Робоча навчальна програма дисципліни
Скачати 193.17 Kb.
НазваРобоча навчальна програма дисципліни
Дата конвертації17.03.2013
Розмір193.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин

та зовнішньої політики
Упорядник: к.і.н., доц. Суботін А.А.

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Робоча навчальна програма дисципліни


для студентів спеціальності 6.030400 «міжнародні економічні відносини»
Затверджено Вченою Радою ІМВ

27 вересня 2006 р.

протокол № 2

Київ – 2006Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія міжнародних відносин».
Укладач: к.і.н., доц. Суботін Андрій Анатолійович

^ Лектор: к.і.н., доц.. Суботін А.А.
Викладач: к.і.н., доц.. Суботін А.А.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.


___________________________

^ Підпис голови НМК факультету/ інституту
ВСТУП

Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціальності 6.030400 – «міжнародні відносини», напряму 0304 – «міжнародні відносини» спеціалізації «економіст-міжнародник».

^ Мета та завдання дисципліни - загальною метою курсу «Теорія міжнародних відносин» є розкриття змісту ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення міжнародних відносин, познайомити студентів з теоретичними напрямами та школами, які існують у світовій науці, а також дати студентам уявлення про найбільш загальні та широко розповсюджені методи, необхідні для систематичного дослідження міжнародних процесів. У цьому зв’язку важливе значення надається розгляду класичних традицій вивчення міжнародних відносин в історії суспільно-політичної думки. Програма курсу має проблемно-теоретичний характер та покликана дати студенту основні дані про головні аспекти та тенденції практики взаємодії на міжнародній арені: зміни характеру та природи міжнародних відносин, складу її елементів – міжнародних акторів, їх цілей та засобів, а також основних міжнародних процесів.

Внаслідок вивчення курсу «Теорія міжнародних відносин» студент має отримати уявлення про основні тенденції еволюції міжнародних відносин та методи їх аналізу, бути в змозі розрізняти різні теоретичні школи та напрями в науці про міжнародні відносини, розуміти їх центральну проблематику та аргументи притаманних їм трактувань явищ міжнародного життя, знати зміст основних категорій ТМВ та спираючись на них, уміти самостійно розбиратися в подіях, що відбуваються на міжнародній арені та пояснювати причини різноманіття та суперечливості інтерпретацій одних і тих самих міжнародних подій та процесів різними теоретичними школами досліджень міжнародних відносин.

^ Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин.

Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» вивчається студентами на II курсі протягом 1 семестру (лекцій 20 годин, практичних занять - 16 годин, самостійна робота - 18 годин).

^ Зв’язок з іншими дисциплінами

Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» базується на дисциплінах: «Соціологія», «Порівняльна політологія», «Всесвітня історія». Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» є базовою для дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика», «Зовнішня політика України».

Інформаційні джерела

Базові підручники, навчальні посібники, хрестоматія ( пункт «Основна література»), підручники, посібники, монографії, наукові статті (пункт «Додаткова література»), ресурси мережі Інтернет.

^ Контроль знань

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з двох змістовних модулів.

Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» вивчається в першому семестрі в обсязі 2 кредити (3 залікових кредити за Європейською Кредитною Трансферною Системою ECTS), в тому числі: 36 годин навчальних занять, з них 20 годин – лекції, 16 годин – семінарські заняття, а також – 18 годин самостійної роботи. Дисципліна викладається за кредитно-модульною системою. Перший змістовний модуль складають теми 1-5, другий – теми 6-10.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Оцінювання за формами контролю: поточний – 20 балів, виконання самостійних індивідуальних завдань – 20 балів, підсумковий контроль (тестування) – 20 балів.

Якщо протягом семестру студент набрав 1-39 балів, то він вважається таким, що не засвоїв програму навчальної дисципліни і не допускається до заліку.

Залік поводиться в письмовій формі й оцінюється максимально в 20 балів.

Виходячи з 100 максимально можливих набраних балів, підсумкова оцінка формується наступним шляхом:

 • 60 – 100 відповідає оцінці «зараховано»

 • 1 – 59 відповідає оцінці «не зараховано»

 • Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

Не зараховано

1 – 34^ Вид роботи

Бали

Змістовний модуль 1
Семінарські заняття

20

Індивідуальне завдання самостійної роботи

20

Всього

40

Змістовний модуль 2
Семінарські заняття

20

Індивідуальне завдання самостійної роботи

20

Всього

40


Інші форми контролю

^ Залік (письмове тестування)

20


Загальна кількість (Робота протягом семестру + письмовий залік) – 100 балів.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
^

Назва тем


Години

Лек­ції

Семі­нари

Само­стійна робота
Модуль 1


1.

Основні етапи розвитку науки про міжнародні відносини. Наукові школи та напрямки теорії міжнародних відносин.

4

4

2

2.

Міжнародні відносини.

4

2

2

3.

Суб'єкт міжнародних відносин.

2

2

2

4.

Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних відносин.

2

2

2
Модуль 2


5.

Зовнішньополітична діяльність суб’єктів міжнародних відносин.

2

2

2

6.

Система засобів здійснення зовнішньої політики державних суб’єктів МВ.

-

2

2

7.

Глобальна система міжнародних відносин.

2

2

2

8.

Співробітництво та інтеграція у міжнародних відносинах.

2

-

2

9.

Міжнародний конфлікт.

2

-

2^

Модульна контрольна робота

Всього


20

16

18

Загальний обсяг 54 год.

в тому числі:

Лекції – 20 год.

Практичні – 16 год.

Самостійна робота - 18 год.

^ ЛЕКЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

Тема 1. Основні етапи розвитку науки про міжнародні відносини. Наукові школи та напрямки теорії міжнародних відносин.
Лекція 1. «Класичні» напрямки в теорії міжнародних відносин.

 • ідеалізм,

 • геополітика,

 • політичний реалізм.

Лекція 2. Поява нових напрямків у дослідженні міжнародних відносин.

 • структурно-функціональний і системний аналіз в ТМВ,

 • формальні методі досліджень ТВМ,

 • теорія інтеграції, конфліктологія та «дослідження миру».

 • ліберальний глобалізм та теорія залежності,

 • неореалізм,

 • теорія світової системи,

 • конструктивізм.


Семінар 1. Формування теорії міжнародних відносин. (2 год.)

 • ідеалізм,

 • геополітика,

 • політичний реалізм.

Семінар 2. Сучасний етап розвитку теорії міжнародних відносин. (2 год.)

 • структурно-функціональний і системний аналіз в ТМВ,

 • формальні методі досліджень ТВМ,

 • теорія інтеграції, конфліктологія та «дослідження миру».

 • ліберальний глобалізм та теорія залежності,

 • неореалізм,

 • теорія світової системи,

 • конструктивізм.


Самостійна робота – 2 год.

1. Визначити елементи та критерії наукової школи ТМВ та скласти класифікацію сучасних теорій МВ.

2. Визначити основний внесок школи «модернізму» у дослідження міжнародних відносин.
Література: [3,13,20,22]
Тема 2. Міжнародні відносини.
Лекція 3. Міжнародні відносини як суспільно-історичний феномен.

Установлення змісту категорії «міжнародні відносини».

Аналітичні моделі міжнародних відносин.

Система критеріїв класифікації міжнародних відносин.
Лекція 4. Ґенеза міжнародних відносин.

Основні історичні етапи розвитку міжнародних відносин, як суспільно-політичного феномену.

Фундаментальні процеси, що детермінують МВ.

Особливості сучасного етапу розвитку МВ.
Семінар 3. Поняття та сутність міжнародних відносин. (2 год.)

1) Установлення змісту категорії «міжнародні відносини».

2) Типологія міжнародних відносин.
Самостійна робота – 2 год.

1. Визначити співвідношення категорій «міжнародні відносини» та «міждержавні відносини», «міжнародна політика» та «світова політика».

2. Визначити співвідношення між внутрішньою та зовнішньою політикою з точки зору ТМВ.
Література: [1,2,3,8]
Тема 3. Суб'єкт міжнародних відносин.
Лекція 5. Суб'єкт міжнародних відносин.

Поняття суб'єкта МВ. Діалектика індивідуального, колективного та інституційного виміру суб'єктності в МВ.

Типологія суб'єктів міжнародних відносин.
Семінар 4. Суб'єкт міжнародних відносин. (2 год.)

1) Поняття суб'єкта МВ. Діалектика індивідуального, колективного та інституційного виміру суб'єктності в МВ.

2) Типологія суб'єктів міжнародних відносин.
Самостійна робота – 2 год.

1. Дайте характеристику співвідношення об'єкта та суб'єкта в ТМВ.

2. Сформулювати залежність між проблемою визначення суб'єкта та об'єкта в теорії міжнародних відносин.
Література: [1,2,3,24,37]
Тема 4. Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних відносин.
Лекція 6. Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних відносин.

Інтереси суб'єктів міжнародних відносин, їх сутність та класифікація.

Зовнішньополітичні цілі як форма існування інтересів суб'єктів МВ.

Зовнішньополітична стратегія.
Семінар 5. Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних відносин. (2 год.)

1) Інтереси суб'єктів міжнародних відносин, їх сутність та класифікація.

2) Зовнішньополітичні цілі як форма існування інтересів суб'єктів МВ.

3) Зовнішньополітична стратегія.
^ Самостійна робота – 2 год.

1. Визначити причини поєднання спрямовуючих та обмежуючих чинників у зовнішньополітичній доктрині.

2. Сформулювати основні погляди на концепцію «нації» та «національного інтересу».
Література: [2,3,26,28]
Тема 5. Зовнішньополітична діяльність суб’єктів міжнародних відносин.
Лекція 7. Механізм та процес прийняття зовнішньо полі­тич­ного рішення.

Механізм процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.

 • Інституційний аспект.

 • Функціональний аспект.

Моделі процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.

 • моделі індивідуальної системи поведінки.

 • моделі колективної поведінки.

 • альтернативні моделі процесу прийняття зовнішньо полі­тич­ного рішення.


Семінар 6. Механізм та процес прийняття зовнішньополітич­ного рішення. (2 год.)

1) Механізм процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.

2) Моделі процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.

Самостійна робота – 2 год.

1. З’ясуйте співвідношення нормативного та дескриптивного підходів в аналізі процесу прийняття рішення.

2. Виділити особливості прийняття зовнішньополітичного рішення в умовах міжнародної кризи.
Література: [20,33,35,36,38]
Тема 6. Система засобів здійснення зовнішньої політики державних суб’єктів МВ.
Семінар 7. Засоби реалізації міжнародної суб’єктності держави. (2 год.)

1) Феномена «сили» в ТМВ.

2) Структура механізму реалізації зовнішньої політики.

3) Особливості силової політики в сучасних міжнародних відно­синах.
Самостійна робота – 2 год.

1. Виділити невійськові фактори сили в арсеналі держави.

2. Доведіть, що переконування у міжнародних відносинах є силовим засобом.
Література: [2,3,4,39]
Тема 7. Глобальна система міжнародних відносин.
Лекція 8. Міжнародна система.

Поняття міжнародної системи в рамках теорії загальних систем.

Структура та основні системні процеси.

Типологія міжнародних систем.
Семінар 8. Глобальна система міжнародних відносин. (2 год.)

1) Поняття міжнародної системи в рамках теорії загальних систем.

2) Структура та основні системні процеси.

3) Типологія міжнародних систем.
^ Самостійна робота – 2 год.

1. Визначити діалектику відносин на рівні «елемент-структура» глобальної системи міжнародних відносин.

2. Виділіть мінімальну з точки зору ТМВ систему.
Література: [3,9,11,20]
Тема 8. Співробітництво та інтеграція у міжнародних відносинах.
Лекція 9. Процеси інтеграції в міжнародних відносинах.

Теорія союзів та коаліцій.

Теорія міжнародних режимів.

«Комунікаційна» теорія міжнародної інтеграції К. Дойча. «Нео­функціональна» модель інтеграційних процесів Е Хааса.
^ Самостійна робота – 2 год.

1. Визначити основні типи інтеграційних співтовариств у сучасних міжнародних відносинах.

2. Визначити неоднозначність сучасних інтеграційних процесів на рівні категорій суверенітет-інтеграція.
Література: [20,24,40]
Тема 9. Міжнародний конфлікт.

Лекція 10. Конфлікт в міжнародних відносинах.

Поняття міжнародного конфлікту.

Структура та стадії міжнародного конфлікту.

Типологія міжнародних конфліктів.

Концепція «керування конфліктом».
Самостійна робота – 2 год.

1. Визначити структуру та стадії міжнародного конфлікту.

2. Виділіть основні причини конфліктної поведінки держав.
Література: [4,13,20,41,42]
^ ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУВАННЯ


Завдання

Номер

відповіді

1.

Визначте номер правильної відповіді

Яке з цих тверджень правильне:

1. Експлікативні методи дослідження не потребують великих коштів.

2. Івент-аналіз вимагає допомоги лінгвістів.

3. Контент-аналіз та івент-аналіз для обробки матеріалу оперують матричними масивами.

4. Когнітивне картування вимагає від геополітиків топографічної підготовки.
2.

Визначте номер правильної відповіді

Яке з цих тверджень є правильним з точки зору політичного реалізму:

1. Війни відіграють вторинну роль в міжнародних процесах.

2. Головний міжнародний процес, який варто вивчати – це конфлікт.

3. Анархічний характер міжнародних відносин є загрозливим для недержавних учасників міжнародних відносин.

4. Особливістю міжнародних відносин другої пол.ХХ ст. була їх централізованість.
3.

Визначте номер правильної відповіді

Яке положення відповідає модерністським підходам:

1. „Традиційні підходи” до дослідження міжнародних відносин страждають на надмірну еклектичність.

2. Наукові дослідження міжнародних відносин мають ґрунтуватися на історичних аналогіях.

3. Міждисциплінарний підхід не є ефективним в дослідженні міжнародних відносин.

4. При дослідженні міжнародних відносин неможливо застосувати методичні підходи з точних наук.

Контрольні запитання


 1. Характеристика школи політичного реалізму.

 2. Теорія міжнародних систем М.Каплана.

 3. Соціально-політична природа міжнародних відносин.

 4. Характеристика школи політичного ідеалізму в ТМВ.

 5. Діалектика стосунків "елемент - структура" системи міжнародних відносин.

 6. «Неофункціональна» модель інтеграційних процесів.

 7. Івент-аналіз в дослідженнях міжнародних відносин.

 8. Зовнішньополітична діяльність суб'єктів МВ.

 9. Системний та структурно-функціональний аналіз в ТМВ.

 10. Види й форми міжнародних відносин.

 11. Характеристика школи модернізму у ТМВ.

 12. Силова політика в умовах сучасних МВ.

 13. Зовнішньополітичні цілі.

 14. Суб'єкт міжнародних відносин: концепції та класифікації.

 15. Комунікаційний підхід до аналізу міжнародної інтеграції.

 16. Зовнішньополітичні інтереси суб'єктів міжнародних відносин.

 17. Центри сили і вузли протиріч у міжнародних відносин.

 18. Типологія міжнародних конфліктів.

 19. Силовий потенціал держави.

 20. Компоненти силової політики.

 21. Система міжнародних відносин, її компоненти й основні характеристики.

 22. Теорія міжнародних відносин як наука, її внутрішня будова і методологічне значення.

 23. Характеристика школи неомарксизма у ТМВ.

 24. Моделі «індивідуального» процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.

 25. Особливості неореалізму, як напрямку в ТМВ.

 26. Концепції сили та силової політики в теорії міжнародних відносин.

 27. Поняття міжнародної інтеграції.

 28. Проблеми методології у теорії міжнародних відносин.

 29. Природа міжнародного конфлікту.

 30. Метод побудови сценаріїв у дослідженні міжнародних відносин.

 31. Стадії міжнародного конфлікту.

 32. Рівні суб'єктності в міжнародних відносинах.

 33. Класифікація інтеграційних співтовариств у ТМВ.

 34. Поняття зовнішньополітичної стратегії.

 35. Теорія утворення союзів і коаліцій.

 36. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики.

 37. Потреби суб'єктів міжнародних відносин: їх сутність і класифікація.


Література:
Основна:

 1. Косолапов Н. Теория международных отношений//Мировая Экономика и Международные отношения.-М, 1998.-№№1-3,8-12.-1999.-№№2, 3, 6, 10.-2000.- №2.

 2. Цыганков П.А. Теория международных отношений.- М., 2002.

 3. Теория международных отношений. Хрестоматия. Под ред. Цыганкова П.А.- М.,2002.

 4. Теория международных отношений на рубеже столетий. Сборник статей под ред. П.А.Цыганкова.- М.,2002.

 5. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування.-К.:Науковий світ, 2002.-202 с.


Додаткова:

 1. Жирар М. Индивиды в международной политике.-М. 1996.

 2. Косолапов Н.A. Социальная психология и международные отношения.-М., 1983.

 3. Основы теории международных отношений. - Под ред. Антюхин-Московченко В.И., Злобина Н.А., Хрусталева М.А.- М., 1980.

 4. Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений.-Сб.трудов.- М.,1991.

 5. Введение в социологию международных отношений.-М., 1992.

 6. Гришин А.В., Никольский Н.И. Системный анализ международных отношений.- Москва, 1982.

 7. Кукулка Ю. Проблемы теории международных отношений.-М., 1980.

 8. Мурадян З.А. Буржуазные теории международных отношений.-М., 1988.

 9. Блищенко И.П., Солнцева М.М. Мировая политика и международное право.-М., 1991.

 10. Морозов Г.И. Международные организации: некоторые вопросы теории. 2.-е, доп. изд.-М., 1974.

 11. Морозов Г.И. Мировое сообщество: утопия или реальность?.-М., 1987.

 12. Морозов Г.И. Международное право и международные отношения. (Проблемы взаимосвязи).-М., 1997.

 13. Современные международные отношения.-М., 1998.

 14. Система, структура и процесс развития современных международных отношений: Отв. ред. В.И. Гантман.- М.,1984.

 15. Современные буржуазные теории международных отношений.-М., 1976.

 16. Аналитические методы в исследовании международных отношений.-М., 1982.

 17. Петровский В.Ф. Американская внешнеполитическая мысль.-М., 1976.

 18. Геополитика: теория и практика. Сборник статей под ред. Позднякова Э.А.- М., 1994.

 19. Социология международных отношений. Под ред. Цыганкова П.А.- М., 1998.

 20. Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Социология. Политика. Международные отношения. Москва, 1974.

 21. Взаимосвязь и взаимовлияние внутренней и внешней политики.-М., 1982.

 22. Мартыненко П.Ф. Социология международных отношений. Киев, 1969.

 23. Поздняков Э.А. Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения.-М., 1986.

 24. Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения.-М., 1976.

 25. Хонин В.Н. Объект международно-правового регулирования. Киев, 1974.

 26. Ермоленко Д.В. Социология и проблемы международных отношений.-М., 1977.

 27. Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений.-М., 1987.

 28. Хрустапев М.А. Основы теории внешней политики государств.-М., 1984.

 29. Хрусталев М.А. Теория политики и политический анализ.-М., 1991.

 30. Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических государств.-М., 1981.

 31. США. Внешнеполитический механизм.-М., 1972.

 32. Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения.-М., 1983.

 33. Макарычев А. Система внешнеполитического планирования и анализа: опыт США 70-90-х годов. // МЭиМО. 1994. №12.

 34. Шейдина И.Л. Невоенные факторы силы во внешней политики США.- М., 1984.

 35. Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе.- М., 1984.

 36. Доронина Н.И. Международный конфликт.-М., 1981.

 37. Дружинин В.В., Конторов А.С., Конторов М.Д. Введение в теорию конфликта.- М., 1988.

Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни iconРобоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія» розроблена для студентів Економіко-правового технікуму при мауп І складається...
Робоча навчальна програма дисципліни iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Робоча навчальна програма дисципліни iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
«Теорія ймовірності та математична статистика» для студентів спеціальності №05010201
Робоча навчальна програма дисципліни iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
...
Робоча навчальна програма дисципліни iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Робоча навчальна програма дисципліни iconРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”...
Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальностей – 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємниц-тво»...
Робоча навчальна програма дисципліни iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
«Архітектура комп’ютерів» для студентів спеціальності №05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем І мереж»
Робоча навчальна програма дисципліни iconРобоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та...
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Робоча навчальна програма дисципліни iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут...
Навчальна дисципліна “Право міжнародних договорів” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка