5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій)
Назва5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій)
Сторінка1/4
Дата конвертації28.08.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипАвтореферат
uchni.com.ua > Право > Автореферат
  1   2   3   4Запроваджені наказом ВАК України


від 21 березня 1997 року № 121.

Із змінами та доповненнями,

внесеними наказами ВАК України

від 23 жовтня 1997 р. № 559,

від 14 жовтня 1998 р. № 486,

від 15 грудня 1998 р. №688,

від 4 січня 1999 р. № 1,

від 10 листопада 1999 р. № 462,

від 20 березня 2000 р. № 120
Переліки та форми документів,

які використовуються при атестації наукових

та науково-педагогічних працівників
ПЕ­РЕ­ЛІК ДО­КУ­МЕН­ТІВ,

ЯкІ по­да­є до спе­цІ­а­лІ­зо­ва­ноЇ вЧе­ноЇ ра­ди

здо­бу­ва­Ч на­у­ко­во­го сту­пе­нЯ
1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (2 пр.). Для іноземних громадян – засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія національного паспорта здобувача (2 пр.). В усіх документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному паспорті.

3. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних громадян – додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну вищу освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про науковий ступінь (вчене звання).У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

4. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук), або засвідчене підписом і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту.

5. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій).

6. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація чи до якої був прикріплений здобувач, із зазначенням, ким і коли була затверджена тема дисертації (2 пр.).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Термін чинності висновку – 1 рік.

7. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, описи автор­ських свідоцтв (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) – в 1 пр.

8. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, викладеними в «Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій», у кількості примірників, необхідних для передавання на збереження до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського, до бібліотеки установи, де ство­рено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам і провідній установі (організації).

9. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами, викладеними в розд. 5 «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій», у 2 примірниках. Усі примірники автореферату підписуються автором на обкладинці (форма 6).

10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою установи, в якій він працює.

11. Файл з текстом автореферату. Ім’я файла aref.rtf (2 пр. на 2 дискетах).

12. Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

13. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

14. (Вилучено).

15. Файли з текстом дисертації на дискетах для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Імена файлів dis1.rtf, dis2.rtf, … (1 комплект дискет, кількість яких залежить від обсягу дисертації).
ПЕРЕЛІК

документІв атестацІйноЇ справи здобуваЧа

наукового ступенЯ доктора наук,

ЯкІ подають до ВАК УкраЇнИ
1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний головою спеціалізованої вченої ради (форма 8).

2. Облікова картка здобувача (форма 13).

3. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (1 пр.). Для іноземних громадян – засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія національного паспорта здобувача (1 пр.). В усіх документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні наводитися в тому порядку, який указано в їх іноземному паспорті.

4. Автореферат дисертації (5 пр.), підписаний на обкладинці автором. Автореферат необхідно друкувати державною мовою.

5. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради на засіданні й участі у таємному голосуванні (форма 10).

6. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує рада, із зазначенням присутніх на засіданні постійних і введених додатково до її складу з дозволу ВАК України членів ради та їх спеціальностей.

У стенограмі обов’язково фіксують доповідь здобувача, а також всі критичні зауваження, які містяться у відгуках на дисертацію та автореферат і висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації.

7. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

8. Відомості про офіційних опонентів за формою 24.

9. Відгук провідної установи, підписаний фахівцями із відповідної спеціальності (серед яких обов’язково повинен бути доктор наук), затверджений керівником установи та засвідчений печаткою установи із зазначенням дати його надходження до ради.

10. Висновок установи, де виконувалась дисертація, затверджений керівником установи і засвідчений печаткою установи (термін чинності висновку 1 рік із дня його затвердження). У висновку, крім характеристики дисертації, повинен бути обов’язково відображений конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових результатів, що виносяться на захист, та відзначена наявність використання в дисертації матеріалів і висновків кандидатської дисертації здобувача.

11. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради щодо відповідності дисертації зазначеній спеціальності та профілю ради, повноти викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та особистого внеску дисертанта, використання в дисертації матеріалів і висновків кандидатської дисертації здобувача.

12. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних громадян – додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалент­ності документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну вищу освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про науковий ступінь (вчене звання).У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

13. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

14. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої заповнюються машино­писом (2 пр.).

15. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма ємністю 1,44 Мбайт з такими файлами:

файл з даними облікової картки здобувача. Ім’я файла – form 13.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.rtf;

файл з формою 15. Ім’я файла – form15.rtf;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів і провідної установи, у відгуках на дисертацію й автореферат, а також зауваженнями, які вислов­лювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.rtf.

16. Опис документів, які є у справі (форма 19).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, куди вкладають:

автореферати;

дискету;

реєстраційно-облікові картки дисертації (форма 15);

чотири поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

Послідовність розміщення документів в атестаційній справі повинна відповідати їх нумерації в даному переліку.

Зразок обкладинки атестаційної справи наведений у формі 9.

До атестаційної справи обов’язково додають:

17. Перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради;

18. Два примірники облікової картки дисертації (форма 14), один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ.

19. (Вилучено).

20. Два непідписаних конверти формату 230ґ160 мм з марками літери «Е».
ПЕРЕЛІК

документІв атестацІйноЇ справи

здобуваЧа наукового ступенЯ кандидата наук,

ЯкІ подають до ВАК УкраЇни
1. Супровідний лист на бланку установи. підписаний головою спеціалізованої вченої ради (форма 8).

2. Облікова картка здобувача (форма 13).

3. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (1 пр.). Для іноземних громадян – засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія національного паспорта здобувача (1 пр.). В усіх документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному паспорті.

4. Автореферат дисертації (5 пр.), підписаний на обкладинці автором. Автореферат потрібно друкувати державною мовою.

5. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої заповнюються машинописом (2 пр.).

6. Засвідчена підписом і печаткою установи копія посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» або засвідчена підписом і печаткою установи копія посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту.

7. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради та вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує рада, із зазначенням присутніх на засіданні постійних і введених додатково до її складу членів ради та їх спеціальностей.

У стенограмі обов’язково фіксують доповідь здобувача, а також всі критичні зауваження, які містяться у відгуках на дисертацію та автореферат і висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації.

8. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

9. Відомості про офіційних опонентів за формою 24.

10. Відгук провідної установи, підписаний фахівцями із відповідної спеціальності (серед яких повинен бути доктор наук), затверджений керівником установи та засвідчений печаткою установи із зазначенням дати його надходження до ради.

11. Висновок установи, де виконувалась дисертація, затверджений керівником установи і засвідчений печаткою (термін чинності висновку 1 рік із дня його затвердження). У висновку, крім характеристики дисертації, повинен бути обов’язково відображений конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових результатів, що виносяться на захист.

12. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради щодо відповідності дисертації зазначеній спеціальності та профілю ради, повноти викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та особистого внеску дисертанта.

13. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних громадян – додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалент­ності документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну вищу освіту України. У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

14. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма ємністю 1,44 Мбайт з такими файлами:

файл з даними облікової картки здобувача. Ім’я файла – form 13.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref. .rtf;

файл з формою 15. Ім’я файла – form15.rtf;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів і провідної установи, у відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.rtf.

15. Опис документів, які є у справі (форма 19).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, куди вкладають:

дискету;

автореферати;

реєстраційно-облікові картки дисертації (форма 15);

чотири поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

Послідовність розміщення документів в атестаційній справі повинна відповідати їх нумерації в даному переліку.

Зразок обкладинки атестаційної справи наведений у формі 9.

До атестаційної справи обов’язково додають:

16. Перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

17. Два примірники облікової картки дисертації (форма 14), один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ.

18. (Вилучено).

19. Два непідписаних конверти формату 230ґ160мм з марками літери «Е».
^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ВАК УКРАЇНИ

В РАЗІ НЕГАТИВНОГО РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Супровідний лист на бланку установи. підписаний головою спеціалізованої вченої ради (форма 17).

2. Облікова картка відхиленої дисертації (форма 16).

3. Автореферат дисертації (2 прим.), підписаний автором.

4. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головою і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує рада, із зазначенням присутніх на засіданні постійних та введених додатково до її складу членів ради та їх спеціальностей.

У стенограмі мають бути відображені всі критичні зауваження, висловлені в процесі обговорення дисертації, та відповіді на них здобувача.

5. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма місткістю 1,44 МБ з файлом з даними облікової картки відхиленої дисертації. Ім'я файла — out.xls.

6. Опис документів, які є у справі (форма 19).

Справа відхиленої дисертації брошурується у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішній стороні обкладинки якого наклеюється конверт, куди вкладаються:

автореферат;

облікові картки відхиленої дисертації.

Зразок обкладинки справи відхиленої дисертації наведений у формі 18.
^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЩО ПОВЕРТАЮТЬ ЗДОБУВАЧУ В РАЗІ НЕГАТИВНОГО РІШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (1 пр.).

2. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних громадян – додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішен­ня Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну вищу освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про науковий ступінь (вчене звання). У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

3. Посвідчення про складені кандидатські іспити (1 пр.).

4. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація чи до якої був прикріплений здобувач (1 пр.).

5. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) – в 2 пр.

6. Дисертація, за винятком одного примірника, який вилучається з фонду бібліотеки установи, де відбувся захист, передається до спеціалізованої вченої ради.

7. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій).

8. Електронний варіант автореферату дисертації на дискеті (1 пр. на одній дискеті).

^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ,

ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ

1. Копія супровідного листа до ВАК України.

2. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду.

3. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (1 прим.).

4. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені (вчені звання) (1 прим.).

5. Дисертація (зберігається в бібліотеці установи, де функціонує спеціалізована вчена рада).

6. Висновок установи, де виконувалась дисертація, підписаний керівником установи і засвідчений печаткою із зазначенням, ким і коли була затверджена тема дисертації (термін дії висновку — 1 рік). У висновку крім характеристики дисертації повинен бути обов’язково відображений конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових результатів, що виносяться на захист.

7. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради, яка проводила попередній розгляд дисертації, щодо відповідності її зазначеній спеціальності та профілю ради, повноти викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та особистого внеску дисертанта.

8. Рішення спеціалізованої вченої ради про прийом дисертації до захисту та про призначення офіційних опонентів і провідної організації.

9. Відомості про офіційних опонентів за формою 24.

10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради на засіданні і участі у таємному голосуванні (форма 10).

11. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради.

12. Протокол засідання лічильної комісії (форма 12).

13. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.

14. Відзиви наукового керівника (консультанта), офіційних опонентів, провідної установи та всі відзиви, які надійшли на дисертацію та автореферат.

15. Автореферат дисертації (2 прим.).

16. Облікова картка здобувача (форма 13).

17. Список адресатів, яким надіслано автореферат, із зазначенням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці відділення зв’язку або канцелярії (експедиції) установи, підписаний вченим секретарем ради.

18.Облікова картка дисертації з відміткою УкрНТЕІ про отримання другого примірника дисертації на мікрофільмування.

19. Дублікат одного гнучкого магнітного диску (ГМД) розміром 3,5 дюймів місткістюю 1,44 МБ у трьох файлах:

файл з даними облікової картки здобувача. Ім»я файла — form 13.xls;

файл з текстом автореферату. Ім»я файла — aref. rtf;

файл із зауваженнями, які містяться у відзивах опонентів та провідної організації, у відзивах на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім»я файла — notes. rtf.

20. Магнітофонна касета із фонограмою захисту дисертації.
^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА

ВЧЕНОГО ЗВАННЯ СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА,

ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ВАК УКРАЇНИ
1. Супровідний лист на бланку установи. підписаний керівником установи (форма 21).

2. Довідка за формою 20.

3. Засвідчена копія диплома про наявність наукового ступеня доктора або кандидата наук.

4. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (1 прим.)..

5. Список наукових праць із зазначенням не менше п"яти наукових праць, які опубліковані в провідних фахових виданнях України та інших країн після захисту кандидатської дисертації, підписаний здобувачем і засвідчений за місцем роботи (форма 26). У списку повинні бути вказані всі співавтори здобувача.

6. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої заповнюються машинописом (2 прим.).

7. Автореферат кандидатської дисертації (для здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника — кандидатів наук).

8.Опис документів, які є у справі (форма 19).

Послідовність розміщення документів в атестаційній справі повинна відповідати їх нумерації в даному переліку.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішній стороні обкладинки якого наклеюють конверт, куди вкладають:

реєстраційно-облікові картки;

чотири поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача (2 картки) та вченої ради (2 картки). На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, спеціальність та вчене звання, на яке він претендує.

Зразок обкладинки атестаційної справи наведений у формі 22.


^ ПЕ­РЕ­ЛІК ДО­КУ­МЕН­ТІВ,

ЯКІ ПО­ДА­ЮТЬ­ ДО ВАК УК­РА­Ї­НИ З ПИ­ТАНЬ

ПЕ­РЕ­А­ТЕС­ТА­ЦІЇ ВЧЕНОГО, ЯКОМУ ПРИСУДЖЕНО

НА­У­КО­ВИЙ СТУ­ПІ­НЬ В ІНШІЙ КРАЇНІ
1. Клопотання установи, в якій працює здобувач, про переатестацію доктора (кандидата) наук або старшого наукового співробітника, підписане керівником і засвідчене печаткою.

При переатестації здобувача наукового ступеня у клопотанні вказується дата і номер дозволу (листа) керівника установи на захист дисертації за кордоном. Для аспірантів (докторантів) додається засвідчена копія направлення на навчання до аспірантури (докторантури) за кордон.

У клопотанні необхідно зазначити назву установи, при якій функціонує спецрада, дату захисту і номер протоколу засідання.

При переатестації здобувача вченого звання у клопотанні наводять відомості про перебування його на наукових посадах, а також відомості про наукові праці, опубліковані після захисту дисертації.

2. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (1 пр.).

3. Характеристика наукової, науково-педагогічної, виробничої діяльності здобувача, видана за місцем основної роботи, підписана керівником установи і засвідчена печаткою із зазначенням дати видачі.

4. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних громадян – додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну вищу освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про науковий ступінь (вчене звання). У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

5. Список наукових праць із зазначенням праць, які опубліковані після захисту кандидатської дисертації, підписаний здобувачем і засвідчений за місцем роботи (форма 26). У списку повинні бути вказані всі співавтори здобувача.

6. Автореферат дисертації (2 пр.), підписаний на обкладинці автором, якщо він надрукований державною або російською мовами. В іншому випадку до оригиналів автореферату додають його засвідчений переклад державною мовою (2 пр.).

7. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої заповнюються машинописом (2 пр.).

8. Один примірник дисертації, переплетений і підписаний автором на титульному аркуші.

9. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки), тексти депонованих та анотованих у журналах наукових праць, тези доповідей (копії). У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні відомості відповідних видань.

10. (Вилучено).

11. Автореферат кандидатської дисертації (2 пр.) при переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь доктора наук за межами України.

12. Опис документів, які є у справі (форма 19).

Справу щодо переатестації брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, куди вкладають:

автореферати;

реєстраційно-облікові картки;

дві поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача. На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь або вчене звання, на які він претендує.

Послідовність розміщення документів у справі повинна відповідати їх нумерації в даному переліку.

Обкладинку атестаційної справи оформлюють за встановленим зразком.


^ ПЕРЕЛІК

установ, до Яких обов’Язково надсилають

автореферати дисертацІй

1. Адміністрація Президента України

(01220, Київ, вул. Банкова, 11)

2. Кабінет Міністрів України

(01008, Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

3. Міністерство освіти і науки України

(01033, Київ, просп. Перемоги, 10)

4. Вища атестаційна комісія України

(01001, Київ, вул. Хрещатик, 34)

5. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

(03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3)

6. Національна парламентська бібліотека України

(01601, Київ, вул. М. Грушевського, 1)

7. Львівська державна наукова бібліотека ім. В.С. Стефаника

(79000, Львів, вул. Стефаника, 2)

8. Одеська державна наукова бібліотека

(65026, Одеса, вул. Пастера, 13)

9. Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

(61003, Харків, пров. Короленка, 18)

10. Волинський державний університет ім. Лесі Українки

(43009, Луцьк, просп. Волі, 13)

11. Дніпропетровський національний університет

(49025, Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72)

12. Донецький національний університет

(83055, Донецьк, вул. Університетська, 24)

13. Запорізький державний університет

(69600, Запоріжжя, вул. Жуковського, 66)

14. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

(01017, Київ, вул. Володимирська, 64)

15. Львівський національний університет ім. Івана Франка

(79002, Львів, вул. Університетська, 1)

16. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

(65057, Одеса, вул. Дворянська, 2)

17. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

(95038, Сімферополь, вул. Ялтинська, 4)

18. Сумський державний університет

(40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)

19. Ужгородський національний університет

(88000, Ужгород, вул. Горького, 4)

20. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

(91034, Луганськ, кв. Молодіжний, 20-А)

21. Прикарпатський університет ім. В.С. Стефаника

(76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57)

22. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

(61006, Харків, пл. Свободи, 4)

23. Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького

(18000, Черкаси, б-р Шевченка, 81)

24. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

(14012, Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2)

25. Російська державна бібліотека

(101000, Российская Федерация, Москва, просп. Калинина, 3)

26. Державна бібліотека Республіки Білорусь

(220636, Белоруссия, Минск, ул. Красноармейская, 9)

27. Державна бібліотека ім.А.Навої Республіки Узбекистан

(700000, Узбекистан, Ташкент, Мустакилик, 5)

28. Національна бібліотека Грузії

(380007, Грузия, Тбилиси, ул. Кецховели, 5)

29. Національна бібліотека Республіки Казахстан

(480013, Казахстан, Алматы, просп. Абая, 14)

30. Державна бібліотека ім. М.Ф. Ахундова Азербайджанської Республіки

(370601, Азербайджан, Баку, ул. Хагани, 25)

31. Національна бібліотека Республіки Молдова

(277012, Республика Молдова, Кишинев, ул. Киевская, 78)

32. Національна бібліотека Киргизької Республіки

(72000, Киргизия, Бишкек, ул. Советская, 208)

33. Національна бібліотека ім. Фірдоусі Республіки Таджикистан

(734711, Таджикистан, Душанбе, просп. Рудаки, 14)

34. Державна бібліотека ім. А.Ф. Мяснікяна Республіки Вірменія

(375009, Армения, Ереван, ул. Теряна, 72)

35. Національна бібліотека ім. Фірдоусі Туркменистану

(744000, Туркменистан, Ашгабад, пл. К. Маркса)

36. Книжкова палата України

(02094, Київ, просп. Гагаріна, 27)

37. Державна науково-технічна бібліотека України

(03171, Київ, вул. Антоновича, 180)

38. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН

(03127, Київ, вул. Героїв оборони, 10)

– для біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук

39. Державна наукова медична бібліотека

(01033, Київ, вул. Толстого, 7)

– для біологічних, медичних та фармацевтичних наук

40. Державна науково-педагогічна бібліотека АПН України

(04060, Київ, вул. Максима Берлинського, 9)

– для педагогічних, психологічних наук

41.Національна юридична бібліотека України

(03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3)

– для юридичних наук


Форма 1


В і д о м о с т і

про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями______________________________________________

(шифри, назви спеціальностей та галузей наук)

в ___________________________________________________________

(назва організації, адреса для надсилання кореспонденції, телефон)
п/п

Прізви-ще, імя,

по бать­кові

Рік

народ-

ження

Міс­це ос­нов­ної ро­бо­ти (ус­та­но­ва, її ві­дом­ча під­по­рядко­ва­ність, по­са­да)

На­у­ко­вий сту­пінь, шифр спе­ці­аль­нос­ті, за якою за­хи­ще­на ди­сер­та­ція, рік при­суд­жен­ня

Вче­не зван­­ня, (за спе­ці­аль­ністю, ка­фед­рою), рік прис­во­єн­ня

Шифр спеці-аль­нос­­ті в раді

Ос­нов­ні пра­ці (наз­ви 3 на­у­ко­вих мо­ног­ра­фій,ста­тей, опуб­­лі­ко­ва­них за спе­ці­аль­ніс­тю, за якою фа­хів­ця про­по­ну­єть­ся вклю­чи­ти до скла­ду ра­ди)

Членство в інших спец­радах (шифр ради, устано­ва, в якій ство­рена рада, шифр спеціальності)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор (ректор) ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка

Дата


Примітки:
1. На початку списку подаються відомості про голову ради, заступника голови, вченого секретаря (ці посади вказуються в дужках після прізвища, імені та по батькові), а далі подаються відомості про членів ради за абеткою.
2. У графах 5, 6, 7 спеціальності вказуються за діючим переліком спеціальностей. Якщо науковий ступінь (графа 5) або вчене звання (графа 6) присуджено (присвоєно) після 1 вересня 1992 року, то у відповідній графі вказується країна, атестаційним органом якої видано диплом (атестат).
3. До ВАК надсилається перший примірник «Відомостей».
4. У графі 8 наводять назви праць, опублікованих за останні п’ять років.

Форма 2

^ ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

_________________________________________________________

НАКАЗ

«___»_________ 200__р. № ____

Про створення

спеціалізованої вченої ради
На виконання постанови президії Вищої атестаційної комісії України від «__» _______ 199__р. № ____

Н А К А З У Ю:

1. Створити спеціалізовану вчену раду ________________________

(шифр ради)

в________________________________________________________________________________________________

(повна назва установи, її відомча підпорядкованість)

з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) ______________ наук за спеціальностями:______________________________________________________________

(галузь науки) (шифри і назви спеціальностей за чинним Переліком)
2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради_______________________________________________

(шифр ради)

_________________________________________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку, _________________________________________________________________________________________________

місце роботи, посада в родовому відмінку)

спеціальність ______________________

(шифр)

3. Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради

___________ _________________________________________________________________________________________________

(шифр ради) (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові

________________________________________________________________________________________________,

в родовому відмінку, місце роботи, посада в родовому відмінку)

спеціальність ___________.

(шифр)

4. Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради

___________ _________________________________________________________________________________________________

(шифр ради) (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові

_________________________________________________________________________________________________,

в родовому відмінку, місце роботи, посада) спеціальність ___________.

(шифр)

5. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради ___________ :

(шифр ради)

_________________________________________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку,

_________________________________________________________________________________________________

місце роботи, посада)

спеціальність_________________ ;

(шифр)

(Наводять відомості про всіх членів ради за абеткою)
6. Встановити термін повноважень спеціалізованої вченої ради ___________ від « » ________ 200_ р. до « » ________ 200_ р. (шифр ради)
Голова Вищої атестаційної

комісії України Ініціали, Прізвище

Візи:

Заступник голови ВАК України ___________
Начальник атестаційного відділу ___________
Форма 3

^ ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

________________________________________________________
Н А К А З
« »_____________ 20 р. № ______
Про часткові зміни у складі

спеціалізованої вченої ради

На підставі клопотання директора (ректора)

_______________________________________________________________________________________

(назва установи, відомства в родовому відмінку)
Н А К А З У Ю:

1. Вивести (вважати таким, що вибув) зі складу спеціалізованої вченої ради

_______________________________________________________________________________________

(шифр ради, назва установи, відомства в родовому відмінку)

члена ради із спеціальності ____________________

(шифр спеціальності)
_______________________________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

згідно з поданою заявою (у зв’язку із виїздом на постійне проживання за кордон тощо).

2. Ввести до складу вказаної ради ____________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання,

_______________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку, місце роботи, посада в родовому відмінку)

фахівця із спеціальності ___________________________________ .

(шифр спеціальності)
Голова

Вищої атестаційної комісії

України _________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Візи: Заступник голови ВАК України ________

(підпис)

Начальник атестаційного відділу ________ (підпис)

Форма 4
Звіт про роботу спеціалізованої

вченої ради________________

(шифр ради)

у ______________________________

(повна назва установи)
у 200_ році
(надсилається до ВАК України у двох примірниках державною мовою)

1. Наказом ВАК України від « »_______________ 200_ р. № _____ спеціалізованій вченій раді надано право на період до « »______ 200_ р. проводити захист дисертацій за спеціальностями:

_______________________________________________________________________________________

(шифри і назви спеціальностей за чинним переліком, галузі наук)
2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела _____ засідань, на яких проведено захист ____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій (з них докторських___ та кандидатських ___дисертацій написано українською мовою), проведено переатестацію ______ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ______ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій, розглянуто ______ апеляцій, проведено колективне рецензування ____ дисертацій (із зазначенням спеціальностей), надісланих ВАК України, проведено _____ разових захистів дисертацій, прийнято до захисту ____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій.

3. Кількість відхилених докторських і кандидатських дисертацій, причини відхилення на всіх етапах їх розгляду.

4. Дані про кількість проведених засідань.

5. Прізвища членів спеціалізованих учених рад, які відвідали менше половини засідань ради.

6.Короткий аналіз дисертацій, розглянутих радою протягом звітного року, в якому зазначається

- аналіз тематики розглянутих робіт;

- аналіз рівня використання наукових результатів розглянутих робіт, пропозиції ради щодо використання результатів конкретних дисертаційних досліджень у державних програмах і перелік установ, до яких ці пропозиції надіслані.
Голова спеціалізованої

вченої ради _____________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Учений секретар _____________ ________________

(підпис) (прізвише, ініціали)


Печатка установи Дата

Форма 5

^ ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ДИСЕРТАЦІЇ

Назва організації, в якій виконана

дисертація

На правах рукопису

Прізвище, ім’я, по батькові

УДК _______

(індекс)

Назва дисертації

Шифр та найменування спеціальності

(подається за Переліком спеціальностей, за якими проводиться

захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук,

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) _______________________________________________ наук

(галузь науки)
Науковий керівник (консультант)

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)

Місто – рік

Форма 6

Обкладинка автореферату
Назва організації, спеціалізована вчена

рада якої прийняла дисертацію до захисту


Прізвище, ім’я, по батькові
УДК ________

(індекс)
Назва дисертації
Шифр і найменування спеціальності

(подається за Переліком спеціальностей, за якими проводиться

захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук,

присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата (доктора) _________________________ наук

(галузь науки)

Місто – рік

Форма 7

Зворотний бІк обкладинки автореферату
Дисертацією є_____________________________________________________________________

(рукопис, монографія)

Робота виконана в_________________________________________________________________

(назва організації, відомча підпорядкованість)

Науковий керівник (консультант) __________________________________________________________________ (науковий ступінь, вчене звання, __________________________________________________________________ прізвище, ім’я, по батькові,

__________________________________________________________________

місце роботи, посада)

Офіційні опоненти:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада)

_______________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада)

_______________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада)
Провідна установа_______________________________________________________________

(назва, підрозділ, відомство, місто)
Захист відбудеться «___» ______ 200__ р. о ___ годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради________________________________________________________

(шифр ради, назва установи, в якій створена рада,адреса)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці _____________________________________

(назва установи, адреса)
Автореферат розісланий ______________________________________________

(дата)

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради ____________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Форма 8

  1   2   3   4

Схожі:

5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя
5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Онкович А. Д. Формирование профессиональной компетентности учителей украинской диаспоры США средствами педагогической периодики....
5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Управлінські рішення з вибору технологічних процесів у машинобудівному виробництві
5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Спеціальність 08. 00. 11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук
5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті держави І права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави І права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство...
5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Науковий керівник:        доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, в о професора Жуковський Василь Миколайович, Національний університет “Острозька академія”,...
5. автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” уаан
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка