Ярослава мудрого
НазваЯрослава мудрого
Сторінка3/3
Дата конвертації16.09.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchni.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3

^ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 

1.           Предмет і методи земельного права.

2.           Принципи земельного права.

3.           Система та структура земельного права.

4.           Співвідношення та взаємодія земельного права з суміжними галузями правової системи України.

5.           Правове забезпечення земельної реформи.

6.           Поняття та класифікація земельних правовідносин.

7.           Суб’єкти та об’єкти земельних правовідносин.

8.           Зміст земельних правовідносин.

9.           Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

10.        Функції земельного права.

11.        Поняття та класифікація джерел земельного права.

12.        Конституція України – головне джерело земельного права.

13.             Особливості структури Земельного кодексу України.

14.        Підзаконні акти в системі джерел земельного права: класифікація, особливості.

15.        Поняття, зміст та суб’єкти управління у галузі використання та охорони земель.

16.        Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель.

17.        Повноваження Держкомзему України у галузі земельних відносин.

18.        Правове забезпечення землеустрою в Україні.

19.        Контроль за використанням та охороною земель.

20.        Державний земельний кадастр.

21.        Особливості державної реєстрації прав на землю.

22.        Поняття та класифікація гарантій прав на землю.

23.        Форми та способи захисту прав на землю.

24.        Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам.

25.        Поняття та стадії механізму реалізації прав на землю.

26.        Правове забезпечення набуття прав на землю.

27.        Правове забезпечення реалізації прав на землю.

28.        Процедура припинення прав на землю.

29.        Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

30.        Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок.

31.        Правова природа земельних аукціонів.

32.        Правочини (угоди) із земельними ділянками.

33.             Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

34.        Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.

35.        Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.

36.        Правові засади мораторію на відчуження земель згідно з Перехідними положеннями Земельного кодексу України.

37.        Особливості та форми права власності на землю.

38.        Право власності на землю Українського народу.

39.        Право державної власності на землю: об’єкти і суб’єкти.

40.             Право комунальної власності на землю: об’єкти і суб’єкти.

41.        Право приватної власності на землю: об’єкти і суб’єкти.

42.        Загальні правові підстави та порядок виникнення права власності на землю.

43.        Права та обов’язки власників земельних ділянок.

44.             Підстави та порядок припинення права власності на землю.

45.        Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель.

46.        Суб’єкти, об’єкти та форми приватизації земель.

47.        Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення та інших категорій земель.

48.        Юридичні гарантії здійснення приватизації земель.

49.        Загальна характеристика права землекористування та його класифікація.

50.        Право постійного землекористування: суб’єкти і об’єкти.

51.        Підстави та порядок виникнення та припинення права землекористування.

52.        Право обмеженого землекористування: суперфіцій та емфітевзис.

53.        Права та обов’язки землекористувачів.

54.        Поняття та юридичні ознаки оренди землі.

55.        Особливості виникнення права землекористування на умовах оренди.

56.        Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення.

57.        Об’єкти та суб’єкти оренди землі.

58.        Права та обов’язки орендаря земельної ділянки.

59.        Поняття та особливості договору оренди земельної ділянки.

60.        Специфіка припинення права оренди земельної ділянки.

61.        Поняття та класифікація обмежень прав на землю.

62.        Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства.

63.        Земельні сервітути.

64.        Поняття та класифікація обов’язків носіїв земельних прав.

65.        Обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів за законом.

66.        Обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів за договором та іншими правочинами.

67.        Обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів за рішенням суду.

68.        Економіко-правовий механізм у сфері земельних відносин.

69.        Загальна характеристика та правові форми плати за землю.

70.        Суб’єкти та об’єкти плати за землю та пільги.

71.        Поняття і зміст правової охорони земель.

72.        Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель.

73.             Нормування і стандартизація у галузі охорони земель.

74.        Рекультивація земель.

75.        Консервація земель.

76.        Особливості правової охорони ґрунтів.

77.        Земельні спори: поняття і класифікація.

78.        Система і компетенція органів, що вирішують земельні спори.

79.        Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

80.        Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності.

81.        Види юридичної відповідальності в земельному праві України.

82.        Особливості юридичної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки.

83.        Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

84.        Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

85.        Суб’єкти права сільськогосподарського землевикористання та загальна характеристика їх правового статусу.

86.        Фермерське землевикористання. Закон України “Про фермерське господарство”.

87.        Землевикористання сільськогосподарських кооперативів.

88.        Громадяни як суб’єкти сільськогосподарського землевикористання.

89.        Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів.

90.        Поняття і склад земель житлової та громадської забудови.

91.             Виникнення права використання земель для забудови.

92.             Основні етапи процедури забудови земельних ділянок.

93.        Використання земель громадянами у межах населених пунктів.

94.        Особливості переходу права власності на землю та права землевикористання на забудовані земельні ділянки.

95.        Поняття, склад та специфіка використання земель, що особливо охороняються.

96.        Поняття, склад та загальна характеристика земель лісогосподарського призначення.

97.        Правові форми використання земель лісогосподарського призначення.

98.        Загальна характеристика земель водного фонду.

99.        Правові форми використання земель водного фонду.

100.     Обмеження права користування землями водного фонду

101.     Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

102.     Особливості використання земель оборони.

 

 

^ 6. СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЛІТЕРАТУРИ, МАТЕРІАЛІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ДО ВСІХ ТЕМ

 

Земельне право України: Підруч. / М.В. Шульга, Г.В. Анісімова, Н.О. Багай та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики / Упоряд. А.М. Мірошниченко. – К.: ФО-СВС Р.С. Романчук, 2006. – 720 с.

Земельний кодекс України: Комент. / За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. – 4 -те вид.  – Х.: Одіссей, 2008. – 624 с.

Земельне право України: Підруч. / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підруч. – К.: ЦУЛ, 2009. – 710 с.

Земельне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Ін Юре, 2008. – 600 с.

Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – 2-е вид., випр. – К. : Знання, 2007. – 445 с.

Земельне право України: Підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.; За ред. В.В. Носіка. – К.: Вид.-полігр. центр Київський університет, 2008. – 511 с.

Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. – Х.: Право, 2010. – 102 с.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. за № 2768-ІІІ (зі змінами та допов.). – Х.: Одіссей, 2009. – 120 с.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (зі змінами та доповн.) // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004.– № 45. – Ст. 502.

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр. (з дод. 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-III // Там же. – 2000. – № 47. – Ст. 405.

Водний кодекс України від 06.06.1995 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 213/95-ВР // Там же. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

Кодекс України про надра (з наступ. змінами та допов.) за № 132/94-ВР // Там же. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. за № 3404-ІV (з наступ. змінами та допов.) у н/ред. від 08.02.2006 р. // Там же. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 2456-ХІІ // Там же. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. в ред. від 02.10. 2003 р. № 1211-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 44. – Ст. 2288.

Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005 р. за № 2375-ІV // Там же. – 2005. – № 4. – Ст. 195.

Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 1378-IV // Відом. Верхов. Ради. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 2535-ХІІ // Там же. – 1992. – № 38. – Ст. 560.

Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06. 2003 р. за № 899-IV // Там же.. – 2003. – № 38. – Ст. 314.

Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05. 2003 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 742-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 23. – Ст. 1014.

Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступ. змінами та допов. ) за № 973-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 29. – Ст. 1438

Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 1389-ХІV // Там же. – 2000. – № 6. – Ст. 2000.

Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІV// Там же. – 2003. – № 29. – Ст. 1432.

Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 962-ІV // Там же. –2003. – № 29. – Ст. 1431.

Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІV // Там же. – 2003. – № 25. – Ст. 1178.

Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 898-ІV // Там же. – 2003. – № 28. – Ст. 1362.

Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 р. за № 1457-ІV // Там же. – 2004. – № 28. – ч. 1. – Ст. 1849.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 1952-ІV // Там же. – 2004. – № 30. – ч. 1. – Ст. 1993.

Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 1699-ІІІ // Там же. – 2000. – № 31. – Ст. 250.

Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2807-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 40. – Ст. 2528.

Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 2780-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.

Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2002. – №  10. – Ст. 466.

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29.11.2001 р. (з наступ. змінами та допов.) за 2866-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.

Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 2026-III // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 44. – Ст. 1884.

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17.11.2009 р. за № 1559-VI // Там же. – 2009. – № 97. – Ст. 3326.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю: Закон України від 05.11.2009 р. № 1702-VI // Там же. – 2009. – № 94. – Ст. 3202.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля: Закон України від 05.11.2009 р. № 1708-VI // Там же. – 2009. – № 93. – Ст. 3149.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів: Закон України від 04.06.2009 р. № 1443-VI // Там же. – 2009. – № 84. – Ст. 2837.

Сімейний кодекс України від 10.01. 2002 р. № 2947-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. –  № 21-22. – Ст. 135.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05 (в ред. від 14.01.2009 р.) // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1961. – № 2. – с. 15.

Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 224 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 23. – Ст. 698.

Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. –  № 46. – Ст. 637.

Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. за № 502 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 15. – Ст. 818.

Про затвердження Порядку користування землями водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 р. за № 502 // Зібр. постанов Уряду України. – 1996. – № 11. – Ст. 326.

Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. за № 321 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12. – Ст. 590.

Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. за № 557 // Там же. – 2005. – № 28. – Ст. 1631.

Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. за № 733 // Там же. – 2007. – № 37. – Ст. 1483.

Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. за № 761 // Там же. – 2007. – № 39. – Ст. 1550.

Про затвердження Правил відтворення лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 р. за № 303 // Там же. – 2007. – № 16. – Ст. 589.

Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. за № 284 (зі змінами і допов. від 14.01.2004 р. за № 21) // Зібр. постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 193.

Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. (з наступ. змінами та допов.) за № 1279 // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 47. – С. 40–45.

Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. за № 963 // Там же. – 2007. – № 55. – Ст. 2221.

Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Там же. – 1998. – № 18. – Ст. 110.

Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 у н/ред. від 04.04.2007 р. за № 149 // Там же. – 2007. – № 31. – Ст. 1265.

Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства: рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 02.02.2010 р. № 04-06/15 // Zakoni. rada. gov. ua/cqi-bin/laws/main. сqi?nreg=v06-1600-108c=1.

Узагальнення судової практики розгляду господарськими судами справ у спорах, пов’язаних із земельними правовідносинами: Вищий господарський суд: Узагальнення судової практики від 01.01.2010 р. // Вісн. господ. судочинства. – 2010. – № 1.

Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 22.04.2009 р. № 381 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 30. – Ст. 1012.

Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.05.2009 р. № 439 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 33. – Ст. 1153.

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.05.2009 р. № 477 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 37. – Ст. 1249.

Про затвердження Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.07.2009 р. № 689 // Там же. – 2009. – № 51. – Ст. 1734

Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21.10.2009 р. № 1112 // Там же. – 2009. – № 82. – Ст. 2770.

Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 1021 // Там же. – 2009. – № 75. – Ст. 2557.

Деякі питання реалізації ст. 1861 Земельного кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1420 // Там же. – 2010. – № 1. – Ст. 13.

Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. № 844 // Там же. – 2009. – № 61. – Ст. 2158.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. № 743-р // Там же. – 2009. – № 51. – Ст. 1760.

Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 р. № 774 // Там же. – 2009. – № 56. – Ст. 1958.

Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 р. № 439 зі змінами // Там же. – 2009. – № 33. – Ст. 1153.

У справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 92, п. 6 розд. Х „Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками): Рішення Конституційного Суду від 22.09.2005 р. за № 5-рп/2005 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490.

У справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень ч. 1 ст. 143 Конституції України, п. “а”, “б”, “в”, “г” ст. 12 Земельного кодексу України, п. 1 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України. Справа № 1-6/2010: Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2010 р. № 10 рп/2010 // Там же. – 2010. – № 27. – Ст. 1069.

Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2005. – № 1 (53). – С. 9.

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р.  № 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 2 від 19.03.2010 р. // Там же.– 2004. – № 6. – С. 22.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. № 02-05/744 // Вісн. госп. судочинства. – 2001. – № 4. – С. 92.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом права власності на землю і землекористування: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. № 02-5/743 (зі змінами, внесеними від 31.05.2002 р). // Вісн. госп. судочинства. – 2001. – № 3. – С. 80.

Щодо надання роз’яснення: Лист Міністерства юстиції України від 09.06.2009 р. № С-14667-23 (про відчуження іноземною громадянкою земельної ділянки сільськогосподарського призначення) // Мала енцикл. нотаріуса. – 2009. – № 5.

 

 

Н а в ч а л ь н е   в и д а н н я

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

 

^ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ

^ ЗАОЧНИХ ТА ВЕЧІРНЬОГО ФАКУЛЬТЕТІВ

 

 

 

У к л а д а ч і:   ГЕТЬМАН Анатолій Павлович,

                          ШУЛЬГА Михайло Васильович,

                          АНІСІМОВА Ганна Валеріївна,

                          СОКОЛОВА Алла Костянтинівна,

                          ЛЕЙБА Людмила Василівна,

 

 

 

 

   Відповідальний за випуск ^ М.В. ШУЛЬГА

 

   Редактор Н.І. Верховська

 Комп’ютерна верстка Л.П. Лавриненко

 

 

План  2010, поз. 38

 

Підп. до друку 22.06.2010 р. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк.2,125. Облік.-вид.арк. 1,02. Вид. № 24.

Тираж          прим. Зам. № 3443. Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

 
[1] Див.: Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни “Земельне право України” для студентів V курсу заочного  факультету / Уклад.: М.В.Шульга, А.К.Соколова, Г.В.Анісімова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – 20 с.

[2] Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2008. – № 12. – 415 с.
1   2   3

Схожі:

Ярослава мудрого iconУрок №2 ( 14 ) Тема: Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого
Освітня: Ознайомити учнів з головними подіями в Київській Русі за часів Ярослава Мудрого, особливу увагу звернути на його зовнішню...
Ярослава мудрого iconТема. Київська держава за Ярославичів
Мета. Ознайомитися з особливостями періоду історії Київської держави за правління синів Ярослава Мудрого
Ярослава мудрого iconЗатверджено
Роза Мойсеївна Шерайзіна, Галина Олександрівна Федотова, доктор педагогічних наук, професори Новгородського державного університету...
Ярослава мудрого iconПщручник підготовленний викладачами кафедри кримінально-виконавчого...
Віце-президент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Ю. М. Грошевой
Ярослава мудрого iconПерша книгозбірня Київської Русі
За літописними свідченнями, бібліотека Ярослава Мудрого – перша бібліотека Київської Русі – розташовувалася на території Софіївського...
Ярослава мудрого iconСофія Київська
В будь-якому разі, засновником собору історичні джерела визначають київського князя Ярослава Володимировича (Мудрого). В останні...
Ярослава мудрого iconЛомоносов, Михаил Васильевич
Шувалова повідомила Ломоносова, що «воліла б бачити Російську історію, написану його стилем». У середині 1758 р. Ломоносов надав...
Ярослава мудрого iconМетодична розробка бесіди
Ярославни, доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції. Цим знаком володарі руських земель скріплювали договори з іншими країнами....
Ярослава мудрого icon«Резекції легень при туберкульозі». З 1958 року починає співпрацювати...
Гес — 12 грудня 2002, Київ — український лікар, учений в галузі медицини, біокібернетики; дійсний член нану, директор Інституту серцево-судинної...
Ярослава мудрого iconРезюме куштана Ярослава Всеволодовича
Природничо-гуманітарний коледж інформатики, економіки І права ЗакДУ, отримав диплом молодшого спеціаліста по спеціальності: Програміст,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка