіттю

купуються для ництво портів та інші.

поточного та ін.)

споживання

АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ - це такі механізми в економіці, дія яких зменшує реакцію ВВП на зміни сукупного попиту.


Автоматична зміна Допомога по безробіттю,

податкових надходжень соціальна допомога та

інші трансфери
Система податків прогресивно Допомога по безробіттю вливає

залежить від особистих доходів кошти в економіку (в період

та доходів підприємств. кризи) або вилучає з неї (в

період буму) і як результат,

Якщо обсяг виробництва падає, стабілізує її та згладжує наслідки

то податкові надходження ділових циклів.

автоматично зменшуються, так Дія інших трансфертів

що падіння особистих доходів аналогічна.

і видатків послаблюється.

У такому випадку випуск

продукції зменшується не так

відчутно. В інфляційні періоди

збільшення податкових

надходжень зменшує особисті

доходи, стримує споживчі

видатки, скорочує сукупний

попит і уповільнює зростання

цін та заробітної плати.


ДИСКРЕЦІЙНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА - політика свідомого маніпулювання податками та державними видатками урядом з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та прискоренням економічного зростання.
Зміна програм суспільних робіт

та інших програм, пов’язаних

з витратами.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ Зміна програм “трансфертного

ДИСКРЕЦІЙНОЇ типу” (перерозподільчих).

ФІСКАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ Циклічні зміни рівня податків.

БЮДЖЕТ - це грошове вираження збалансованого кошторису доходів та витрат на певний період.

^ ФАКТИЧНИЙ БЮДЖЕТ відображає реальні видатки, надходження і дефіцти за певний період.

СТРУКТУРНИЙ БЮДЖЕТ відображає, якими мають бути урядові видатки,надходження і дефіцити, якщо економіка функціонує за потенційного обсягу виробництва (визначається дією дискреційних програм, що запроваджені законодавчо).

^ ЦИКЛІЧНИЙ БЮДЖЕТ показує вплив ділового циклу на бюджет та вимірює зміни видатків, надходжень і дефіцитів, які виникають через

те, що економіка не працює за потенційного обсягу виробництва, а перебуває у стані піднесення або спаду (визначається дією автоматичних стабілізаторів). Циклічний бюджет є різницею між фактичним і структурним бюджетами.^ ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

баланс доходів і витрат державидоходи витрати
Податок на прибуток корпорацій Фінансування економіки

Податок з продажу Соціально-культурні програми

Місцеві податки НИОК і НТ програми

Доходи від зовнішньоекономічної Оборона

діяльності Управління

Рентні платежі Цільові програми

Неподаткові доходи Кредити і допомога іншим

Прибутковий податок державам

Засоби судного фонду і інші

статті доходів
Виплати з держбюджетуАСИГНУВАННЯ - видача грошових засобів із держбюджету на

утримання підприємств і установ.
СУБСИДІЇ - вид державної грошової допомоги, наданої державою

організаціям, установам.СУБВЕНЦІЇ - вид державної грошової допомоги місцевим органам

влади або окремим галузевим господарчім органам, наданих для

розвитку.

ДОТАЦІЇ - вид державної грошової допомоги організаціям,

підприємствам для покриття збитків і з метою підтримки.


^ ФІНАНСОВІ ПІЛЬГИадаптаційні стимулюючі

планово-збитковим мало- з метою посилити економічну заці-

рентабельним підприємствам на кавленість підприємств в НТП,

строк, передбачений програмою першочергового виконання держ-

з метою їхнього фінансового оздо- замовлень і вирішення соціальних

ровлення завдань^ СТАН ДЕРЖБЮДЖЕТУ
Нормальний, коли витратна частина держбюджету дорівнює доходній.

Дефіцитний, коли витрати перевищюють доходи.

Дефіцит держбюджету не є небезпечним для економіки в цілому, якщо

він знаходиться на рівні 2-3% ВНП. У противному разі він негативно

відбивається на функціонуванні грошової, кредитної систем і всій

економіки в цілому.

^ ДЕФІЦИТНИЙ БЮДЖЕТ
ПРИЧИНИ ДЕФІЦИТУ ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ

ДЕРЖБЮДЖЕТУ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
Падіння доходів в умовах Конверсія;

кризового стану економік Перехід від фінансування до

зменьшення приросту кредитування;

національного доходу; Постійна ліквідація дотацій

Зменшення акцизних податків, збитковим підприємствам;

які надходять в держбюджет; Зниження витрат на управління

Збільшення бюджетних витрат; державою;

Непослідовна фінансово- Зміна системи оподаткування;

економічна політика Підвищення ролі місцевих

бюджетів.


Бюджетний дефіцит - це перевищення видатків бюджету над його доходами.Види бюджетного

дефіциту

Циклічний дефіцит бюджету Структурний дефіцит бюджету

це дефіцит, який є результа- це дефіцит, який є результатом

том циклічного падіння ви- політики (встановленням ста-

робництва (скороченням на- вок оподаткування, виплата-

ціонального доходу та об- ми по соціальному забез-

сягу виробництва в наслідок печенню, розміром

кон’юнктурних коливаннь. оборонних видатків).

Основні 1.Збільшення оборонних видатків;

фактори 2.Зростання виплат по

зростання державному боргу;

дефіциту 3.Збільшення трансфертних платежів;

бюджету 4.Зниження податків.

Державним (або урядовим) боргом називається нагромаджена сума позичених урядом коштів, щоб фінансувати дефіцити.
Збільшення державного боргу протягом певного року дорівнює дефіциту бюджету.Вплив У короткостроковому періоді

державного наслідки бюджетних дефіцитів

боргу та відомі як проблема “витіснення”

дефіцитів на

економіку У довгостроковому періоді

“тягар боргу” на нагромадження капіталу

і споживання майбутніх поколіннь


У короткостроковому періоді витіснення виникає, коли ефективність фіскальної політики внаслідок реакції ринку грошей зменшується. Збільшення структурного дефіциту через зниження податків чи збільшення урядових видатків може призвести до підвищення процентних ставок і відповідно до зменшення інвестицій. Тому ВНП, можливо, і не зросте, а більший структурний дефіцит витіснить інвестиції.

Внутрішній державний борг означає, що держава винна своїм власним громадянам(які тримають внутрішні державні облігації).

Зовнішній борг - заборгованість держави громадянам та організаціям інших країн.

1.Скорочення споживання населення країни;

Економічні 2.Витіснення приватного капіталу, що обмежує

наслідки подальше зростання економіки;

державного 3.Збільшення податків для обслуговування

боргу: державного боргу виступає антистимулом

економічної активності;

4.Перерозподіл доходу на користь власників державних облігацій.
^ Управління державним боргом - це сукупність заходів держави, пов’язаних з вивченням кон’юнктури на ринку позичкових капіталів, випуском нових позик, з виплатою процентів за позиками, проведенням конверсій (зміни умов доходності) та консолідацією (зміна строків) позик, визначених ставок процентів по державному кредиту, а також погашенням раніше випущених позик, строк дії яких скінчився.
Рефінансування - випуск нових позик для того, щоб розрахуватися з утриманням облігації старої позики.

^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Дайте визначення фіскальної політики.

2. Які основні функції виконує фіскальна політика?

3. Перерахуйте основні джерела державних доходів.

4. Дайте визначення податкової системи.

5. Розкрийте, які економічні закономірності відображає “крива

Лаффера”.

6. Перерахуйте основні державні видатки і проаналізуйте їхню

структуру.

7. Які ви знаєте мультиплікатори фіскальної політики? Як вони

впливають на доход держави?

8. Дайте визначення автоматичних і дискреційних стабілізаторів. Який

з дискреційних стабілізаторів ви можете запропонувати:

а) для боротьби з інфляцією;

б) для боротьби зі спадом?

9. Назвіть причини дефіциту державного бюджету. Які заходи може

запровадити уряд для зниження бюджетного дефіциту?

10. Які види бюджетного дефіциту ви знаєте?

11. Проаналізуйте вплив державного боргу та дефіцитів бюджету на

економіку.

^

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

 • Автоматичні стабілізатори

 • Асигнування

 • Державний борг

 • Державні видатки

 • Державні доходи

 • Дотації

 • Бюджет: фактичний, структурний, циклічний

 • Бюджетне обмеження

 • Бюджетний дефіцит (надлишок)

 • Дискреційна політика

 • Інструменти дискреційної політики

 • Крива Лаффера

 • Мультиплікатори фіскальної політики: податкових та державних витрат

 • Податкова система

 • Рефінансування

 • Субвенції

 • Субсидії

 • Фіскальна політика


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Кемпбелл Р., Макконнелл К.Р., Стенли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992. - С.242-261, 365-378.

2. Макроэкономика /Под общ. ред. Л.С. Тарасевича. - Спб.: Экономическая школа, 1994. - С.250-259.

3. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлёвой. - М.: ПРОМО-Медиа, 1995. - С.492-508.

4. Овчинников Г.П. Макроэкономика. - СПб.: Техническая книга, 1993. - С.133-143.

5. Податкова система України /За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - С.41-64.

6. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - С.254-325, 364-383, 405-412.

7. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка: Перекл. з англ. - К.: Основи, 1995. - С.213-231, 387-412.

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика

Схожі:

Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекції
Мiжнародна торгiвля: роль, структура, особливостi. Платiжний баланс. Торговий дефiцит
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекції
Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекції
Структура сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит. Крива сукупного попиту аd. Мультиплікатор....
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекції
...
Опорний конспект лекції iconДніпропетровськ
Харакоз Л. В., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Опорний конспект лекції iconТема: сутність та основи організації митної справи в україні
Скласти опорний конспект по структурі та основним поняттям Митного кодексу України
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекцій з дисципліни Університетська освіта для спеціальності 030508 „Фінанси”
Принципи та методика організації контрольних заходів у вищому навчальному закладі
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекцій зміст teмa Загальні відомості про сировину,...
Сировина для текстильної промисловості І текстильні матеріали промислового призчачення
Опорний конспект лекції iconТема уроку: Перпендикуляр І похила
Планіметричний матеріал : перпендикуляр І похила до прямої, проведених із однієї точки. Опорний конспект
Опорний конспект лекції iconКонспект лекції інфляція
Крива Лаффера для інфляційного податку. Наслідки інфляції та протиінфляційні заходи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка