Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян
НазваПорядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян
Дата конвертації03.08.2013
Розмір126 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 10 березня 2011 року № 70

ПОРЯДОК

роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян
І. Загальні положення
Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою визначення основних вимог до організації розгляду письмових звернень, проведення особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, прийому за місцем проживання громадян.
ІІ. Порядок опрацювання та розгляду письмових звернень
1. Письмове звернення – це викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, що направлені поштою або передані громадянином особисто чи через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені згідно з чинним законодавством.
2. Письмові звернення можуть бути:

індивідуальні – звернення, що подані окремою особою;

колективні – звернення, що подані групою осіб;

повторні:

а) викладені громадянином або групою осіб у письмовій формі пропозиції, заяви, скарги виключно з тих питань, які вже були викладені в попередніх зверненнях і які розглянуті по суті, при цьому немає нових даних або фактів, що потребують додаткового вирішення;

б) якщо у зверненні оскаржуються рішення, прийняті при попередньому розгляді в облдержадміністрації;

в) якщо у зверненні повідомляється про несвоєчасний розгляд питань, коли термін розгляду порушено і заявник не отримав відповіді;

г) не вирішені по суті чи не в повному обсязі розглянуті питання, підняті в попередньому зверненні;

дублетні – це пропозиції, заяви, скарги одного й того ж громадянина (або однієї і тієї ж групи осіб) з одного і того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня або інших установ, організацій, ЗМІ за належністю до райдержадміністрації для їх вирішення по суті, якщо останні вже отримали звернення відповідного змісту, при цьому дублетні звернення до групи повторних звернень не відносяться;

анонімні – письмові звернення, не підписані автором (авторами), без зазначення місця проживання, а також такі, по яких неможливо встановити авторство.
3. Листи громадян, що надійшли на адресу районної державної адміністрації поштою, отримує загальний відділ апарату райдержадміністрації.
4. Працівники відділу відповідно до своїх повноважень:

перевіряють наявність додатків до листа, а також його відповідність вимогам, що зазначені у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»;

визначають суть, характер і короткий зміст звернення;

перевіряють, чи є воно повторним або дублетним;

реєструють за допомогою картки (прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання або роботи, телефон заявника, назву організації, індекс, дату супровідного листа, якщо звернення надійшло з інших органів, дати і реєстраційні індекси попередніх звернень), роблять позначку «повторно», якщо звернення є таким, та додають особову справу заявника з попереднім зверненням і листуванням по ньому; якщо звернення взято на контроль органом влади вищого рівня, ставлять штамп «особливий контроль».
5. Прийом, попередній розгляд та реєстрація звернень у відділі здійснюється у день надходження.
6. Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України або Голови Верховної Ради України, розглядаються особисто головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – заступником голови райдержадміністрації, на якого покладено виконання обов’язків голови районної державної адміністрації.
7. Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» (тобто, у ньому не вказано прізвище, ім’я, по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати, не викладено суть порушеного питання), повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження. Копія такого звернення залишається у провадженні відділу.
8. Рішення про повернення звернення авторові приймає начальник відділу. Відповідь заявнику з роз’ясненням ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» готує спеціаліст відділу. Відповідь надається заявнику за підписом начальника відділу.
9. Анонімні звернення розгляду не підлягають.
10. Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень райдержадміністрації, пересилаються для розгляду за належністю органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не більше 5 робочих днів із дня надходження до райдержадміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Рішення про направлення звернення за належністю приймає голова райдержадміністрації. Звернення направляється визначеному органу разом із супровідним листом, у якому міститься прохання повідомити заявника про результати розгляду його звернення.
11. Опрацьовані реєстраційно-контрольні картки разом із зверненнями передаються голові райдержадміністрації.
12. Розглянуті головою райдержадміністрації письмові звернення передаються до загального відділу для опрацювання резолюції (доручення) і направлення звернення на розгляд відповідним виконавцям.
13. Контролю за вирішенням питань, що зазначені у зверненнях громадян, підлягають:

листи, про результати розгляду яких необхідно повідомити органи влади вищого рівня або організації;

листи, в резолюції по яких указано конкретні завдання та терміни.
14. Головний спеціаліст відділу:

заносить до реєстраційно-контрольної картки резолюції керівництва райдержадміністрації та дату контролю;

готує для відправки оригінали звернень з додатками та необхідну кількість копій звернень, якщо виконавців декілька.
15. Контроль за своєчасним розглядом звернень, виконання доручень керівництва райдержадміністрації покладається на керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації та загальний відділ.

Головний спеціаліст відділу отримує від виконавця інформацію щодо розгляду питання (у т.ч. копію відповіді заявнику), проставляє відмітку в реєстраційно-контрольній картці виконавця з указанням дати надходження відповіді до відділу та всі матеріали по справі передають заступникам голови райдержадміністрації для перевірки змісту відповіді, наданого доручення, повноти вирішення питання та доповіді відповідальному керівнику.
16. Термін розгляду звернень установлюється керівництвом райдержадміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Рішення про продовження терміну розгляду до 45 днів з моменту надходження звернення до райдержадміністрації приймає голова районної державної адміністрації, на підставі обґрунтованого подання виконавця з наступним повідомленням про зазначене заявника.
17. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття їх на контроль.
18. Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку – інформація передається керівництву для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.
19. Керівники самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації до 5 числа кожного місяця надають до загального відділу інформацію про наступне:

стан роботи зі зверненнями громадян за останній місяць;

недоліки у роботі або порушення вимог чинного законодавства під час роботи зі зверненнями громадян;

причини порушень та перелік заходів, що були вжиті з метою їх виправлення.

У разі порушення термінів, що передбачені для розгляду звернень, інформація про причини та вжиті заходи надається до відділу у день виявлення порушення.
ІІІ. Порядок організації і проведення особистого прийому громадян

в районній державній адміністрації
1. Прийом громадян здійснюється щодня у районній державній адміністрації працівниками відділу з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 (у п’ятницю до 16.45) крім суботи, неділі та святкових днів.
2. Вхід громадян до райдержадміністрації вільний.
3. Інформація про порядок особистого прийому громадян в райдержадміністрації і графік прийому опубліковуються в засобах масової інформації, у приміщенні райдержадміністрації.
4. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах із цими громадянами (крім неповнолітніх дітей). Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
5. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться згідно із затвердженими графіками та з питань, вирішення яких належить до повноважень райдержадміністрації, а також відповідно до функціонального розподілу обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації.

5.1. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», проводиться особисто головою райдержадміністрації, його заступниками, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації першочергово у дні прийому згідно з графіком.
6. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації проводиться за записом в день прийому.

6.1. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом голови райдержадміністрації проводиться співбесіда, за результатами якої:

з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, соціальний статус, зміст питання (викладено по суті в письмовій формі), посадові особи, до яких заявник звертався за місцем проживання, і рішення, що було прийнято з цього питання;

вивчаються питання, з якими громадянин бажає звернутися на особистий прийом голови райдержадміністрації;

надається допомога щодо розгляду порушених питань заступниками голови райдержадміністрації, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, установами та організаціями, до повноважень яких належить вирішення порушеного питання, у випадку, коли громадянин вперше звертається до райдержадміністрації.

Якщо громадянин звертається до райдержадміністрації повторно, з’ясовується, до кого із заступників голови райдержадміністрації або якого структурного підрозділу райдержадміністрації він уже звертався і яке рішення було прийнято. Після цього перевіряються попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді осіб, які розглядали питання раніше. Якщо питання не було вирішено по суті, дані про заявника та суть його питання вноситься до списку громадян, які бажають особисто звернутися до голови райдержадміністрації.
7. Головний спеціаліст відділу заповнює реєстраційно-контрольні картки згідно зі списком і бере участь в організації особистого прийому.
8. Головний спеціаліст присутній на особистому прийомі, організовує його проведення та за результатами прийому оформлює резолюції та доручення голови райдержадміністрації на реєстраційно-контрольних картках.
9. Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступниками голови районної державної адміністрації здійснюється згідно з графіком без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.


ІV. Порядок проведення керівництвом районної державної

адміністрації виїзних особистих прийомів громадян

за місцем їх проживання

1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються керівництвом райдержадміністрації за місцем проживання громадян згідно з графіком, який раз на рік складається відділом і затверджується головою райдержадміністрації за 5 днів до початку кварталу.
2. Після затвердження головою райдержадміністрації графік виїзних прийомів громадян направляється:

першому заступнику голови, заступникам голови райдержадміністрації для виконання;

загальному відділу – для обліку проведення виїзних особистих прийомів.
3. Райдержадміністрація доводить через газету «Радянський патріот» до відома населення інформацію про дні і час прийому.
4. Перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації:

під час проведення прийому приймають від громадян звернення та оформлюють доручення;

на другий день після проведення виїзного прийому інформують відділ про кількість громадян, які звернулися під час прийому, кількість звернень, по яких надані роз’яснення по суті порушених питань, надають звернення, що потребують реєстрації та контролю за наданими керівництвом райдержадміністрації дорученнями;

у разі перенесення дати або місця проведення виїзного прийому письмово інформують відділ не пізніше ніж за 2 дні до проведення прийому.
5. Загальний відділ апарату райдержадміністрації:

здійснює опрацювання змісту і характеру питань у зверненнях, що отримані на виїзному прийомі, контролює дотримання термінів надання відповідей заявникам;

забезпечує надходження звернень, що отримані на виїзному прийомі, безпосередньо до установи, організації, відомства, у компетенції якої знаходиться вирішення проблеми, згідно з резолюцією посадової особи, яка проводила прийом громадян;

вивчає та аналізує проблеми, з якими громадяни звертаються до керівництва районної державної адміністрації під час особистого (виїзного) прийому;

контролює додержання графіка проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, а також виїзних прийомів, готує щомісячні звіти про організацію прийому громадян.

Відповіді на звернення, що отримані на особистому (у т.ч. виїзному) прийомі, надаються заявникам посадовими особами відповідно до доручення керівництва райдержадміністрації або особисто.
^ V. Вирішення питань, що порушені у зверненнях громадян, і надання відповідей заявникам
1. Керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які за дорученням керівництва райдержадміністрації розглядають звернення громадян, зобов’язані уважно вивчити зміст звернення, факти, що наведені у листі, та питання, що потребують вирішення. У разі потреби вимагати у виконавців матеріали та з виїздом на місця перевіряти факти, що викладені у зверненні, уживати інших заходів для об’єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, з’ясовувати обставини, усувати причини та умови, які спонукають громадян скаржитися, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Безпосередні виконавці при здійсненні перевірок за зверненнями громадян у разі необхідності спілкуються з їх авторами, з’ясовують усі порушені питання та обставини, ґрунтовно аналізують отриману інформацію, вживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства.
2. Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам.
3. За результатами розгляду звернень надається письмова відповідь заявникам за підписом заступників голови районної державної адміністрації, яким доручено розгляд звернень і до повноважень яких належить вирішення порушених питань.
4. Якщо звернення контролювалося облдержадміністрацією, то інформація голові облдержадміністрації та його заступникам готується виконавцями тільки за підписом голови райдержадміністрації (у разі його відсутності – виконуючим його обов’язки), заступниками голови райдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу обов’язків, візується виконавцем.
5. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику покладається на посадових осіб, яким доручено розгляд звернень.

6. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи, заявникам надані вичерпні відповіді. Не допускається визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.
7. Відповідь інвалідам Великої Вітчизняної війни, звернення яких надійшли до районної державної адміністрації та розглянуті головою районної державної адміністрації, надаються за його особистим підписом або згідно з дорученням – заступником голови райдержадміністрації.
8. Проекти відповідей готують виконавці, згідно з резолюціями голови райдержадміністрації, та надають їх відповідним заступникам для ознайомлення і погодження, після чого передають до відділу не пізніше ніж за 2 робочих дні до настання терміну виконання.
9. Якщо виконавців, згідно з резолюціями, декілька, збір інформації та узагальнення для надання відповіді громадянину здійснює виконавець, зазначений першим. У випадку, коли це заступники голови райдержадміністрації, то збір, узагальнення інформації та підготовку проекту відповіді заявнику за дорученням керівництва райдержадміністрації здійснює перший виконавець, при цьому інші виконавці надають йому проекти обґрунтованих відповідей не пізніше ніж за 4 робочі дні до настання терміну виконання, визначеного керівництвом райдержадміністрації.
10. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється на ім’я того громадянина, чий підпис у зверненні перший або адреса якого вказана.
11. Підписані керівництвом райдержадміністрації відповіді заявникам передаються до відділу для оформлення їх у встановленому порядку і відправлення заявнику.
12. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку справа зберігається протягом 5 років у відділі. У разі одержання повторного звернення або надходження додаткових документів вони підшиваються до цієї справи. Забороняється зберігання справ у виконавців. Відділ може надати справу заявника виконавцю за його запитом тільки під розпис для роботи з ним у приміщенні відділу, в інших випадках – тільки окремі копії документів.
13. Головний спеціаліст відділу за першою вимогою заявника надають йому матеріали розгляду звернення для ознайомлення.

Керівник апарату

районної державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА
Чернецька
Схожі:

Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconДовідка за результатами роботи по розгляду звернень громадян в Тростянецькій...
У тростянецькій міській раді робота зі зверненнями громадян проводиться у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України...
Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconДовідка за результатами роботи по розгляду звернень громадян в Тростянецькій...
У тростянецькій міській раді робота зі зверненнями громадян проводиться у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України...
Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconРозпорядження
«Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян», підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та у зв’язку із кадровими...
Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconІнформація про підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у ІІ півріччі 2012 року
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про роботу зі зверненнями громадян у ІІ півріччі 2012 року виконавчий комітет...
Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconНаказ
З метою удосконалення організації роботи із зверненнями громадян, підвищення ефективності цієї роботи в управлінні
Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconПро першочергові заходи щодо забезпечення
Закону України "Про звернення громадян", упорядкування роботи зі зверненнями громадян
Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconПро роботу зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію...
Право на звернення громадянам гарантують Конституція України та Закон України «Про звернення громадян». Закріплені Конституцією України...
Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconДовідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2011 рік у...
України від 07. 02. 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення...
Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconДовідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2012 рік у...
України від 07. 02. 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення...
Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян iconДовідка про підсумки проведеної роботи із зверненнями громадян Великобурлуцькою...
Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка