Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Скачати 244.1 Kb.
НазваЗакон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Сторінка1/3
Дата конвертації28.08.2013
Розмір244.1 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3
 Редакция от 16.01.2003 р. введена:
  "Закон, Верховна Рада України" от 16/01/2003 № 432-IV
ЗАКОН
УКРАЇНИ


Про державну службу

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 11 липня 1995 року N 282/95-ВР,
від 5 жовтня 1995 року N 358/95-ВР,
від 22 березня 1996 року N 96/96-ВР,
від 13 травня 1999 року N 647-XIV,
від 7 червня 2001 року N 2493-III,
від 16 січня 2003 року N 432-IV

    (Дію Закону з 12 червня 1997 року поширено на посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом України від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР)

    (Поширення втратило чинність у зв'язку з втратою чинності пункту 5 розділу V Закону України від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР згідно із Законом України від 7 червня 2001 року N 2493-III)

    (Дію Закону поширено на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування, згідно із Законом України від 7 червня 2001 року N 2493-III)

    Цей Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу.

    Він визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті.

^ РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Державна служба і державні службовці

    Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

    Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

^ Стаття 2. Посада і посадова особа

    Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

    Посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

^ Стаття 3. Основні принципи державної служби

    Державна служба грунтується на таких основних принципах:

    служіння народу України;

    демократизму і законності;

    гуманізму і соціальної справедливості;

    пріоритету прав людини і громадянина;

    професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

    персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;

    дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;

    дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

^ Стаття 4. Право на державну службу

    Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

^ Стаття 5. Етика поведінки державного службовця

    Державний службовець повинен:

    сумлінно виконувати свої службові обов'язки;

    шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

    не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

    Частина друга статті 5 виключена.

    (згідно із Законом України від 05.10.95 р. N 358/95-ВР)

^ РОЗДІЛ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері державної
служби


    Державна політика у сфері державної служби визначається Верховною Радою України.

    Основними напрямами державної політики у сфері державної служби є визначення основних цілей, завдань та принципів функціонування інституту державної служби, забезпечення ефективної роботи всіх державних органів відповідно до їх компетенції.

    Для проведення єдиної державної політики та функціонального управління державною службою утворюється Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України.

    Питання функціонування державної служби в інших державних органах, правове становище яких регулюється спеціальними законами України, вирішуються цими органами.

^ Стаття 7. Орган управління державною службою

    Органом управління державною службою в державних органах та їх апараті є Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України.

    Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України:

    прогнозує і планує потребу державних органів та їх апарату в кадрах;

    забезпечує разом з іншими державними органами реалізацію загальних напрямів політики у сфері державної служби в державних органах та їх апараті;

    розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативних актів з питань державної служби в державних органах та їх апараті;

    розробляє, координує і контролює здійснення заходів щодо підвищення ефективності державної служби в державних органах та їх апараті;

    здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору державних службовців в державних органах та їх апараті;

    організує навчання і професійну підготовку державних службовців державних органів та їх апарату;

    контролює дотримання визначених цим Законом умов реалізації громадянами права на державну службу;

    організує, координує та забезпечує умови для розвитку наукових досліджень з питань державної служби.

^ Стаття 8. Координаційна рада з питань державної служби

    З метою визначення шляхів, засобів і форм реалізації основних напрямів державної політики у сфері державної служби, об'єднання усіх зусиль державних органів щодо підвищення ефективності державної служби створюється міжвідомчий дорадчий орган - Координаційна рада з питань державної служби в державних органах.

    Положення про Координаційну раду з питань державної служби в державних органах затверджується Кабінетом Міністрів України.

^ РОЗДІЛ III
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ АПАРАТУ


Стаття 9. Особливості правового регулювання статусу державних
службовців державних органів та їх апарату


    Правовий статус Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, голів постійних комісій Верховної Ради України та їх заступників, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та членів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та арбітрів Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України та його заступників регулюється Конституцією та спеціальними законами України.

    Регулювання правового становища державних службовців, що працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України.

^ Стаття 10. Основні обов'язки державних службовців

    Основними обов'язками державних службовців є:

    додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

    забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

    недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

    безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

    збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

    постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

    сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціатива і творчість в роботі.

    Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

^ Стаття 11. Основні права державних службовців

    Державні службовці мають право:

    користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

    брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

    одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;

    на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

    вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;

    на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

    безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

    на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

    вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;

    на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

    на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

    захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

    Конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції.

^ Стаття 12. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу

    Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

    визнані у встановленому порядку недієздатними;

    мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

    у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

    в інших випадках, встановлених законами України.

^ Стаття 13. Декларування доходів державних службовців

    Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, подає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї. Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої і другої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, повинна подати також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.

    Зазначені відомості подаються державним службовцем щорічно. Порядок подання, зберігання і використання цих відомостей встановлюється Кабінетом Міністрів України.

^ Стаття 14. Особливості дисциплінарної відповідальності державних
службовців


    Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.

    До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

    попередження про неповну службову відповідність;

    затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

^ РОЗДІЛ IV
ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ЇХ АПАРАТІ


Стаття 15. Прийняття на державну службу

    Прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

    Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

    Дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації та поширенню через засоби масової інформації не пізніш як за один місяць до проведення конкурсу.

    Забороняється вимагати від кандидатів на державну службу відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.

    Президент України, Голова Верховної Ради України, члени Уряду України, глави місцевих державних адміністрацій мають право самостійно добирати та приймати осіб на посади своїх помічників, керівників прес- служб, радників і секретарів згідно з штатним розписом і категорією, що відповідає посаді (патронатна служба). Порядок перебування на державній службі таких осіб установлюється відповідними органами.

^ Стаття 16. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби

    Державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

    (частина перша статті 16 в редакції Закону України від 05.10.95 р. N 358/95-ВР)

    Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

    інші обмеження, пов'язані з проходженням державної служби окремими категоріями державних службовців, встановлюються виключно законодавчими актами України.

^ Стаття 17. Присяга державних службовців

    Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу такого змісту:

    "Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки".

    Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
  1   2   3

Схожі:

Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv iconЗакон україни
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання І продажу пива та слабоалкогольних напоїв Верховна...
Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv iconВерховна Рада України; Конституція, Закон вiд 28. 06. 1996 №254к/96-вр
Документ 254к/96-вр, остання редакцiя вiд 30. 09. 2009 на пiдставi v023p710-09, чинний
Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv icon16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про...
Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка,...
Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України Верховна...
Репо. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої та другої частин операції репо (строк репо) не може перевищувати одного...
Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv iconКодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Верховна Рада України постановля є
Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv iconВерховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Земельного та...
Законом внесено зміни до Земельного та Лісового кодексів України, які спрямовані на збереження лісів, у зв'язку з чим передбачається...
Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv iconВерховна Рада України від імені Українського народу
Стаття Україна є суверенна І незалежна, демократична, соціальна, правова держава
Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv iconВерховної ради україни
Кабінету Міністрів України про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового І морального захисту ветеранів війни,...
Закон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv iconЗакон україни від 10 лютого 1998 р. №103/98-вр
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка