Регламент
НазваРегламент
Сторінка4/10
Дата конвертації04.09.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

діяльності районної державної адміністрації
8.1. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів, а також надання методичної, іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ районної державної адміністрації .

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації-керівнику апарату районної державної адміністрації.
8.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації.
8.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом і посадовими особами районної державної адміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів із питань застосування законодавства.
8.4. юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи в разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність із вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами та підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси районної державної адміністрації, її структурних підрозділів в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ, що затверджується головою районної державної адміністрації.
8.5. Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації:

здійснює керівництво роботою зазначеного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в районній державній адміністрації;

організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на управління завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників управління та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші функції, передбачені законодавством, цим Регламентом та Положенням про юридичний відділ районної державної адміністрації.
9. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови районної державної адміністрації
9.1. Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень, на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень видає розпорядження.
9.2. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації
(далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади .
9.3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату, або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.
9.4. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а в разі потреби − з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи, виходячи зі змісту основних положень проекту розпорядження.

У разі коли проект розпорядження є нормативно-правовим актом, що може вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, установлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, він підлягає погодженню з Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів із розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей в їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.
9.5. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації, у порядку, передбаченому Інструкцією з питань діловодства в районній державній адміністрації.

При цьому зазначається посада, ініціали та прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень здійснюється в такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

працівник загального відділу апарату районної державної адміністрації (редагування тексту);

завідувач сектору контролю апарату районної державної адміністрації.

начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації.

заступник (заступники) голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

керівник апарату районної державної адміністрації.

Строк опрацювання проекту розпорядження голови районної державної адміністрації відділами апарату не повинен перевищувати 10 робочих днів, починаючи з дня, наступного за днем надходження проекту розпорядження до апарату районної державної адміністрації.

При передачі головним розробником (керівником, іншою посадовою особою головного розробника) проекту розпорядження посадовій особі (помічнику посадової особи, іншому працівнику, підлеглому цій посадовій особі), яка здійснює візування проекту розпорядження, здійснюється відмітка (підпис, дата) на окремому аркуші про отримання на візування, а після розгляду відповідною посадовою особою – про повернення завізованого проекту розпорядження, доданих до нього матеріалів чи про проведення проекту розпорядження без візування із посиланням на відповідні зауваження (висновки), які оформлюються окремо. Зазначений аркуш зберігається у головного розробника проекту розпорядження.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень, які мають гриф секретності "Таємно" і "Цілком таємно", здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 жовтня 2003 року № 1561-12.
9.6. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.
9.7. Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 8), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, ураховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.
9.8. Неврегульовані розбіжності в позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 9), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник голови може внести на розгляд голови районної державної адміністрації проект розпорядження з розбіжностями і додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх усунення.

9.9. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 10), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки в разі потреби можуть додаватись інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень із кадрових питань, питань затвердження або внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

9.10. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 11), в якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

9.11. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

9.12. Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру з питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад, підлягають погодженню в установленому порядку з органами місцевого самоврядування.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

9.13. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити, в разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатись проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень із питань соціально-економічного розвитку району, в разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

9.14.  Проекти розпоряджень,які мають ознаки нормативно –правових актів,окрім погодження в порядку визначеному в пункті 9.5Регламенту також підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації»Після опрацювання та погодження проекту розпорядження,який має ознаки нормативно-правового акта,в порядку,визначеному пунктом9.5Регламенту,головний розробник направляє .У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Попередньо підготовлений проект розпорядження, який є регуляторним актом, разом із матеріалами аналізу регуляторного впливу цього проекту погоджується в порядку, визначеному пунктом 9.5 Регламенту.

Проект розпорядження, який є регуляторним актом, оприлюднюється головним розробником на офіційному сайті Великобурлуцької РДАзгідно зі статтями 9 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб,їх обєднань.

Кожен проект регуляторного акту оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,їх обєднань.

Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій розробник цього проекту повідомляє у спосіб,передбачений статтею13 Закону України «Про Засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

У випадках ,встановлених цим Законом, може здійснюватися повторне оприлюднення проекту регуляторного акта.

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб,передбачений статтею 13 цього Закону,не пізніше п’яти робочих днів із дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення регуляторного акта.

Проекти розпоряджень, що є регуляторними актами, підлягають обов’язковому погодженню у порядку ,визначеному зазначеним законом.

Попередньо підготовлений проект розпорядження, який є нормативно-правовим актом, погоджується в порядку, визначеному пунктом 9.5 Регламенту ,та підлягає наступному оприлюдненню відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації»

За результатами оприлюднення проекту розпорядження ,який є нормативно правовим актом, керівник органу, що є головним розробником, складає відповідну довідку про результати оприлюднення проекту розпорядження ,у якій зазначаються пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі його оприлюднення.

Пропозиції та зауваження ,що надійшли в процесі оприлюднення проекту розпорядження ,розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Якщо за результатами опрацювання пропозицій та зауважень до проекту розпорядження були внесені зміни ,такий проект підлягає повторному погодженню в порядку, передбаченому пунктом 9.5.Регламенту.

9.15. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом із документами, передбаченими пунктами 9.4 – 9.10 цього Регламенту.

Головний розробник разом із проектом розпорядження може вносити до районної державної адміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру оприлюднюються на інформаційному стенді та сайті районної державної адміністрації ..

Завізований проект розпорядження подається на підпис голові районної державної адміністрації через керівника апарату, заступників голови районної державної адміністрації ,після чого електронна версія документа подається головним розробником загальному відділу апарату районної державної адміністрації.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші та повинен містити обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету і розкривати зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

У разі прийняття головою районної державної адміністрації рішення про інформування населення стосовно проекту розпорядження текст передається сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації для доведення його до відома населення.

Відповідальність за повноту документів, що додають до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації та обґрунтовують його, несе головний розробник.

За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника(відповідно до розподілу обов’язків) керівника апарату районної державної адміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та, в разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. Зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

Завізований проект та електронна версія розпорядження подається на підпис голові районної державної адміністрації через начальника загального відділу апарату районної державної адміністрації.

9.16. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному відділі.

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі коли проект розпорядження подано до апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 11) повертає головному розробнику проект розпорядження та матеріали до нього.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 12).

На проектах розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правового та/або регуляторного акта, проставляється відмітка "Підлягає державній реєстрації".

Начальник юридичного відділу разом із візуванням проектів здійснює візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту.

9.17Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації надаються для опрацювання до загального відділу апарату райдержадміністрації до 14.години.

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації під час підготовки проекту розпорядження здійснює редагування тексту,яке полягає у перевірці правильності оформлення документа.

9.18. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців та, в разі
потреби, оприлюднюються.

9.19. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731
(зі змінами).

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення у дію.

Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав і обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації. У випадку, коли розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджуються висновки, надання яких передбачено актами законодавства України, такі висновки підписуються першим заступником голови районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов`язків.

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам, згідно з розрахунком розсилання, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в порядку, установленому головою районної державної адміністрації.

Головний розробник забезпечує, відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання...
Регламент iconРегламент районної державної адміністрації
...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент iconРегламент Головного управління статистики у Донецькій області
Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Донецькій області (далі – Головне управління...
Регламент iconРегламент проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти...
Міністерства освіти І науки України від 16 жовтня 2009 року №937 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка