Регламент
НазваРегламент
Сторінка5/10
Дата конвертації04.09.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10. Публічне обговорення проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації
10.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

10.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, і план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється в порядку та у спосіб, що передбачені статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

10.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає проект розпорядження разом із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, інформацією про контактні телефони та адресу головного розробника.

10.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.
^ 11. Порядок подання пропозицій до порядку денного

та внесення проектів рішень на розгляд сесії районної ради
11.1. Голова районної державної адміністрації має право вносити на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, а також інші пропозиції.
11.2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради подаються у формі проекту рішення. Проекти рішення районної ради оприлюднюються на офіційному сайті райдержадміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

11.3. Проекти рішень районної ради опрацьовуються в районній державній адміністрації у такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

працівник загального відділу апарату районної державної адміністрації (редагування тексту);

завідувач сектору контролю апарату районної державної адміністрації,

начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

заступник (заступники) голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

керівник апарату районної державної адміністрації.

11.4. До проекту рішення додаються:

супровідний лист (за підписом голови районної державної адміністрації, у разі відсутності голови – першого заступника голови, а у разі відсутності останнього − одного із заступників голови районної державної адміністрації, який виконує його функції та повноваження);

додатки до проекту рішення (при необхідності);

пояснювальна записка (має містити обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення, очікуваних соціально-економічних, правових та інших результатів, посилання на відповідні нормативно-правові акти);

документи, на підставі яких підготовлено проект рішення;

лист-погодження.

11.5. У разі внесення на розгляд районної ради проектів рішень про затвердження районних програм, надається проект відповідної програми.

11.6. Проекти рішень районної ради разом з додатками подаються в друкованому та електронному вигляді.
^ 12. Взаємовідносини районної державної адміністрації

з іншими органами державної влади та органами

місцевого самоврядування
12.1. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законодавством порядку.

Взаємодія районної державної адміністрації з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснюється згідно із Законом України "Про місцеві державні адміністрації" із метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства при їх реалізації, обміну оперативною управлінською інформацією, проведення спільних засідань, нарад та інших заходів.

Координацію взаємодії районної державної адміністрації з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснює апарат районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації, начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації організують взаємодію апарату районної державної адміністрації з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

12.2. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.13. Порядок інформування центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації та населення про найважливіші події, явища і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного становища в районі.
13.1. Запровадження системи оперативного інформування обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади, населення про події в різних сферах життя району викликано необхідністю забезпечення прозорості в роботі районної державної адміністрації, об’єктивної оцінки реальної ситуації в районі, прийняття районною державною адміністрацією ефективних управлінських рішень.

Інформація про найважливіші події, явища і тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному становищі та культурному житті району передається до 10 години кожного робочого дня до районної державної адміністрації, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, відділами апарату, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації до сектору з питань внутрішньої політики районної державної адміністрації для узагальнення.

З метою інформування населення району про діяльність районної державної адміністрації видані головою районної державної адміністрації розпорядження, що стосуються інтересів жителів району, доводяться до їх відома через засоби масової інформації. З актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя району за участю керівництва районної державної адміністрації проводяться прес-конференції, засідання "круглих столів", теле - і радіо зустрічі у прямому ефірі тощо.
13.2. З метою забезпечення органів виконавчої влади інформацією для реалізації ними визначених законодавством повноважень із питань роботи з кадрами в апарат обласної державної адміністрації відділом організаційно –кадрової роботи апарату районної державної адміністрації подаються :

біографічні довідки на голову районної державної адміністрації, заступників голів районних державних адміністрацій, керівника апарату
(з повідомленням прізвища, ім’я та по батькові працівника, звільненого
з цієї посади, і його нового місця роботи), з одночасним поданням про призначення або звільнення;

списки голови, заступників голів районних державних адміністрацій, керівника апарату, начальників структурних підрозділів районної державної адміністрації із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, посад, номерів службових і домашніх телефонів – щороку, до 25 червня та 25 грудня.

Довідки по обліку кадрів або зміни до них заносяться до інформаційної підсистеми "Картка" Єдиної державної комп’ютерної системи "Кадри".

Відповідальність за вчасне та якісне проведення робіт, пов’язаних із введенням зазначеної інформації у комп’ютерну базу даних районної державної адміністрації, покладається на працівників відділу організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Зазначена інформація використовується для забезпечення аналізу стану роботи з кадрами, прийняття відповідних рішень, складення звітів, передбачених державною статистичною звітністю.

13.3. На підставі зібраних даних відділ організаційно –кадрової роботи апарату районної державної адміністрації складає за станом на 1 січня довідник телефонів органів виконавчої влади району і надає його для використання в роботі керівництву, відділам апарату, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації.

13.4. З метою здійснення ефективного контролю з боку районної державної адміністрації за діяльністю органів місцевого самоврядування (відповідно до чинного законодавства) районні державні адміністрації, надсилають до організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації:

копії своїх планів роботи (перспективних, поточних) та звіти про їх виконання на третій день після їх затвердження;

перелік основних заходів, які планується провести районними державними адміністраціями, в наступному місяці – за десять днів до зазначеного місяця;

протоколи засідань колегій районних державних адміністрацій – на десятий день після їх проведення та оформлення в установленому порядку;

перелік розпоряджень, прийнятих головами районних державних адміністрацій, за місяць – на сьомий день наступного місяця;

оновлений паспорт району – у січні поточного року;

а також інформацію на окремі запити обласної державної адміністрації тощо.
13.5. Забезпечення прозорого формування і реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики органів місцевої виконавчої влади, а також забезпечення прав представників засобів масової інформації на своєчасне та безперешкодне отримання інформації про діяльність органів державної влади здійснюється за рахунок створеного в мережі Internet офіційного веб-сайту районної державної адміністрації.

На веб-сайті районної державної адміністрації розміщується інформація щодо:

сучасної території та історії району, його адміністративно-територіального устрою;

загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, розвиток туризму тощо;

відомості про розвиток науки та освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури та мистецтва), посилання на інші Інтернет-ресурси регіону.

На веб-сайті районної державної адміністрації може розміщуватись інша інформація, яку керівництво районної державної адміністрації вважає за доцільне оприлюднити.

Інформація на веб-сайт районної державної адміністрації подається державною мовою.

Оприлюднення інформації відповідно до Закону України» Про доступ до публічної інформації»
^ 14. Порядок здійснення районною державною адміністрацією

контрольних повноважень
14.1. Районна державна адміністрація в межах, визначених Конституцією України, законами України, здійснює державний контроль за напрямами, передбаченими статтею 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 339 "Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади" (зі змінами) та розпорядженням голови районної державної адміністрації.

14.2. Районна державна адміністрація має право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими органами сільських та селищних рад, розташованих на території району, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

14.3. Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів місцевого самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
14.4. Районна державна адміністрація розробляє та затверджує щорічні плани контролю за здійсненням виконавчими органами місьцевих
(міст обласного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок визначаються головою районної державної адміністрації.

У разі потреби, за рішенням голови районної державної адміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.

14.5. Виконавчі комітети місцевих рад один раз на півріччя, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилають до районної державної адміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади за встановленою районною державною адміністрацією формою

14.6 Копії виданих розпоряджень голови районної державної адміністрацій за минулий місяць надсилаються до обласної державної адміністрації щомісяця, в тижневий термін по закінченню відповідного місяця.

Копії протоколів засідань колегій районних державних адміністрацій – у десятиденний термін після проведення засідання.

14.7. Копії актів виконавчих органів місцевих рад, прийнятих із питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрації, протоколів засідань колегії районної державної адміністрації направляються через загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

14.8. Після реєстрації протоколи засідань колегій районних державних адміністрацій передаються до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, копії актів виконавчих органів місцевих рад, прийнятих із питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, копії розпоряджень голови районної державної адміністрації спочатку передаються до юридичного відділу апарату облдержадміністрації.

14.9. На підставі доручення голови обласної державної адміністрації щодо приведення у відповідність із чинним законодавством розпоряджень голови районної державної адміністрації юридичним відділом апарату райдержадміністрації негайно вживаються заходи щодо приведення розпоряджень у відповідність до вимог чинного законодавства.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації щороку готує узагальнену інформацію щодо скасованих головою обласної державної адміністрації розпоряджень голови районної державної адміністрації ,які не відповідали вимогам чинного законодавства. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у голови районної державної адміністрації для врахування в роботі та усунення недоліків.

14.10. У разі виявлення актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відповідають вимогам чинного законодавства, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації інформує про це голову районної державної адміністрації шляхом подання відповідної доповідної записки. За результатами розгляду зазначеної доповідної записки, вона направляється відповідному сільському та селищному голові для розгляду та усунення виявлених порушень законодавства.

У випадку відмови усунення виявлених порушень або неповідомлення про усунення порушень у зазначені строки районна державна адміністрація порушує, у встановленому порядку, питання про відповідальність сільського ,селищного голови та скасування акта органу місцевого самоврядування згідно із законодавством.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації щороку готує узагальнену інформацію щодо актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відповідали вимогам чинного законодавства. Зазначена інформація направляється селищним .сільським головам для врахування в роботі та усунення недоліків.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання...
Регламент iconРегламент районної державної адміністрації
...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент iconРегламент Головного управління статистики у Донецькій області
Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Донецькій області (далі – Головне управління...
Регламент iconРегламент проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти...
Міністерства освіти І науки України від 16 жовтня 2009 року №937 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка