Затверджено
Скачати 125.54 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації14.08.2013
Розмір125.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством юстиції Установчими загальними

України зборами

24 листопада 2001 року Всеукраїнської футбольної

асоціації студентів

Свідоцтво №1714 Протокол №1 від 16.09.2000 року

Зареєстровано в новій редакції ЗАТВЕРДЖЕНО

___________________ 2011 року зі змінами та доповненнями

Vзвітною конференцією

ВФАС України

протокол від 10.12.2010 року
С Т А Т У Т

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ФУТБОЛЬНОЇ

АСОЦІАЦІЇ СТУДЕНТІВ

(нова редакція)


Київ – 2011


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Всеукраїнська футбольна асоціація студентів (скорочено – ВФАС) є всеукраїнською громадською організацією спортивної спрямованості, яка об’єднує громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених Законами України «Про об'єднання громадян» та «Про фізичну культуру і спорт», на засадах індивідуального та колективного членства.

1.1. ВФАС діє у відповідності до Конституції України, чинного законодавства та цього статуту на принципах добровільності, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності.

1.2. ВФАС є неприбутковою громадською організацією.

1.3. ВФАС свою діяльність поширює на територію всієї України, має у всіх областях України, Автономної Республіки Крим, містах Києві та Севастополі місцеві осередки, які діють відповідно до положення про осередки ВФАС, прийняті на виконання цілей та завдань ВФАС в межах її компетенції, є обов’язковими для всіх членів ВФАС (колективних та індивідуальних).

1. 4. ВФАС з моменту реєстрації в установленому порядку набуває права юридичної особи, має цивільну правоздатність відповідно до чинного законодавства України, зокрема може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати рахунки в банківських установах, мати печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, свою символіку та інші зовнішні атрибути, зразки яких затверджуються Виконкомом ВФАС. Символіка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

1.5. ВФАС визнає цілі та завдання ФІФА, УЄФА, ФФУ та ЕСФФ.

1.6. ВФАС та кожний член ВФАС визнають роль ФІФА, УЄФА а ФФУ з питань розвитку футболу.

1.7. Арбітражний суд у Лозанні, Швейцарія (CAS), має юрисдикцію розглядати спори із цивільного права (фінансового характеру) стосовно справ ВФАС, які виникають між ВФАС та ФФУ в обсягах повноважень арбітражного суду ординарної юрисдикції або арбітражного органу у встановленому порядку.

1.8. ВФАС взаємодіє з ФФУ у межах наданих повноважень відповідно до Договору про взаємодію.

1.9. ВФАС не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, як і держава не відповідає за зобов’язаннями ВФАС.

1.10. ВФАС не ставить перед собою політичних завдань, є незалежною від будь-яких політичних партій і громадських рухів та організацій, співпрацює з органами законодавчої, судової та виконавчої гілок влади, з фізичними та юридичними особами.

1.11. Офіційною назвою ВФАС є:

- українською мовою - Всеукраїнська футбольна асоціація студентів;

- англійською мовою –

1.12. Місцезнаходження ВФАС: Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 21.
^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВФАС
2.1. Головною метою діяльності ВФАС є організація та об'єднання зусиль її членів для сприяння розвитку студентського футболу в Україні, задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших спільних інтересів членів ВФАС.

2.2. Основні завдання ВФАС:

- сприяння популяризації футболу серед студентів України;

- сприяння формування здорового способу життя, всебічному та гармонійному розвитку особистості;

- сприяння поширенню у студентському середовищі високої моралі, ідеалів гуманізму та милосердя;
- протистояння расовій дискримінації.

2.3. Для виконання завдань ВФАС в установленому порядку:

- організує та проводить в межах компетенції серед своїх членів змагання з футболу;

- встановлює та розвиває зв’язки з аналогічними міжнародними організаціями;

- виступає засновником засобів масової інформації;

- захищає інтереси членів ВФАС у відносинах з органами державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями, іншими особами;

- надає правову, методичну та фінансову допомогу членам ВФАС;

- вносить пропозиції до органів влади та управління з питань розвитку футболу серед студентів, отримує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань;

- створює госпрозрахункові установи, підприємства, товариства, організації із статусом юридичної особи.
^ 3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. ВФАС діє на основі колективного та індивідуального членства.

3.2. Індивідуальними членами можуть бути особи, які досягли 14 років та визнають цілі та завдання ВФАС. Колективними членами ВФАС можуть бути: колективи громадських організацій, спілок громадських організацій, підприємства, установи, організації, які поділяють мету і статутні завдання ВФАС, бажають сприяти її діяльності.

Для вступу і виходу із членів ВФАС:

  • індивідуальні члени подають заяву;

  • колективні члени – рішення трудового колективу або вищого органу управління до обласного осередку ВФАС або до Виконкому ВФАС.

3.3. Члени ВФАС зобов’язані:

- приймати активну участь у реалізації завдань ВФАС, своєчасно та якісно виконувати прийняті рішення;

- виконувати вимоги Статуту та рішення керівних органів ВФАС;

- сприяти здійсненню заходів, які проводить ВФАС;

- своєчасно сплачувати членські внески;

- зберігати від розголошення конфіденційну інформацію щодо діяльності ВФАС, яка стала їм відома;

- пропагувати розвиток футболу в Україні.

3.4. За порушення цього Статуту до члена ВФАС можуть бути застосовані такі заходи впливу як попередження та виключення з ВФАС.

3.5. Член ВФАС, який систематично не виконує вимог Статуту та рішення виконавчих органів, своїми діями дискредитує організацію, може бути виключений з ВФАС за рішенням загальних зборів місцевого осередку.
^ 4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ОРГАНІВ ВФАС
4.1. Основу ВФАС складають місцеві осередки, які керуються у своїй діяльності цим Статутом та своїми положеннями, які не суперечать Статуту ВФАС, приймаються їх керівними органами та затверджуються Виконкомом ВФАС.

4.2. Вищим керівним органом ВФАС є Конференція.

Конференція ВФАС скликається Виконкомом ВФАС один раз на 4 роки. Час та місце проведення, норми представництва і порядок обрання делегатів встановлюється Виконкомом ВФАС за 45 днів до Конференції.

Позачергова Конференції скликається за ініціативою Виконкому ВФАС, Президента ВФАС, ревізійної комісії або за вимогою не меншедвох третин місцевих осередків.

Не менше, ніж за 10 днів до дня проведення Конференції кожний член ВФАС має право ознайомитися з документами порядку денного Конференції.

4.3. Конференція є правомочною у разі присутності двох третин делегатів.

Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше, ніж половина присутніх делегатів.

4.4. Виключною компетенцією Конференції ВФАС є:

- розгляд та затвердження Статуту ВФАС, внесення змін та доповнень до нього;

- визначення головних напрямів діяльності ВФАС, затвердження планів, звітів про їх виконання;

- вибори Президента ВФАС, членів Виконкому і Ревізійної комісії ВФАС терміном на 4 роки;

- вирішення питань щодо реорганізації чи ліквідації ВФАС;

- вирішення питань щодо розпорядження майном ВФАС.

4.5. В період між Конференціями керівним органом ВФАС є Виконком, який обирається на 4 роки.
^ 5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВФАС. СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
5.1. Виконавчий комітет є виконавчим і керівним органом ВФАС між Конференціями.

5.2. Кількісний склад Виконавчого комітету визначається Конференцією.

5.3. До складу членів Виконкому ВФАС входять:

- Президент, Перший віце-президент та віце-президенти;

- Виконавчий директор (після затвердження його на посаді Виконкомом);

- інші члени в кількості, яка визначається Конференцією.

5.4. З метою проведення ротації членів Виконкому, у разі такої необхідності, Конференцією обираються три кандидати у члени Виконкому.

За рішенням Виконкому, яке підлягає затвердженню Президентом ВФАС, на протязі часу між Конференціями, Виконком може здійснити заміну члена Виконкому, який вибуває, кандидатом у члени Виконавчого комітету
^ 6. ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.
6.1. Виконавчий комітет ВФАС:

- керує діяльністю ВФАС між Конференціями;

- скликає Конференцію, здійснює її підготовку та проведення, попередньо розглядає перелік питань, які виносяться на обговорення Конференції;

- здійснює господарське управління майном та коштами ВФАС;

- створює постійні комісії, секції, групи для виконання Статутних завдань ВФАС, затверджує положення про них;

- приймає рішення про створення місцевих осередків ВФАС та координує їх діяльність;

- затверджує положення про місцеві осередки, Ревізійну комісію ВФАС;

- готує положення щодо членства ВФАС;

- затверджує бюджет, кошторис витрат, план-календар, регламенти змагань;

- приймає рішення щодо прийняття в члени ВФАС;

- встановлює розміри вступних та членських внесків;

- розглядає скарги про виключення з членів ВФАС;
- приймає рішення про створення підприємств та організацій для виконання Статутних завдань ВФАС, затверджує їх статутні документи, надає повноваження на їх підписання від імені ВФАС;

- затверджує склад дирекції ВФАС та обсяг її повноважень, крім тих, які визначені цим Статутом;

- у разі вибуття із складу Виконкому його учасника, здійснює його заміну на кандидата у члени Виконкому;

- розглядає інші питання, що випливають із цього Статуту, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Конференції.

6.2. Засідання Виконавчого комітету проводяться один раз на три місяці.

Скликання засідань Виконкому здійснюється Президентом ВФАС.

Президент ВФАС скликає позачергові засідання Виконкому на вимогу 2/3 членів Виконкому або на вимогу Ревізійної комісії.

6.3. Виконавчий комітет має кворум та вважається повноважним у разі присутності на його засіданні 1/2 членів Виконкому, враховуючи Президента або за його відсутності – Першого віце-президента.

6.4. Виконком не розглядає будь-які конфліктні питання між членами ВФАС, якщо вони не відносяться до питань статутної діяльності ВФАС.

6.5. Рішення Виконкому ВФАС приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Виконкому. При рівній кількості голосів вирішальний голос має Президент ВФАС.

6.6. Рішення Виконкому вступає в силу негайно, якщо Виконком не прийме іншого рішення.

6.7. На засіданні Виконкому ведеться офіційний протокол. Протокол надається усім членам Виконкому перед наступним засіданням, а прийняте рішення в 5-ти денний термін надсилається членам ВФАС.

6.8. Цільові внески сплачуються членами ВФАС у разі, коли Виконком визначить необхідність фінансування окремих програм в інтересах членів ВФАС.
^ 7. ПРЕЗИДЕНТ ВФАС. ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ.
7.1 Вищою особою ВФАС є Президент, який обирається Конференцією терміном на 4 роки. Він є вищою офіційною особою, яка очолює ВФАС. Президент підзвітний виключно Конференції ВФАС.

7.2. Кандидатура на обрання Президентом ВФАС пропонується будь-яким членом ВФАС і надсилається до Виконкому ВФАС за 45 днів до дати проведення Конференції.

Діючий Президент ВФАС має право бути висунутим кандидатом на обрання. Кількість термінів перебування на посаді Президента не обмежена.

Прізвища усіх кандидатів обов’язково надсилаються Виконкомом ВФАС у її осередки (колективні члени ВФАС) не пізніше, ніж за один місяць до початку Конференції.

7.3. Президент здійснює загальне керівництво ВФАС, без довіреності представляє ВФАС у взаємовідносинах з державними органами, громадськими, українськими та міжнародними (неурядовими) організаціями.

7.4. Президент ВФАС пропонує Конференції до обрання необхідну кількість перших віце-президентів і віце-президентів ВФАС, членів Виконкому, Ревізійної комісії, персональний склад Виконавчого комітету – якому пропонує обрання Голів постійних комітетів.

7.5. Президент ВФАС скликає та керує роботою Виконавчого комітету, головує на його засіданнях, визначає періодичність його скликання.

Президент ВФАС має право першого підпису фінансових та інших документів ВФАС.

7.6. У разі відсутності Президента його функції виконує Перший віце-президент (з правом підпису фінансових документів).

7.7. Перший віце-президент та віце-президенти обираються Конференцією терміном на 4 роки.

7.8. З Першим віце-президентом (виконавчим директором) може бути укладений контракт.

7.9. Перший віце-президент та віце-президенти керують роботою ВФАС згідно із розподілом обов’язків між ними, які затверджуються Президентом ВФАС, та відповідно до його доручень.
^ 8. ДИРЕКЦІЯ, ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ВФАС. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ.
8.1. Дирекція ВФАС формується Виконавчим комітетом.

8.2. Кількість членів дирекції визначається Виконавчим комітетом.

8.3. Очолює Дирекцію ВФАС Виконавчий директор, який затверджується на посаді Конференцією.

8.4. Виконавчий директор ВФАС:

- організує роботу апарату ВФАС;

- проводить оперативні наради та інші заходи, направлені на виконання рішень Конференції ВФАС, Виконавчого комітету, Президента, Першого віце-президента та віце-президентів ВФАС;

- здійснює комплекс заходів з метою підготовки та проведення Конференцій ВФАС;

- організує проведення засідань Виконавчого комітету ВФАС;

- подає на затвердження Виконавчого комітету штатний розклад апарату ВФАС;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату ВФАС.

8.5. З метою виконання покладених на нього завдань Виконавчий директор в межах своєї компетенції видає накази, які обов’язкові до виконання працівниками апарату ВФАС.
^ 9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
9.1. Ревізійна комісія ВФАС:

- обирається Конференцією ВФАС та підзвітна їй;

- проводить ревізію фінансово-господарської діяльності ВФАС;

- доповідає результати перевірок Конференції ВФАС;

- здійснює контроль за дотриманням керівними органами ВФАС вимог Статуту та інших нормативних документів;

- проводить перевірки діяльності Виконкому за дорученням Конференції, за власною ініціативою;

- порушує питання про скликання позачергової Конференції ВФАС.

9.2. Ревізійна комісія проводить свої засідання у разі необхідності, але не менше одного разу на рік. Засідання вважається правомочним за умови присутності більшості членів комісії. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх.

9.3. ВФАС, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, стати на облік в органах державної податкової служби, вносити до бюджету платежі в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.
^ 9. МАЙНО ТА КОШТИ ВФАС
10.1. Майно та кошти ВФАС утворюються за рахунок:

- вступних та членських внесків;

- добровільних внесків, пожертвувань та відрахувань підприємств, організацій, громадян, отримання грантів;

- майна, переданого членами ВФАС, придбаного в процесі фінансово-господарської діяльності, та переданого іншими підприємствами та організаціями, державою у визначеному законом порядку;

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять від здійснення основної діяльності.

10.2. Членські внески розподіляються на:

- вступні внески;

- періодичні членські внески;

- разові цільові внески.

10.3. Вступні внески сплачуються одноразово у визначений Виконкомом термін та порядку.

10.4. Членські внески сплачуються один раз у визначений Виконкомом термін та порядку.

10.5. Разові цільові внески сплачуються членами ВФАС у разі, коли Виконком визначить необхідність фінансування окремих програм в інтересах членів ВФАС.

Разові цільові внески не є обов’язковими для індивідуальних членів ВФАС.

10.6. Внесені вступні та періодичні членські внески поверненню не підлягають.

10.7. ВФАС може мати у власності приміщення, інвентар, обладнання, транспортні засоби, цінні папери, інше майно, необхідне для забезпечення діяльності ВФАС, реалізації її завдань.

10.8. Кошти ВФАС використовуються на:

- фінансування статутної діяльності;

- відшкодування матеріальних витрат, що виникли у процесі діяльності;

- здійснення обов’язкових платежів і відрахувань, сплату податків;

- соціально-побутові і культурні потреби;

- проведення загальних заходів;

- представницькі витрати;

- оплату праці штатних працівників;

- створення страхового, економічного, резервного фондів;

- розвиток та інші види статутної діяльності.
^ 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією ВФАС за поданням Виконкому.

11.2. Про зміни та доповнення до цього Статуту ВФАС повідомляє Міністерство юстиції України у 5-ти денний термін з дати їх прийняття.
^ 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВФАС
12.1. Припинення діяльності ВФАС може проводитися шляхом реорганізації або ліквідації у відповідності до вимог чинного законодавства України.

12.2. Реорганізація ВФАС здійснюється за рішенням Конференції ВФАС.

12.3. ВФАС не може бути реорганізована в юридичну особу метою якої є отримання прибутку.

12.4. Ліквідація ВФАС здійснюється на підставі рішення Конференції ВФАС або суду.

12.5. Ліквідація здійснюється призначеною Конференцією або судом ліквідаційною комісією.

Конференція ВФАС після прийняття рішення про ліквідацію визначає порядок та строки проведення ліквідації, встановлює терміни подачі претензій кредиторів до ВФАС.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами ВФАС з питань, які мають відношення до діяльності ВФАС.

12.6. В разі ліквідації неприбуткової організації, її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховані до доходів бюджету.
Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка