Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4
НазваНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4
Сторінка1/6
Дата конвертації16.09.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchni.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ”

 

для студентів

факультету № 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2010

 

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету № 4 / Уклад.: В.В. Комаров, Д.М. Сібільов, К.А. Гузе та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 52 с.

 

 

 

 

 

 

У к л а д а ч і: В.В. Комаров,

   Д.М. Сібільов,

   К.А. Гузе,

   В.В. Єфременко,

   Д.М. Шадура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 5 від 23.10.2009 р.)

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ…………………………………………………………….3

2. Загальний розрахунок годин, лекцій, практичних

занять, самостійної роботи…………………………………….5

3. Програма навчальної дисципліни “Виконавче

провадження”…………………………………….......................7

4. Завдання для практичних занять та самостійної

роботи…………………………………………….....................10

5. Програмні питання з навчальної дисципліни

“Виконавче провадження”……………………………………47

 

 

 

1. ВСТУП

 

Навчальний курс включає поняття про предмет і систему виконавчого провадження, його джерела, моделі виконавчого провадження, принципи виконавчого провадження, органи виконавчого провадження, суб’єктів, процесуальну форму, роль суду у виконавчому провадженні, порядок звернення стягнення на майно, порядок виконання рішень у немайнових спорах, документування виконавчого провадження тощо. Розраховано на студентів, які спеціалізуться для роботи в органах державної виконавчої служби та навчаються за освітньо-професійною програмою за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”.

У процесі вивчення курсу студенти мають засвоїти основні категорії виконавчого провадження, зміст його інститутів, навчитися тлумачити зміст норм законодавства, що регулює виконавче провадження, і правильно їх застосовувати в конкретних ситуаціях, набути досвіду аналітичної роботи.

Курс виконавчого провадження передбачає проведення різних форм навчальної діяльності: лекції, практичні заняття та самостійну роботу.

Практичні заняття проходять у формі розв’язання завдань та складання документів. При підготовці до занять студенти мають опанувати нормативну базу і рекомендовану літературу, доопрацювати конспекти лекцій. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз наведених обставин, відповісти на всі теоретичні і практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на певні норми права. Складання документів виконавчого провадження відбувається згідно з вимогами чинного законодавства.

На практичних заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії виконавчого провадження з відповідних питань, законодавства та практики його застосування. Підсумковою формою контролю знань є залік, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосовувати, а також самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

В результаті вивчення навчальної дисципліни “Виконавче провадження” студенти повинні:

знати функції виконавчого провадження; суть і значення процесуальної форми виконавчого провадження; джерела виконавчого провадження; правовий статус суб’єктів виконавчого провадження, їх права та обов’язки; чинні норми законодавства, які регулюють виконавче провадження; зміст правових інститутів; суть процесуальних актів виконавчого провадження;

вільно орієнтуватися у системі законодавства, що регулює виконавче провадження;

уміти правильно тлумачити та застосовувати норми законодавства, яке регулює виконавче провадження; складати документи виконавчого провадження; аргументувати власну точку зору та прийняти за конкретним завданням рішення.

 

 

 

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з навчальної дисципліни

Виконавче провадження”

 

Всього – 54 години

Лекції – 10 годин

Практичні заняття – 8 годин

Самостійна робота – 36 годин

 п/п

Назва теми лекції, практичного заняття, самостійної роботи

Кількість годин

 

 

 

 

Всього

годин

Лекції

 

Практичні заняття

 

Самостійна робота

 

Модуль № 1

Загальні положення виконавчого провадження

1

Поняття та предмет виконавчого провадження

6

2

2

2

2

Суб’єкти виконавчого провадження

6

2

-

4

3

Процесуальна форма виконавчого провадження

8

2

2

4

4

Суд у виконавчому провадженні

4

2

-

2

5

Захист прав учасників виконавчого про-вадження

4

-

-

4

 

Модуль № 2

Окремі види виконавчих проваджень

 

 

 

 

6

Відкриття виконавчого

Провадження

8

2

2

4

7

Звернення стягнення на майно

6

-

2

4

8

Виконання рішень у немайнових спорах

4

-

-

4

9

Особливості окремих виконавчих проваджень

6

-

-

6

10

Документування виконавчого провадження

2

-

-

2

 

Разом

54

10

8

36

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 6 від 18 грудня 2009 р.)

 

 

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ”

 

1. Загальні положення виконавчого провадження

 

Доступність правосуддя та виконавче провадження. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та виконавче провадження. Виконавче провадження як частина судового розгляду. Предмет виконавчого провадження. Питання ефективної діяльності Державної виконавчої служби. Джерела виконавчого провадження. Сучасні науково-правові проблеми виконавчого провадження. Моделі виконавчого провадження. Ефективність виконавчого провадження, статистика належного виконання рішень судів та інших органів. Принципи виконавчого провадження.

Органи, які здійснюють виконання рішень. Правовий статус державного виконавця та його повноваження. Сторони виконавчого провадження, їх правосуб’єктність, права та обов’язки. Представництво сторін. Правонаступництво. Множинність сторін у виконавчому провадженні. Особи, які сприяють здійсненню виконавчого провадження (експерти, спеціалісти, перекладачі, поняті), їх права та обов’язки.

Процесуальна форма виконавчого провадження. Виконавчі документи як підстава виконання. Добровільне виконання рішень. Місце виконання рішення. Відкладення проведення виконавчих дій. Відстрочка і розстрочка, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення. Зупинення виконавчого провадження. Закінчення виконавчого провадження. Повернення виконавчого документу. Відновлення виконавчого провадження . Витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій. Виконавчий збір. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності, поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчих документів для виконання. Строки здійснення виконавчого провадження, їх поновлення і продовження. Заходи примусового виконання 
рішень.

Суд у виконавчому провадженні. Повноваження суду у виконавчому провадженні. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу. Вирішення питання у зв’язку з ходом виконавчого провадження. Вирішення питання про проникнення до житла чи іншого володіння особи. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини. Визначення частки майна боржника в спільному майні. Заміна сторони правонаступником. Затвердження мирової угоди сторін у виконавчому провадженні.

Захист прав учасників виконавчого провадження. Оскарження дій та бездіяльності державного виконавця в судах. Позови про виключення майна з опису. Позови осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні. Позови осіб, які не беруть участі у виконавчому провадженні. Відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями державних виконавців. Постанови про заходи забезпечення виконавчого провадження.

 

^ 2. Окремі види виконавчих проваджень

 

Прийняття виконавчих документів до виконання. Відмова у відкритті виконавчого провадження. Відкриття виконавчого провадження. Пред’явлення виконавчого документа до виконання. Наслідки порушення вимог, які пред’являються до виконавчого документа.

Порядок звернення стягнення на майно боржника. Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб. Органи, які здійснюють примусову реалізацію майна. Звернення стягнення на нерухоме майно (будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку). Опис та арешт майна, зберігання майна. Обмеження права користування майном. Оцінка майна. Прилюдні торги по реалізації майна. Наслідки реалізації майна. Акт про придбання нерухомості. Майно, на яке не може бути звернено стягнення. Стягнення періодичних платежів. Особливості звернення стягнень на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи. Порядок виконання рішень про стягнення аліментів. Доходи, на які не може бути звернено стягнення.

Особливості виконання рішень по немайнових спорах. Відкриття виконавчого провадження у немайнових спорах. Добровільне виконання. Процесуальні дії державних виконавців при невиконанні рішень по немайнових спорах. Виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення. Строки виконання рішень по немайнових спорах. Особливості виконання рішень про виселення, вселення та примусовий обмін. Виконання рішень про поновлення на роботі. Виконання рішень про відібрання дитини.

Звернення стягнення на майно боржника юридичної особи. Звернення стягнення на заставлене майно. Звернення стягнення на предмет іпотеки за виконавчим написом нотаріуса або за рішенням суду. Стягнення дебіторської заборгованості. Звернення стягнення на частку в спільному майні. Звернення стягнення в разі банкрутства боржника. Виконання рішення про заборону діяльності і об’єднання громадян. Зведене виконавче провадження. Виконання рішень третейських судів. Виконавче провадження з іноземним елементом.

Діловодство державної виконавчої служби. Документи виконавчого провадження. Державний реєстр виконавчих проваджень.

 

 

 

^ 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

Тема 1. ПОНЯТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

Питання для обговорення:

 

1. Поняття і завдання виконавчого провадження як частини судового розгляду.

2. Моделі виконавчого провадження.

3. Джерела виконавчого провадження.

4. Принципи виконавчого провадження.

5. Органи, які здійснюють виконання рішень, і їх система.

 

1. Постановою державного виконавця відділу ДВС Козятинського міськрайонного управління юстиції Вінницької області було відкрито виконавче провадження про стягнення з сільськогосподарського ТОВ “Обрій”, яке зареєстровано у Староміському районі м. Вінниці, а господарську діяльність проводить на території с. Козятин Козятинського району Вінницької області, на користь АКБ “Промінвестбанк” заборгованості за кредитом у сумі 370 тис. грн. на підставі наказу господарського суду Вінницької області та приєднано його до зведеного виконавчого провадження. Постановою заступника начальника відділу ДВС Головного управління юстиції у Вінницькій області від 26 лютого 2009 р. задоволено заяву представника банку від 20 лютого 2009 р. щодо відводу державних виконавців ДВС Козятинського міськрайонного управління юстиції від виконання зведеного виконавчого провадження щодо ТОВ “Обрій” та передано зведене виконавче провадження до Ленінського відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції. У якості підстави для задоволення відводу у постанові було вказано, що в ході службового розслідування було встановлено, що начальник відділу ДВС Козятинського міськрайонного управління юстиції звертався до директора ТОВ “Обрій” з проханням надати виконавчій службі комп’ютер, яке було вирішено позитивно.

Чи дотримано у даному випадку вимоги щодо підвідомчості виконавчого провадження? Які підстави та порядок відводу державного виконавця? Дайте оцінку діям заступника начальника відділу ДВС. Які підстави і порядок передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу ДВС до іншого та від одного державного виконавця до іншого? Що таке зведене виконавче провадження?

 
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Римської держави, основні принципи, головні поняття І категорії римського публічного та приватного права. Матеріали складено на основі...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Автор Некопаненко Михайло Григорович, викладач правових дисциплін, спеціаліст ІІ категорії
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconЯрослава мудрого
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Земельне право України” для студентів V курсу заочних...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання...
Г 21 Гаряєва Г. М. Правознавство. Навчально-методичний посібник «Правознавство» призначений для студентів денної форми навчання технічних...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична...
Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к ю н. Расюк Е. В., к ю н. Микитчик А. В. К.: Навс. 2011. 18 с
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconНавчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів...
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів спеціальності фінанси, облік І аудит Укл., к ф м н., доц. Вертегел...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconНавчально-методичний посібник обговорено та схвалено на засіданні кафедри
Цивільне право України (загальна частина): Навчально−методичний посібник/Укладач к ю н., доц. Берестова І. Е. − Київ: ??????, 2007.−...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
Нмк з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 030401 “Правознавство”, 030503...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка