12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.)
Скачати 271.14 Kb.
Назва12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.)
Сторінка2/2
Дата конвертації02.09.2013
Розмір271.14 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2


^ Блок ІІІ «ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»
п/п

Дата

Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

^ Зміст навчального матеріалу

ІІІ.1 Цивільне право України

(25 год.)^ Тема 1. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин

(2 год.)

Предмет, метод, цивільного права. Звичай ділового обороту. Аналогія закону. Аналогія права. Цивільний кодекс України (ЦКУ).

Цивільні правовідносини, їх особливості склад (суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин (юридичні факти). Види цивільно-правових відносин за економічним змістом (майнові, немайнові), за юридичним змістом (абсолютні, відносні), за об’єктом (речові, зобов’язальні), залежно від структури (прості, складні), за цілями та характером спрямування (регулятивні, охоронні).

Дії (правомірні, неправомірні) та події. Правомірні дії (юридичні акти, юридичні поступки, юридичні стани).

Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види. Річ та її види.^ Тема 2. Суб’єкти цивільних правовідносин

(2 год.)

Фізичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин. Правоздатність та її характерні ознаки. Дієздатність, її зміст та види (повна, неповна, часткова, обмежена у за рішенням суду, особи, визнані судом недієздатними). Поняття та порядок оголошення безвісно відсутньою чи померлою особу.

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Способи виникнення юридичних осіб (розпорядчий, нормативно-явочний (реєстраційний), дозвільний). Припинення юридичної особи (ліквідація, реорганізація). Види юридичних осіб: в залежності від виду права власності (державні, комунальні, приватні, змішані); в залежності від цілей утворення та діяльності (комерційні, некомерційні); в залежності від фінансування (госпрозрахункові та бюджетні); в залежності від функцій (господарські, негосподарські); в залежності від відношення засновників до майна; в залежності від кількості осіб, що входять до складу юридичної особи (унітарні, об’єднання осіб); за типом правосуб’єктності (публічні, приватні); в залежності від організаційно-правової форми (установи, товариства). Держава як суб’єкт цивільних правовідносин.^ Тема 3. Правочини

(2 год.)

Поняття та ознаки правочину. Умови дійсності правочину. Недійсність правочинів. Підстави визнання правочину недійсним. Нікчемні та заперечні правочини. Наслідки визнання правочину недійним. Реституція та її види.^ Тема 4. Представництво і довіреність

(1 год.)

Підстави виникнення представництва. Представник. Особа, яку представляють. Види представництва (законне, добровільне, добровільно-обов’язкове). Повноваження представника.

Види довіреностей (загальна (генеральна), спеціальна, разова). Форма довіреності. Нотаріальне посвідчення. Довіреності, що прирівнюються до нотаріально завірених. Передоручення. Підстави припинення довіреності.^ Тема 5. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів (2 год.)

Види захисту цивільних прав (судовий захист, захист в адміністративному порядку, захист нотаріусом, самозахист). Здійснення захисту судовим шляхом.

Захист честі та гідності особи. Моральна шкода. Честь. Гідність. Ділова репутація. Умови, необхідні для задоволення судом вимог щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Способи спростування порочних відомостей. Підстави та способи компенсації моральної шкоди.

Строки захисту цивільних прав. Строк позовної давності. Загальний строк. Спеціальні строки. Перебіг строку позовної давності. Зупинення, переривання та відновлення перебігу строку позовної давності. Випадки, на які не поширюється позовна давність

^ Тема 6. Загальна характеристика права власності та інші речові права (2 год.)

Поняття права власності. Зміст права власності. Володіння (добросовісне володіння, недобросовісне володіння). Користування. Розпорядження. Способи набуття права власності (первинні та похідні). Підстави припинення права власності. Суб’єкти права власності. Об’єкти права власності. Речові права на чуже майно (право володіння чужим майном, сервітут, суперфіцій, емфітевзис).

^ Тема 7. Форми та види власності. Захист права власності

(2 год.)

Право приватної власності. Суб’єкти та об’єкти права приватної власності. Права щодо своєї приватної власності. Виникнення та припинення права приватної власності.

Право державної та комунальної власності. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як представники суб’єкта державної власності (держави). Об’єкти права державної власності. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності.

Право спільної власності. Поняття та види спільної власності. Спільна часткова власність. Спільна сумісна власність.

Захист права власності. Способи захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов.^ Тема 8. Право інтелектуальної власності

(2 год.)

Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Виникнення права на об’єкти інтелектуальної власності. Патентування.

Авторське право та суміжні права. Суб’єкти авторського права. Автор. Об’єкти авторського права. Твір та його види. Особисті немайнові та майнові авторські права. Суміжні права. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав.

Порушення авторських та суміжних прав. Способи захисту авторських та суміжних прав.^ Тема 9. Цивільно-правова відповідальність (2 год.)

Особливості цивільно-правової відповідальності., її функції. Збитки: поняття та порядок відшкодування. Реальні збитки. Упущена вигода. Підстави притягнення до цивільно-правової відповідальності (фактична, процесуальна, спеціальні випадки).

Види цивільно-правової відповідальності: за підставами виникнення (договірна, позадоговірна), залежно від обсягу відшкодування (повна, часткова, підвищена), залежно від розподілу відповідальності між декількома боржниками (дольова, солідарна, субсидіарна), в залежності від виду порушення договору

(відповідальність за невиконання чи за неналежне виконання), в залежності від вини (змішана, у прядку регресу).

Обставини, що звільняють від цивільно-правової відповідальності (необхідна оборона, вина кредитора, непереборна сила, випадок та ін.). Джерело підвищеної небезпеки. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за чужу вину. Особливості відповідальності малолітніх і неповнолітніх осіб

^ Підсумкове узагальнення

(1 год.)Тема 10. Зобов’язання у цивільному праві

(2 год.)

Поняття зобов’язання, його особливості. Виникнення та припинення зобов’язань. Порушення зобов’язання.

Майново-правові та зобов’язано-правові способи забезпечення зобов’язань: застава, завдаток, при тримання, неустойка, штраф, пеня, порука, гарантія.

^ Тема 11. Цивільно-правові договори

(2 год.)

Договір та його ознаки. Суб’єкти та об’єкти договору. Умови дійсності договору. Види договорів залежно від форми (усні письмові, письмові нотаріальні); строку (строкові, безстрокові); того, чи має одна сторона право на одержання від другої винагороди (оплатні, безоплатні); моменту виникнення прав та обов’язків у сторін (реальні, консенсуальні); розподілу прав та обов’язків суб’єктів (односторонні, дво- або багатосторонні); ступеня юридичної завершеності (попередні, закінчені); способу укладення (взаємоузгоджувальні, договори про приєднання); хто має право вимагати виконання договору (на користь їх учасників, на користь третіх осіб); змісту (купівлі-продажу, майнового найму, підряду доручення тощо); визначеності мети (каузальні, абстрактні); діяльності, що регулює (майнові, організаційні). Публічний договір. Договір приєднання. Договір на користь третьої особи. Істотні умови договору. Звичайні та випадкові умови. Стадії укладення договору (оферта, акцепт).

Договір купівлі-продажу. Договір позики. Договір підряду. Договір найму. Договір дарування. Договір доручення. Договір комісії. Договір міни.

Захист прав споживачів. Споживач. Виробник. Виконавець. Продавець. Права споживачів. Обов’язки продавців (виробників, виконавців). Строк придатності товару^ Тема 12. Основи спадкового права

(2 год.)

Спадкове право. Спадкодавець. Спадкоємець. Особи, що не мають права стати спадкоємцями. Спадщина. Відкриття спадщини.

Спадкування за законом. П’ять черг спадкоємців. Утриманець.

Спадкування за заповітом. Умови дійсності заповіту. Підпризначення спадкоємця. Секретний заповіт. Заповіти, що прирівнюються до нотаріально посвідчених. Обов’язкова частка спадщини. Заповіт з умовою. Виконання заповіту. Заповіт подружжя.

Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. Відумерла спадщина. Поділ спадкового майна^ Тема 13. Цивільний процес (судочинство)

(2 год.)

Види проваджень (позовне, справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, окреме). Розгляд цивільних справ третейськими судами. Позовна заява. Стадії цивільного процесу. Учасники. Представництво у суді. Етапи судового засідання.

^ Підсумкове узагальнення

(1 год.)

ІІІ.2 Господарське право України

(8 год.)^ Тема 14. Загальна характеристика господарського права України

(2 год.)

Предмет господарського права. Господарсько-виробничі та організаційно-господарські відносини. Внутрішньогосподарські відносини. Методи та принципи господарського права. Господарський кодекс України.

Поняття та види суб’єктів господарювання. Права та обов’язки суб’єктів господарювання. Фізична особа як суб’єкт господарювання.^ Тема 15. Підприємництво в Україні.

(3 год.)

Підприємницька діяльність. Принципи підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Обмеження підприємницької діяльності. Вільна, дозвільна (ліцензована) та державна підприємницька діяльність. Припинення підприємницької діяльності.

Підприємство. Види підприємств в залежності від форм власності (приватне, підприємство, що діє на основі колективної власності, комунальне, державне, засноване на змішаній формі власності, казенне підприємство); від розміру іноземних інвестицій (з іноземними інвестиціями, іноземні); від способу утворення та формування статутного фонду (унітарні, корпоративні); від кількості працюючих (малі, великі).

Організаційно-правові форми об’єднань підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та ін.). Промислово-фінансова група. Холдингова компанія.

Поняття господарського товариства. Засновники та учасники господарських товариств. Права та обов’язки учасників товариств. Види господарських товариств. Акціонерне товариство (відкрите, закрите). Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Повне товариство. Командитне товариство. Порядок створення господарського товариства.^ Тема 16. Господарські договори

(1 год.)

Поняття господарського договору, його відмінності від інших договорів. Загальні та спеціальні функції господарських договорів. Державне замовлення. Форма господарського договору (повна, скорочена, типова, уніфікована). Порядок укладення господарських договорів.

^ Тема 17. Господарсько-правова відповідальність Господарський процес (судочинство)

(2 год.)

Господарсько-правове правопорушення та його види (договірні та позадоговірні). Підстави господарсько-правової відповідальності. Склад господарського правопорушення. Функції господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції (відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції).

Господарські спори. Досудове врегулювання господарських спорів. Вирішення спорів господарськими судами. Порушення справ за позовними заявами. Засади господарського судочинства. Справи, що розглядають господарські суди. Учасники господарського процесу. Стадії господарського процесу .

ІІІ.3 Трудове право України. Соціальний захист

(12 год.)^ Тема 18. Правове регулювання трудових відносин в Україні

(2 год.)

Право на працю. Предмет трудового права. Трудові правовідносини. Джерела трудового права.

Соціальне партнерство: завдання, сторони, органи, форми. Колективний договір: поняття, зміст, порядок укладення.

Особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва, фізичної особи – підприємця^ Тема 19. Трудовий договір

(2 год.)

Поняття трудового договору. Сторони. Умови (обов’язкові та додаткові). Випробувальний строк. Форма. Контракт. Строки. Порядок укладення. Права та обов’язки працівника та роботодавця. Трудова книжка. Переведення та переміщення. Відсторонення від роботи.

Припинення трудового договору. Загальні підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника. Розірвання трудового договору за ініціативою власника. Розірвання трудового договору при скороченні чисельності чи штату працівників. Припинення трудових відносин з незалежних від волі сторін підстав.^ Тема 20. Робочий час та час відпочинку

(2 год.)

Робочий час (нормальна тривалість робочого часу; скорочена тривалість робочого часу; неповний робочий час; ненормований робочий день; робота в нічний час; підсумований робочий час; гнучкий робочий час; надурочні роботи).

Час відпочинку (перерви протягом робочого дня, щоденний відпочинок, вихідні дні, світкові дні, неробочі дні, відпустки). Особливості праці у вихідні, святкові та неробочі дні.

Поняття та види відпусток (щорічні, додаткові у зв’язку із навчанням, творчі, соціальні, без збереження заробітної плати)^ Тема 21. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

(2 год.)

Поняття трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарне стягнення (догана, звільнення з роботи). Порядок накладення та зняття дисциплінарного стягнення. Заходи дисциплінарного впливу.

Поняття матеріальної відповідальності. Підстави настання. Види матеріальної відповідальності (обмежена, повна, підвищена). Колективна відповідальність.^ Тема 22. Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці.

Охорона праці

(2 год.)


Індивідуальні трудові спори: поняття; органи, що розглядають (комісії з трудових спорів (КТС), суди); порядок вирішення.

Колективні трудові спори, конфлікти: поняття; органи, що вирішують колективні трудові спори (примирна комісія (ПК), трудовий арбітраж незалежний посередник).

Страйк: порядок організації та проведення, обмеження.

Заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Основна та додаткова заробітна плата. Види зарплати (відрядна, акордна, почасова). Тарифна сітка. Тарифна ставка. Особливості оплати праці у вихідні, святкові та неробочі дні.

Охорона праці. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

^ Тема 23. Соціальний захист в Україні

(1 год.)

Поняття соціального захисту. Соціальне забезпечення..

Соціальне страхування в Україні. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види. Добровільне страхування.^ Тема 24. Пенсії в Україні

(1 год.)

Поняття пенсії. Системи пенсійного забезпечення: солідарна система, накопичувальна система, система недержавного пенсійного забезпечення. Пенсія за віком, пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання, пенсія у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років. Страховий стаж. Державна соціальна допомога.

Пенсії накопичувального фонду (довічна пенсія з установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна пенсія подружжя; одноразова виплата).

Недержавне пенсійне забезпечення.

^ Підсумкове узагальнення

(1 год.)

ІІІ.4 Сімейне право України

(6 год.)^ Тема 25. Загальна характеристика сімейного права

(1 год.)

Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин. Джерела сімейного права. Сімейний Кодекс України.

Сім’я. Підстави створення сім’ї. Способи захисту сімейних прав та інтересів.

^ Тема 26. Шлюб. Права та обов’язки подружжя

(2 год.)

Поняття шлюбу. Умови укладання шлюбу. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Порядок реєстрації шлюбу. Шлюбний договір: порядок укладення та зміст.

Припинення шлюбу. Розірвання шлюбу через державні органи реєстрації актів цивільного стану та за рішенням суду. Режим окремого проживання. Визнання шлюбу недійсним за рішенням суду. Особисті немайнові та майнові права подружжя. Особиста приватна власність дружини, чоловіка. Спільна сумісна власність подружжя. Право на утримання (аліменти)^ Тема 27. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

(2 год.)

Порядок реєстрації народження дитини. Особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей. Майнові права батьків і дітей. Взаємне утримання (аліменти). Позбавлення батьківських прав: підстави та правові наслідки.^ Тема 28. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

(1 год.)

Усиновлення. Усиновлювачі. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Порядок усиновлення. Права та обов’язки усиновлювача та усиновленого.

Опіка та піклування. Опікун. Піклувальник. Особи, які не можуть бути опікунами чи піклувальниками. Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування. Права та обов’язки опікуна та піклувальника. Патронат над дітьми. Патронатний вихователь, його обов’язки. Припинення договору про патронат.

Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.ІІІ.5 Житлове право України

(4 год.)^ Тема 29. Загальна характеристика житлового права України.

(2 год.)

Загальна характеристика житлових правовідносин. Житловий Кодекс. Суб’єкти житлових відносин. Житловий фонд, його види.

Право громадян на житло та форми реалізації (безоплатне отримання, приватизація, шляхом укладення цивільно-правових угод, будівництво). Соціальне житло.

Предмет та зміст договору найму житлового приміщення. Ордер.

^ Тема 30. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства

(2 год.)

Житлові права та обов’язки громадян. Права та обов’язки наймодавця. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Види та підстави настання кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення житлового законодавства.

ІІІ.6 Земельне право України

(7 год.)^ Тема 31. Загальна характеристика земельного права

(2 год.)

Предмет правового регулювання земельного права. Земельний кодекс України. Земля – основне національне багатство. Земельні відносини. Суб’єкти та об’єкти земельних відносин. Завдання та принципи земельного законодавства.

Категорії земель України (землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).^ Тема 32. Право власності на землю

(1 год.)

Земельна ділянка. Суб’єкти права власності на землю. Правовий режим власності на землю іноземних громадян та осіб без громадянства.

Форми власності на землю (приватна, державна, комунальна). Спільна та спільна сумісна власність на земельну ділянку. Права та обов’язки власників земельних ділянок. Добросусідство.

Право земельного сервітуту. Види права земельного сервітуту. Встановлення та припинення земельного сервітуту.

Користування землею. Право постійного користування. Оренда та її види (короткострокова, довгострокова, суборенда). Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Права та обов’язки землекористувачів^ Тема 33. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист прав на землю

(2 год.)

Підстави набуття права на землю. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами. Набувальна давність. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільних правочинів.

Застава земельних ділянок. Земельні торги.

Підстави припинення права власності на земльну ділянку та користування нею. Підстави примусового припинення прав на земельну ділянку. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Конфіскація земельної ділянки.

Земельний податок. Ставка податку. Порядок сплати.

Гарантії права власності на земельну ділянку. Земельні спори: поняття. Органи, що розглядають земельні спори. Порядок їх вирішення.

Види порушення земельного законодавства. Відповідальність за порушення земельного законодавства: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова.^ Тема 34. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва

(2 год.)

Сільськогосподарський кооператив. Сільськогосподарський виробничий кооператив. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Членство. Права та обов’язки членів с/г кооперативів. Право власності членів с/г кооперативу.

Фермерське господарство. Членство. Права та обов’язки членів фермерського господарства. Землі фермерського господарства. Підстави припинення ведення фермерського господарства.

Особисте селянське господарство. Права та обов’язки членів особистого селянського господарства. Підстави припинення ведення особистого селянського господарства.

Підсумкове узагальнення

(1 год.)Повторення

(2 год.)Резерв

(3 год.)


1   2

Схожі:

12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 11 клас
Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconСпіввідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження
Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 7
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) icon1. Метод адміністративного права
Будь-яку галузь права характеризує своєрідний метод правового регулювання як сукупність способів, засобів, прийомів, що використовуються...
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconПитання до іспиту з курсу "Практикум з психології"
Н. Методики дослідження уваги людини, їх загальна характеристика. 15. Методики дослідження мотивації людини, їх загальна характеристика....
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconЗагальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconСтановлення парламентського права в україні: регламент верховної...
Розділ І. Загальна характеристика Регламенту Верховної Ради України с. 5-9
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconЖитлове законодавство України: загальна характеристика, Житловий кодекс України
Житлове право України це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними...
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconРозділ Загальна характеристика
Розділ Загальна характеристика написати офіційну назву підприємства
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconПлан контрольної роботи по теорії держави І права на тему: "Загальна...
Основного закону суспільства й держави, що знаходять свій предметний вираз у його змісті. Це найбільш узагальнююча категорія, яка...
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconУрок з географії на тему «Інші держави сусіди України. Загальна суспільно...
«Інші держави – сусіди України. Загальна суспільно – географічна характеристика Словаччини та Угорщини. Зв’язки з Україною.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка