Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція»
Скачати 86.84 Kb.
НазваПоложення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція»
Дата конвертації16.09.2013
Розмір86.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

25 березня 2013 року № 84
ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту

соціального захисту населення

Харківської обласної державної

адміністрації

___________________О.В.Захуцька

22 березня 2013 року

ПОЛОЖЕННЯ

про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція»

Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації розроблено на основі Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417, «зі змінами».

1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Великобурлуцька районна державна адміністрація.

Територіальний центр утворений для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання та денного перебування.

2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, наказами Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями та регламентом Великобурлуцької районної державної адміністрації, наказами управління соціального захисту населення Великобурлуцької районної державної адміністрації, а також цим положенням.

3. Територіальний центр проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

4. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому міністерством охорони здоров’я;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

5. Територіальний центр має необхідну матеріально-технічну базу, зокрема приміщення, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

6. Положення про територіальний центр, його структура за пропозицією управління соціального захисту населення Великобурлуцької державної адміністрації, погодженою з Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, затверджується розпорядженням Великобурлуцької районної державної адміністрації.

Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує голова Великобурлуцької районної державної адміністрації.

7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності, у встановленому порядку, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг - управління соціального захисту населення Великобурлуцької районної державної адміністрації.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє із

структурними підрозділами Великобурлуцької районної державної адміністрації та Великобурлуцькою районною радою, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

8. Основними завданнями територіального центру є:

- виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

- забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- встановлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення.

9. У територіальному центрі створені такі структурні підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення соціально-побутової адаптації;

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

- пункт прокату;

- пункт збирання та видачі гуманітарної допомоги та вживаних речей.

- можливе створення інших підрозділів, діяльність яких спрямована на здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.

10. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку головою Великобурлуцької районної державної адміністрації за пропозицією державної адміністрації, за погодженням з Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років.

11. Директор територіального центру:

1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов'язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) подає Великобурлуцькій районній державній адміністрації пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

- проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

- придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

9) розробляє і подає на затвердження Великобурлуцькій районній державній адміністрації проект положення про територіальний центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру;

11) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України;

12) веде особистий прийом громадян.

12. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Великобурлуцькою районною державною адміністрацією.

Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики України.

14. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

15. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

16. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

17. Юридична адреса: 62602, Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вулиця Червоноармійська, будинок № 37.

Повна назва:

  • українською мовою:

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації»

  • російською мовою:

«Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Великобурлукской районной государственной администрации»

Скорочена назва:

- українською мовою:

«Територіальний центр Великобурлуцької РДА»

- російською мовою:

«Территориальный центр Великобурлукской РГА»

18. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

Територіальний центр є неприбутковою організацією.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації є правонаступником територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян у Великобурлуцькому районі.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА
Денисенко


Схожі:

Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconПоложення про управління соціального захисту населення великобурлуцької...
Управління соціального захисту населення великобурлуцької районної державної адміністрації харківської області (далі – Управління)...
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconТериторіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних...
«Кожен, хто пам’ятає своє навчання, згадує учителів, а не методику чи технологію. Учитель – головний ключ навчального процесу», писав...
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconПоложення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької...
Управління утворюється головою Великобурлуцької районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні...
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації «нова редакція» iconПоложення про Центр надання адміністративних послуг при Великобурлуцькій...
Центр надання адміністративних послуг при Великобурлуцькій районній державній адміністрації (далі центр) утворюється з метою забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка