Регламент
НазваРегламент
Сторінка1/10
Дата конвертації04.09.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

обласної державної адміністрації

від 6 лютого 2012року № 35


РЕГЛАМЕНТ

Великобурлуцької районної державної адміністрації

1. Загальні положення
1.1. Регламент Великобурлуцької районної державної адміністрації
(далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації під час вирішення питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації;

процедуру здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

внутрішній розпорядок роботи районної державної адміністрації.
1.2. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.
1.3. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.
1.4. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі − структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію, відповідно до чинного законодавства, державної політики;

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів урядового управління, інших організацій та установ, з якими взаємодіє посадова особа;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

Голова районної державної адміністрації визначає також обов'язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності відповідних районних державних адміністрацій.
1.5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації, у тому числі апарату, розробляються керівниками таких підрозділів і погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також із начальниками юридичного відділу районної державної адміністрації та відділу організаційно - кадрової роботи апарату районної державної адміністрації та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому законом України «Про доступ до публічної інформації»
^ 2. Планування роботи районної державної адміністрації
2.1. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, що складаються за формою згідно з додатками 1, 2 та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

У разі потреби складаються оперативні (місячні, тижневі) плани основних заходів (за формою згідно з додатками 3, 4) і затверджуються заступником голови(відповідно до розподілу обов’язків)або керівником апарату районної державної адміністрації.
2.2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

Плани роботи та плани основних заходів районної державної адміністрації підлягають оприлюдненню на інформаційному стенді та офіційному сайті в порядку, передбаченому Законом України» Про доступ до публічної інформації»

2.3. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації надаються відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації в електронному вигляді у форматі програми АС "Планування роботи районної державної адміністрації на квартал, рік" (файл із розширенням *.cds та сформований документ на паперовому носії у програмі Word), річного − не пізніше ніж за місяць до початку року, квартальних − за 20 днів до початку кварталу.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до плану роботи районної державної адміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів і заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Контроль за формуванням планів роботи районної державної адміністрації здійснюється керівником апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації в разі потреби повертає пропозиції структурних підрозділів районної державної адміністрації на доопрацювання.

Розроблений відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації проект плану роботи районної державної адміністрації надається для розгляду заступникам голови районної державної адміністрації.

Узгоджений заступниками голови районної державної адміністрації проект плану роботи районної державної адміністрації вноситься на розгляд голові районної державної адміністрації: річний − не пізніше ніж за 7 днів до початку року, квартальний − за 5 днів до початку кварталу для затвердження головою районної державної адміністрації. У триденний строк після його затвердження план доводиться до виконавців, а також надсилається до обласної державної адміністрації.
2.4. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі − акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації державної політики.
2.4.1. До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації, нарадах у голови районної державної адміністрації та його заступників і вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

питання планування у сфері системи управління якістю відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001-2009;

питання планування у сфері ефективного надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити такі питання:

Заходи щодо виконання пріоритетних завдань розвитку району та діяльності районної державної адміністрації на відповідний період;

Заходи щодо виконання програм,які затверджені центральними органами виконавчої влади,районними програмами та заходами;

Проведення засідань консультативно-дорадчих органів,створених при районній державній адміністрації;

Підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно на місяць,квартал, півріччя , дев’ять місяців,рік із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

Діяльності структурних підрозділів районної державної адміністраціїз виконання законів України,актів Президента України .Кабінету Міністрів України,інших органів виконавчої влади вищого рівня,розпоряджень голови обласної державної адміністрації,розпоряджень голови районної державної адміністрації;

Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських та селищних рад щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Підготовка для розгляду діяльності управлінь,відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації,як правило передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються структурні підрозділи або посадові особи,відповідальні за здійснення запланованих заходів,а також строки їх здійснення.

У розділі Питання для вивчення в порядку контролю за виконанням законів України. актів Президента України,Кабінету ,Міністрів України,інших органів виконавчої влади вищого рівня,розпоряджень голови обласної державної адміністрації ,розпоряджень голови районної державної адміністрації інших документів хід реалізації яких буде оперативно розглядатися в порядку перевірки їх виконання на конкретних підприємствах,установах,організаціях або вказані конкретні заходи на виконання конкретних доручень.

2.4.2. Квартальні плани роботи районної державної адміністрації повинні бути структурованими та включати:

хід виконання пріоритетів розвитку району та діяльності районної державної адміністрації за відповідний період;

проведення засідань консультативно-дорадчих органів (координаційних рад, комісій, комітетів, штабів тощо), створених при районній державній адміністрації та інше;

хід виконання довгострокових програм, які визначені відповідними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами галузевих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласними програмами та заходами у відповідній галузі, розпорядженнями голови районної державної адміністрації;

перелік основних організаційно-масових заходів, активів, проведення яких здійснюється районною державною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити такі питання:

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних державних адміністрацій щодо виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації або щодо здійснення їх повноважень, звітування посадових осіб;

роботи виконавчих комітетів сільських рад значення щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Заплановані питання щодо роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачати проведення перевірки стану справ у структурних підрозділах.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

У розділі "Питання для вивчення в порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших документів" указуються нормативні документи, хід реалізації яких буде оперативно розглядатися в порядку перевірки їх виконання на конкретних підприємствах, установах, організаціях, або вказані конкретні заходи на виконання конкретних доручень.

2.4.3. З метою складення оперативних (щомісячних і щотижневих) планів основних заходів районної державної адміністрації управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації щомісяця, за 10 днів до початку наступного місяця подають для узагальнення відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації погоджені з відповідними заступниками голови районної державної адміністрації пропозиції до планів основних заходів: місячні плани − за формою згідно з додатком 3, тижневі − щочетверга (до 10-00) за формою згідно з додатком 4.

У пропозиції до планів основних заходів роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації необхідно включати заходи, що проводитимуться на обласному, державному та районному рівні. Зокрема, це можуть бути:

наради (обласні, районні чи галузеві);

семінари, науково-практичні конференції та інвестиційні форуми;

засідання дорадчих органів;

комплексні перевірки щодо вивчення стану справ на об’єктах, в районної державної адміністрації, виконкомах сільських .селищних рад;

зустрічі з громадськістю;

громадські слухання;

спортивні чи культурно-просвітницькі заходи;

заходи, присвячені урочистим подіям тощо.

Систематизовані проекти планів заходів районної державної адміністрації після узагальнення підписуються керівником апарату районної державної адміністрації та подаються до обласної державної адміністрації у такі терміни:

щотижневий перелік заходів –що п’ятниці до кінця дня;

щомісячний перелік заходів –до 25 числа ,що передує наступному місяцю .

Щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити інформацію про визначення виду і назву проекту,цілі його прийняття,строку підготовки проектів,найменування органів та підрозділів відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.
2.6. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються першим заступником, заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації. Порядок планування роботи відділів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

Місячні плани управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації розроблюються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

Квартальні та місячні плани роботи структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації затверджуються не пізніше ніж за тиждень до початку кварталу, місяця.

Плани роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації повинні передбачати виконання галузевих повноважень, які визначені Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

Контроль за виконанням планів роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації покладається на їх керівників.
2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації та виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату районної державної адміністрації.
2.8. Перший заступник голови та заступники голови районної державної адміністрації, щодня до 16.00, подають керівнику апарату районної державної адміністрації для узагальнення інформацію про зміни в заходах, які плануються проводитися наступного дня.
2.9. Щомісяця, до 20 числа начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації подають відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації узгоджені із заступником голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, обґрунтовані пропозиції щодо планування на наступний місяць робочих зустрічей (за формою згідно з додатком 5).
2.10. Перший заступник голови та заступники голови районної державної адміністрації до 3 числа наступного за звітним місяця (до 12.00) надають голові районної державної адміністрації через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації матеріали до "Звіту про стан справ в Великобурлуцькому районі за відповідний місяць".
2.11. Контроль за виконанням перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації та апарату здійснюється першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
2.12. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією, її апаратом та структурними підрозділами.

Звіти про виконання перспективних і поточних планів подаються структурними підрозділами районної державної адміністрації відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації не пізніше 10 числа місяця наступного кварталу, року у вигляді описової частини та цифрових відомостей (за формою згідно з додатком 6).

Узагальнення звіту про виконання плану роботи районної державної адміністрації за попередній квартал, рік здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації на підставі інформації, наданої управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами після погодження із першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку звітів про виконання плану роботи районної державної адміністрації за відповідний період покладається на керівників структурних підрозділів і заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Голові районної державної адміністрації подається узагальнений звіт про виконання плану роботи за попередній квартал, рік до 25 числа місяця наступного кварталу, року.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації за відповідний період розміщується на офіційному веб-сайті та в місцевих засобах масової інформації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання...
Регламент iconРегламент районної державної адміністрації
...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент iconРегламент Головного управління статистики у Донецькій області
Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Донецькій області (далі – Головне управління...
Регламент iconРегламент проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти...
Міністерства освіти І науки України від 16 жовтня 2009 року №937 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка