Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Скачати 227.87 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Дата конвертації31.08.2013
Розмір227.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ПРОГРАМА


для загальноосвітніх навчальних закладів


ПРАВОЗНАВСТВО
10 клас


Профільний рівень

Суспільно-гуманітарний напрям, правовий профіль
Блок І «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» (70 годин)

Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І.1 Держава

Вступ (1 год.)^ Тема 1. Виникнення держави і права (3 год.)

Влада і суспільство у додержавний період. Мононорми. Причини виникнення держави і права.

Теорії походження держави і права: теологічна, патріархальна, насильства, договірна, психологічна, економічна, патримоніальна, сакральна, органічна, космічна. Фактори, що сприяли виникненню держави і права.

Шляхи походження держави та права: східний, західний шлях, синтезний. Поняття формації.

Історичні типи держав: рабовласницький, феодальний, буржуазний, соціалістичний, сучасний (постбуржуазна держава, постсоціалістична держава, соціальна держава, держава соціальної демократії). Перехідні держави.

Поняття цивілізації. Цивілізаційний підхід (первинні та вторинні держави).

Індустріальний підхід (доіндустріальне, індустріальне та постіндустріальне суспільства).

Називати основні риси влади і суспільства у додержавний період; причини виникнення держави і права; історичні типи держав, інститути врегулювання суспільних відносин у додержавний період

^ Правильно застосовувати поняття та терміни формація, цивілізація, суспільство, індустріальне суспільство

Характеризувати і порівнювати основні теорії походження держави і права

Визначати зв’язок між соціально-економічними процесами у суспільстві та появою держави і права

Оцінювати значення появи держави як соціальної інституції


^ Тема 2. Поняття, ознаки, сутність держави (4 год.)

Поняття та ознаки держави. Суверенітет та його види.

Поняття функцій держави, Класифікація функцій держави: а) за сферами суспільного життя (економічні, соціальні, політичні, ідеологічні; б) за сферами діяльності чи політичного напрямку ( внутрішні, зовнішні); в) за ступенем соціальної важливості (основні, неосновні); г)за часом (постійні, тимчасові); ґ) за процесом реалізації державної влади (законодавчі, управлінські, правоохоронні, інформаційні); д) спеціальні. Форми реалізації функцій держави (правотворча, правореалізаційна, правоохоронна). Методи здійснення функцій: (переконання, заохочення, примус).

Сутність держави. Теорія еліт. Технократична теорія. Марксистська теорія. Фашистська теорія. Теорія держави загального благоденства. Теорія національної держави. Теорія правової держави. Громадянське суспільство.

Називати основні ознаки держави, види функцій держави та методи їх здійснення

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни суверенітет, функції держави

Описувати форми реалізації функцій держави

Визначати соціальну сутність держави

Характеризувати правову державу, державу загального благоденства, громадянське суспільство

Порівнювати методи здійснення функцій держави

Висловлювати судження щодо шляхів формування правової держави і розвитку громадянського суспільства в Україні


^ Тема 3. Державний лад (4 год.)

Поняття державного ладу.

Форма державного правління. Монархія та її види (абсолютна, деспотична, теократична, парламентська, дуалістична). Республіка та її види (президентська, парламентська, змішана).

Форма державного (територіального) устрою. Унітарна держава. Автономія. Складна держава. Федерація та її види (договірна та конституційна; національна, територіальна та комплексна; симетрична та асиметрична).. Імперія (метрополія, колонія). Конфедерація.

Форма державно-політичного режиму. Демократичний політичний режим (радикальний, ліберальний, консервативний). Недемократичний політичний режим (авторитаризм, тоталітаризм, деспотія, тиранія, фашизм, расизм, теократія, охлократія). Перехідні режими.

Називати види форм правління, територіального устрою, політичного режиму

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни державний лад, монархія, республіка, унітарна держава, федерація, автономія, імперія, конфедерація, тоталітаризм, авторитаризм, метрополія, колонія

Описувати види форми державного правління, територіального устрою, політичного режиму

Порівнювати демократичний та недемократичний державно – правові режими

Розрізняти демократично – ліберальний, демократично – консервативний і демократично – радикальний політичні режими

Характеризувати державний лад України; демократичну державу


^ Узагальнення (1 год.)

Тема 4. Народовладдя

(3 год.)

Поняття народовладдя та народного волевиявлення. Основні риси народовладдя. Безпосередня та представницька демократії. Поняття і види виборів. Виборче право. Активне виборче право. Пасивне виборче право. Принципи виборчого права. Електорат. Абсентеїзм. Виборчі цензи (віковий, осілості, громадянства, на стан здоров’я, статі, майновий, освітній, військовий, грамотності, моральний). Прямі та непрямі вибори. Виборчий процес. Одномандатний та багатомандатний виборчий округи.

Поняття та види виборчих систем. Мажоритарна система та її види (відносної більшості, абсолютної більшості, кваліфікованої більшості). Пропорційна виборча система та її види (з жорсткими списками, з префенціями, з напівжорсткими списками). Змішана виборча система та її види (система з єдиним голосом, система з обмеженим голосуванням, кумулятивна система). Імперативний мандат. Вільний мандат.

Види виборів за територією, за об’єктом, за часом проведення, за правовими наслідками.

Поняття і види референдумів в залежності від предмету (конституційний, законодавчий), юридичної сили (імперативний, консультативний), за способом проведення (обов’язковий, факультативний), за сферою застосування (загальнодержавний, місцевий). Плебісцит. Порядок призначення та проведення референдуму.

Називати форми демократії, види виборів, види виборчих систем, види референдумів

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни народовладдя, вибори, виборче право, референдум, абсентеїзм, електорат, вільний мандат, імперативний мандат

Розрізняти активне і пасивне виборче право

Описувати виборчий процес та його стадії; порядок призначення та проведення референдумів

Порівнювати мажоритарну та пропорційну виборчі системи

Характеризувати принципи виборчого права, види виборів та референдумів

Моделювати виборчий процес та інші демократичні процедури

Висловлювати судження щодо народного волевиявлення як основного принципу демократії


^ Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування (5 год.)

Державна влада та її ознаки. Державний апарат. Ознаки державного апарату. Принципи організації державного апарату.

Державний орган, його. ознаки. Класифікація органів держави (за способом створення, за шляхом формування, за компетенцією, за місцем в системі державного апарату, за порядком прийняття рішень, за характером і змістом діяльності).

Поняття законодавчої влади. Органи законодавчої влади. Парламент. Бікамералізм. Омбудсмен. Імпічмент. Ратифікація. Денонсація.

Поняття виконавчої влади та органи виконавчої влади (глава держави, монарх, президент, уряд). Англосаксонська та континентальна системи урядів. Центральні органи виконавчої влади. Міністерство.

Місцеве самоврядування (місцеве самоуправління). Континентальна, англосаксонська та радянська моделі місцевого самоврядування.

Судова влада. Поняття судової влади. Суд. Юрисдикція судів. Інстанція суду. Конституційний суд. Суд присяжних. Апеляція. Касація.

Правоохоронні органи: поняття, ознаки, основні напрямки діяльності.

Називати органи законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни державний апарат, державний орган, парламент, уряд, суд, місцеве самоврядування, омбудсмен, юрисдикція судів

Описувати ознаки державного органу, правоохоронні органи та їх завдання; повноваження суддів, суду присяжних

Порівнювати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; різні моделі місцевого самоврядування; апеляцію і касацію

Характеризувати державний орган; законодавчу, виконавчу, судову владу


^ Тема 6. Держава, особа, суспільство (3 год.)

Співвідношення держави, особи, суспільства. Людина. Індивід. Індивідуальність. Особистість. Особа. Фізична особа. Юридична особа. Громадянство: набуття і припинення. Апатриди, біпатриди. Іноземець. Біженець. Суспільні відносин. Політичні відносини. Політична система суспільства: поняття та її елементи.

Називати підстави набуття і припинення громадянства; елементи політичної системи суспільства

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни людина, індивід, особа, особистість, громадянство, іноземець, апатрид, біпатрид

Описувати ознаки суспільних відносин, політичні відносини

Характеризувати співвідношення держави, особи, суспільства, політичну систему суспільства

Порівнювати правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства, біженця; фізичну і юридичну особу

^ Узагальнення (1 год.)

І.2 Теорія права

Тема 7. Право - особливий вид соціальних норм (4 год.)

Соціальні норми. Види соціальних норм за сферами суспільних відносин (політичні, економічні, організаційні, культурні, естетичні), за способом встановлення і забезпечення (норми права, норми моралі, звичаї та традиції, корпоративні норми, релігійні норми), за способами вираження (усні, письмові).

Поняття права. Ознаки права. Відмінність права від інших соціальних норм. Об’єктивне та суб’єктивне право.

Функції права та їх види. Принципи права та їх види. Соціальна цінність права.

Називати ознаки та види соціальних норм, основні ознаки права, функції права

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни соціальні норми, право, мораль

Описувати різні види соціальних норм; принципи права

Характеризувати право як особливий вид соціальних норм Порівнювати право і мораль; об’єктивне і суб’єктивне право

^ Висловлювати судження щодо соціальної цінності права як регулятора суспільних відносинТема 8. Система права

(4 год.)

Поняття системи права. Правова система, правові сім’ї.

Норма права та її структура (гіпотеза, диспозиція, санкція). Види правових норм. Поняття предмету і методу правового регулювання. Правовий інститут та його види (галузеві, міжгалузеві). Галузь права та її види. Публічне право. Приватне право.

Називати види правових систем і правових сімей, елементи системи права

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни норма права, правовий інститут, галузь права; система права

Описувати структуру правової норми; різні види правових норм

Характеризувати предмет і метод правового регулювання; основні галузі права України

Порівнювати публічне і приватне право

^ Тема 9. Правовідносини. Правосвідомість (4 год.)

Поняття та ознаки правовідносин. Види правовідносин. Структура правовідносин. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин. Зміст правовідносин.

Юридичні факти та їх види. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність.

Правосвідомість. Правова ідеологія. Правова психологія. Правова культура.

Називати ознаки правовідносин; елементи структури правовідносин; види юридичних фактів

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни правовідносини, юридичні факти, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, правова ідеологія, правова психологія, правова культура

Описувати структуру правосвідомості; види юридичних фактів

Розрізняти правову ідеологію і правову психологію

Характеризувати суб’єкти і об’єкти правовідносин; зміст правовідносин

Порівнювати правоздатність і дієздатність фізичних і юридичних осіб

^ Висловлювати судження щодо умов формування правової культури

Узагальнення (1 год.)

Тема 10. Форми права.

^ Джерела права (3 год.)

Поняття форми права. Джерела права.

Правовий звичай. Релігійно-правові норми. Правовий прецедент. Нормативний договір. Нормативно-правовий акт.

Міжнародно-правовий акт. Міжнародний договір. Стадії укладення міжнародних договорів.

Називати види форм права; види нормативно – правових актів; стадії укладання міжнародних договорів

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни правовий звичай, нормативно-правовий акт, нормативний договір, міжнародний договір, правовий прецедент

Порівнювати нормативно-правовий акт і нормативно-правовий договір; правовий прецедент і правовий звичай

Характеризувати джерела права; правовий прецедент, релігійно-правові норми

^ Тема 11. Право і закон

(4 год.)

Поняття законодавства. Право і законодавство. Система законодавства. Структура законодавства та її види (вертикальна, горизонтальна, державно-організаційна).

Нормативний припис. Індивідуальний припис. Нормативний інститут. Галузь законодавства.

Види нормативних актів. Дія нормативних актів у часі, просторі та щодо кола осіб. Індивідуальний акт.

Закон. Конституція: ознаки та види (за формою виразу, за порядком прийняття, за порядком внесення змін і доповнень, за формою державного устрою, за часом дії). Конституційні закони. Поточні закони.

Підзаконні нормативно-правові акти та їх види: за юридичною силою (загальні, відомчі, місцеві, локальні), за сферою дії, за галузями, за характером волевиявлення, за суб’єктами нормотворчості.

Називати види структури законодавства; види нормативно-правових актів; види законів та підзаконних нормативно-правових актів

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни законодавство, закон, підзаконний нормативно-правовий акт, конституція

Описувати структуру законодавства; ознаки конституції

Характеризувати дію нормативно-правових актів у часі, просторі та щодо кола осіб

Розрізняти види конституцій; право і законодавство

Порівнювати закон і підзаконний нормативно-правовий акт; нормативно-правовий акт та індивідуальний акт

^ Висловлювати судження щодо важливості дотримання приписів законів

Тема 12. Правотворення. Систематизація законодавства (4 год.)

Поняття правотворчості. Етапи правотворчої діяльності. Реалізація норм права (виконання юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав, дотримання заборон).

Правозастосування. Правозастосовний акт. Тлумачення норм права. Способи тлумачення правових норм.

Поняття систематизації законодавства. Інкорпорація та її види. Консолідація. Кодифікація та її види. Кодекси, статути та положення.

Називати види реалізації норм права; види способів тлумачення правових норм; види систематизації законодавства

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни правотворчість, правозастосування, тлумачення норм права; інкорпорація, кодифікація, консолідація

Описувати способи тлумачення правових норм

Характеризувати етапи правотворчої діяльності

Порівнювати інкорпорацію і кодифікацію

Висловлювати судження щодо важливості та значення систематизації нормативно-правових актів

^ Узагальнення (1 год.)

Тема 13. Правомірна поведінка і правопорушення (5 год.)

Поняття поведінки. Суспільно корисна і суспільно шкідлива поведінка.

Правова поведінка, її види. Правомірна поведінка. Протиправна поведінка.

Поняття, ознаки і склад правопорушення. Вина. Прямий та непрямий умисел. Необережність (недбалість та самовпевненість). Мотив, мета правопорушення.

Проступки (їх види) і злочини.

Називати ознаки правомірної поведінки; ознаки правопорушення; види правопорушень

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни правомірна поведінка; протиправна поведінка; правопорушення; вина

Описувати суспільно корисну і суспільно шкідливу поведінку; форми вини; види проступків

Розрізняти правомірну, протиправну та індиферентну до права поведінку; проступки і злочини

Характеризувати вину, мотив і мету правопорушення

Висловлювати судження щодо важливості для особи і суспільства моделювання поведінки відповідно до норм права.

^ Тема 14. Юридична відповідальність (5 год.)

Відповідальність особи: перспективна і ретроспективна.

Поняття, підстави, принципи, цілі та функції юридичної відповідальності.

Види юридичної відповідальності (адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, матеріальна, кримінальна, конституційна, кримінально-процесуальна, міжнародно-правова).

Основи юридичної відповідальності особи. Презумпція невинуватості. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

Називати принципи і функції юридичної відповідальності; види юридичної відповідальності; обставини, що виключають юридичну відповідальність

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни юридична відповідальність, презумпція невинуватості

Описувати функції юридичної відповідальності; види юридичної відповідальності

Розрізняти перспективну і ретроспективну відповідальність

Характеризувати цілі юридичної відповідальності; підстави юридичної відповідальності; основи юридичної відповідальності особи

Оцінювати важливість презумпції невинуватості

^ Тема 15. Законність і правопорядок (3 год.)

Поняття законності. Принципи законності. Суспільний порядок. Громадський порядок. Правопорядок. Дисципліна. Гарантії законності.

Називати принципи законності; ознаки правопорядку

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни законність, правопорядок, дисципліна Описувати гарантії законності

Характеризувати зв'язок між законністю і правопорядком

^ Підсумкове узагальнення (1 год.)Блок ІІ «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»


^ Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ІІ.1 Конституційне право України (34 год.)

^ Тема 1. Поняття конституційного права України (2 год.)

Загальна характеристика конституційного права України. Конституційно-правові відносини та їх види. Суб’єкти конституційно-правових відносин.

Конституційно-правові норми та їх особливості. Метод конституційно-правового регулювання. Предмет конституційного права України. Джерела галузі.

Загальна характеристика Конституції України. Структура Конституції України.

Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Правонаступництво України.

Називати предмет галузі, суб’єкти конституційно – правових відносин, метод конституційно-правового регулювання, джерела конституційного права

^ Правильно застосовувати поняття та терміни конституція, правонаступництво

Описувати структуру Конституції України

Аналізувати тексти Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення незалежності України

Оцінювати Конституцію як своєрідний суспільний договір


^ Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України (3 год.)

Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України. Правовий статус АРК.

Національні відносини. Національні меншини. Законодавство про мови.

Державна символіка. Державний Прапор. Державний Герб. Державний Гімн.

^ Правильно застосовувати поняття та терміни державні символи; державна мова; національні меншини

Описувати форму правління, територіального устрою та політичного режиму України; державні символи України

Визначати та оцінювати статус АРК; статус державної мови

^ Тема 3. Громадянство України (2 год.)

Поняття громадянства. Документи, що підтверджують громадянство України. Підстави набуття громадянства. Умови прийняття до громадянства. Особи, які не приймаються до громадянства України.

Підстави припинення громадянства України (вихід з громадянства, втрата громадянства).

Органи, що вирішують питання громадянства

Називати документи, що підтверджують громадянство України; умови прийняття до громадянства України; органи, що вирішують питання громадянства

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни громадянство, громадянин, іноземець, особа без громадянства, біпатрид

Описувати підстави набуття і припинення громадянства України

Порівнювати вихід з громадянства і втрату громадянства; прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві

Оцінювати значення для особи правового зв’язку з державою

^ Тема 4. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина (7 год.)

Поняття конституційних прав і свобод людини і громадянина. Гарантії конституційних прав і свобод.

Особисті (громадянські) права і свободи. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання.

Політичні права і свободи. Право на свободу об’єднання у політичні партії і громадські організації. Громадська організація: порядок утворення, членство. Молодіжна громадська організація. Дитяча громадська організація. Політична партія.

Економічні права і свободи. Соціальні права і свободи. Право на соціальний захист. Право на працю.

Культурні (духовні) права і свободи. Право на освіту. Система освіти. Структура освіти. Загальноосвітні навчальні заклади та їх види. Вища освіта. Вищі навчальні заклади освіти (рівні акредитації). Права та обов’язки учасників навчального процесу.

Обов’язки громадян України.

Військовий обов’язок громадян. Загальний військовий обов’язок. Підготовка громадян до військової служби. Приписка. Порядок призову на строкову військову службу у мирний час. Відстрочка від призову (за сімейними обставинами, для продовження навчання, та за іншими обставинами). Види військової служби. Строки військової служби. Служба за контрактом. Альтернативна (невійськова служба).

Права і обов’язки громадян в умовах надзвичайного та воєнного станів. Поняття надзвичайного і воєнного станів, мета, підстави та строки введення. Гарантії прав і свобод громадян і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Правовий статус іноземців в Україні. Порядок в’їзду та виїзду іноземців. Видворення іноземців за межі України.

Статус біженців в Україні.. Порядок отримання статусу біженця. Особи, яким не надається статус біженця. Позбавлення та втрата статусу біженця. Права та обов’язки біженців.

Називати види прав і свобод людини і громадянина; гарантії конституційних прав і свобод

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни права і свободи людини; обов’язки громадян України; правовий статус; об’єднання громадян; надзвичайний і воєнний стан; світогляд; віросповідання; соціальний захист

Описувати види прав і свобод людини; систему освіти в Україні; права і обов’язки учасників навчального процесу; порядок проходження строкової військової служби; порядок в’їзду і виїзду іноземців; порядок отримання статусу біженця

Аналізувати статті ІІ розділу Конституції України

Розрізняти види прав і свобод людини і громадянина

Порівнювати громадську організацію і політичну партію; військову і альтернативну (невійськову) службу; іноземців і біженців

^ Визначати і оцінювати права і свободи людини і громадянина в умовах надзвичайного і воєнного станів

Характеризувати особисті, політичні, економічні, соціальні й культурні права і свободи людини і громадянина; правові наслідки введення надзвичайного стану

Оцінювати права і свободи людини як загальнолюдську цінність

^ Підсумкове узагальнення (1 год.)

Тема 5. Народовладдя в Україні (2 год.)

Народне волевиявлення. Референдум: види, порядок призначення та проведення. Питання, що виносяться на референдум. Питання, що не виносяться на референдум.

Загальна характеристика виборчої системи України. Виборчий процес. Суб’єкти виборчого процесу. Види виборчих систем, що застосовуються в Україні (мажоритарна, пропорційна). Види виборів за територією, за об’єктом, за часом, за правовими наслідками.

Називати види референдумів; види виборчих систем; види виборів; суб’єкти виборчого процесу

^ Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни референдум, вибори, виборча система

Описувати процедуру призначення (проголошення) референдуму; виборчий процес

^ Порівнювати і оцінювати види виборчих систем; вибори та референдум

Аналізувати статті ІІІ розділу Конституції України; положення виборчого законодавства

Характеризувати народовладдя; народне волевиявлення

Оцінювати вибори та референдум як форми безпосередньої демократії

^ Тема 6. Законодавча влада України (3 год.)

Правовий статус Верховної Ради України. Порядок роботи Верховної Ради України. Пленарні засідання, робота в комітетах.

Повноваження та структура Верховної Ради України.

Правовий статус народних депутатів. Вибори народних депутатів України: система, види, організація та проведення.

Законодавчий процес. Стадії законодавчого процесу

Називати повноваження Верховної Ради України

^ Правильно застосовувати поняття та терміни парламент; законодавчий процес

Описувати статус і структуру Верховної Ради України; стадії законодавчого процесу; процедуру виборів народних депутатів України

Аналізувати статті ІY розділу Конституції України

Характеризувати статус Верховної Ради України; правовий статус народного депутата України

Моделювати етапи законодавчого процесу

^ Тема 7. Президент України (2 год.)

Повноваження Президента України та його правовий статус. Нормативно-правові акти Президента України. Припинення повноважень Президента України. Усунення з поста в порядку імпічменту.

Рада національної безпеки і оборони.

Вибори Президента України: види, організація, проведення. Порядок вступу на посаду.

Називати строк повноважень Президента України; термін проведення чергових і позачергових виборів Президента України; вимоги до кандидата на пост Президента України; підстави дострокового припинення повноважень Президента України; нормативно-правові акти Президента України

^ Правильно застосовувати поняття та терміни Президент України, імпічмент

Описувати правовий статус Президента України; повноваження Президента України; процедуру імпічменту; склад і повноваження Ради національної безпеки і оборони

Аналізувати статті Y розділу Конституції України

Оцінювати важливість і значення інституту президентства в Україні

^ Тема 8. Виконавча влада України (2 год.)

Кабінет Міністрів України: порядок призначення, повноваження та склад. Повноваження Прем’єр-Міністра.

Центральні органи виконавчої влади (міністерство, державний комітет, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом). Урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Місцеві органи виконавчої влади (місцеві державні адміністрації): порядок формування та повноваження

Називати склад Кабінету Міністрів України; центральні і місцеві органи виконавчої влади

^ Правильно застосовувати поняття та терміни Кабінет міністрів України; Прем’єр – Міністр України; міністерство; місцеві державні адміністрації

Описувати правовий статус Кабінету Міністрів України; процедуру призначення Прем’єр – Міністра України; підстави припинення повноважень Кабінету Міністрів України; порядок формування місцевих органів виконавчої влади

Аналізувати статті YІ розділу Конституції України

Характеризувати повноваження Кабінету Міністрів України; повноваження місцевих органів виконавчої влади

^ Тема 9. Місцеве самоврядування в Україні (2 год.)

Поняття, принципи, система місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування та їх функції.

Матеріальна основа органів місцевого самоврядування.

Правовий статус депутатів місцевих рад.

Вибори органів місцевого самоврядування: організація, порядок проведення і види.

Називати органи місцевого самоврядування

Правильно застосовувати поняття та терміни місцеве самоврядування; територіальна громада; сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова; органи самоорганізації населення

Описувати функції органів місцевого самоврядування; процедуру виборів органів місцевого самоврядування

Характеризувати правовий статус депутатів місцевих рад

Оцінювати значення місцевого самоврядування в Україні

^ Тема 10. Судова влада в Україні (3 год.)

Правосуддя. Принципи судоустрою в Україні.

Статус суддів, народних засідателів і присяжних.

Конституційний суд України: формування, склад, повноваження. Конституційне подання. Конституційне звернення.

Система судів загальної юрисдикції: структура, повноваження. Місцеві суди. Спеціалізовані суди (господарські та адміністративні). Апеляційні суди. Верховний Суд України.

Засади судочинства та етапи судового процесу.

Називати принципи судоустрою в Україні

Правильно застосовувати поняття та терміни правосуддя, судоустрій, судочинство; суди загальної юрисдикції

Описувати систему судів загальної юрисдикції; повноваження Конституційного Суду України

Аналізувати статті YІІІ, ХІІ розділів Конституції України, положення законодавства з судоустрою

Розрізняти правосуддя і судочинство; конституційне подання і конституційне звернення

Характеризувати статус суддів, народних засідателів і присяжних; засади судочинства в Україні; повноваження Верховного Суду України, апеляційних судів, спеціалізованих судів

Порівнювати Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції

Моделювати етапи судового процесу

^ Тема 11. Правоохоронні органи України та адвокатура

(4 год.)

Прокуратура: система та повноваження.

Міліція: структура, завдання, обов’язки, права. Служба безпеки України: завдання, система, обов’язки, права.

Адвокатура України: вимоги до адвоката, види адвокатської діяльності, права та обов’язки адвоката.

Органи юстиції: завдання та повноваження.

Нотаріат: поняття, державні та приватні нотаріуси, права та обов’язки нотаріуса, нотаріальні дії.

Називати правоохоронні органи

Правильно застосовувати поняття та терміни прокуратура України, СБУ, міліція, адвокатура, нотаріат

Описувати завдання прокуратури України, СБУ; права і обов’язки міліції; вимоги до адвоката; порядок вчинення нотаріальних дій

Аналізувати статті YІІ розділу Конституції України, положення законодавства щодо правоохоронних органів, адвокатури, нотаріату, органів юстиції

Характеризувати права і обов’язки адвоката; систему прокуратури України та СБУ; органи юстиції

Порівнювати органи внутрішніх справ та СБУ; прокуратуру та адвокатуру

Підсумкове узагальнення (1 год.)

Повторення (3 год.)

Резерв (3 год.)

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Поняття, мета, завдання І структура курсу. Методичне забезпечення (програма, підручники, правові акти). Особливості роботи на уроках...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 11 клас
Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconМіністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас / Під ред. М. Д. Зубалія. – К: «Початкова школа», 2002. – 110 с. Програми...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка