Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів
Скачати 94.19 Kb.
НазваУчителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів
Дата конвертації16.08.2013
Розмір94.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

учителя  мови, літератури, історії,

вчителя початкових класів
_________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


Кваліфікаційні вимоги:
– вища педагогічна освіта по фаху.
Повинна знати:
– предмет викладання, методику викладання та виховні цілі, педагогіку, психологію, вікову фізіологію;
– цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечувати шкільної освіти, зокрема, стосовно предмета, що викладається;
– форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення;
– індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними;
– соціальні, культурні, інші умови навчання й виховання;
– принципи, якими керуються провідні вчителі;
– основні напрямки й перспективи розвитку освіти;
– Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання;
– державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
Повинна вміти:
– ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності. Повинна мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.
Загальні положення:
– працює при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями;
– тривалість робочого часу визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками. При можливості передбачається один вільний день на тиждень для методичної роботи й підвищення кваліфікації;
– може залучатися адміністрацією до чергування по школі у відповідності до існуючого графіка. Чергування починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується не пізніше 20 хвилин після останнього уроку;
– час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул, які не співпадають із черговою відпусткою, є робочим часом. В ці періоди учитель залучається адміністрацією школи до педагогічної й організаторської роботи у межах часу, що не перевищує його навчального навантаження до початку канікул;
– один раз на п'ять років проходить переатестацію.
Службові обов'язки:
– планує, здійснює навчання, виховання учнів, сприяє становленню їх як особистостей;
– забезпечує умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог;
– використовує ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу;
– вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань;
– проводить індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає;
– настановленням i особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей;
– виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
– готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя;
– вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи;
– контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці;
– несе особисту відповідальність за порушення норм гігієни i правил техніки безпеки незалежно від того, привели чи ні ці порушення до нещасного випадку.
– підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей;
– постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Як завідуюча кабінетом  зобов'язана:
– створювати здорові i безпечні умови для проведення занять у кабінеті;
– забезпечувати виконання діючих правил i інструкцій з техніки безпеки i гігієни праці;
– забезпечувати безпечний стан робочих місць, обладнання, санітарний стан приміщення;
– проводити інструктаж учнів із техніки безпеки i гігієни праці з наступним оформленням інструктажу в журналі установленої форми;
– негайно повідомляти директора школи про кожний нещасний випадок;
– приймати заходи щодо наявності в кабінеті медичної аптечки, її комплектності відповідно існуючого переліку;
– вносити пропозиція для включення їх до плану роботи школи i угоди профкому з адміністрацію щодо проведення на робочому місці номенклатурних заходів з охорони праці;
– повідомляти директора школи про невиконання до строку намічених заходів, які забезпечують безпечні умови навчання i праці.
– за несвоєчасне i неякісне проведення інструктажу з техніки безпеки несе відповідальність згідно діючого законодавства.
У випадку виникнення пожежі зобов'язана:
– негайно повідомити про пожежу директора школи або чергового вчителя, а при необхідності - в пожежну частину (тел. 101);
– прийняти всі залежні заходи до евакуації дітей з приміщення (згідно існуючого плану евакуації). Евакуацію дітей починати з приміщення, де виникла пожежа;
– направити евакуйованих дітей у безпечне місце (приміщення);
– одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами i засобами пожежогасіння, які маються у школі;
– чітко інформувати директора школи чи чергового вчителя про те, чи всі учні евакуйовані з палаючого чи задимленого приміщення.
Як класний керівник зобов'язана:
– проводити у тісному співробітництві з іншими вчителями, громадськими організаціями виховну роботу з учнями дорученого класу;
– добиватися єдності педагогічних вимог до учнів із боку школи й сім'ї, підтримувати тісний зв'язок із батьками, вихователем групи продовженого дня;
– організовувати в разі необхідності своєчасну навчальну допомогу учням;
– вести встановлену документацію по класу, подавати керівництву школи відомості про успішність, відвідування й поведінку учнів, стежити за станом їх щоденників;
– проводити заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів, організовувати їх суспільно корисну працю;
– спільно із санітарним активом класу вимагати від учнів додержання санітарно–протиепідеміологічного режиму (чистоти приміщень, провітрювання класів, охайності одягу й взуття, чистих рук, а також посадки учнів за партами відповідно до росту, особливостей зору і т.д.);
– вести психолого-педагогічні спостереження учнів, на їх основі складати рекомендації вчителям-предметникам щодо врахування індивідуальних особливостей учнів класу у навчально-виховній діяльності;
– проводити інструктування учнів із техніки безпеки (пожежної безпеки, «Правил вуличного руху», користуванні побутовими приладами, поводженню на воді, і т.д.);
– проводити необхідну роботу з учнями й батьками щодо виховання в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;
– брати участь у видачі фондових підручників учням і організовувати їх повернення до бібліотеки після закінчення навчального року;
– контролювати стан підручників у класі і їх своєчасний ремонт учнями;
– брати участь у проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі шкільного дня;
– сприяти залученню учнів до гуртків і спортивних секцій.
Має право на:
– захист професійної честі, гідності;
– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
– індивідуальну педагогічну діяльність;
– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку;
– користування подовженою оплачуваною відпусткою, а у випадку невідкладної необхідності – на відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок тарифної (із дозволу адміністрації);
– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;
– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
– пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації й перепідготовку;
– розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо адміністрація школи не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку;
– внесення пропозицій до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом профспілки» про поліпшення умов праці,виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому місці;
– відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;
– відшкодування моральної шкоди, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя;
– заохочення за успіхи у праці;
– звернення з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових спорів, а також до районного суду;
– інформацію про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
– відмову від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника чи інших людей або навколишньому середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки;
– надання легшої роботи за станом здоров'я відповідно до медичного висновку (тимчасово або без обмеження строку);
– обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;
Забороняється:
– змінювати за власним розсудом розклад уроків (занять) і графік роботи;
– відміняти, подовжувати чи скорочувати протяжність уроків (занять) і перерв між ними;
– випроваджувати учнів з уроків (занять);
– курити у приміщенні школи;
– звільняти учнів від присутності на уроці для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах;
– допускати на уроки (заняття) сторонніх осіб без дозволу директора школи або його заступників;


Загальна дисциплінарна відповідальність:
– за порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: догана, звільнення;
– звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна, вчинення аморального проступку;
– до застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення;
– відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення;
– дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством в органи по розгляду трудових спорів.
Директор школи____________________
 Посадову інструкцію одержав­­­­­­­­­­­_______________________
Дата____________________

Схожі:

Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів iconОпис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В
...
Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів iconПр березень 2012 Опис системи роботи вчителя початкових класів Прошко Ольги Віталіївни
Вчителем початкових класів Прошко Ольга Віталіївна працює понад 11 років. На даний час – з учнями 2-го класу
Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів iconХарактеристика вчителя початкових класів Стенятинської зш І-ІІІ ступенів...
Томашівська Оксана Євгенівна має вищу педагогічну освіту, кваліфікація – вчитель початкових класів, педагогічний стаж – 12 років,...
Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів iconВисновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових...
На освітянській ниві Шефер Людмила Михайлівна працює 38 років. З них 26 років учителем початкових класів у Володимирівській загальноосвітній...
Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів iconПлан Що таке освітянські сайти?Знайомство з освітніми сайтами, що...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення методичної культури вчителя початкових класів
Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів icon«Творчість вчителя основа його педагогічної майстерності»
Проблема: «Удосконалення навчально-пізнавальних інтересів учнів початкових класів через творчий розвиток вчителя та учня»
Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів iconМетодичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні...
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей...
Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів iconАнотація на роботу Довгань Людмили Іванівни
Анотація на роботу Довгань Людмили Іванівни, учителя російської мови та світової літератури, спеціаліста вищої категорії, старшого...
Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів iconМетодист райметодкабінету Петрівська Г. П
Визначає мету та основні напрями роботи з учителями української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії та правознавства,...
Учителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів iconПлан роботи з обдарованими дітьми вчителя початкових класів
Провести  діагностування  з  метою  виявлення   здібних  і  обдарованих  дітей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка