2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають
Скачати 73.19 Kb.
Назва2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають
Дата конвертації25.08.2013
Розмір73.19 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
2. Правова охорона праці жінок

Правова охорона праці жінок взагалі і спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають обмеження тривалості робочого часу, заборону або обме­ження використання праці на небезпечних, шкідливих, підземних роботах, у нічний час, встановлення граничних норм перенесення й пересування ваги вантажу, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по вихованню дитини, заборона або обме­ження звільнень вагітних жінок та протягом певного часу після пологів, обов'язкове переведення вагітних жінок і жінок-матерів на більш легку роботу без втрати в заробітній платі, заборона за­лучати до роботи у вихідні й святкові дні, до надурочних робіт, до шкідливих і небезпечних робіт, спеціальні перерви для году­вання дитини.

У кожній країні є свої особливості щодо тривалості відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та порядку надання таких відпусток.

Для порівняння наведемо таблицю тривалості таких відпусток у різних країнах Заходу1:

Слід звернути увагу і на деякі національні особливості щодо порядку надання таких відпусток. Так, у США закони про відпуски в зв'язку з вагітністю та пологами існують в небагатьох штатах. Ці відпустки зазвичай не оплачуються. У Великобританії із 29-тижне-вої відпустки частково оплачується із коштів соціального забезпе­чення 18 тижнів. У Франції 16 тижнів - мінімальна тривалість від­пустки, але вона збільшується для жінок, які мають двох і більше дітей, в разі народження двох і більше дітей, у разі ускладнення пологів тощо. В разі смерті матері після пологів відпустка нада­ється батькові тривалістю до 6 тижнів після народження дитини. В Італії жінкам, що працюють в промисловості і в торгівлі, під час такої відпустки виплачується 80% заробітної плати, сільськогосподарські працівниці отримують на період відпустки одноразову допомогу.

Країна

Тривалість відпустки

США

4-6 тижнів
29 тижнів

ФРН

14 тижнів, в разі передчасних родів і народженні двох і більше дітей - 18 тижнів

Японія

14 тижнів, в разі народження двох і більше дітей - 18 тижнів

Франція

16-36 тижнів

Швейцарія

8 тижнів

Бельгія

14 тижнів

Іспанія
Швеція
Італія
Данія

28 тижнів

Австрія

16-20 тижнів

Норвегія

18 тижнів

Греція

12 тижнів

Канада

17 тижнів

Нідерланди

12 тижнів

Ізраїль

12 тижнів

В останні десятиліття в багатьох країнах Заходу йде процес по­ступового скасування юридичних актів, що встановлюють спеціаль­ну охорону праці жінок (це не стосується охорони праці вагітних жінок і жінок-матерів). Основним аргументом на користь такого скасування є негативний вплив законодавства про охорону праці жінок на їхню зайнятість і принципову неприйнятність у сучасних умовах «тендерної охорони праці».

Акти зі спеціальної охорони жіночої праці або істотно послаб­люються винятками та застереженнями, або прямо скасовуються законодавчими або іншими державними органами, або оголошу­ються судами як такі, що суперечать законам про заборону дис­кримінації за ознаками статі, та позбавлені юридичної чинності (це типово для США). Особливо далеко справа зайшла в скандинавсь­ких країнах, де, за словами шведського юриста Р. Нільсена, «чинне законодавство характеризується майже повною відсутністю спеці­альних норм з охорони праці жінок».

Ерозія спеціального законодавства про охорону праці жінок ви­кликає суперечливу оцінку в суспільних колах. її підтримують підприємці й феміністські організації. Профспілки ж дають зазви­чай негативну оцінку.

Зрозуміло, що скасування обмежень стосовно використання пра­ці жінок розширює підприємницькі прерогативи при наймі, тобто , надає можливість прийняти на роботу будь-яку підходящу для підприємця особу незалежно від статі. Отже, для роботодавців розширюється свобода вибору при наборі персоналу.

3. Охорона праці молоді/ інвалідів та літніх працівників

Законодавчі положення визначають мінімальний вік прийому на роботу (зазвичай 15—16 років, а на небезпечні й шкідливі роботи -18, іноді 19 років), а в багатьох країнах установлюють і деякі інші норми щодо охорони праці дітей і підлітків: заборона роботи на важких і шкідливих, небезпечних, підземних роботах, уночі, акорд­ної оплати праці; подовжені відпустки, скорочено робочий день, обов'язкові медичні огляди (при прийомі на роботу й після працевлаштування у регулярному порядку до досягнення 18 років, а в Н| окремих країнах - до 21 року). У певних випадках передбачена

можливість зниження мінімального віку при прийомі на роботу до 13-14 років. Це, зокрема, на легких роботах, на деяких роботах и сільському господарстві, на вуличній торгівлі, на роботах, пов'я­заних з навчанням, діяльністю у позашкільний час тощо.

Зниження в деяких випадках віку прийому на роботу не виклю­чає державного контролю за застосуванням праці дітей. Так, у Франції праця дітей у видовищних закладах допускається лише за дозволом перфекта з врахуванням думки парламентської комісії з охорони дитинства. В цирку дітям до 16 років заборонено пра­цювати акробатами, дресирувальниками диких тварин. Виняток становлять діти, що працюють разом з батьками.

Рівень норм з охорони праці молоді в різних країнах різний. Наприклад, спеціальна подовжена відпустка для молоді існує у ФРН, Італії, Норвегії й відсутня - в інших країнах. В Італії, Шве­ції, Іспанії є заборони або обмеження праці підлітків у нічний час. У ряді інших країн таких норм немає. У деяких країнах діють гра­ничні норми перенесення вантажів для неповнолітніх.

Нарешті, існують спеціальні норми з охорони праці інвалідів. У більшості країн Заходу встановлена мінімальна квота прийому інвалідів на роботу, правила про пристосування машин і механізмів до особливостей працюючих інвалідів; запроваджено додатковий контроль за звільненням інвалідів (узгодження з державними органами); заборонена дискримінація інвалідів при прийомі на роботу.

У ФРН кожний роботодавець, в якого працює понад 10 праців­ників, зобов'язаний 6% робочих місць надати інвалідам. У Франції на підприємствах, де число працівників понад 10,3% персоналу повинні становити інваліди праці, 10% - інваліди війни. В Люк­сембурзі підприємства з числом працівників понад 25 чоловік зо­бов'язані прийняти, щонайменше, одного інваліда на повний робо­чий день. На підприємствах з числом працівників понад 50 чоловік бронь для інвалідів - 2%, понад 300 чоловік - 4%. Роботодавці, що приймають на роботу інвалідів понад встановлену норму, звільня­ються від сплати внесків до фонду соціального страхування на цих працівників, їм надається ряд інших пільг, в тому числі подат­кових. Роботодавці, які не зарезервували відповідно до закону ро­бочі місця для інвалідів, зобов'язані виплачувати компенсаційний податок, зазвичай на користь фонду зайнятості, який спрямовує ці кошти на розширення зайнятості інвалідів.

Особливо широке коло пільг і зручностей для інвалідів, різно­манітні заходи щодо охорони їхньої праці передбачає Закон про інвалідів, прийнятий в 1990 р. у США. Він проголошує повну рів­ність інвалідів з іншими працівниками у всіх сферах трудових відносин. Передбачено обов'язкове спорудження на виробництвах, де і зайняті інваліди, спеціальних в'їздів, ліфтів, дверей, підйомників, доріжок для подолання інвалідами з колясками бордюрів і підйо­мів, особливих пристроїв для нормального доступу осіб із втратою слуху до телефонного зв'язку.

Новим явищем у трудовому праві країн Заходу стала поява норм як у законодавстві, так і в колективних договорах про вста­новлення пільг з охорони праці літніх трудящих (осіб передпенсійного віку, особливо тих, що мають тривалий трудовий стаж). Пільги ці досить різноманітні: скорочення тривалості робочого часу при частковій компенсації втрати у заробітній платі, переве­дення на більш легку роботу, зокрема звільнення від багатозмінної роботи, додаткові відпустки тощо

У Швеції з 1976 р. діє закон, відповідно до якого особи передпенсійного віку вправі просити про скорочення робочого часу, прина­ймні, на 5 годин на тиждень. При цьому їм може бути компенсовано 50% втрати у заробітній платі. В Японії з 1971 р. діє Закон № 68 про стабілізацію зайнятості літніх працівників (у редакції 1994 p.). Це справжній кодекс прав літніх працівників на виробництві. У ньому передбачені численні заходи щодо забезпечення зайнятості літніх, надання їм допомоги в працевлаштуванні, забезпечення комфорт­них умов праці. Передбачено створення спеціальних державних органів, покликаних піклуватися про літніх трудящих (центри з використання виробничого досвіду літніх трудящих, центри з використання людських ресурсів «із сивиною на скронях»).

Всі ці новели в трудовому законодавстві аж ніяк не випадкові.

Сьогодні кадрова політика адміністрації підприємств у розвинених країнах не будується на перманентному омолодженні працівників, на масовому витісненні з виробництва осіб передпенсійного віку. Стало вигідніше вкладати кошти в збереження працездатності но­сіями високої кваліфікації, що проявляють, як правило, велику ре­тельність у праці, ніж міняти їх на молодих працівників, які вима­гають більших витрат на професійну підготовку. Багато підприємців вважають за доцільне здійснювати перепідготовку й виробниче перепрофілювання літніх працівників, з огляду на їх колишній ви­робничий досвід і набуті навички в роботі. Безперечним є факт стрімко зростаючої на Заході продуктивно­сті праці при різко старіючому складі працюючого персоналу.

Схожі:

2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають iconОхорона здоров'я жінок І дітей
Охорона материнства І дитинства — це система мір державної, муніципальної, суспільного І частки характеру спрямованих на збереження...
2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають iconПравова охорона земель в Україні
Предметом дослідження виступає правова охорона земель, як система правових держави, що спрямовані на раціональне використання земель,...
2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають iconРозділ 1 законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок Для спостереження за ходом її здійснення було засновано Комітет по ліквідації дискримінації щодо...
2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають iconПрава жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Для спос­тереження за ходом її здійснення було засновано Комітет по...
2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають iconСвятковий концерт до дня жінок- 2012р
Вед. 1 – Цікаво, чим же потішать І привітають наших дорогих жінок учні нашої школи?
2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають iconКонкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні»
Україні; формувати вміння визначати історичний аспект формування гендерної політики в Україні та прав жінок; розвивати навички роботи...
2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають icon4. Охорона праці Охорона праці це система правових, соціально-економічних,...
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних І лікувально-профілактичних...
2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають icon4. Охорона праці Охорона праці це система правових, соціально-економічних,...
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних І лікувально-профілактичних...
2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі І спеціально жінок-матерів полягає у встановленні законодавчих норм, що передба­чають icon4. Охорона праці Охорона праці це система правових, соціально-економічних,...
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних І лікувально-профілактичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка