Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
НазваДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
Сторінка1/8
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.83 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-695 від 06.12.2005
Академія педагогічних наук України

Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

Навчальні заклади

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання та забезпечення відповідності у підготовці та післядипломній освіті учителів початкових класів, валідності навчальних програм та підручників Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року "Про підсумки переходу початкової ніколи на новий зміст та структуру навчання").

Заступник Міністра В.О.Огнев'юк


^ Державний стандарт початкової загальної освіти

Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів по­чаткової, базової і повної середньої освіти.

Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку і передбачає всебічний розви­ток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мов­леннєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

І. Базовий навчальний план початкової школи

1. Загальна частина

Базовий навчальний план початкової школи (далі — Базовий навчальний план) є складовою Державного стандарту загальної середньої осві­ти. Він дає цілісне уявлення про зміст і структуру цього рівня освіти, вста­новлює погодинне співвідношення між освітніми галузями, визначає гранично допустиме навантаження учнів та загальнорічну кількість годин.

Базовий навчальний план складається з таких освітніх галузей: мови і лі­тератури, математика, здоров'я і фізична культура, технологія, мистецтво, лю­дина і світ, які побудовані за змістовими лініями.

Зміст освітніх галузей може бути реалізований через окремі навчальні предмети та інтегровані курси.

Відповідно до мети і завдань середньої освіти її зміст грунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світ­ського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах особистісно орієнтованого навчання, демократії, громадянської свідомості, взаємо­поваги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, дер­жави.

Початкова освіта як складова загальної середньої освіти спрямо­вана на всебічний розвиток молодших учнів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності. Тому в доборі змісту враховується його наступність і неперервність, доступність і науковість, потенційні мож­ливості для взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку, реалізації прин­ципів індивідуалізації, гуманізації навчально-виховного процесу.

До Базового навчального плану входять інваріантна і варіативна складові змісту початкової освіти.

Інваріантна складова змісту формується на державному рівні і є обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності і може бути реалізована за базовими та експериментальними навчальними програмами і варіативними підручниками. Зміст інваріантної складової пода­но через освітні галузі, сукупність яких необхідна і достатня для загально­освітньої підготовки учнів молодшого шкільного віку. Вилучення з інваріант­ної складової будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність загально­освітньої підготовки на рівні початкової освіти і наступність основної школи.

В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освіт­ньої галузі.

Варіативна складова Базового навчального плану формується на­вчальним закладом самостійно з урахуванням особливостей навчального закла­ду та індивідуальних освітніх потреб учня. У початкових класах варіативна складова включає години, які можна використати додатково на вив­чення навчальних предметів освітніх галузей, індивідуальні консультації та групові заняття з учнями.

Навчальне навантаження учнів охоплює години інваріантної і варіа­тивної складових і не може перевищувати гранично допустимого тиж­невого навантаження учнів, установленого Базовим навчальним планом та санітарно-гігієнічними нормами організації навчально-виховного процесу.

На основі Базового навчального плану, який визначає загальні засади по­будови початкової освіти, Міністерство освіти і науки України розробляє типові навчальні плани для за­гальноосвітніх навчальних закладів. У типових навчальних планах зміст освіт­ніх галузей реалізується через навчальні предмети і курси інваріантної скла­дової. На основі типових навчальних планів навчальні заклади що­року складають робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова початкової освіти з урахуванням особливостей організації навчального процесу.

Згідно з Законом України "Про загальну середню освіту" тривалість навчального року в початковій школі не може бути меншою, ніж 175 робочих днів, а тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класів - 40 хвилин.

Бюджетне фінансування загальноосвітнього навчального закладу здійс­нюється відповідно до встановленої Базовим навчальним планом сумарної кількості годин інваріантної і варіативної складових з урахуванням можливого поділу класу на групи при вивченні окремих предметів.

^ 2. Освітня галузь «Мови і літератури»

Змістове наповнення освітньої галузі «Мови і літератури» передбачає опанування молодшими школярами української мови та інших мов як засобу спілкування і пізнання, прилучення до скарбниць духовності і культури, літературних надбань Ук­раїнського народу і народів світу, виховання громадянськості, патріотизму, національної самосвідомості.

Основною змістовою лінією мовної освіти у початковій ланці загально­освітньої школи є мовленнєва, яка передбачає формування та розвиток умінь слухати і розуміти, говорити, читати і писати. Мовна та соціокультурна лінії забезпечують відповідний обсяг знань з мови, умінь і навичок їх застосування у мовленнєвій діяльності, а також уявлення про звичаї, побут Українського народу, визначні події та постаті в історії України.

Сутність початкової літературної освіти полягає в розвитку повноцінних навичок читання, ознайомленні школярів з дитячою літературою в поєднанні жанрових форм, авторської і тематичної різноманітності, у художньо-есте­тичному освоєнні тексту і дитячої книжки, у формуванні творчих здібностей.

^ 2. Освітня галузь «Мистецтво»

Головна мета освітньої галузі "Мистецтво" полягає в розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творен­ня художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовно­му самовдосконаленні.

Основними завдан­нями освітньої галузі є пробудження в учнів інтересів до мистецтва, залучення до художньо-творчої діяльності. У початковій школі домінуюча роль належить активній художній діяльності і творчому самовираженню учнів у сфері мистецтва. Освітня галузь «Мистецтво» спрямована на залучення школярів до творчої діяльності в музичному, образотворчому (візуальному), хорео­графічному, театральному та екранний видах мистецтва. На основі вза­ємодії різних видів мистецтва у школярів формується цілісне художнє світос­прийняття і світовідчуття, система естетичних ідеалів і смаків, почуття реаль­ної відповідальності за збереження культурних надбань суспільства, забезпечується сенсорний, емоційний та інте­лектуальний розвиток учнів.

Змістовими лініями галузі є музична, візуальна (образотворча), хореографічна , театральна та екрані види мистецтва.

^ 4. Освітня галузь «Математика»

Основним завданням початкового курсу математики є розвиток молод­ших школярів через засвоєння математичних понять та формування в них спеціальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і достатніх для вивчення математики в наступних класах.

Зміст освітньої галузі забезпечує формування в учнів уявлень про нату­ральне число та число 0, засвоєння прийомів виконання арифметичних дій і обчислю­вальних навичок, ознайомлення учнів з основними величинами та їх вимірю­ванням, практичне ознайомлення з окремими залежностями між ними, фор­мування уявлень про окремі геометричні фігури та їх властивості, вироблен­ня необхідних графічних умінь.

^ 5. Освітня галузь «Технологія»

Метою освітньої галузі «Технологія» є розвиток особистості через залучення молодших школярів до творчої праці, пропедевтична інформаційна культура і ознай­омлення з основами комп'ютерної грамотності, засвоєння знань про власти­вості оброблюваних матеріалів (предметів праці), вивчення засобів праці (інструментів), формування конструктивного підходу до виконання трудових завдань і обробки інформаційних даних, навчання безпеки праці.

У процесі реалізації освітньої галузі розв'язують­ся такі завдання:

ознайомлення учнів з основними напрямами трудової діяльності та формування умінь і навичок роботи ручними знаряддями праці, що застосовуються в різних технологічних процесах;

формування практичних умінь і навичок у художній і технічній праці,

пропедевтичне ознайомлення зі світом професій;

виховання позитивного ставлення до праці.

6. Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура»

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» забезпечує свідоме ставлен­ня до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності, сприяє фізичному роз­витку дитини, забезпечує формування фізичної культури особистості шляхом засвоєння основ рухової діяльності, формує основи здорового способу життя.

Головними завданнями освітньої галузі є:

формування вмінь і навичок здорового способу життя, безпеки життєдіяльності;

ознайомлення з впливом рухової активності та загартування організму, формування знань, умінь і навичок особистої гігієни, профілактики за­хворюваності і травматизму, правил техніки безпеки;

формування усвідомленої індивідуальної установки учня щодо необхідності удосконалення основних якостей його фізичного розвитку;

формування самостійного та свідомого виконання фізкультурних заходів у режимі дня, профілактичних вправ для запобігання порушенню постави та зору;

формування та розвиток навичок базових рухових дій загальнорозви-

вального спрямування.

^ 7. Освітня галузь «Людина і світ»

Зміст освітньої галузі «Людина і світ» передбачає усвідомлення школярами своєї належності до природи і суспільства, створює передумови для за­своєння учнями різних видів соціального досвіду, системи цінностей суспільства, морально-правових норм, традицій.

Освітня галузь включає систему інтегрованих знань про об’єкти і явища навколишнього світу і взаємозв’язки та залежності між ними. Зміст освітньої галузі на доступному рівні відображає цілісність знань про світ і місце людини в ньому.

Розвивальний аспект змісту освітньої галузі полягає у формуванні досвіду творчої діяльності учнів, їхніх розумових здібностей і спостережли­вості, оволодіння узагальненими способами дій, розвиток актив­ного пізнавального ставлення до дійсності, забезпечення умов для самореалізації, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності відповідно до індивідуаль­них можливостей кожної дитини.

Здійснення виховної функції освітньої галузі пов’язане з формуванням у школярів патріотизму, свідомого бажання зробити свій внесок у становлення України як демократичної держави — рівноправного члена світової спільноти; елементів екологічної культури, усвідомленням цінності життя людини, залежності його від стану навколишнього природного середовища.
^ Базовий навчальний план початкової школиОсвітня галузь


Кількість тижневих годин у класах

1

2

3

4

Разом

Інваріантна складова
^

Мови і літератури


8+1*

9+2*

9+2*

9+2*

35+7*

Математика


4

4

4

4

16

Здоров’я і фізична культура**

4

4

4

4

16

Технологія


2

1

1

1

5

Людина і світ

1

1

2

2

6

Мистецтво


2

2

2

2

8

В с ь о г о

21+1*

21+2*

22+2*

22+2*

86+7*

Варіативна складова:

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття


2


3


3


3


11-3*

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)


23+1*


24+1*


25+1*


25+1*


97+4*

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня**

20

22

23

23

88
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1717
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт ґрунтується на засадах особистіснозорієнтованого...
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка